Stimulente acordate angajatorilor prin OUG nr.92 din 2020

∞ Construiește-ți propriile visuri sau altcineva te va angaja să îi îndeplinești visurile ∞

Stimulente acordate angajatorilor în baza OUG nr.92 din 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Actualul context socioeconomic influenţează semnificativ piaţa forţei de muncă şi rata şomajului. Pentru stimularea angajatorilor de a atrage forţă de muncă disponibilă, au fost stabilite stimulente ce constau în:

 1. decontarea unei părţi din salariu, pe o perioadă de 3 luni
 2. decontarea a 50% din salariul angajatului, pe o perioadă de 12 luni, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Decontarea unei părţi din salariu, pe o perioadă de 3 luni

Conform dispozițiilor OUG nr.92/2020:

 • data de la care se acordă aceste stimulente este 1 iunie 2020,
 • pe o perioadă de 3 luni calendaristice
Aceste stimulente se acordă:

1) persoanelor care au avut o durată a suspendării contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgenţă sau de alertă şi au beneficiat:

 • fie de indemnizaţii de șomaj tehnic

”.. salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate,…

 • fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003

Pe durata reducerii şi/sau a întreruperii temporare a activităţii, salariaţii implicaţi în activitatea redusă sau întreruptă, care nu mai desfăşoară activitate, beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

2) angajatorilor care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puţin unul se află sub incidenţa restricţiilor stabilite prin acte ale autorităţilor competente

3) persoanelor care au convenţii individuale de muncă încheiate în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

Stimulente constă în decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând:
 • 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar
 • nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
 • subvenția nu se cumulează, pentru acelaşi angajat, cu alte subvenţiile
Obligații și răspunderi ale angajatorilor:
 • au obligaţia menţinerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepţia lucrătorilor sezonieri
 • restituirea în totalitate a sumelor încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior datei de 31 decembrie 2020 plus dobânda de referință a BNR în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă

Decontarea a 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei

Conform dispozițiilor OUG nr.92/2020:

 • intervalul în care se face angajarea pentru care se acordă stimulentul este 1 iunie 2020-31 decembrie 2020
 • termenul de plată a stimulentului este de 12 luni de la data angajării
Condițiile acordării acestor stimulente:
 • încadrarea în muncă a persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau de alertă
 • încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani
 • încadrarea în muncă a cetăţenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere
 • persoanele să fie înregistrate ca şomeri în evidenţa AJOFM-uri (agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti),
 • încadrarea în muncă să nu fie mai târziu de data de 31 decembrie 2020,
 • încadrarea în muncă să fie pe perioadă nedeterminată,
 • încadrarea în muncă să fie cu normă întreagă,

Obligații și răspunderi ale angajatorilor

 • menţinerea raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni pentru care se acordă stimulentul
 • restituirea în totalitate a sumelor încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior datei de 31 decembrie 2020 plus dobânda de referință a BNR în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă
Subvenția constă în decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând:
 • 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei
 • subvenția se acordă lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie,
 • subvenția nu se cumulează, pentru acelaşi angajat, cu alte subvenţiile

Procedura acordării acestor stimulente

Angajatorii încheie cu AJOFM-ul în raza căreia aceştia îşi au sediul social, o convenție.

Termenul de încheiere a convenției este:

 • până la data de 31 decembrie 2020, fiind un termen de decădere din dreptul de a beneficia de sumele prevăzute la art. III alin.(1) şi (2) din OUG nr.92/2020.
În vederea încheierii convenţiei, angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanţă o cerere însoţită de următoarele documente:
 • actul de identitate, în copie;
 • actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă, în copie
 • declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, dintre care să rezulte că, la data solicitării acordării acestor sume, nu se află în una dintre situaţii:
 1. nu este instituţii şi autorităţi publice
 2. nu se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau restricţii din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
 • un tabel nominal întocmit potrivit modelului stabilit, însoţit de pontajul şi statul de plată pentru luna respectivă, extras, în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul.

Documentele care se solicită în copie, trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalul de către angajator.

Se vor redepune sau retransmite toate documentele:
 • dacă documentele transmise nu sunt lizibile
 • dacă angajatorul nu a transmis toate documentele
 • în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de la AJOFM
 • termenul de 5 zile se împlineşte la ora 24.00 a celei de a 5-a zile
 • dacă termenele se împlinesc într-o zi nelucrătoare, acestea se prelungesc până la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează, ora 24.00

Termenul de depunere a cererii pentru stimulente

Angajatorii depun până la data de 25 inclusiv a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă. Nu se acordă sumele lunare dacă angajatorii nu depun documentele până la data de 25 inclusiv a lunii următoare.

Plată stimulente

Măsurile de stimulare pentru angajarea persoanelor din categoriile menționate, se acordă:

 • lunar
 • de la data încheierii convenţiei
 • proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă
 • se acordă şi pentru perioada concediului de odihnă.

Măsurile de stimulare nu se acordă pe perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenţiei. Angajatorii pot beneficia, pentru persoanele respective, opţional, numai de una dintre măsurile de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzute. Sumele lunare cuvenite se acordă de AJOFM, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea şi acordarea acestor sume.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.