Recunoasterea calificarilor si experientei profesionala

∞ Prosperitatea absolută este dată de valoarea interioară a omului ∞

Formarea profesională a adulților

Formarea profesională a adulţilor se organizează prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare:

 • ce cuprind totalitatea activităţilor de pregătire teoretică şi/sau practică
 • în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un anumit domeniu.
Formarea profesionala a adulţilor se poate realiza de furnizori de formare profesională ce sunt:
 • persoane fizice sau persoane juridice,
 • persoane de drept public sau privat,
 • persoane stabilite în România, în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de forma juridică de organizare a acestora

Programele de formare profesionala se organizează pentru ocupaţii, meserii, specializări şi profesii conform C.O.R. (Clasificarea Ocupațiilor din România):

 1. competenţe profesionale comune mai multor ocupaţii;
 2. competenţe-cheie;
 3. competenţe transversale.

Competenţa profesionala reprezintă capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional și se dobândesc:

 1. pe cale formală prin parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesionala;
 2. pe cale nonformală prin practicarea unor activităţi specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea;
 3. pe cale informală prin modalităţile de formare profesională neinstituţionalizate, nestructurate şi neintenţionate
Formele de realizare a formării profesionale a adulţilor sunt:
 1. cursuri organizate de furnizorii de formare profesionala;
 2. cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţilor proprii;
 3. stagii de practică şi specializare în unităţi din ţară sau din străinătate;
 4. alte forme de pregătire profesionala

Comisiile de autorizare ce își desfășoară activitatea la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene/Bucureşti gestionează lista furnizorilor de formare profesionala autorizați din respectivul județ.

Durata cursurilor de formare profesională

Durata minimă a programului de formare profesionala, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică şi practică, pentru care se eliberează certificat de calificare profesională, pe niveluri de calificare, este de:

 • 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
 • 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;
 • 1080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.

Timpul alocat programului de formare profesionala va fi corelat cu scopul, obiectivele, conţinuturile şi strategiile de realizare.

Calificările pentru care se pot face cursuri de formare profesională

Calificările pentru care se pot organiza programe de formare profesionala prin care se realizează calificarea sau recalificarea adulţilor sunt cuprinse în Registrul naţional al calificărilor profesionale din România.

Până la intrarea în vigoare a Registrului naţional al calificărilor profesionala din România, se utilizează Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare.

Recunoaşterea unei calificări profesionala

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor are în competenţă recunoaşterea şi echivalarea academică şi este punct de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale.

Dreptul de exercitare a profesiei şi accesul pe piaţa de muncă internă îl acordă numai autorităţile competente corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate din România.

Eliberarea atestatelor pentru recunoaşterea calificărilor se face de către Agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială. Atestatul poate fi eliberat solicitantului sau persoanei desemnate de acesta prin procură notarială.

Recunoaşterea calificărilor dobândite pe teritoriul României

Recunoaşterea experienţei profesionala dobândită pe teritoriul României de către persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE:

 • se face conform Procedura de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale aprobată prin Ordinul nr. 134/ 2016
 • se aplică persoanelor fizice, cetăţeni români sau ai statelor membre ale UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană, care doresc să exercite, în mod independent sau ca salariat, una sau mai multe activităţi pe teritoriul unui alt stat membru
 • permite solicitantului:
 1. să aibă acces pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene la practicarea aceleiaşi activităţi sau ocupaţii precum cea pentru care a fost calificat în România şi
 2. să o exercite în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţării din UE, SEE sau din Confederaţia Elveţiană unde solicitantul doreşte să o practice;

Procedura se aplică de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială prin eliberarea unui atestat. În vederea obţinerii atestatului, solicitantul depune la registratura agenţiei din judeţul în care îşi are domiciliul sau reşedinţa un dosar cu următoarele documente:

 1. cerere,
 2. documentul de identitate, în fotocopie;
 3. certificatul de naştere, în fotocopie, tradus în limba română, după caz;
 4. certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română, în fotocopie;
 5. declaraţie pe propria răspundere, dată în faţa notarului public, privind recunoaşterea experienţei profesionala

Recunoaşte experienței profesionala obţinută în statele membre ale UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene

Recunoaşterea experienței profesională obţinute în statele membre ale UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene:

 • se realizează prin Procedura de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE
 • se realizează pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE;
 • se aplică persoanelor fizice, cetăţeni români sau ai statelor membre ale UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene care doresc să exercite pe teritoriul României, în calitate de salariat, lucrător independent sau director de întreprindere una sau mai multe activităţi;
 • se realizează prin Ordinul nr.695/2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale,

Accesul la exercitarea unei activităţile pe teritoriul României necesită, ca dovadă suficientă a cunoştinţelor şi aptitudinilor, exercitarea în prealabil a acelei activităţi pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare UE, Spaţiului Economic European.

Procedura se aplică de Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin eliberarea unui atestat. Profesiile reglementate din România, conform Legii nr.200/2004 cu modificările și completările ulterioare, nu fac obiectul prezentului ordin.

Apostilarea certificatelor de calificare profesionala şi absolvire obţinute în afara sistemului naţional de educaţie

Apostila de la Haga:

 • este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga;
 • este pentru actele oficiale întocmite în tara respectiva, care urmează sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei;

Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false in vederea producerii de efecte juridice.

Procedura de eliberare a apostilei se desfăşoară prin intermediul biroului apostilă organizat în cadrul instituţiilor prefectului. Este pentru actele oficiale administrative emise:

 1. de autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale;
 2. de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege;

În vederea apostilării Certificatul de calificare şi absolvire obţinut de cetăţenii români în afara sistemului naţional de educaţie trebuie vizat în prealabil de :

 • AJOFM pentru actele emise până la 31 decembrie 2003;
 • Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Comisia Judeţeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor, pentru actele emise de la 1 ianuarie 2004;

ANEXA IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

Activități pe categorii de experiență profesionala prevăzute la articolele 17, 18 și 19

Lista I

Grupe care intră sub incidența Directivei 64/427/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 69/77/CEE, și a directivelor 68/366/CEE și 82/489CEE

1   Directiva 64/427/CEE
Grupa23Producția de textile
232Fabricarea și prelucrarea de materiale textile pe mașini pentru lână cardată
233Fabricarea și prelucrarea materialelor textile pe mașini pentru bumbac
234Fabricarea și prelucrarea materialelor textile pe mașini pentru mătase
235Fabricarea și prelucrarea materialelor textile pe mașini pentru in și cânepă
236Alte industrii de fibre textile (iută, fibre dure etc.), funii și frânghii
237Fabricarea de obiecte tricotate și croșetate
238Finisaje textile
239Alte industrii textile
Grupa24Producția de încălțăminte, alte articole de confecții și lenjerie de pat
241Producția de încălțăminte (cu excepția celei din cauciuc sau lemn), cu ajutorul mașinilor
242Încălțăminte lucrată manual și reparații
243Fabricarea confecțiilor (cu excepția celor din blană)
244Fabricarea de saltele și lenjerie de pat
245Industriile pielăriei și blănurilor
Grupa25Producția de lemn și plută (cu excepția producției de mobilă din lemn)
251Debitarea și prepararea industrială a lemnului
252Fabricarea de produse de lemn semifinite
253
Producția de serie a materialelor de construcție din lemn, inclusiv pardoseli
254Fabricarea de containere de lemn
255Fabricarea altor articole din lemn (cu excepția mobilei)
259Fabricarea de articole din pai, plută, împletituri din nuiele și trestie; fabricarea de perii
Grupa26260 Producția de mobilă din lemn
Grupa27Producția de hârtie și articole de hârtie
271Fabricarea celulozei, hârtiei și cartonului
272Prelucrarea hârtiei și cartonului și fabricarea de articole din celuloză
Grupa28280 Tipărire, editare și industriile conexe
Grupa29Industria pielăriei
291Tăbăcării și ateliere de finisare a pieilor
292Fabricarea de articole din piele
Fosta grupă30Industria cauciucului și a materialelor plastice, a fibrelor artificiale și a produselor amilacee
301Prelucrarea cauciucului și a azbestului
302Prelucrarea materialelor plastice
303Fabricarea fibrelor artificiale
Fosta grupă31Industria chimică
311Fabricarea materiilor chimice de bază și prelucrarea lor
312Fabricarea specializată a produselor chimice, în special pentru utilizare în industrie și agricultură (inclusiv fabricarea pentru uz industrial a grăsimilor și uleiurilor vegetale sau animale din grupa ISIC 312)
313Fabricarea specializată de produse chimice, în special pentru uz gospodăresc sau administrativ [exclusiv fabricarea de produse medicinale și farmaceutice (fosta grupă ISIC 319)]
Grupa
32
320 Industria petrolieră
Grupa33Fabricarea produselor minerale nemetalice
331Fabricarea de articole din argilă structurală
332Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă
333Fabricarea de produse din ceramică, inclusiv articole refractare
334Fabricarea cimentului, varului și gipsului
335Fabricarea materialelor structurale din beton, ciment și gips
339Prelucrarea pietrei și fabricarea altor produse minerale nemetalice
Grupa34Fabricarea și tratarea primară a metalelor feroase și neferoase
341Industria siderurgică (așa cum este definită în Tratatul CECO, inclusiv uzinele de cocsificare integrate în combinate siderurgice)
342Fabricarea de țevi de oțel
343Trefilarea sârmei, trefilarea la rece, laminarea la rece a benzilor, profilarea la rece
344Fabricarea și tratamentele primare ale metalelor neferoase
345Topitorii de metale feroase și neferoase
Grupa35Producția de produse metalice (cu excepția mașinilor și echipamentelor de transport)
351Forjare, matrițare și presare
352Tratamente secundare și tratamente de suprafață
353
Structuri metalice
354Fabricarea de cazane și produse industriale tubulare
355Fabricarea de unelte și articole finite din metal (cu excepția echipamentelor electrice)
359Activități auxiliare în construcția de mașini
Grupa36Producția de mașini, altele decât cele electrice
361Fabricarea de mașini agricole și tractoare
362Fabricarea de echipament de birotică
363Fabricarea de mașini-unelte de prelucrare a metalelor și de elemente și piese pentru acestea și pentru alte utilaje de forță
364Fabricarea de mașini pentru textile și accesorii, fabricarea de mașini de cusut
365Fabricarea de mașini și echipamente pentru industria alimentară și a băuturilor și pentru industria chimică și industrii conexe
366Fabricarea de instalații și echipamente pentru minerit, topitorii și oțelării și pentru industria construcțiilor; fabricarea de echipament cu acționare mecanică
367Fabricarea de echipamente de transmisie
368Fabricarea de mașini pentru alte scopuri industriale specifice
369Fabricarea de alte mașini și echipamente ne-electrice
Grupa37Electrotehnică
371Fabricarea de fire și cabluri electrice
372Fabricarea de motoare, generatoare, transformatoare, schimbătoare și alte echipamente similare pentru furnizarea energiei electrice
373Fabricarea de echipamente electrice pentru uz comercial direct
374
Fabricarea de echipamente de telecomunicații, contoare, alte aparate de măsură și echipamente electro-medicale
375Fabricarea de echipamente electronice, receptoare radio și TV, echipament audio
376Fabricarea de aparate electrice de uz gospodăresc
377Fabricarea de lămpi și echipamente de iluminat
378Fabricarea de baterii și acumulatori
379Reparații, asamblare și instalarea specializată a echipamentelor electrice
Fosta grupă38Fabricarea de echipamente de transport
383Fabricarea de autovehicule și piese pentru acestea
384Reparații la autovehicule, motociclete și biciclete
385Fabricarea de motociclete, biciclete și piese pentru acestea
389Fabricarea de echipamente de transport care nu sunt clasificate în alt loc
Grupa39Diverse industrii prelucrătoare
391Fabricarea de aparate de precizie și de instrumente de măsură și control
392Fabricarea de instrumente și echipamente medicale-chirurgicale și de aparate ortopedice (cu excepția încălțămintei ortopedice)
393Fabricarea de echipament fotografic și optic
394Fabricarea și repararea ceasurilor
395Fabricarea bijuteriilor și prelucrarea metalelor prețioase
396Fabricarea și repararea instrumentelor muzicale
397Fabricarea de jocuri, jucării și articole de sport
399Alte industrii manufacturiere
Grupa40Construcții
400Construcții (nespecializate); demolări
401Construcția de clădiri (locuințe sau altele)
402Construcții civile; construcția de drumuri, poduri, căi ferate etc.
403Lucrări de instalații
404Decorare și finisare
2   Directiva 68/366/CEE
Grupa20A200 Industriile producătoare de grăsimi și uleiuri animale și vegetale
20BIndustriile alimentare (cu excepția industriei băuturilor)
201Tăierea, prepararea și păstrarea cărnii
202Industria laptelui și a produselor lactate
203Conservarea și păstrarea legumelor și fructelor
204Conservarea și păstrarea peștelui și a altor produse piscicole
205Fabricarea produselor de morărit
206Fabricarea produselor de panificație, inclusiv pesmeți și biscuiți
207Industria zahărului
208Fabricarea dulciurilor din cacao, ciocolată și zahăr
209Fabricarea de produse alimentare diverse
Grupa21Industria băuturilor
211Producerea alcoolului etilic prin fermentare, producerea drojdiei și băuturilor spirtoase
212Producerea vinului și a altor băuturi alcoolice nemalțificate
213Fabricarea berii și malțificare
214Industria băuturilor răcoritoare și a apei carbogazoase
Fosta 30Fabricarea produselor de cauciuc, a materialelor plastice, a fibrelor sintetice și a produselor cu amidon
304Fabricarea produselor cu amidon
3   Directiva 82/489/CEE
Fosta 855Saloane de frumusețe (cu excepția serviciilor de pedichiură și a școlilor profesionale de cosmetică și coafură)

Similar Posts

2 Comments

 1. Alexandru COTUȚ spune:

  Am lucrat la CFR în gr.I de muncă până în anul 2001 când aceasta a fost eliminată chiar dacă condițiile de muncă au rămas aceleași până în ziua de azi.
  Aș dorii să cunosc de e posibil care a fost motivarea eliminării gr.I de muncă și ce pot face pentru a beneficia de aceasta și după anul 2001? Mulțumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Eliminarea grupei I de muncă la CFR și în alte domenii a fost parte a unor reforme și modificări legislative care au avut loc în România în perioada respectivă. Motivația din spatele acestei eliminări este legată de restructurarea sau reorganizarea sistemului de clasificare a muncii, ajustarea la standardele internaționale sau alte considerente economice și administrative.
   Pentru a obține o înțelegere mai clară a motivelor specifice pentru eliminarea grupei I de muncă la CFR în anul 2001, trimiteți o petiție la ITM (inspectoratul teritorial de muncă).

   https://projurista-plus.com/adeverinta-care-atesta-grupa-de-munca/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.