Scrisoarea de garantie si Scrisoarea de confort

∞Justiția este voința fermă și permanentă de a oferi fiecăruia dreptatea∞

Garanțiile autonome sunt asigurate prin Scrisoarea de garanție și Scrisoarea de confort

Infografic-garantii-autonome

Scrisoarea de garanție

 Scrisoarea de garanție este definită de art. 2321 alin.1 cod civil.

Scrisoarea de garanţie este angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care:

 • o persoană, denumită emitent, se obligă, să plătească o sumă de bani unei terţe persoane, denumită beneficiar
 • la solicitarea unei persoane denumite ordonator,
 • în considerarea unui raport obligaţional preexistent, dar independent de acesta,
 • în conformitate cu termenii angajamentului asumat

 Caracterele juridice ale scrisorii de garanție

a) Caracter convențional

Scrisoarea de garanție are caracterul juridic a unui contract unilateral.

Părțile sunt:

 • emitentul în calitate de debitor și
 • beneficiarul în calitate de creditor

Ordonatorul nu este parte a contractului. El participă însă la operațiunea în care sunt implicați emitentul, ordonatorul și beneficiarul.

Scopul scrisorii de garanție este de a garanta executarea obligației asumate de către ordonator față de beneficiar. Datoria intră în conținutul unui raport juridic obligațional denumit raport preexistent.

b) Caracter autonom

Emitentul nu se obligă să plătească datoria ordonatorului. Emitentului îi revine o obligație nouă, independentă de cea care rezultă din raportul fundamental dintre beneficiar și ordonator.

Emitentul este întotdeauna îndatorat la plata unei sume de bani, indiferent de obiectul obligație garantate. Nu poate fi exclusă orice legătură între obligația emitentului și cea garantată. Nici o garanție nu poate fi concepută în afara unei conexiuni cu obligația pe care o garantează.

Dacă legătura există numai până la momentul perfectării scrisorii de garanție, după perfectare autonomia ei devine pe deplin eficientă.

Efectele caracterului autonom
 1. emitentul nu poate opune beneficiarului excepții întemeiate pe raportul obligațional preexistent angajamentului asumat prin scrisoare de garanție. În mod corect, emitentul nu va putea invoca, pentru a refuza plata:
 • nulitatea,
 • rezoluțiunea și
 • nici chiar executarea obligației din raportul de bază
 1. transmiterea drepturilor și/sau obligațiilor garantate nu atrage și transmiterea garanției, cu excepția unei convenții contrare între părțile scrisorii de garanție.
 2. nu poate fi transmisă nici separat de creanța garantată, cu excepția situației în care părțile ar prevede în mod expres contrariul.
c) Caracter necondiționat

Scrisoarea de garanție trebuie executată la prima și simpla cerere a beneficiarului, fără îndeplinirea vreunei alte formalități. Textul scrisorii de garanție poate însă prevedea îndeplinirea unor anumite cerințe formale pentru executarea garanției

d) Caracter irevocabil

Emitentul nu are posibilitatea de a retrage unilateral garanția înaintate de expirarea termenului de valabilitate a scrisorii de garanție.

 Efectele scrisorii de garanție

Obligația emitentului de a executa garanția la simpla cerere a beneficiarului

Garanția trebuie executată la prima și simpla cerere a beneficiarului.

Emitentul nu poate opune beneficiarului excepțiile întemeiate pe raportul juridic fundamental. El are însă obligația de a refuza plata în caz de abuz sau fraudă din partea beneficiarului. Frauda este vădită atunci când ea poate fi cunoscută emitentului fără ca pentru aceasta să fie necesare verificări asupra raportului juridic fundamental. Nici o astfel de cercetare nu este posibilă căci ea ar contraveni caracterului autonom al scrisorii de garanție.

În cazul în care emitentul ar face plata garanției, deși cererea este abuzivă sau vădit frauduloasă, el riscă să nu poată exercita cu succes regresul împotriva ordonatorului.

Dreptul de regres al emitentului împotriva ordonatorului

Dacă emitentul a executat garanția, el este titularul unui drept de regres împotriva ordonatorului. Izvorul dreptului de regres este contractul dintre emitent și ordonator.

Emitentul nu are beneficiul acțiunii subrogatorii, nefiind îndeplinite condițiile art.1596 lit.c Cod civil conform căruia s-ar putea considera că el este obligat pentru altul (pentru ordonator).

în folosul celui care, fiind obligat împreună cu alţii sau pentru alţii, are interes să stingă datoria”.

Ordonatorul va refuza plata atunci când cererea de executare a garanției formulată de către beneficiar a fost onorată, deși ea a fost:

 • abuzivă,
 • vădit frauduloasă sau
 • tardivă, adică formulată peste termenul de valabilitate a scrisorii de garanție
Dreptul de regres al ordonatorului împotriva beneficiarului

Ordonatorul este legitimat să se îndrepte cu o acțiune în regres împotriva beneficiarului care, prin mecanismul executării scrisorii de garanție, a primit o plată nedatorată.

Este cazul când ordonatorul și-a executat obligația sau, deși contractul de bază este nul, beneficiarul a valorificat scrisoarea de garanție în raporturile sale cu emitentul. Nu trebuie dovedite de către ordonator abuzul sau frauda beneficiarului.

Dreptul de regres al ordonatorului împotriva emitentului

Ordonatorul are o acțiune în regres și împotriva emitentului dacă plata garanției a fost realizată de către emitent în ciuda caracterului abuziv, vădit fraudulos sau tardiv al cererii de executare formulate de către beneficiar.

Este cazul când emitentul, o bancă, ulterior executării garanției, a exercitat regresul său împotriva ordonatorului prin debitarea contului acestuia.

Stingerea scrisorii de garanție

Nu se poate stinge pe cale accesorie. Ea încetează pe cale principală, prin mijloace de stingere comune tuturor obligațiilor, precum:

De asemenea, scrisoarea de garanție se stinge prin împlinirea termenului de valabilitate a scrisorii de garanție, indiferent dacă a fost sau nu remis originalul scrisorii (art.2321 alin.7). Stingerea scrisorii de garanție are loc ca urmare a formulării de către beneficiar a unei cereri de executare abuzive sau vădit frauduloase.

 Scrisoarea de confort

Este definită de art.2322 alin.1 Cod civil ca fiind acel angajament irevocabil și autonom prin care emitentul își asumă o obligație de a face sau de a nu face, în scopul susținerii unei alte persoane, denumită debitor, în vederea executării obligațiilor acesteia față de un creditor al său.

Caracterele juridice ale scrisorii de confort

a) Caracterul convențional

Scrisoarea de confort are natura juridică a unui contract unilateral. Are ca părți:

 • Emitentul – cel care își asumă obligația de a face sau de a nu face, și
 • Creditorul – beneficiarul acestui angajament.

Debitorul obligației garantate nu are calitate de parte. Finalitatea scrisorii de confort este de a spori încrederea creditorului în executarea obligației de către debitorul raportului fundamental. Emitentul nu se obligă să execute datoria debitorului, ci se îndatorează să îl susțină în vederea îndeplinirii obligației asumate.

Exemplu –  societatea mamă se obligă față de banca creditoare a filialei sale să facă tot ceea ce este necesar sau tot ceea ce este posibil pentru ca aceasta să fie în măsură să își onoreze obligațiile asumate.

b) Caracterul autonom

Decurge din faptul că emitentul nu se obligă să plătească datoria debitorului, ci se datorează să facă sau să nu facă ceva pentru a-l susține în vederea executării obligației asumate. Ca expresie a caracterului autonom, emitentul nu poate opune creditorului nici o apărare sau excepție întemeiată pe raportul obligațional dintre creditor și debitor.

c) Caracterul irevocabil

El se referă la faptul că emitentul nu are posibilitatea de a retrage unilateral angajamentul său asumat față de creditor.

Efectele scrisorii de confort

a) Obligația emitentului la plata de daune-interese către creditor

Dacă debitorul nu-și execută datoria ce-i revine, creditorul poate solicita emitentului daune-interese. Aceasta este posibil dacă face dovada că acesta nu și-a îndeplinit obligația asumată prin scrisoarea de confort.

Dreptul creditorului la daune-interese nu este decât expresia angajării răspunderii contractuale a emitentului pentru neexecutarea culpabilă a obligației asumate. Tocmai această obligație de despăgubire a beneficiarului de către emitent explică funcția de garanție a scrisorii de confort.

Se poate afirma că:
 • la fideiusiune sau scrisoare de garanție funcția de garanție se realizează prin executarea obligației asumate de către garant
 • la scrisoarea de confort funcția de garanție devine efectivă prin neexecutarea de către emitent a obligației de a face sau de a nu face asumate
Cuantumul daunelor-interese se stabilește:
 • în funcție de întinderea prejudiciului cauzat creditorului, și
 • nu în raport cu valoarea obligației debitorului rămase de executat
 • se poate situa peste nivelul obligațiilor neexecutate de către debitor sau sub această valoare. Cel mai des reparația datorată se va circumscrie acestei valori
b) Dreptul de regres al emitentului

Emitentul care a căzut în pretenții are un drept de regres împotriva debitorului.

El are numai o acțiune personală, întemeiată:

 • fie pe raporturile contractuale dintre debitor și emitent,
 • fie pe faptul juridic licit al gestiunii de afaceri,

Varianta este după cum emitentul a subscris scrisoarea de confort pe baza sau în absența unui acord cu debitorul. Emitentul nu are beneficiul acțiunii subrogatorii atât timp cât nu i s-ar putea considera că el a obligat pe altul (pentru debitor).

Scrisoarea de confort- stingerea

Stingerea angajamentului asumat de către emitent poate avea loc:

 • numai pe cale principală – datorită caracterului autonom al scrisorii de confort,
 • prin mijloace comune tuturor obligațiilor precum executarea garanției, confuziunea, remiterea de datorie, etc.
 • nu încetează pe cale accesorie, ca urmare a stingerii obligație principale

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.