Punctaje lunare, calcul, recalculare, stagiu cotizare

∞ Nu spune puţin în vorbe multe, ci mult în vorbe puţine ∞

Punctaje lunare, calcul, recalculare, stagiu cotizare

Ce înseamnă vechime în muncă

 •  Art.16, alin.(5)
 • Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.
Vechimea în muncă:
 • este totalitatea perioadelor în care o persoană a desfăşurat activităţi pe baza unor contracte de muncă;
 • se calculează doar în funcţie de perioada în care există contract de muncă şi nu de orele lucrate, deci nu ţine cont de tipul de contract.
Exemplu
 • Un salariat care a lucrat cu jumătate de normă timp de doi ani va avea aceeaşi perioadă de vechime în muncă precum unul care a lucrat doi ani cu normă întreagă.
 • În acelaşi timp, un angajat cu două contracte de muncă în aceeaşi perioadă (cumul de funcţii), va avea aceeaşi vechime ca şi cei precedenţi (cel cu jumătate de normă și cel cu o normă întreagă). 

Timpul efectiv lucrat contează doar în cazul şomajului, unde stagiul de cotizare se calculează şi se stabileşte proporţional cu acesta. Vechimea în muncă se referă la toate locurile de muncă în care salariatul a avut contract de muncă, nu doar la perioada de când este angajat la compania unde lucrează în prezent.

Dacă în perioada 2007-2010 Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional reglementa limite minime şi maxime pentru sporul de vechime în muncă, în prezent rămâne la latitudinea fiecărui angajator dacă acordă sau nu un astfel de spor.

Angajatul poate negocia includerea unui spor pentru vechime în muncă în contractul individual şi o anumită perioadă necesară pentru calcularea acestuia. În momentul însumării acestei perioade, angajatul va beneficia de spor.

Există anumite procente care se utilizează în practică pentru sporul de vechime în muncă, însă ele sunt pur orientative, angajatorul poate opta oricând pentru alte variante:
 • 5 % – între 3 – 5 ani vechime în muncă;
 • 10% – între 5 – 10 ani vechime în muncă;
 • 15% – între 10- 15 ani vechime în muncă;
 • 20% – între 15- 20 ani vechime în muncă;
 • 25% – peste 20 de ani vechime în muncă.

Ca orice alt spor, nu este inclus în salariul de bază şi se calculează separat. Sporul pentru vechimea în muncă reprezintă un spor convenţional, pe care angajatorul are obligaţia să îl acorde doar dacă acesta a fost negociat şi inclus în contractul individual de muncă sau în cel colectiv la nivel de unitate.

Ce este stagiul de cotizare

Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:
 • vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;
 • perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii
 • perioada suplimentară la vechimea în muncă acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele realizate în condiţii speciale şi condiţii deosebite de muncă;
 • perioadele de până la data de 1 aprilie 2001 în care o persoană:
 1. are stabilite drepturi privind vechimea în muncă în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.
 • timpul util la pensie realizat de agricultori, în condiţiile reglementate de legislaţia privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, anterioară datei de 1 aprilie 2001.
În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
 1. a beneficiat de pensie de invaliditate;
 2. a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 3. a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 4. a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 de indemnizaţii de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
 5. a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
 6. a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani.

Cum se calculează ”Punctaje lunare”

 Art.96 din Legea nr.263/2010

 • (1) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.
 • (2) Punctaje lunare se calculează prin raportarea câştigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Prevederile art.165 din Legea nr.263/2010 reglementează calculul punctaje lunare.

La determinarea punctaje lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează:
 • salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel:
 1. salariile brute, până la data de 1 iulie 1977;
 2. salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991;
 3. salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
 • sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care:
 1. sunt înscrise în carnetul de muncă sau
 2. sunt dovedite cu carnetul de muncă sau cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau de către deţinătorii arhivelor acestora.

Sporul de vechime care se utilizează la stabilirea punctaje lunare este următorul:

a) perioada 1 martie 1970 – 1 septembrie 1983:

 • 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;
 • 5% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;
 • 7% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 ani;
 • 10% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani;

b) perioada 1 septembrie 1983 – 1 aprilie 1992:

 • 3% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 3 – 5 ani;
 • 6% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 5 – 10 ani;
 • 9% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 10 – 15 ani;
 • 12% pentru o vechime în muncă totală cuprinsă între 15 – 20 ani;
 • 15% pentru o vechime în muncă totală de peste 20 de ani. 

Cum se calculează cuantumul pensiei

Cuantumul pensiei se calculează prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie. 

Cum obțin informații despre calculul pensiei

Persoanele interesate pot solicita caselor teritoriale de pensii – prin email – transmiterea buletinului de calcul și a anexelor care conțin informațiile cu privire la stabilirea dreptului de pensie (date privitoare la activitatea în muncă).

 Calcularea punctajului mediu anual

punctaj mediu anualnumărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de acesta în întreaga perioadă de activitate la numărul anilor corespunzători stagiului complet de cotizare prevăzut de lege la data pensionării;

Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare. Numărul de puncte realizat în fiecare lună se însumează, iar prin împărţirea la 12 rezultă punctajul anual al asiguratului în anul respectiv.

Punctaje lunare se calculează prin raportarea câştigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică.

Recalcularea pensiei

 • Art.107 din Legea nr.263/2010
 • Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condiţiile legii.
 • Sumele rezultate în urma recalculării se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Când poate fi cerută recalcularea drepturilor de pensie

Nu există obligativitatea realizării unui stagiu minim după data înscrierii la pensie, în vederea solicitării recalculării drepturilor de pensie. Recalcularea drepturilor de pensie se poate cere oricând, după realizarea unui stagiu de cotizare ulterior ieșirii la pensie.

Drepturile de pensie pentru limită de vârstă se recalculează în următoarele situații:
 • prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia;
 • prin valorificarea stagiilor de cotizare realizate după pensionare;
 • în situația în care de depun documente suplimentare (care nu există la dosarul de pensie), dar care influențează cuantumul drepturilor de pensie.

Valoarea indicelui de corecție este:

Curtea Constituțională a României a stabilit:

 • ca indicele de corecție să fie aplicat și pensionarilor care au trecut din pensie de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă după anul 2010 (Hotărârea nr.702/2019);
 • beneficiază de indicele de corecție prevăzut de art.170 din Legea nr.263/2010 și titularii pensiilor pentru limită de vârstă care au fost stabilite după 1 ianuarie 2011 și care au fost transformate din pensii anticipate parțiale stabilite anterior acestei date (ședința din data de 19 octombrie 2021).
Pensionarii:
 • care au trecut din pensie anticipată sau anticipată parțială în pensie pentru limită de vârstă în perioada 2011-2016
 • pot acum solicita acordatea indicelui de corecție existent la data trecerii în pensia pentru limită de vârstă.

La stabilirea punctajului mediu anual, cel care se înmulțește cu valoarea punctului de pensie se aplică un indice de corecție în funcție de rata inflației și a creșterii salariului mediu brut pe economie.

 Prin OUG nr.113/2013 s-a prevăzut:

Pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este:

 • 1,12 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 inclusiv;
 • 1,17 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012 inclusiv;
 • 1,17 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2013 – 22 ianuarie 2013 inclusiv;
 • 1,06 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 23 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2013 inclusiv;
 • 1,07 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2014;
 • 1,07 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2015;
 • 09 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2016;
 • 1,14 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2017;
 • 1,15 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2018;
 • 1,2 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2019;
 • 1,41 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2020;
 • 1,41 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2021;
 • 1,41 pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în 2022.

Indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii iniţiale la pensie.

Art. 170 din Legea nr.263/2010
 • (1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011.
 • (2) Începând cu anul 2013, câştigul salarial mediu brut realizat, prevăzut la alin.(1), este cel definitiv, cunoscut în anul precedent celui în care se deschide dreptul la pensie pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
 • (3) Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

Similar Posts

21 Comments

 1. Iordache petre spune:

  Bună ziua am și eu o întrebare.Am eșit la pensie în 2012 cu indice 1.17 în 2019 mi sa suspendat pensia mam judecat am cîștigat în istanță mia venit o altă decizie dar lindice am 0.00 nu e corect așa ceva cear trbui să fac va mulțumesc

 2. Costica Elena spune:

  Bună ziua, dacă se anulează decizia de pensionare pentru pensie anticipată și se lucrează în continuare, când se depune iar dosarul se mai aplică indicele de corecție pentru perioada lucrată?

  1. Neculai Racoviță spune:

   Buna ziua vă rog să-mi spuneți la 11 ani 7 luni 22 zile cotizare in Romania plus 7ani 10 luni 15 zile cotizați in Republica Cehă ce pensie său pensie socială pot primi. ? Vă mulțumesc așteapt răspuns. . O zi frumoasa va doresc !

 3. Buna ziua!
  As vrea sa stiu daca am iesit in pensie de invaliditate in 2017 cu un indice de 1,14 iar in februarie 2021 am iesit in pensie la limita de varsta ce indice de corectie se aplica?
  Multumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.
   ”Înscrierea iniţială la pensie” pentru beneficiarii pensiilor de invaliditate se referă la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă prin aplicarea, pentru prima oară, a condiţiilor de vârstă legală de pensionare şi stagiu complet de cotizare.
   Dacă îndepliniți aceste condiții, vi se aplică indicele de corecție de la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.

   https://projurista.ro/dreptul-la-pensie-si-indicele-de-corectie-aplicat-pensiei/

 4. Dana Sarac spune:

  Daca am implinit varsta legala de pesionare in sept 2018 iar stagiul complet de cotizare in sot 2019 dar nu m am pensionat ci am continuat sa lucrez(ma voi pensiona in dec 2022 sau ian 2023). Ce indice de corectie mi se va aplica? Cel din 2018/2019(cand am implinit varsta legala de pensionare si stagiul complet de cotizare) sau indicele de corectie din 2022 sau 2023 cand voi depune actele pentru pensionare?

 5. Constantin Gheorghe spune:

  In 27 Iulie 2021, am ieșit la pensie anticipat parțiala la vârsta de 63 ani-7 luni, cu o vechime de 40 ani-2 luni-23 zile, cu total puncte 97,92181 și un punctaj mediu anual de 3,94486.Eu am lucrat pana pe 12 Septembrie 2021, apoi am dus adeverința de încetare activitate. Societatea unde am fost angajat mi-a dat ordonanța 106000 RON. Întrebarea este câte puncte mai primesc pentru 106000 RON care i-am primit in Septembrie 2021 și cu cât creste punctajul mediu anual pentru suma de 106000 RON pentru care firma a plătiți taxele. Pe 28 Noiembrie 2022,am ieșit la pensionare de vârsta.Mulțumesc !

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform art.96 din Legea nr.263/2010 – punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.
   Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
   Suma de 106.000 RON este o plată compensatorie (posibil).
   Depinde dacă a fost reținută și plătită contribuția pentru asigurări sociale (pensie) sau nu.
   Calculul se face doar în baza contribuției pentru asigurări sociale (pensie) plătită.

   https://projurista.ro/dreptul-la-pensie-si-indicele-de-corectie-aplicat-pensiei/

 6. Ovidiu Buga spune:

  Bună seara,
  Am și eu o rugăminte mare la d-voastră, mama a ieși în pensie anticipată în anul 2011 cu Indicele de corecție 1.12,iar în anul 2017 a ieșit in pensie normală.(limită de vârstă)
  Întrebarea este:După care indice i se va calcula pensia din 2017? 1.12 sau 1.14?
  Vă mulțumesc anticipat.

 7. Borda Maria spune:

  Stimata d- na,daca se aplica Legea 127/ 2019 asi avea dreptul de 25 % din pensia de urmas al sotului.Dar in tara cobf pensiei pe care o am contributia este de 23 ani.IN Iralia am 8 ani achitati dupa care inxa nu miam facut pensia,acesti ani cum ma pot ajuta sa pot beneficia de 25% din pensia de urmas.Ptr cei 8 ani lucrati in Ue intentionez sa obtin pensia in tara in care am lucrat.Cu respect.

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 85 din Legea nr.263/2010
   (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
   (2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

   ART. 77 din Legea nr.127/2019
   (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
   (2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

   Sunt aceleași prevederi pentru pensia de urmaș în ambele legi.

   https://projurista.ro/pensia-de-urmas-conditii-acordare-plata-suspendare/

 8. RODICA POP spune:

  BUNA ZIUA! VA ROG SA-MI SPUNETI DACA POT SA CUMPAR.4 LUNUI , CARE IMI LIPSESC LA PENSIE, SI DACA PIT SA PLATESC ESALONAT ? MULTUMESC

  1. Gabriela Fainita spune:

   Persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.
   Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.
   Plata se face la Casa de Pensii în baza unui contract de asigurare.

   https://projurista.ro/stagiul-de-cotizare-si-stabilirea-vechimii-in-munca/

 9. Rascanu viorica spune:

  Bună ziua mi-am depus dosarul de pensie am 29 de ani de munca,as vrea sa știu la ce pensie sa ma aștept în contextul.in care am beneficiat de un spor de 75 la suta timp de 20 de ani acumulând bruturi destul de mari . încă lucrez în sănătate. va multumesc.

 10. Buna ziua
  In urma unei Hotarari judecatoresti cu privire la indicele de corectie , am solicitat Casei de Pensii ca odata cu intrarea in drepturi sa mi fie comunicat si Buletinul de calcul , lucru care nu s a intamplat nici dupa 3 sesizari .
  De ce solicit acest lucru ? pentru faptul ca in urma calculului facut de mine ( mai precis de cineva care se pricepe ) nu corespunde cu suma primita , este o diferenta de cateva sute de lei , este dreptul meu pentru care m am judecat aproape 3 ani de zile .
  Nu stiu care este procentul calculat la inflatie si dobanda aferenta sumei , am castigat si acest drept in instanta .
  Pentru ca am mai fost ajutat de dumneavoastra cu o informatie acum cativa ani in legatura cu indicele de corectie , va rog in limitele timpului de care dispuneti , sa mi precizati daca Casa de Pensii este sau nu obligata sa mi prezinte acest buletin de calcul fie si la cerere , daca se poate o lege ,
  Daca considerati util . las un nr. de telefon : 0740037800
  Va multumesc anticipat
  Eugeniu Arizan

 11. BadeaEugenia spune:

  Am ieșit la pensie parțial anticipat în 5 decembrie La vârsta 61ani și 11 luni cu stagiu de cotizare 32 ani 11luni și 22 de zile cu pensia minima vreau sa știu dacă în martie 2024 când ies la limita de vârstă mi se recalculează. Mulțumesc anticipat

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 64 din Legea nr.263/2010
   (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate.
   (2) Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), se face din oficiu.

   Veți beneficia de recalculare.

   https://projurista-plus.com/pensia-anticipata-partiala-conditii-acordare-calcul/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.