Semnatura olografa pe act contraventie lipsa rovinieta

∞ Suntem ceea ce facem în mod repetat. Excelenţa nu este altceva decât o obişnuinţă ∞

Semnatura olografă pe act contravenţie lipsă rovinietă a agentului constatator este obligatorie, la contravenţii constatate prin mijloacelor tehnice. Având în vedere forma de emitere şi de comunicare a procesului-verbal, semnatura olografă a agentului constatator este obligatorie.

Actul Juridic Civil

Actul juridic civil este o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a da naştere, modifica ori stinge un raport juridic civil concret.

Elementele definitorii ale actului juridic civil sunt:
 • prezenţa unei manifestări de voinţă care să provină de la un subiect de drept civil (persoană fizică sau persoană juridică)
 • manifestarea de voinţă trebuie exprimată cu intenţia de a produce efecte juridice civile

Expresia act juridic civil se întrebuinţează cu două sensuri:

 • un prim sens desemnează manifestarea de voinţă cu intenţia de a produce efecte juridice civile
 • un alt sens desemnează înscrisul constatator al manifestării de voinţă, suportul material care consemnează ori redă manifestarea de voinţă exprimată.
Condiţiile actului juridic civil

Prin condiţiile actului juridic civil se înţelege elementele din care este alcătuit un asemenea act:

 • capacitatea de a contracta
 • consimţământul valabil al părţii ce se obligă
 • un obiect determinat
 • cauză licită
Modul diferit de acces la manifestarea de voinţă este elementul de diferenţiere:
 • a actului juridic în formă electronică de
 • actul juridic în formă scrisă

Un act juridic, înţeles atât ca negotium, cât şi ca instrumentum, poate să intre în sfera de aplicare a Legii nr. 455/2001 doar atunci când manifestarea de voinţă a celui de la care actul emană:

 • îmbracă forma electronică şi,
 • ajunge la destinatarul transmiterii în aceeaşi formă, prin intermediul unor mijloace de transmitere a datelor în format electronic

Spre deosebire de înscrisurile tradiţionale, înscrisul electronic se prezintă sub formă binară, neavând o reprezentare strict vizuală, în sensul clasic al termenului, decât în momentul în care destinatarul verifică, cu ajutorul unor metode specific:

 • conformitatea semnăturii aplicate mesajului,
 • autenticitatea, integritatea şi confidenţialitatea conţinutului documentului astfel transmis,
 • identitatea semnatarului

Contravenţia

Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată:

 • prin lege, ordonanţă,
 • prin hotărâre a Guvernului
 • prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Dacă aceeaşi persoană a săvârşit mai multe contravenţii sancţiunea se aplică pentru fiecare contravenţie. Când contravenţiile au fost constatate prin acelaşi proces-verbal, sancţiunile contravenţionale se cumulează fără a putea depăşi:

 • dublul maximului amenzii prevăzut pentru contravenţia cea mai gravă sau,
 • maximul general stabilit în prezenta ordonanţă pentru prestarea unei activităţi în folosul comunităţii

În cazul în care la săvârşirea unei contravenţii au participat mai multe persoane, sancţiunea se va aplica fiecăreia separat.

Caracterul contravenţional al faptei este înlăturat în cazul:
 • legitimei apărări,
 • stării de necesitate,
 • constrângerii fizice sau morale,
 • cazului fortuit,
 • iresponsabilităţii,
 • beţiei involuntare complete,
 • erorii de fapt,
 • infirmităţii, dacă are legătură cu fapta săvârşită

Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu:
 • data şi locul unde este încheiat;
 • numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;
 • datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncă ale contravenientului;
 • descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;
 • indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie;
 • posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;
 • termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.
Art. 17 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Lipsa menţiunilor privind numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.

 Art. 9 din OG nr.15/2002

 Constatarea contravenţiilor se face cu ajutorul mijloacelor tehnice, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 8 se face de către:

 • a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, prin intermediul terminalelor de interogare;
 • b) poliţia rutieră, prin intermediul terminalelor de interogare;
 • c) personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. care efectuează controlul:
  1. în punctele de trecere a frontierei de stat, prin intermediul terminalelor de interogare;
  2. pe reţeaua de drumuri naţionale din România, prin intermediul sistemelor de camere video;
 • d) personalul poliţiei de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, prin intermediul terminalelor de interogare.

În situaţia contravenţiilor constatate cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România, procesul-verbal de constatare se poate încheia şi:

 • în lipsa contravenientului,
 • după identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia regim permise de conducere şi înmatricularea vehiculelor sau a conducătorului auto, în cazul utilizatorilor străini

Procesul-verbal se întocmeşte şi se comunică contravenientului în termen de 30 de zile de la data constatării contravenţiei, interval în care nu se pot încheia alte procese- verbale de constatare a aceleiaşi contravenţii.

 Art.10 din OG nr.15/2002 este aplicabilă, ca lege generală, şi în privinţa contravenţiilor:
 • fapta de a circula fără rovinietă valabilă constituie contravenţie continuă şi se sancţionează cu amendă
 • fapta de a circula fără peaj valabil constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. efectuează constatarea contravenţiei “de a circula fără rovinietă valabilă” cu ajutorul mijloacelor tehnice, parte a sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei (SIEGMCR).

Semnatura electronică

Potrivit art.5 din Legea nr.455/2001, înscrisul în formă electronică este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată, dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă:

 • bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi
 • generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice
Semnatura electronică:
 • poate fi încorporată unui înscris în formă electronică destinat a fi citit prin intermediul unui program,
 • nu este posibilă încorporarea unei semnături electronice unui alt înscris decât cel electronic

Înscrisul comunicat de agentul constatator, intitulat “proces-verbal de contravenţie”:

 • nu constituie un proces-verbal de contravenţie,
 • reprezintă dovada faptului că agentul constatator a încheiat un proces-verbal de contravenţie în format electronic

Semnatura electronică extinsă este definită de art.4 pct.4 din Legea nr.455/2001 ca reprezentând “acea semnatura electronică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 • a) este legată în mod unic de semnatar;
 • b) asigură identificarea semnatarului;
 • c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
 • d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.”
Art. 6 din Legea nr. 455/2001 prevede că:

“Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnatura electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune, are acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile.”

Este instituită condiţia recunoaşterii actului în formă electronică de cel căruia i se opune pentru ca acesta să aibă acelaşi efect juridic ca actul autentic.

 Semnatura electronică extinsă ataşată unui înscris în format electronic pentru care forma scrisă este cerută de lege ad validitatem:

 • îndeplineşte aceeaşi funcţie întocmai semnăturii olografe pe înscrisul imprimat pe suport hârtie şi,
 • aduce garanţii suplimentare, de unicitate, identitate, securitate, integritate,
 • nu poate fi repudiată de autorul său,

Aceste funcţii nu sunt recunoscute decât atunci când înscrisul căruia i se ataşează este transmis şi primit de către destinatarul comunicării tot în format electronic.

În caz contrar, atunci când înscrisul este primit de către destinatarul său pe suport hârtie, autenticitatea actului, atunci când forma scrisă este cerută de lege ad validitatem, este asigurată doar prin aplicarea, pe acest act, a semnăturii olografe a agentului instrumentator.

Art. 7 din Legea nr. 455/2001

“În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii”.

Semnatura electronică nu se poate ataşa decât unui înscris în formă electronică. Ca atare, ea nu poate fi aplicată pe un înscris aflat pe suport hârtie. Având în vedere forma de emitere şi de comunicare a procesului-verbal, semnatura olografă a agentului constatator este obligatorie.

Procesul-verbal de contravenţie

Procese-verbale încheiate pentru contravenţii constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice, sunt comunicate persoanelor sancţionate contravenţional:

 • prin poştă,
 • cu aviz de primire sau
 • prin afişare la domiciliul sau la sediul acestora,
 • nu cuprind semnătura olografă a agentului constatator,
 • cuprind doar menţiunea că documentele au fost generate şi semnate electronic, prin folosirea semnăturii electronice extinse, bazată pe un certificat calificat.
Natura juridică a procesului-verbal de contravenţie este de “act administrativ de constatare”.

Procesul-verbal de contravenţie, materializând o manifestare de voinţă cu caracter unilateral a unei autorităţi publice (prin intermediul persoanelor care au calitatea de agenţi constatatori), reprezintă un act administrativ unilateral cu caracter individual, emis în temeiul puterii publice, cu scopul de a produce efecte juridice.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei:
 • trebuie întocmit în formă scrisă, fiind unicul act probator al unei contravenţii şi
 • trebuie să conţină menţiunile obligatorii de identificare contravenient, agent-constatator

În lipsa formei scrise nu se va putea aplica nicio sancţiune, întrucât nu se va putea proba existenţa faptei contravenţionale.

Procesul-verbal de contravenţie:

 • materializează o manifestare de voinţă cu caracter unilateral a unei autorităţi publice (prin intermediul persoanelor care au calitatea de agenţi constatatori),
 • reprezintă un act administrativ unilateral cu caracter individual,
 • este emis în temeiul puterii publice, cu scopul de a produce efecte juridice
Nulitatea procesului-verbal de contravenţie este dată de lipsa unor elementele obligatorii şi anume:
 • numele, prenumele şi calitatea agentului constatator,
 • numele şi prenumele contravenientului,
 • în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator.

Nulitatea se constată şi din oficiu. Acestea sunt cauze de nulitate absolută care nu pot fi înlăturate în niciun mod. Utilizarea semnăturii electronice extinse în cazul actelor administrative poate avea loc atunci când această posibilitate este conferită prin lege. OG nr.15/2002 nu cuprinde dispoziţii cu privire la modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contravenţie.

Conform prevederilor OG nr.2/2001 procesul-verbal de constatare a contravenţiei trebuie să îmbrace forma scrisă şi să cuprindă menţiunile prevăzute în mod expres de lege.

Procesul-verbal în formă scrisă trebuie să fie întocmit pe suport material, iar nu virtual.

Legislaţia în vigoare nu oferă posibilitatea încheierii procesului-verbal de contravenţie în format electronic (sau comunicarea acestuia pe cale electronică), prevederile Legii nr. 455/2001 fiind aplicabile raporturilor juridice de drept privat, iar nu raporturilor juridice de autoritate.

OG nr.15/2002 a prevăzut posibilitatea constatării contravenţiilor cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reţeaua de drumuri naţionale din România. Procesele-verbale de contravenţie prin care se vor constata aceste fapte NU pot fi emise prin aceste mijloace tehnice, în format electronic.

Procesele-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, prevăzute de art. 8 alin. (1) din OG nr. 15/2002, transmise persoanelor sancţionate contravenţional pe suport hârtie, sunt lovite de nulitate absolută pentru lipsa semnăturii olografe a agentului constatator.

NU se poate acoperi nulitatea absolută întrucât o astfel de nulitate nu poate fi înlăturată, elementul lipsă fiind considerat de lege esenţial, dacă procesul-verbal se imprimă pe suport hârtie şi se comunică persoanei sancţionate contravenţional în această formă, având menţiunea:

 • a fost semnat cu semnatura electronică extinsă
 • indicarea certificatului calificat emis de furnizorul de servicii de certificare,

Procesul-verbal întocmit în format electronic, ce are ataşată o semnatura electronică extinsă, care nu a fost comunicat persoanei sancţionate contravenţional în format electronic, stocat pe un suport informatic al autorităţii din care face parte agentul constatator, beneficiază doar de prezumţia de validitate prevăzută de art.283 din Codul de procedură civilă.

Această prezumţie nu funcţionează împotriva terţilor (în cauzele analizate, persoanele sancţionate contravenţional), ci în favoarea lor.

Un asemenea act nu produce efecte juridice, de vreme ce nu a fost comunicat în formele prevăzute de lege, motiv pentru care este lipsit de forţa executorie conferită actelor administrative unilaterale adoptate în regim de putere publică.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.