Stabilire, transfer, plata pensie in strainatate

∞ Înţeleptul totdeauna este bogat, dar rareori bogatul este înţelept ∞
Art.6 alin.2 din Legea nr.263/2010

”Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.”

În situația în care o persoană a fost asigurată, simultan, în baza mai multor contracte de muncă, perioadele de activitate se suprapun ceea ce înseamnă că:

 • la determinarea stagiului de cotizare pentru intervalul respectiv acestea se au în vedere o singură dată
 • valoarea punctajului anual din perioada respectivă va fi mai mare,
 • nu va fi mai mare și stagiul de cotizare efectiv realizat

Începând cu 01.01.2007, data aderării la UE, România aplică prevederile regulamentelor comunitare în domeniul sistemelor de securitate socială:

 • Regulamentul (CEE) nr.1408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul comunității și
 • Regulamentul nr.574/1972 care stabilește modalitățiile de aplicare a Regulamentului nr.1408/71.

Înregistrarea cererii de pensie

Asiguraţii sistemului public de pensii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în România.

Pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială, de invaliditate și de urmaș, persoana îndreptățită se adresează unei singure instituții. Cererea astfel depusă este valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora persoana respectivă a fost supusă.

 Cererile se depun la instituţia de la locul de reşedinţă astfel:
 • dacă solicitantul locuiește pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la instituția din statul respectiv;
 • dacă solicitantul are domiciliul în România, cererea se depune la casa teritorială de pensii de care aparține cu domiciliul

Dacă o persoană a lucrat în trecut în România şi în prezent lucrează legal pe teritoriul altui stat membru nu trebuie să mai plătească contribuţii la pensie şi în România.

În perioada în care o persoană lucrează în mod legal pe teritoriul altui stat membru, nu este necesar să rămână asigurat în sistemul public de pensii din România. Poate rămâne asigurat în sistemul public de pensii din România prin încheierea unui contract de asigurare facultativă cu casa teritorială de pensii de la locul de domiciliu sau de reşedinţă.

În baza principiul totalizării perioadelor de asigurare, la acordarea drepturilor de pensie se iau în considerare:
 • stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România și
 • perioadele de asigurare realizate sau recunoscute în alte ţări, conform reglementărilor cu caracter internaţional la care România este parte

Dacă o persoană domiciliază pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să depună cererea de pensie, însoţită de documentele doveditoare, la instituţia de asigurări sociale de la locul său de domiciliu. Această instituție va face toate demersurile către instituţia competentă din România, nefiind necesară deplasarea persoanei solicitante în România.

Actele necesare pentru înscrierea la pensie

Actele necesare pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, anticipată a persoanelor care locuiesc pe teritoriul unui stat membru UE
 • formularul de cerere E 202;
 • formularul E 207;
 • declarația pe propria răspundere;
 • copie după actul de identitate românesc– dacă dețin dubla cetățenie sau dacă au menținut cetățenia română
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate ;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv sau individual de muncă;
Acte necesare pentru înscrierea la pensia de invaliditate
 • formularul de cerere E 204;
 • formularul E 207;
 • documente și rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
 • declarația pe propria răspundere;
 • copie după actul de identitate românesc– dacă dețin dubla cetățenie sau dacă au menținut cetățenia română;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv sau individual de muncă;
Acte necesare pentru înscrierea la pensia de urmaș:
 • formularul de cerere E 203;
 • formularul E 207;
 • declarația pe propria răspundere urmași;
 • adeverinţă de studii (elev sau student);
 • copie după actul de identitate românesc– dacă dețin dubla cetățenie, sau dacă au menținut cetățenia română ;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate al susținătorului decedat;
 • livretul militar original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ al susținătorului decedat;

Transferul unui drept de pensie în străinătate

Procedura de transfer a drepturilor de pensia în străinătate presupune următoarele:

 1. deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu (nu este necesară deschiderea contului la o bancă aparținând Grupului Citi, dar această opțiune poate conduce la achitarea unor taxe de transfer bancar mai reduse);
 2. comunicarea detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea și adresa băncii beneficiarului, codul SWIFT/BIC al băncii beneficiarului și numărul de cont internațional bancar) către instituția plătitoare (casa teritorială de pensii în evidența căreia se află dosarul de pensie) prin intermediul declarației de transfer.

Declarația de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii însoțită de documentul care confirmă detaliile bancare și de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual:

 • se pot depune direct de către titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens,
 • se pot depune la sediul casei teritoriale de pensii în a cărei evidență se află dosarul de pensie
 • pot fi expediate cu poșta la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail (scanate) transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii

 Plata pensia în străinătate

Beneficiarii sistemului public de pensii din România stabiliți în străinătate pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu. Casa Națională de Pensii Publice asigură plata pensiilor prin Citibank Europe plc. Dublin – sucursala România.

Valorificarea perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul altor state

Pensia se acordă potrivit legislaţiei sistemului unitar de pensii publice din România, fără a se putea valorifica perioadele de asigurare realizate pe teritoriul respectivelor state dacă NU există acorduri bilateral încheiate.

România are încheiate acorduri bilaterale pe modelul regulamentelor comunitare cu: Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada şi Israel.

 Statele cu care România aplică alte acorduri şi convenţii bilaterale de securitate socială sunt:
 • Regatul Maroc în baza Decretului nr.215/1984 pentru ratificarea unor tratate internaționale
 • Armenia, Belarus, Ucraina, Federația Rusă
În conformitate cu dispozițiile acordului bilateral, la acordarea pensiilor se iau în considerare:
 • vechimea în muncă și
 • perioada de activitate asimilată cu vechimea în muncă de pe teritoriul ambelor părți contractante, confirmate de organele competente pe teritoriul căreia au fost realizate

Pensiile se stabilesc și se plătesc de către organele competente ale părții contractante pe teritoriul căreia domiciliază cetățeanul îndreptățit, la data cererii de pensie, în conformitate cu legislația acestei părți contractante.

Condiţii de acordare a pensiei:
 • cererea de pensie, însoţită de documentele doveditoare, se depune la instituţia de asigurări sociale de la domiciliu. Aceasta va transmite în celălalt stat documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie;
 • comunicarea între instituții se face prin intermediul formularelor de legătură;
 • la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporţional cu perioada realizată în fiecare stat
Persoanele care au lucrat în unul sau mai multe state membre ale UE ori a Spaţiului Economic European:
 • drepturile de pensie se acordă cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare în materie de pensii;
 • pot solicita obţinerea drepturilor de pensie potrivit legislaţiilor în vigoare ale statelor membre în care au desfăşurat activităţi profesionale. Vârstele de pensionare sunt diferite de la un stat la altul. Fiecare stat va stabili pensia la data îndeplinirii condiţiilor potrivit legislaţiei proprii;
 • drepturile de pensie se acordă proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. Fiecare stat va acorda câte o pensie potrivit perioadelor de asigurare realizate potrivit propriei legislaţii.
Regulamentele vizează cetățenii statelor membre ale UE și ale Spațiului Economic European:

Austria; Belgia; Bulgaria; Cehia; Cipru; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franța ; Germania; Grecia; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburg; Malta; Marea Britanie; Olanda; Polonia; Portugalia; România; Slovacia; Slovenia; Spania; Suedia; Ungaria; Islanda; Norvegia; Liechstenstein; Elveţia.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.