Formulare

Act constitutiv Societate in Comandita Simpla

Acela care e cuprins de mânie, e mai bine să întârzie cu luarea deciziei

  MODEL  Act constitutiv Societate in Comandita Simpla                                                       Prin adoptarea prezentului act încheiat între asociaţii: 2. Societate Comerciala ………………, persoană juridică română/străină , cu sediul social în ……………., înregistrată la …………, având date de identificare …………………………….., reprezentată de d-nul/d-na …………………………. , conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a asociaţilor/acţionarilor nr. …. din data de………… sau 1.D-nul/d-na………………, cetăţean…

Formulare

Contract închiriere locuinta – Model

Contrariile dau naștere altor contrarii

Contract închiriere locuinta este utilizat pentru închirierea locuinţelor din proprietatea statului sau a unităţilor economice cu capital de stat, fiind reglementat de Legea locuinței nr. 114 din 1996. Înregistrat la ………………….. Nr. ……….. din ……………… CONTRACT DE INCHIRIERE pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţă Între subsemnaţii: A) ……………………., în calitate de PROPRIETAR, cu domiciliul (sediul)…

Formulare

Contract de concesiune bunuri proprietate publica

Înțeleptul nu are nevoie de nimic, fiindcă tot ce aparține celorlalți aparține și lui

Contract de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit în continuare contract de concesiune, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acționează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligația de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul…

Formulare

Procura administrare societate comerciala

Chibzuiește fără grabă hotărârile, pune-le repede în practică

Mandatarul meu va putea decide majorarea capitalului social, schimbarea sediului societății sau a formei sale juridice, modificarea obiectului de activitate și orice alte modificări ale actului constitutiv.
În cazul în care va considera ca fiind în interesul meu, mandatarul meu va putea hotărî dizolvarea și lichidarea societății, în condițiile actului constitutiv și în condițiile dispozițiilor legale, va încheia actul adițional corespunzător și mă va reprezenta în fața judecătorului delegat

Formulare

Cerere executare silita titlu executoriu

Cănd sunteți înstăriți, gândiți-vă ce e de făcut la vreme de restriște, fiindcă nenorocirea mare începe cu una mică

Având în vedere că debitorul refuză să execute de bunăvoie obligațiile ce îi revin conform titlului executoriu, vă solicităm să procedați la executarea silită a acestuia prin toate modalitățile de executare, simultan sau succesiv, asupra tuturor bunurilor mobile, imobile și prin poprire.

Formulare

Contract de cesiune promisiune de vanzare

În viață, ai parte mai des de ceva neașteptat decât de ceva așteptat

Subsemnatul ……….. – cedent cesionez cu titlu oneros numitului……. – cesionar, toate drepturile și obligatiile pe care le dețin în calitate de promitent-cumpărător conform promisiunii bilaterale de vânzare-cumparare autentificată sub nr…… . Subsemnatul, ……….. – cesionar consimt să mă substitui cedentului în toate drepturile dobândite în calitate de promitent cumpărător, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autentificată sub nr…….. .

Formulare

Contract de Dare in Plata

Pierderea se poate transforma în profit, iar profitul se poate transforma în pierdere

Eu, creditorul , consimt să dobândesc de la debitor dreptul de proprietate asupra bunului imobil descris și evaluat mai sus, în condițiile menționate în cuprinsul acestui act.
Obligația debitorului de plată a sumei împrumutate în cuantum de ……. s-a stins prin efectul acestui act.

Formulare

Conventie Matrimoniala intre viitorii soti

Se înșeală adânc cel care consideră mai trainică și mai fermă puterea întemeiată pe forță, decât cea întemeiată pe iubire

Noi, A si B, viitori soți, declarăm că, în conformitate cu prevederile art.361 Cod civil, la adoptarea regimului separației de patrimonii, bunurile mobile proprii ale fiecăruia dintre noi, sunt cele incluse în inventarul anexă prezentei convenții, care face parte integrantă din prezentul înscris.

Formulare

Contractul Individual de Munca model

Fiindcă nu puteți face tot ce vă doriți, doriți-vă doar ceea ce puteți face

Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluționate de către instanța judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.