Desfasurarea muncii la mai mulți angajatori

Succesul este suma unor mici eforturi, repetate zi de zi

Desfasurarea muncii la mai mulți angajatori Art. 35 Codul muncii     (1) Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator: în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului…

Constructii executate fara autorizatie

Nu este meseria atât de neînsemnată care să nu îşi hrănească meseriaşul

Art. 37 din Legea nr.50/1991     (1) Persoanele fizice şi juridice care realizează lucrări de construcții în condiţiile prezentei legi au obligaţia de a executa integral lucrările până la termenul prevăzut în autorizaţie.     (2) Lucrările de construcţii autorizate se consideră finalizate: dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizaţie şi dacă s-a efectuat recepţia…

Interpretarea contractului

Realitatea nu este altceva decât o interpretare

  Interpretarea contractului (art. 1266–1269 Cod civil) Reguli generale privind interpretarea contractului Interpretarea după voinţa concordantă a părţilor – Art. 1266 Cod civil (1) Contractele se interpretează după voinţa concordantă a părţilor, iar nu după sensul literal al termenilor. (2) La stabilirea voinţei concordante se va ţine seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile…

 Contractul de Arendare

Oamenii se pot îndoi de ceea ce spui, dar vor crede ceea ce faci

Contractul de arendare este reglementat în art.1836–1850 Codul civil. Este un contract sinalagmatic, dat fiind că odată cu încheierea sa valabilă, fiecare parte dobândeşte drepturi şi îşi asumă obligaţii reciproce şi interdependente: arendatorul are obligaţia să transmită arendaşului în vederea exploatării lor bunurile agricole şi dreptul de a primi arenda, arendaşul are dreptul de a…

Circulatia pe drumurile publice-noi reglementări

Răbdarea este ceva ce admiri la şoferul din spatele tău şi dispreţuieşti la cel din faţa ta

  Circulatia pe drumurile publice-noi reglementări Comportamentul agresiv în circulația pe drumurile publice Este definit comportamentul agresiv în conducere pe drumurile publice şi sunt stabilite sancțiuni care se aplică în mod cumulativ: amenzi cuprinse între 580 de lei de 725 de lei suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile Art….

Garantia pentru buna functionare la vanzare

Uneori plătim mult mai mult pentru lucrurile pe care le primim pe gratis

Garanţia pentru buna funcţionare la vânzare Art. 1716 Cod civil Condiţii privind garanţia pentru buna funcţionare (1) În afară de garanția contra viciilor ascunse, vânzătorul care a garantat pentru un timp determinat buna funcţionare a bunului vândut este obligat, în cazul oricărei defecţiuni ivite înăuntrul termenului de garanţie, să repare bunul pe cheltuiala sa. (2)…

Contractul de Locatiune – cauze de incetare

Adevărul nu este proprietatea unei singure persoane, ci comoara întregii omeniri

Contractul de Locațiune – cauze de încetare   Denunțarea contractului Art. 1816 Cod civil (1) Dacă locaţiunea a fost făcută fără determinarea duratei, oricare dintre părţi poate denunţa contractul prin notificare. (2) Notificarea făcută cu nerespectarea termenului de preaviz stabilit de lege sau, în lipsă, de uzanţe nu produce efecte decât de la împlinirea acelui termen….

Contractul de vanzare cumparare – caractere juridice

Poți cumpăra cu bani o carte, dar nu și cunoașterea

Art.1650 Cod civil (1) Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească. (2) Poate fi, de asemenea, transmis prin vânzare un dezmembrământ al dreptului de proprietate sau orice alt drept. Contractul de vânzare…

Raspunderea civila delictuala pentru fapta proprie

Viața este ceea ce se întâmplă în timp ce planificăm viitorul

Raspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie este reglementată prin dispoziţiile art.1357 Cod civil prevăzând că “cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare”. Această răspundere, denumită şi răspundere directă, este una dintre variantele răspunderii civile delictuale. Raspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie este supusă reglementărilor generale,…

Simulatia prin incheierea unui act public si unul secret

Cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor a fost aceea că o persoană își poate schimba viitorul doar schimbându-și atitudinea!

Simulatia prin încheierea unui act public și unul secret este operaţiunea juridică unitară, bazată pe existenţa concomitentă a unor înscrisuri cu conţinut juridic diferit, care creează o aparenţă neconformă cu realitatea prin încheierea a două acte juridice: unul public ale cărui efecte sunt înlăturate sau modificate, total sau parţial, altul secret care conţine în sine,…