Standard ocupational si procedura actualizare COR

∞ Munca ne scăpă de trei mari rele: de urât, de fapte rele și de nevoie ∞

Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) este un nomenclator de interes general și reprezintă sistemul de identificare, ierarhizare şi codificare a tuturor ocupaţiilor desfăşurate în economie, indiferent de tipul şi locul desfăşurării lor.

Actualizarea COR presupune:
 • a) activitatea de identificare, ierarhizare, codificare şi introducere în COR a noilor ocupaţii, funcţii, meserii, ca urmare a schimbărilor suferite de economia naţională;
 • b) activitatea de radiere a ocupaţiilor, funcţiilor şi meseriilor care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii;
 • c) activitatea de redenumire a unor ocupaţii, funcţii şi meserii, dacă acest lucru se impune.

Actualizarea COR vizează cele 4 niveluri ierarhice de clasificare ale COR, respectiv grupă majoră, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, în funcţie de:

 • a) nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupaţiei;
 • b) nivelul de competenţă şi complexitatea sarcinilor de îndeplinit;
 • c) gradul de specializare;
 • d) procesele tehnologice, materiile prime utilizate, maşinile şi utilajele cu care se lucrează.
Actualizarea COR se face din iniţiativa utilizatorilor, respectiv:
 • organele administraţiei publice centrale şi locale,
 • unităţile bugetare,
 • agenţii economici, indiferent de forma de proprietate,
 • organizaţiile patronale, sindicale, profesionale şi politice,
 • fundaţiile, asociaţiile,
 • persoanele fizice şi juridice

Procedura de introducere a unei ocupații în COR

Conform dispozițiilor Ordinului nr.270/273/2002, pentru actualizarea nomenclatorului COR utilizatorii vor depune la Direcția Politici de Ocupare, Competențe și Mobilitate Profesională din cadrul Ministerului Muncii şi Justiției Sociale o cerere însoţită de următoarea documentaţie:

a) Memoriu justificativ

Din memoriu justificativ trebuie să reiasă:

 • denumirea ocupaţiei, în limba română, pentru care se face cererea de introducere în COR;
 • codul COR pentru grupa de bază, precum şi codul COR pentru ocupaţia propusă a fi introdusă în COR;
 • codul activităţii economice din Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN), care presupune introducerea ocupaţiei propuse, pentru realizarea concordanţei dintre activitate şi ocupaţie;
 • studiile şi analizele făcute de agenţii economici interesaţi pe piaţa forţei de muncă, din care să rezulte necesitatea actualizării, anexate memoriului justificativ;
b) Descrierea ocupaţiei

Din descrierea ocupaţiei trebuie să rezulte următoarele elemente:

 • atribuţii şi responsabilităţi;
 • uneltele şi instrumentele de lucru utilizate;
 • programul de lucru;
 • mediul de activitate;
 • situaţiile de risc;
 • cerinţele pentru exercitarea ocupaţiei;
 • cerinţele referitoare la formarea profesională;
 • nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupaţiei;
 • tipul actului de calificare solicitat pentru practicarea ocupaţiei;
 • specializarea obţinută prin actul de calificare, conform legislaţiei în vigoare;
 • salarizarea;
 • promovarea în muncă;
 • dinamica meseriei pe piaţa muncii;
 • meserii înrudite din COR;
 • specializările;
c) Adresă din partea ministerului de resort

Adresă din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a asociaţiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora pentru actualizarea COR;

d) Precizarea bazei legale

Precizarea bazei legale prin care s-a aprobat practicarea ocupaţiilor respective;

e) Lista cuprinzând ocupaţiile propuse a fi introduse în COR

Anexa nr. 1 “Lista cuprinzând ocupaţiile propuse a fi introduse în COR”, completată.

f) Lista cuprinzând ocupaţiile propuse a fi radiate din COR

După caz, anexa nr. 2 “Lista cuprinzând ocupaţiile propuse a fi radiate din COR”, completată.

Documentaţia va fi prezentată şi în format electronic. Încadrarea de către Ministerul Muncii şi Justiției Sociale, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, a unei ocupaţii în cele 4 niveluri ierarhice de clasificare ale COR nu presupune crearea de drepturi sau obligaţii pentru unitatea solicitantă.

De când poate fi folosit codul COR atribuit pentru o nouă ocupaţie

Conform art.12 din Ordinul nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România:

”Până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ocupaţiilor pentru care Ministerul Muncii şi Justiției Sociale şi Institutul Naţional de Statistică şi-au dat acordul de includere în COR, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.”

Standard ocupațional

După introducerea în COR a ocupației, se elaborează standardul ocupațional, de către utilizatorul care a introdus în COR, de formatorul profesional.

Standardul ocupațional reprezintă descrierea activităților profesionale desfășurate și reflectă:

 • abilitatea, autonomia si responsabilitatea de a îndeplini cu succes sarcinile cerute în cadrul unei ocupații,
 • aplicarea cunoștințelor, abilităților și înțelegerii în cadrul ocupației.

Standardul ocupațional este un instrument național de referință, care cuprinde și elemente referitoare la activitățile și condițiile de învățare stabilite într-un program de educație și formare profesională, pe baza căruia o persoană dobândește cunoștințele și deprinderile necesare pentru a îndeplini cu succes sarcinile unei ocupații cerute de piața muncii.

Prin Standardul ocupațional se stabilește legătura între cerințele pieței muncii, exprimate prin deprinderile și competențele necesare practicării unei ocupații și elementele definitorii ale ocupației și formării profesionale exprimate prin:

 • cunoștințe,
 • nivel de calificare,
 • nivel educațional,
 • plan și programă de educație și formare profesională (teoretică și practică),
 • condiții de acces etc., în condiții de asigurare a calității sistemului.

În vederea elaborării unui Standardul ocupațional trebuie să se ţină cont de principalele sarcini şi responsabilităţi specifice unei ocupaţii, aşa cum sunt menţionate:

 • în standardul internaţional al clasificării ocupaţiilor (ISCO),
 • în clasificarea ocupaţiilor din România (COR),
 • în clasificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor (ESCO).

Standardele ocupaționale se întocmesc pentru ocupații prevazute în Clasificarea Ocupațiilor din România, de specialişti cu experienţă practică în domeniul ocupaţional al standardului sau coordonatori direcţi ai acestora, împreună cu specialiştii în formare şi educaţie, în asigurarea calităţii, angajatori, manageri, etc.

Standard Ocupațional

Standard Ocupațional cuprinde:

Aceste secțiuni, prin completarea conformă, reglementează cerințele și condițiile de exercitare a unei ocupații și profilul persoanei care poate exercita respectiva profesie, din punct de vedere al sarcinilor specifice și al competențelor ce trebuie dobândite.

Secțiunea A – Cerințele pieței muncii

Secțiunea privind cerințele pieței muncii prezentă informații de ordin tehnic, referitoare la:

 • denumirea ocupației (în limba română și în limba engleză);
 • apartenența ocupației la Clasificarea Ocupațiilor din România (inclusiv legătura cu alte ocupații funcție de nivelul de calificare) și codul de identificare al acesteia;
 • nivelul de calificare conform prevederilor Cadrului Național al Calificărilor, respectiv al Cadrului European al Calificărilor;
 • înrudirea ocupației cu alte ocupații prevăzute în COR, în funcție de nivelul de calificare, conform CNC;
 • competențe și deprinderi specifice ocupației (inclusiv competențele prevăzute în ESCO, dacă este cazul);
 • profil ocupațional/ cerințe privind educația și formarea profesională și condiții de exercitare. Toate aceste date sprijină elaborarea următoarei secțiuni, care vizează stabilirea contextului privind educația și formarea profesională.
Secțiunea B – Cerințele pentru educație și formare profesională

Secțiunea privind cerințele pentru educație și formare profesională detaliază procesul de învățare:

 • ce învață (prin identificarea modulelor și a conținuturilor tematice),
 • cum învață (prin formele de organizare),
 • cu ce învață (prin mijloace de formare/resurse de învățare),
 • ce a învățat (criterii de evaluare),
 • în cât timp învață (prin stabilirea duratei de pregătire teoretică și practică).

În cadrul acestei secțiuni sunt stabilite, de asemenea, condițiile privind accesul la instruire și necesarul de resurse pentru derularea în condiții optime a unui program de formare (profilul resursei umane implicate în procesul de instruire, resursa de timp, resursele materiale etc.).

Procedura de elaborare standard ocupational

1) Identificarea activităţilor specifice unei ocupaţii, sarcinile şi responsabilităţile postului

Identificarea activităţilor specifice unei ocupaţii, sarcinile şi responsabilităţile postului, în conformitate cu cerințele pieţei muncii:

 • ce vor face obiectul listei sarcinilor și a responsabilităților care va fi atașată documentației aferente standard ocupațional
 • se vor lua în considerare şi normele şi standardele europene/internaţionale din domeniul vizat.

Lista sarcinilor și responsabilităților este verificată profesional de un specialist desemnat de către o asociaţie profesională, companie de profil etc, care trebuie să facă dovada de pregătire și experiență profesională în domeniul de activitate din care face parte ocupația pentru care este elaborat standardul ocupațional.

2) Identificarea competenţelor şi deprinderilor comune şi altor ocupaţii standard

Se iau în considerare toate competenţele şi deprinderile cuprinse în clasificarea ESCO, din care se preiau apoi, acele competenţe şi deprinderi necesare practicării ocupaţiei, la un nivel de calitate minim acceptat de piaţa muncii.

Lista se completează și cu alte competențe profesionale, considerate de specialiștii inițiatori necesare pentru practicarea cu succes a ocupației vizate. Trebuie avut în vedere faptul că denumirile competenţelor vor fi înscrise în suplimentul descriptiv al certificatelor, prin urmare, exprimarea lor trebuie să fie concisă, clară și relevantă.

Competenţele şi deprinderile, astfel stabilite (lista competențelor și deprinderilor specifice ), în acord cu cerințele pieței muncii, sunt verificate profesional de specialistul verificator.

3) Completarea următoarelor capitole din standard

Se completează următoarele capitole din standard, în conformitate cu cerințele fiecărei secțiuni în parte.

4) Înaintarea documentației completată unei asociații profesionale, instituții de profil

Documentația completată este înaintată de către inițiator unei asociații profesionale/instituții de reglementare/instituții de profil în vederea analizării, avizării și asumării coerenței și corectitudinii datelor prezentate.

5) Înaintarea întregii documentații avizate către ANC

Ulterior obținerii acestui aviz, întreaga documentație va fi înaintată de către inițiator Autorității Naționale pentru Calificări.

ANC în vederea verificării metodologice, o va transmite împreună cu fișa de observații (dacă este cazul), comitetului sectorial de profil, responsabil de verificarea și validarea sectorială.

În cazul în care comitetul sectorial propune modificări sau completări la nivelul standardului (cu respectarea reglementărilor în vigoare și a cerințelor pieței muncii), se va relua procesul de elaborare, necesitând implicarea verificatorului profesional și a avizatorului în revizuirea documentației.

Pentru asigurarea coerenței între educație și formare profesională și exercitarea profesiei, în procesul de verificare/ validare sectorială, comitetele sectoriale vor verifica corelarea conținutului standardul ocupațional cu cerințele/condițiile impuse prin procedura de introducere a ocupației în COR:

 • atribuții şi responsabilități;
 • cerințe pentru exercitarea ocupației;
 • cerințe referitoare la formarea profesională;
 • nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupației;
 • tipul actului de calificare solicitat pentru practicarea ocupației;
 • specializarea obținută prin actul de calificare, conform legislației în vigoare;
 • dinamica meseriei pe piața muncii; meserii înrudite din COR.

Conform documentelor internaționale, între codul COR aferent unei ocupații și nivelul de calificare (conform CNC/CEC) specific acesteia există o strânsă corespondență, de care semnatarii unui standardul ocupațional trebuie să țină cont și să o respecte.

Comitetul Sectorial are obligația de a transmite către ANC documentația completă aferentă proiectului de standardul ocupațional, în termen de 10 zile lucrătoare de la data validării, în vederea analizării, avizării și aprobării.

6)Verificarea și aprobarea standardului validat de către ANC

Standardul validat de un comitet sectorial este supus verificării și aprobării de către ANC. Standardul aprobat de ANC, în baza deciziei de aprobare emisă de președintele instituției, este publicat pe site-ul ANC.

Proiectele de standard ocupațional care nu respectă prevederile prezentei metodologii, în ceea ce privește procesul de elaborare, nu vor fi analizate în vederea aprobării. Toate observațiile și propunerile de modificare/completare vor face obiectul unei adrese de observații transmise de către ANC inițiatorului, cu informarea celorlalți semnatari.

Similar Posts

5 Comments

 1. Ciotea Elena spune:

  Suntem o Societate pe Actiuni si am reorganizat activitatile firmei astfel incat prin comasare am infiintat Departamentul Contractare, Resurse Umane si Administrativ care va fii condus de un Sef de Departament.
  In clasificarea ocupatiilor singurul cod pentru ocupatia Sef Departament este 111223 care face parte din: Grupa majora 1 – Membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori
  Subgrupa majora 11 – Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice
  Grupa minora 111 – Legislatori, membri ai executivului si inalti conducatori ai administratiei publice
  Grupa de baza 1112 – Inalti conducatori ai administratiei publice

  Este corecta aceasta incadrare tinand cont de faptul ca nu suntem Administratie publica / inalti conducatori ci suntem Societate pe actiuni?
  Multumesc anticipat.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Prin Ordinul nr.1832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) este reglementată clasificarea ocupaţiilor din toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei.
   Nu se poate utiliza un cod necorespunzător domeniului de activitate.
   Verificați corespondența activității societății cu ocupațiile din Cod 12 Conducători în domeniul administrativ şi comercial.

   https://projurista.ro/acreditare-furnizori-servicii-sociale-specialisti-in-asistenta-sociala/

 2. Buna ziua!
  Se intampla sa oferiti consultanta pentru intocmirea unei fise de post pentru introducerea unei functii noi in Ro?

  Multumesc!
  Alexandru

 3. Buna ziua,
  In urma unui curs pe care l-am terminat, cum pot afla de ce am nevoie pentru a profesa in mod legal? Codul cor este 242324 (consilier pt dezvoltare personala). Agentia care a livrat cursul nu ma poate sfatui din punct de vedere legal ce entitate reglementeaza acest post. E de ajuns o diploma si un pfa sau apartine si de alte institutii/asociatii, ca in cazul psihologilor, de exemplu?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.