Drept comunitar

Exportul ajutorului de somaj in tari din UE

Talentul este muncă, geniul e creaţie

”Exportul” ajutorului de șomaj în țări din UE este reglementat de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Conform prevederilor comunitare, ajutorul de şomaj se acordă în statul în care s-a desfăşurat ultima activitate de către persoana șomeră. Pentru acordarea ajutorului de şomaj, persoana șomeră trebuie să se adreseze SPEE-ului din localitatea…

Drept comunitar

Beneficiile de asistenta sociala in Uniunea Europeana

O familie trebuie să fie unită și solidară, căci altfel nenorocul bate la ușă

Conform Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, beneficiile de asistenţă socială reprezintă: formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres…

Drept comunitar

Despagubiri in baza RCA la nivel european

Va exista întotdeauna un mâine pentru a rezolva problemele care azi păreau să nu aibă soluţie

Despagubiri in baza RCA la nivel european Drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi dintr-un contract de asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, sunt stabilite prin lege. Asigurarea de răspundere civilă auto este un contract forţat prin care asigurătorul: se obligă să acorde despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii ar trebui…

Drept comunitar

Succesiuni internationale, aspecte administrative, financiare

Cei înţelepţi vor moşteni mărirea, iar cei nebuni vor avea parte de ocară

Succesiuni internationale, aspecte administrative, financiare sunt reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 650/2012. Conceptul de succesiune presupune orice formă de transfer de bunuri, drepturi și obligații pentru cauză de moarte: un act voluntar de transfer, sub forma unei dispoziții pentru cauză de moarte, un transfer sub forma succesiunii legale Regulamentul UE nr.650/2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea…

Drept comunitar

Dreptul de acces la datele personale stocate in SINS

Nimeni nu te poate face să te simți inferior fără consimțământul tău

Calitatea de stat membru al Uniunii Europene și definitivarea aderării României la Spațiul Schengen presupune pregătirea și adoptarea măsurilor necesare eliminării controalelor la frontierele interne. În aces sens trebuie asigurate condițiile necesare participării depline a României la schimbul de date cu statele membre Schengen prin intermediul Sistemului de Informații Schengen (SIS). Drepturile de tranzacționare a…

Drept comunitar

Operare date cu caracter personal, RGPD, DPIA

Viaţa îţi va plăti orice preţ îi vei cere. Trebuie să ştii să ceri inteligent

Art. 4 din Regulamentul UE nr. 679/2016 Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; Operatorul decide să prelucreze date cu caracter personal prin anumite operaţiuni efectuate: prin mijloace automate și prin alte mijloace…

Drept comunitar

Utilizarea asigurarilor sociale de sanatate in UE

În definitiv, nu anii din viață sunt cei care contează, ci viața din anii tăi

Art.17 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004  al Parlamentului European și al Consiliului privind coordonarea sistemelor de securitate socială ”Persoana asigurată sau membrii familiei acesteia care își au reședința într-un alt stat membru decât statul membru competent beneficiază de asigurări de sănătate în statul membru de reședință de prestațiile în natură acordate, în numele instituției competente,…

Drept comunitar

Drepturile pasagerilor transportului aerian in UE

În definitiv, nu anii din viață sunt cei care contează, ci viața din anii tăi

 ”Regulament CEE nr.261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor” stabilește condițiile în care pasagerii își pot exercita drepturile minime atunci când: li se refuză îmbarcarea împotriva voinței lor zborul este anulat; zborul este întârziat….

Drept comunitar

Cardul european de asigurari sociale de sanatate

Nu tot ceea ce poate fi numărat contează şi nu tot ceea ce contează poate fi numărat

Art. 223 din Legea nr.95/2006 Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat și este obținut cardul european sunt, după caz: cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS, adeverinţa de…