REVISAL infiintare, completare, transmitere

∞ Înainte să vă supăraţi pe cel care vă pune la treabă, amintiţi-vă că fără presiune nu se formează diamantele ∞

 Obligaţia înfiinţării REVISAL

Obligaţia înfiinţării REVISAL o au următoarele categorii de angajatori:
 • fiecare angajator legal înfiinţat pe teritoriul României;
 • angajatorii care au înfiinţat sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă pot delega acestora şi competenţa înfiinţării registrului;
 • misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, institutele culturale şi reprezentanţele comerciale şi economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetăţenia română sau reşedinţa permanentă în România.
Art.1 din HG nr.905/2017
 • Prezenta hotărâre stabileşte metodologia de înfiinţare a registrului general de evidenţă a salariaţilor, denumit în continuare registru, şi de completare şi transmitere în registru a elementelor raportului de muncă, denumite în continuare date, de către următoarele categorii de angajatori:
 1. persoane fizice sau juridice de drept privat, indiferent dacă au sau nu statutul de utilitate publică;
 2. instituţii/autorităţi publice/alte entităţi juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă.
Registrul se completează în ordinea angajării şi cuprinde următoarele elemente:
 1. elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spaţiul Economic European – SEE;
 2. data angajării;
 3. perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea;
 4. funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;
 5. tipul contractului individual de muncă;
 6. durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia;
 7. salariul de bază lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;
 8. perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;
 9. data încetării contractului individual de muncă.

Obligaţia de completare şi transmitere a REVISAL

Au obligaţia să transmită datele în registru, către inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul/domiciliul, în ordinea angajării:

 • una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator
 • prestatorii înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă, care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare
 • persoanele care au aceste atribuţii stabilite prin fişa postului

Obținerea parolei de transmitere on-line a REVISAL

Obţinerea parolei necesare pentru completarea şi transmiterea on-line a registrului general de evidență a salariaților se obține prin prezentarea actelor specifice:

 • de către angajatori la sediul ITM în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul,
 • de către unitățile fără personalitate juridică ale angajatorilor (sucursale, agenții, etc.) la sediul ITM în a cărui rază teritorială acestea îşi desfăşoară activitatea

Această transmitere a registrului trebuie să fie prealabilă solicitării parolei, putând fi urmată imediat, cu ocazia aceleeaşi prezențe la sediul ITM, de solicitarea și obținerea parolei pentru transmiterea on‐line a registrului.

Termenul și modalitățile de înregistrare în REVISAL

Termenul legal de transmitere în REVISAL a unui contract individual de muncă este cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariat.

Se transmit cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu angajatorul în baza unui contract individual de muncă:

 1. datele de identificare ale angajatorului persoană fizică sau juridică de drept privat, respectiv instituţie/autoritate publică/altă entitate juridică care angajează personal în baza unui contract individual de muncă, cum ar fi:
 • denumire, cod unic de identificare – CUI,
 • codul de identificare fiscală – CIF,
 • sediul social
 • numele şi prenumele reprezentantului legal – pentru persoanele juridice,
 • numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, domiciliul – pentru persoanele fizice;
 1. datele de identificare ale salariaţilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal – CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă – Uniunea Europeană – UE, non-UE, Spaţiul Economic European – SEE;
 2. data încheierii contractului individual de muncă şi data începerii activităţii;
 3. funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative;
 4. tipul contractului individual de muncă;
 5. durata contractului individual de muncă, respectiv nedeterminată/determinată;
 6. durata timpului de muncă şi repartizarea acestuia, în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial;
 7. salariul de bază lunar brut, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă;
 8. datele de identificare ale utilizatorului, în cazul contractelor de muncă temporară;
Se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data transferului, respectiv de la data preluării prin transfer:
 1. data transferului (art.90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici), precum şi datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul;
 2. data preluării prin transfer (art.90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici) şi datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul;
Se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului:
 1. data la care începe şi data la care încetează detaşarea,
 2. datele de identificare ale angajatorului la care se face detaşarea;
Se transmit cel târziu în ziua anterioară datei de începere/încetare a detaşării salariatului pe teritoriul altui stat
 1. data la care începe detaşarea transnaţională
 • data la care încetează detaşarea transnaţională,
 • statul în care urmează să se realizeze detaşarea transnaţională,
 • denumirea beneficiarului sau utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat,
 • natura acestei activităţi;
 1. data la care începe şi data la care încetează detaşarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European,
 • statul în care urmează să se realizeze detaşarea,
 • denumirea beneficiarului sau utilizatorului la care urmează să presteze activitatea salariatul detaşat,
 • natura acestei activităţi;

Se transmit cel târziu în ziua anterioară datei suspendării sau datei încetării suspendării, cu excepţia situaţiei absenţelor nemotivate când transmiterea în registru se face în termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării;

 • perioada,
 • cauzele de suspendare şi
 • data încetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;

Se transmit cel târziu la data încetării contractului individual de muncă sau la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat, în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă.

Modalităţile de transmitere la inspectoratul teritorial de muncă a registrului general de evidenţă a salariaţilor sunt:
 • transmiterea prin e-mail, pe bază de semnătură electronică;
 • prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format electronic, însoţit de o adresă de înaintare semnată de angajator
REVISAL se păstrează în formă electronic:
 • la sediul angajatorului şi, după caz,
 • la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au delegată competenţa înfiinţării registrului.
Pentru prima depunere a REVISAL se depun următoarele documente:
 • adresă de înaintare ştampilată şi semnată de reprezentantul legal al angajatorului;
 • copie certificat de înmatriculare la Registrul Comerţului,
 • copie certificat de înregistrare fiscală,
 • copie act de identitate (angajator pers. fizică)

Angajatorul care a contractat serviciul de completare și transmitere a registrului general de evidență a salariaților trebuie să informeze inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia depune registrul privind:

 • denumirea prestatorului de servicii împreună
 • certificatul de înregistrare al prestatorului, eliberat de Registrul Comerţului sau dovada înregistrării fiscale la organele competente
 • data la care s-a contractat serviciul de completare şi transmitere a registrului

Recuperarea bazei de date ce cuprinde REVISAL

Pentru recuperarea bazei de date ce cuprinde REVISAL:

 • a unui singur angajator înregistrat în baza de date se vor apela operaţiunile de export/import;
 • a mai multor angajatori înregistraţi în baza de date, se vor apela operaţiunile de Salvare/Restaurare
În situația pierderii bazei de date REVISAL, angajatorul va prezenta inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia depune registrul:
 • cerere de recuperare,
 • o copie a certificatului de înmatriculare,
 • o împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana care solicită recuperarea este alta decât reprezentantul legal al angajatorului şi
 • copie după actul de identitate al persoanei împuternicite

Dacă angajatorul, din motive obiective, se află în imposibilitatea de eliberare a unei adeverințe ce atestă vechimea în activitate la respectivul loc de muncă, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă din raza căruia angajatorul îşi desfăşoară activitatea:

 • eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte elementele conţinute în registru, cum a fost întocmit şi transmis de către angajator
 • ITM-ul în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării

Similar Posts

One Comment

 1. Dan USCATESCU spune:

  Intrebare:
  Exista inaintea infiintarii REVISAL-ului, obligatia angajatorilor de a transmite datele contractelor individuale/colective de munca la ITM ?
  Gasim acum, in 2022 la ITM, o copie a contractului individual de munca din anii 1980 ?
  In arhivele societatilor desfiintate/lichidate, gasim contractele individule de munca in arhiva serviciului Resurse Umane, sau in arhiva fiecarui angajat ? De regula, daca nu sunt distincte, tot in arhiva Resurselor umane?
  Multumesc ptr. raspuns.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.