Proprietatea asupra terenului aferent constructiei cumparate

Viaţa însăşi este magie, iar dacă nu crezi asta, măcar încearcă să o trăieşti ca pe ceva magic

Proprietatea asupra terenului aferent construcţiei cumpărate în baza Legii nr.112/1995 poate fi obţinută prin cumpărare.

Dreptul la acţiune pentru obligarea proprietarului terenului la încheierea contractului de vânzare asupra acestuia corespunde unui drept de creanţă al proprietarului construcţiei corelativ obligaţiei proprietarului terenului de a-l înstrăina.

Dreptul de creanţă al proprietarului construcţiei asupra terenului aferent

Proprietarul construcţiei are dreptul:
 • să dobândească proprietatea şi asupra terenului aferent acesteia şi
 • să solicite, în caz de refuz, pe calea acţiunii în justiţie, obligarea la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare
 • în baza:
 1. art.3, art. 9, art. 26 alin.(3) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare
 2. art.37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, republicate

Există un drept de creanţă al dobânditorului construcţiei cumpărate în baza Legii nr. 112/1995:

 • la perfectarea unui act de vânzare-cumpărare prin care să dobândească şi dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcţiei şi
 • este temeiul legal al unui asemenea drept

Măsurile reparatorii pentru foştii proprietari

Măsurile reparatorii pentru foştii proprietari – persoane fizice – ai imobilelor cu destinaţia de locuinţe:

 • trecute în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu titlu, şi
 • care se aflau în posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, sunt:
 1. restituirea în natură, prin redobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor în care locuiesc în calitate de chiriaşi sau a celor care sunt libere,
 2. despăgubiri pentru celelalte apartamente
 3. redobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor trecute în proprietatea statului, pentru care s-au primit despăgubiri, dacă sunt ocupate de foştii proprietari sau sunt libere condiţionat de restituirea sumei primite cu titlu de despăgubire

De aceste drepturi beneficiază şi moştenitorii foştilor proprietari.

Dreptul chiriaşilor şi proprietarilor

Prin art.3 din Legea nr.112/1995 este prezentată noţiunea de “apartament” ce poate face obiectul unei astfel de înstrăinări ca fiind locuinţa compusă din:

 • una sau mai multe camere,
 • cu dependinţele, garajele şi anexele gospodăreşti aferente,
 • camere de serviciu, poduri, pivniţe, magazii şi altele asemenea,
 • indiferent dacă sunt situate la acelaşi nivel sau la niveluri diferite şi care, la data trecerii în proprietatea statului, constituia o singură unitate locativă de sine stătătoare, aşa cum a fost determinată prin construcţie.

Prin dispoziţiile art.9 din Legea nr.112/1995 este recunoscută posibilitatea pentru chiriaşi de a dobândi, în proprietate, apartamentele ce nu se restituie în natură foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora.

Pe data rămânerii definitive a hotărârii comisiei consiliului local unde este situat apartamentul în cauză, prin care s-a dispus restituirea în natură a apartamentului:
 • se compensează de drept cheltuielile necesare, utile şi voluptorii efectuate de foştii proprietari sau de moştenitorii lor, în calitate de chiriaşi, şi de unitatea care a administrat apartamentul,
 • încetează, de drept contractele de închiriere dintre foştii proprietari, moştenitorii lor, precum şi rudele până la gradul al doilea ale fostului proprietar în viaţă şi unitatea care a avut în administrare apartamentul

 Proprietarii construcţiilor dobândite înainte de 1989, care rămăseseră, în contextul scoaterii terenurilor în afara circuitului civil, titulari doar ai unui drept de folosinţă asupra terenului aferent, acesta fiind convertit în drept de proprietate:

 • prin efectul legii şi
 • pe baza ordinului prefectului

Chiriaşii dobânditori ai dreptului de proprietate pe temeiul Legii nr.112/1995 nu sunt în aceeaşi situaţie juridică cu cea avută în vedere de legea fondului funciar atunci când a dispus convertirea dreptului de folosinţă asupra terenului aferent construcţiilor în drept de proprietate (în favoarea proprietarilor construcţiilor).

Dreptul asupra terenului aferent construcţiei

Cu privire la terenul aferent construcţiilor înstrăinate în temeiul Legii nr. 112/1995, actul normativ face referire doar la suprafaţa de teren care o depăşeşte pe cea aferentă, în sensul că aceasta rămâne în proprietatea statului.

Art. 26 alin. (3) din Legea nr.112/1995

Suprafeţele de teren preluate de stat sau de alte persoane juridice, aflate la data de 22 decembrie 1989 în posesia acestora şi care depăşesc suprafaţa aferentă construcţiilor, rămân în proprietatea statului.

Prin dispoziţiile art. 36 alin.(2) şi (3) din Legea nr.18/1991 se prevede  dreptul de folosinţă al titularilor:
 • asupra terenurilor care fuseseră astfel atribuite înainte de anul 1989,
 • pe durata existenţei construcţiilor (întrucât terenurile nu puteau face obiect al înstrăinărilor, fiind scoase din circuitul civil)
 • pentru această ipoteză legea prevede atribuirea în proprietate a terenurilor prin ordin al prefectului
Odată cu imobilele-clădiri au fost înstrăinate şi terenurile aferente, motiv pentru care:
 • clădirile nu mai pot face obiectul restituirii în natură, ca măsură reparatorie,
 • foştii proprietari pot fi despăgubiţi doar prin echivalent

Încheierea contractelor de închiriere pentru terenurile aferente construcţiilor între unităţile administrative-teritoriale şi proprietarii construcţiilor:

 • nu are natura juridică a dreptului de superficie, care presupune convenţia în acest sens a părţilor
 • nu are natura juridică a dobândirii cu titlu gratuit, în temeiul legilor fondului funciar sau ope legis, odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra construcţiei (pe considerentul că în preţ s-ar include şi valoarea terenului aferent),

Dobândirea proprietăţii asupra terenului

Dobândirea nu poate fi făcută decât prin vânzare, la fel ca în situaţia construcţiei. Art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 statuează expres:

“în situaţiile de vânzare a apartamentelor şi, când este cazul, a anexelor gospodăreşti şi a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândeşte şi asupra terenului aferent”.

Această prevedere înseamnă că terenul aferent trebuie să facă obiectul aceluiaşi contract de vânzare- cumpărare. Unele autorităţi administrative, pentru astfel de terenuri au făcut contract de închiriere, în cota corespunzătoare dreptului de proprietate dobândit asupra construcţiei.

Dobânditorului construcţiei are posibilitatea de a solicita şi de a obţine obligarea proprietarului terenului la încheierea contractului de vânzare asupra acestuia printr-o acţiune pentru valorificarea acestuia, recurgându-se astfel la forţa coercitivă a statului în cazul refuzului de înstrăinare.

Dreptul la acţiune pentru obligarea proprietarului terenului la încheierea contractului de vânzare asupra acestuia corespunde unui drept de creanţă al proprietarului construcţiei corelativ obligaţiei proprietarului terenului de a-l înstrăina.

  Acest drept de creanţă se naşte pe data exercitării opţiunii legale:
 • de a dobândi apartamentul odată cu terenul aferent sau
 • de a dobândi terenul aferent după ce a fost încheiat contractul de vânzare asupra construcţiei

În aceste situaţii, nu este vorba despre încălcarea principiului libertăţii contractuale, întrucât proprietarul terenului (statul, unitatea administrativ-teritorială):

 • nu poate avea o atitudine discreţionară şi să refuze, fără temei, înstrăinarea terenului persoanei căreia i-a înstrăinat construcţia situată pe respectivul teren şi care are vocaţia legală a dobândirii terenului corespunzător
 • încalcă dispoziţia legală, unitatea administrativ-teritoriale care refuză înstrăinarea terenul sub motiv că se află în domeniul său privat şi nu este obligată să-l vândă,


Similar Posts

89 Comments

 1. BICHIS FLOAREA-VICTORIA spune:

  bUNA zIUA.
  A-si dori sa stiu daca in baza legii 18/1991,modificata prin Legea 231/2018 cf. art.23,art.24 si art 27 pot depune cerere pentru emiterea titlui de proprietate pe suprafata de sub apartament care este proprietate personala,dar terenul pe care este constructia este proprietate a statului.Deoarece au ramas putine zile pana in 6 decembrie,ultima zi de depunere a cererii va rog sa-mi dat un raspuns urgent.
  Va multumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Da, puteţi înregistra o cerere pentru eliberarea titlului de proprietate pe teren.
   Trebuie să aveţi în vedere următoarele aspecte:
   -terenul nu mai este în proprietatea statului ci al unităţii administrativ+teritoriale
   -terenul pe care este amplasat blocul va fi în coproprietatea tuturor proprietarilor blocului
   -este indicat să fie semnată cererea de toţi coproprietarii
   -dar este bine să fie început demersul şi apoi se poate completa dosarul cu actele care vor fi solicitate.

   https://projurista.ro/circulatia-terenurilor-si-constructiilor-proprietate-privata/

 2. barac constantin spune:

  Am cumpărat de la A.F.I. cu contract de vănzare-cumpărare nr. N-9183/07.11.2018 un garaj cu suprafata de 17,07 m. p. La punctul nr. 9 semenționează: Terenul aferent va face obiectul unui act adițional, ulterior. Dorind să fac cadastrul și intabularea dreptului de proprietate , notarul caruia i-am solicitat legalizarea contractului de vânzare=cumpărare , m-a atenționat cadupă întocmirea actului adițional de vânzare a terenului va trebui să achit încă odată costul legalizării contractului . M-am interesat la Administrația Fondului Imobiliar să aflu cănd se vor elabora actele adiționale ptr.teren ? rRaspunsul afost : când vor apărea normele de aplicare corespunzătoare. Ce sfat îmi dați ?

  1. Gabriela Fainita spune:

   -faceți înregistrarea în CF a unui drept asupra terenului (de superficie/de folosință/ ..ceva trebuie să fie trecut în contractul încheiat)
   -urmăriți emiterea respectivelor norme metodologice, iar după apariția lor, înaintați o adresă/cerere către A.F.I. prin care solicitați perfectarea vânzării terenului
   -nu achitați taxă notarială decât pentru valoarea terenului care va face obiectul vânzării, evaluat de A.F.I.

   https://projurista.ro/efectele-inscrierilor-in-cartea-funciara/

 3. Vasiliev Mariana spune:

  Bună ziua,am cumpărat de la stat în2004 o locuință cu legea 112/95,as dori să știu dacă se vinde terenul aferent locuinței pt care plătesc chirie și impozit la primărie.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Când ați cumpărat apartamentul ați cumpărat cotă-parte din părțile comune ale imobilului + din terenul pe care este amplasat imobilul.

   ART. 37– HG nr.20/1996 Norme metodologice
   În situaţiile de vânzare către chiriaşi a apartamentelor şi, când este cazul, a anexelor gospodăreşti şi a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândeşte şi asupra terenului aferent, cu respectarea dispoziţiilor art. 26 alineatul ultim din lege.

   ART. 26 Legea 112/1995
   …. Suprafeţele de teren preluate de stat sau de alte persoane juridice, aflate la data de 22 decembrie 1989 în posesia acestora şi care depăşesc suprafaţa aferentă construcţiilor, rămân în proprietatea statului.
   (adică aparține blocului doar terenul de sub construcție și o alee de acces)

   https://projurista.ro/proprietatea-comuna-pe-cote-parti/

   https://projurista.ro/circulatia-terenurilor-si-constructiilor-proprietate-privata/

   1. Va intreb cu respect pt ca sunt in cauza
    In baza carei legi statul poate sa ceara chirie pe terenul ce depășește constructia deci pe cel la care se face referire în articolul 26 alineatul ultim ?
    Va intreb deoarece m-am trezit cu o obligativitate de plata pe un teren ce mi-a fost dat în folosință obligat si fara sa fiu înștiințat oficial.
    De precizat este ca terenul a intrat în posesia statului inainte de 89 a fost dat în administrare către o firmă de stat are la randul ei s-a privatizat cu tot cu teren apoi terenul a fost expropriat de la privat si acuma a reintrat în posesia statului …Iar ei susțin că în baza legii 112/1995 eu trebuie sa plătesc chirie pe el desi eu nu il folosesc si am un apartament pe pământ cumparat in 1997 in baza legii dar pe art9 ca era chiriaș.In CVC am stipulate clar xmp construcție și teren aferent ce depășește suprafața construcției cu 25pm.Asadar m-am trezit cu obligativitate de plata dupa 23 de ani de la achizitionare pt un teren aferent unui teren aferent pe care il am in proprietate cu cvc al unei constructii.
    Cum as putea refuza in mod legal plata chiriei , deși am inteles ca ma asteapta o executare silită asupra chiriei.

    Va multumesc .

 4. Buna ziua,
  Am depus in baza legii nr.231/2018 o cerere prin care solicit terenul de sub magazie.
  Credeti ca ma incadrez in prevederile acestei legi, avand in vedere ca am drept de folosinta .
  Multumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   Vă încadrați în prevederile legale, dacă este situația unui teren intravilan, aferent locuinței și:
   a) dacă dvs. figurați în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
   b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi dvs. aveți calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
   c) dacă terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

   https://projurista.ro/uzucapiunea-imobiliara-tabulara-extratabulara/

 5. Buna ziua,
  In anul 1996 am cumparat de la RIAL conform legii 112/1995 apartamentul in care locuiam.
  In contractul de vanzare cumparare se specifica:Cumparatorul dobandeste dreptul de proprietate asupra terenului de sub constructie conform art.33 din HG 20/1996″
  Din cauza unui proces lung pentru iesirea din indiviziune abia acum suntem in situatia de a intabula apartamentul.
  Prin sentinta data imobilul a trecut din proprietatea statului in proprietatea primariei, care refuza sa emita fie ordinul prefectului fie o adeverinta prin care recunoaste dreptul de proprietate asupra terenului.
  Ce este de facut?
  Va multumesc anticipat
  Cu stima ,
  Horia

  1. Gabriela Fainita spune:

   Art. 21 din Legea 112/1995
   O dată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor se dobândeşte şi dreptul de proprietate asupra terenurilor aferente.

   Deschideți acțiune în instanță prin care:
   – să se constate dreptul dvs de proprietate asupra terenului cotă-parte
   – să fie obligată primăria și consiliul local să rezolve situația Titlului de proprietate pe cota-parte de teren aferentă apartamentului
   – să se dispună înscrierea în CF a blocului a terenului în totalitate + înscrierea în CF apartamentului dvs. a acestui drept asupra terenului

   https://projurista.ro/dobandirea-proprietatii-asupra-constructiei-prin-accesiune/

 6. Achitei dana spune:

  Buna ziua ! Suntem cumpărători subsecventi ai unei case pe legea 112 și am făcut în urmă cu doi ani o cerere de închiriere in vederea cumpărării a terenului în continuarea proprietarii, dar nu am reușit. Cererea este blocata undeva la compartimentul cadastru. Ce putem face în asemenea situație și ce drepturi avem asupra terenului pe care-l îngrijim de noua ani?
  Va mulțumesc!

 7. Am mostenit o locuinta dobandita in baza Legii112/1995 cu o curte comuna cota – parte pentru fiecare apartament. Sunt proprietar pe casa dar nu si pe terenul aferent curtii care este trecut in act.Daca fac cadastru si intabulare fac doar pe casa sau si pe curte. Pe suprafata curtii care imi apartine platesc o chirie anuala.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Proprietar cu drepturi depline sunteți doar pe casă și puteți întabula doar casa ca proprietate exclusivă/deplină.
   Dacă aveți trecut în act și terenul ca fiind în proprietate, nu doar cu drept de folosință, puteți întabula în CF și terenul cotă-indiviză aferent apartamentului, terenul de sub casă.
   Curtea este în cotă parte indiviză și nu puteți întabula doar o parte din această pe numele dvs.
   Se poate deschide o Carte Funciară comună pentru curte în care să fie trecuți toți proprietarii apartamentelor.

   https://projurista.ro/uzucapiunea-imobiliara-tabulara-extratabulara/

 8. Buna ziua! va rog sa-mi spuneti ce pot sa fac si cum sa fac? am cumparat o casa in iunie 2019 de la o persoana.
  cand am facut actele la notar am constatat ca la teren scrie 250 mp si 100 mp constrctia. dar terenul real este de 1073 mp masurat de topometrist, ingradit din 1957
  fosta proprietara a cumparat casa de la alcineva in 20 nov 1996 si fostul proprietar a decedat
  cum pot sa dobandesc restul de teren? nu stiu si nu se stie al cui este terenul care s-a dat in anul 1957 de Primarie, am fost , am intrebat, nu am raspuns.
  pe titlu de proprietate scrie asa: total general 1073, arabil 0.707 ha si curti constructii 0.366 ha
  iar pe CF A1 250 mp
  B1 intabulare drept de proprietate dobandit prin lege cota actuala 1/1 , 1) STATUL ROMAN
  B3 intabulare drept de proprietate cu titlu de cumparare dobandit prin conventie cota actuala 1/1, 1) D…..C……..numele proprietarului cumparator

  1. Gabriela Fainita spune:

   ) Dacă vânzătorul mai trăiește – întrebați-l dacă a intenționat să includă în prețul vânzării și aceast teren. Dacă da – faceți un act adițional la notar prin care se constată că vânzarea este ptr tot terenul care este în locația casei.
   Faceți o lucrare cadastrală și solicitați întabularea în CF a terenului.

   În 1957 nu se putea vinde terenul, doar imobilul/casa. Reconstituirea dreptului de proprietate s-a realizat după 1990, iar actuala vânzătoare trebuie să aibă un titlu pe teren. dacă nu are titlu – nu putea vinde, nefiind proprietară.

   2) dacă vânzătorul nu mai este în viață – puteți solicita de la instituții/primărie o adeverință confirmativă că acest teren era in proprietatea vânzătorului și apoi faceți o acțiune în instanță pe uzucapiune, dacă nu are titlu de proprietate pe el și nu are succesori.

   ART. 931 Cod civil
   Uzucapiunea tabulară
   (1) Drepturile celui care a fost înscris, fără cauză legitimă, în cartea funciară, ca proprietar al unui imobil sau titular al unui alt drept real, nu mai pot fi contestate când cel înscris cu bună-credinţă a posedat imobilul timp de 5 ani după momentul înregistrării cererii de înscriere, dacă posesia sa a fost neviciată.
   (2) Este suficient ca buna-credinţă să existe în momentul înregistrării cererii de înscriere şi în momentul intrării în posesie.

   ART. 933
   Joncţiunea posesiilor
   (1) Fiecare posesor este considerat că începe în persoana sa o nouă posesie, indiferent dacă bunul a fost transmis cu titlu universal sau particular.
   (2) Cu toate acestea, pentru a invoca uzucapiunea, posesorul actual poate să unească propria posesie cu aceea a autorului său.

   Dacă are titlu de proprietate pe teren – este vorba de succesiune.

   https://projurista.ro/darea-in-plata-pentru-stingerea-obligatiilor/

   https://projurista.ro/uzucapiunea-imobiliara-tabulara-extratabulara/

 9. Buna ziua,
  Am cumparat un spatiu comercial la parterul unei case unde se mai afla inca un proprietar la etaj, accesul la spatiul se face din strada deci fara trecere prin curte. In acte apare descrierea urmatoare

  ”Spatiu compus din 2 birouri grup sanitar impreuna cu cota indiviza nedeterminata din partile comune indivize: accesul acoperit si curtea interioara si inatabulat sub B1 imobil situat in municipiul ……………”

  Am aflat dintr-un extras de CF ca proprietarul cotei parti a terenului care ar trebui sa apartina spatiului este alta persoana, iar eu nu apar cu nici o parte din teren in CF doar cu localul. Persoana de la care am cumparat avea aceesi problema nu aparea cu terenul iar aceasta din urma a cumparat localul de la persoana care detine astazi cota parte din terenul ce ar trebui sa fie atasat la local.

  Este normal ca in actele de vanzare sa fie specificat ca se vinde impreuna cu cota parte iar in extras de CF sa apara proprietar alta persoana.?
  Este posibil sa se vanda un imobil fara sa se instraineze si cota parte din terenul din care face parte imobilul?
  Ce solutii as avea pentru a regulariza situatia deci sa trec si terenul pe numele meu ? avand in vedere ca proprietarul actual al cotei parti din teren aferenta localului doreste o suma de bani in schimbul terenului?
  Notarul care a facut tranzactia spune ca eu nu sunt proprietar pe teren conform CF cu toate ca in contractul de vanzare cumparare apare fraza de mai sus.
  La fel la oficiul de cadastru imi spun ca nu sunt proprietar pe teren doar pe partile comune (casa scarii etc care nici nu exista fiind o casa)??? curtea si accesul acoperit ce sunt atunci?

  Va multumesc anticipat

  Doru

  1. Gabriela Fainita spune:

   Este o situație anormală dar, încă se mai continuă această practică nelegală.
   1) Nici o construcție nu se vinde fără terenul pe care este așezată. În cazul imobilului cu mai multe apartamente este cotă parte indiviză, adică un teren care nu se poate parcela/divide, care se folosește ca întreg de toți proprietarii caselor.
   2) trebuie să vedeți pe numele cărei instituții a fost emis titlul de proprietate pe teren (la primărie se poate afla),, dacă a deschis o carte funciară pentru tot imobilul
   3) colaborați cu un cadastrist (experimentat) care să verifice sau să vă dea soluții pentru:
   – deschiderea unei CF colective ptr imobil – unde se trec terenul cotă-parte indiviză, părțile comune și curtea.
   -să facă o dezmembrare a terenului de sub imobil ptr fiecare apartament și să îl înscrie în CF
   -nici curtea nu poate fi proprietate exclusivă dacă este ptr acea casă. Trebuie verificat ce este înregistrat la CF, taxe și impozite, ce s-a trecut in actele de vânzare, mai ales ale celui care ”este acum proprietar teren”…dacă ați văzut actele lui de proprietate.
   Nu se poate vinde apartament fără teren acum, când terenul este proprietate. Înainte de 1990 terenul nu se vindea DAR se dădea drept de folosință asupra lui, așa era legea.
   4) o acțiune în instanță prin care să se constate că vă revine de drept cota parte de teren aferentă apartamentului, după ce lămuriți aspectele cadastrale.

   https://projurista.ro/documentatie-inscriere-in-cartea-funciara/

 10. Buna ziua.
  In cursul acestui an am achizitionat in baza Legii nr. 112/1995 si a Legii nr. 10/2001 o casa de locuit in care stau cu chirie din noiembrie 1989.
  Casa de locuit impreuna cu o anexa gospodareasca au fost intabulate la cartile funciare in baza art. 37, alin 2 din Legea nr. 7/1996. Terenul de sub casa, respectiv terenul aferent casei este proprietatea Statului Roman dobandit in baza Decretului nr. 223/1974.
  As dori sa stiu care sunt pasii de urmat ca sa devin proprietar si asupra terenului de sub casa si de sub anexa gospodareasca, respectiv terenul aferent celor 2 constructii (curte si gradina).
  Mu;tumesc
  Radu

  1. Gabriela Fainita spune:

   Titlul de proprietate pe terenul aferent construcțiilor se eliberează de comisia de aplicare a legii fondului funciar din cadrul primăriei unde este situat terenul/imobilul.
   Constituirea dreptului de proprietate asupra terenului se face numai la cerere, formulată personal sau prin mandatar.
   Procedura de eliberare a unui titlu de proprietate pe teren se face conform HG nr. 890/2005
   pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor

   https://projurista.ro/limitele-juridice-ale-dreptului-de-proprietate-privata/

 11. sorin virgil spune:

  Buna ziua Dmna Gabriela

  Va rog putin sprijin daca se poate ,
  Am cumparat o constructie birouri (fosta centrala termica )din Turda , unde sunt trecut in cf proprietar ,
  la rubrica tren de 1250mp proprietar este statul roman prin administrator consiliu locai
  si atribuit in folosinta proprietarului ca si curti constructii.

  intrebarea mea este

  pot sa cumparar acest teren,

  si daca da in baza carei legi .

  cu multumiri

  sorin virgil

  1. Gabriela Fainita spune:

   Titlul de proprietate pe terenul aferent construcțiilor se eliberează de comisia de aplicare a legii fondului funciar din cadrul primăriei unde este situat terenul/imobilul.
   Constituirea dreptului de proprietate asupra terenului se face numai la cerere, formulată personal sau prin mandatar.
   Procedura de eliberare a unui titlu de proprietate pe teren se face conform HG nr. 890/2005
   pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor

   https://projurista.ro/raporturile-juridice-intre-primar-si-unitatea-administrativ-teritoriala/

   https://projurista.ro/proprietatea-asupra-terenului-aferent-constructiei-cumparate/

 12. LucIan Bojor spune:

  Buna ziua, va rog sa ma ajutati cu o opinie juridica. In 1998 am cumparat in baza legii 112/1995 un apartament de 100 mp care ocupa in intregime etajul 1 al unui imobil P+1, cu amprenta la sol de 130mp. Imobilul se afla intr-o curte de aprox 340 mp. In actul de vanzare se mentioneaza si dreptul de proprietate asupra terenului aferent, reprezentand cota indiviza de 44%, in suprafata de 140mp. Oficiul de Cadastru refuza intabularea terenului, indicand faptul ca Legea 112 se refera doar la imobil in sine, impreuna cu terenul de sub constructie. Va rog asadar sa ma ajutati cu o explicatie juridica pentru intelegerea termenului “teren aferent constructiei”, precum si cu o opinie despre cum credeti ca ar trebui sa procedez pentru intabularea apartamentului si a terenului aferent. Va multumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   În cazul construcţiilor-condominiu, proprietăţile individuale se identifică astfel: la numărul cadastral al imobilului (teren) şi codul construcţiei, se adaugă codul unităţii individuale/apartament (ex.: 178-C1-U25 pentru imobilul format din teren cu număr cadastral 178, construcţia C1 şi unitatea individuală 25). Toate unităţile individuale se evidenţiază în cartea funciară colectivă.
   Întocmirea documentației se face conform Ordin ANCP nr.700/2014Depinde cât teren este trecut în CF colectiv sau în actele imobilului.Dacă nu este cuprinsă și suprafața curții, aceasta nu se ”parcelează” în cote părți ptr fiecare proprietate/imobil.Oricum, terenul liber de construcție NU se trece în cote-părți indivize ptr apartamente, ci este trecut în CF separat sau în CF-l blocului/construcției, separat de terenul de sub construcție.
   Terenul aferent construcției este: cel pe care este situată construcția + 0,5 metri liniari în jurul construcției (unde cade streașina)Aceste teren se imparte corespunzător pentru câți metri pătrați construiți sunt (NU utili).

   https://projurista.ro/proprietatea-comuna-pe-cote-parti/

 13. Carmen Ghita spune:

  Buna ziua,

  In 1986 soacra mea a cumparat in Bucuresti o casa la curte cu 2 corpuri de cladire. Terenul aferent a fost transferat la stat(112 mp) cf contractului de vanzare-cparare, pastrandu-se dreptul de folosinta al soacrei.
  In 1991 a vandut sotului meu 1 corp de cladire cu terenul aferent si al doilea corp fratelui sotului meu. In contractul de vanzare cumparare al sotului meu se preciza ca terenul e dat in folosinta, fara a se indica nr de mp.
  In 1996 sotul meu a cumparat de la fratele sau cel de-al doilea corp de cladire cu terenul aferent, contractul precizand ca sunt 50 mp.
  Atat soacra cat si fratele sotului au decedat si pana acum nu s-a facut nicio intabulare.
  Incercand sa faca intabularea, catastristul a masurat 141 mp, planul topo al Primariei generale arata ca sunt 132 mp, decizia de preluare a terenul de catre stat ca sunt 112 mp, iar primaria de sector dorea sa emita titlu de proprietate doar pe 50 mp ( 112 mp din contractul de vanzare cumparare din 1986- 50 mp din contractul din 1996). Ce e de facut, pentru obtinerea titlului de proprietate cf realitatii (limitele nu au fost niciodata modificate din 1986, deoarece proprietatea era inconjurata de alte case).
  Multumiri anticipate

 14. antalfi danut spune:

  buna ziua ,am cumparat un apartament cu legea 112 curte comuna la casa 6 apartamente fiecare apartament avand si beciul lui cumparat de chiriasi mai putin al meu find localizat la strada beciul meu este luat de primarie si schimbat in spatiu cu alta destinatie il inchiriaza pt firme care au fost au plecat ,momental este liber.intrebarea mea este daca pot sa l anexez locuintei el facand candva parte din intregul imobil. care se afla deasupra. Multumesc.

 15. Lungu aurel spune:

  Am gasit un articol cu Decizia nr. 3/2017 a ICCJ, potrivit caruia proprietarul imobilului dobandit in baza Legii 112/1995 poate dobandi si proprietatea terenului aferent acestuia (in cazul meu un teren/alee ,cu lungimea de 7,2 m si latimea de 1,5 m, prin care se face accesul din strada in locuinta, iar in caz de refuz din partea proprietarului sa solicite in instanta obligarea acestuia la perfectarea contractului de vanzare cumparare a terenului in cauza.
  Va rog sa-mi spuneti cine este proprietarul (pe cine chem in instanta, Statul Roman reprezentat de Ministerul Finantelor sau autoritatea administrativ teritoriala, resectiv municipiul Bucuresti reprezentat de catre primar?
  Va multumesc anticipat!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Aleea despre care vorbiți este drum de acces.
   Terenul aferent construcției este strict cel pe care se află imobilul.
   Fiind un drum de acces puteți să aveți drept de folosință, de servitute, dacă nu vă este transferat și dreptul de proprietate.
   Cine este proprietarul acestui teren/cale de acces puteți afla printr-o solicitare la Direcția de taxe și impozite sau la serviciul/ditrecția patrimoniul din cadrul primărie.

   https://projurista.ro/servitutea-sarcina-reala/

 16. antalfi danut spune:

  buna ziua, am cumparat locuinta cu legea 112 la casa la strada si primaria nu mi a dat si beciul de sub mine transformandul in spatiu cu alta destinatie ,as putea sa l revendic , sal cumpar acesta facand candva parte din locuinta .multumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Corect este să verificați ce este trecut în actul de proprietate (cumpărare), atât ca suprafață cât și ca descriere imobil.
   Atât timp cât va asigurat spațiul locuibil și anexele de bună utilizare, nu este obligatoriu să vi se vândă toate anexele, în speță…beciul.
   Chiar dacă este poziționat în subsolul de sub propriul apartament nu este obligatoriu să fie anexa la apartament.
   Poate fi un spațiu comun pe cote-părți utilizat de toți cei din întregul imobil.

   https://projurista.ro/limitele-juridice-ale-dreptului-de-proprietate-privata/

   https://projurista.ro/proprietatea-comuna-pe-cote-parti/

 17. Buna seara

  Parintii mei au cumparat casa natinalizata cu legea 112/95 si as dori sa cumpar si terenul de la statul roman .Ce acte am nevoie pentru a intra in posesia terenului.
  Mentionez ca acum eu sunt proprietarul locuintei.

  Multumesc anticipat !

  1. Am casa cumparata de la primarie în baza legii : 112/1995. Pe contractul de vânzare cumpărare scrie ca intra în proprietatea cumpărătorului casa dar și terenul aferent acesteia. Casa a suferit un incendiu provenit de la vecin și e aproape demolată. Întrebarea este dacă după demolare rămân în continuare proprietar asupra terenului de sub casa. Menționez faptul ca casa nu este intabulata.

 18. Buna ziua. Am mostenit o locuinta achizitionata de parintii mei in baza legii 112/1995. Primaria solicita plata chiriei aferenta terenului din curte ce face parte dintr-o cota indiviza a curtii. Intrebarea mea este: Odata cu actul de mostenire am achizitionat si datoria de a plati chirie pe curte si obligatia de a plati creantele solicitate de primarie de la decesul parintilor pana in prezent?

  1. Multumesc pentru raspuns!
   Mentionez ca aceste datorii au fost acumulate dupa decesul parintilor. Ei au decedat in 2008 si primaria solicita chirie si penalizari dupa data de 2008. Contractul de chirie nu a incetat odata cu decesul parintilor ei fiind titulari de contract? Eu nu doresc sa inchei contract de chirie pentru acel teren, eventual doar sa il pot cumpara.

 19. Buna ziua ! Am participat la licitatie in vederea concesiunii unui teren locuinta familială proprietate privată A comunei . Primarul și persoanele de la achiziții susțineau ca am dreptul la cumpărare după intabularea construcției edificate pe acest teren ! In contract este precizat ca , contractul încetează in momentul vânzării terenului după intabularea construcției ! Anul acesta am intabulat, am depus cerere de cumpărare și surpriza …. consilierii s-au aliat sa nu susțină proiectul primarului și sa nu aprobe vânzarea ! Deși primarul susține vânzarea parcelelor tinand cont ca acolo era groapa de gunoi și am investit foarte mulți bani ! Pana acum toate parcelele s-au vândut in aceasta comuna dar consilierii spun ca primarul ne-a păcălit și ca trebuia sa vorbim cu ei , înainte sa semnam contractul ! Am licitat ,o suma foarte mare pt noi dar crezand ca avem dreptul sa-l cumpărăm ,nu credeam ca se Va ajunge aici ! Din câte observ in ședințele de consiliu se fac ambiții, urmează și alegerile și spun sa dam in judecată Primaria! Spun ca pt ei e mai profitabil sa primească 8000€ decât sa-l vândă !! Ne simțim josnic …. ne rad in fata ,abuzează de oamenii care Vor sa-și construiască o locuinta .Credeam ca scopul contractului e sa se achite valoarea terenului timp de 25 de ani , nu 200.000€ cât așteaptă ei sa încaseze de pe spatele unei familii ! Suntem 9 persoane in situație! La anul nu ne mai permitem sa plătim concesiunea iar in contract scrie ca se va face o evaluare a construcției și vom fi despăgubiți.Nici numai știm cum sa procedam …. V-as ruga sa-mi Spune-ți dacă ați mai întâmpinat cazuri asemănătoare … Exista vreo soluționare ? Mulțumesc de răspuns !

 20. sunt proprietar al unei cladiri cu destinatie comert
  cumparata de la o societate mestesugareasca
  terenul nu a facut obiectul vanzarii fiind pus la dispozitie cu titlul gratuit societatii mestesugareasca
  iar eu am fost nevoit concensionarea terenului
  pot revendica derptul de a intra in posesia terenului conform actului de vanzare cumparare

 21. RALEA MARINICA spune:

  Buna ziua,
  In anul 1988 am cumparat o locuinta intr o zona cooperativizata.La acea data nu se facea act de proprietate decat pe locuinta cumparata si pe 250 m.p care acestia in baza legii 58 art .30 al.2/1974 treceau in proprietatea statului.Eu in realitate am cumparat de fapt 2340 m.p care erau imprejmuiti cu gard in jurul locuintei.,gard care si dupa 32 ani este la fel,avand vecini in ambele laturi.In anul 2019 am obtinut ordinul prefectului pentru cei 250 m.p.Pentru diferenta ce pot sa fac?Casa se incadreaza pe jumatatea celor 250 m.p inca de la cumparare.

  va multumesc,

  1. Gabriela Fainita spune:

   Referitor la cele prezentate de dvs. vă precizez:
   – vi s-a eliberat titlu de proprietate doar pentru suprafața de teren aferentă construcției (cât este amprenta la sol a casei).
   – diferența de teren nu se încadrează în prevederile legii nu este cumpărată de dvs, nefiind posibilă înstrăinarea terenurilor la respectiva dată (1988)
   Puteți merge la primărie să înregistrați o cerere (cu dosarul aferent) prin care să solicitați eliberarea titlului de proprietate prin constituirea acestui drept, fiind un teren aflat în folosința dvs. de 32 ani.Dacă nu este posibilă soluționarea cu concursul primăriei (nu vă emite titlu de proprietate), puteți deschide o acțiune în instanță ”de uzucapiune”Dreptul de proprietate asupra unui imobil şi dezmembrămintele sale pot fi înscrise în cartea funciară, în temeiul uzucapiunii, în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani, dacă:proprietarul înscris în cartea funciară a decedat ori, după caz, şi-a încetat existenţa;a fost înscrisă în cartea funciară declaraţia de renunţare la proprietate;imobilul nu era înscris în nicio carte funciară.
   Pentru mai multe detalii:https://projurista.ro/uzucapiunea-imobiliara-tabulara-extratabulara/  

 22. Buna ziua. Socrii mei detin o suprafata de teren de 2300 de mp, din care 800 cu OP, pentru restul suprafetei am avut actiune in instanta la care am castigat la judecatorie,apoi la tribunal am pierdul si la curtea de apel a fost constatat nul,intrebarea mea este urmatoarea, mai pot actiona cumva in instanta pentru dobandirea acestei suprafete? Mentionez ca la primarie suntem dusi cu zaharelul de 3 ani,promisiuni promisiuni si nimic concret. va rog sa ma ajutati cu un raspuns.
  Multumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   Un bloc sau condominiu are 2 Cărți Funciare:
   – o carte funciară cu suprafața construită
   – o carte funciară pentru teren

   Terenul, așa cum ai prezentat situația, are 2 tipuri de proprietate:
   cote-părți în indiviziune (care nu poate fi împărțit între proprietarii de apartamente) – este terenul de sub bloc sau amprenta la sol a blocului.
   teren proprietate privată – grădinile, care este parcelat și s-a vândut fiecărui proprietar de ap.
   Respectivele spații: alte incaperi, boxe, precum si camera in care este amplasat acest grup de pompare – sunt spații de utilitate comună/de folosință comună, cum este și casa scării.
   Aceste spații comune sunt cotă-parte indivizibilă pentru fiecare apartament din bloc.
   Astfel: dacă se defectează o conductă..administratorul sau oricare dintre proprietari pot interveni să o repare. Toți au drept de acces și folosință la spațiile care se folosesc în beneficiul tuturor.

   Grădina este proprietate privată.
   Dacă grădina cumpărată are un subsol cu construcții, poți să soliciți delimitarea părții cu subsol, dar mai mult nu prea văd ce poți face.
   Grădina este până la limita materială a terenului. Este un subterfugiu al constructorilor. Partea care are subsol este 1/2 proprietatea ta și 1/2 al tuturor…

   Pentru a te lămuri, solicită extrase de informare Carte Funciară a blocului. Proprietarii au și CF-uri separate/propriii
   După ce vezi ce este înscris în acestea, poți solicita o copie după lucrarea cadastrală în baza căreia s-a întabulat blocul.

   https://projurista.ro/cartea-funciara-prezentare-generala/

 23. Privitor la LG 87/2020:
  Pentru terenurile curților cu mai mulți proprietari în aceeași curte,

  – cine eliberează planul de amplasament
  -ce instituție eliberează adresa privind cota indiviză aferentă fiecărui proprietardin suprafața aferentă curților
  – cum se face partajarea suprafețelor individuale –
  – este necesară o nouă intabulare ptr terenul curții individuală sau colectivă-
  -cum se delimitează drumul de servitute, respectiv accesul la poartă- la drumul public
  -în cazul în care vecinii nu se înțeleg, cine hotărește calea dreaptă
  -Suprafața curții este de 250 mp, eu dețin 44,88 mp,
  – vecinul meu vrea să mă șicaneze și să ocupe o suprafață de sub geamul meu,
  Cum pot să mă lupt cu el ?

  Cu stimă,

 24. Am casa cumparata de la primarie în baza legii : 112/1995. Pe contractul de vânzare cumpărare scrie ca intra în proprietatea cumpărătorului casa dar și terenul aferent acesteia. Casa a suferit un incendiu provenit de la vecin și e aproape demolată. Întrebarea este dacă după demolare rămân în continuare proprietar asupra terenului de sub casa. Menționez faptul ca casa nu este intabulata.

 25. Micuta luminita spune:

  Buna ziua!am cumparat in ba,a lg 112/1996 un imobil cu o suprafata de aprox 90 mp si terenul aferent acesteia cu exprimarea de 100% .in imobil mai sunt 1proprietar si pri
  primaria.proprietarul are in acte terenul imobilului in exclusivitate proprietate.din acest motiv am respingerea ocpi.ce po face?

 26. Lucia Dușcă spune:

  Buna ziua!
  Am cumparat in 1998 locuinta pe care o detineam cu chirie,conform lg 112/1995.Am primit in folosinta si cota parte din terenul de sub casa,pe care platim impozit la Primarie.Acum a venit o societate care vrea despagubiri pentru acest teren precum si pentru curte,pe motiv ca datorita locuintelor,care sunt situate la strada,nu a putut folosi curtea,desi e calea de acces pe care o avem toti spre locuinte.Ce putem face?Suma este de miliarde!
  Acum,noi putem face cerere pentru terenul de sub casa aferent constructiei?
  Multumesc!

 27. Mihai Liviu spune:

  Dețin un imobil (nr.1) cu un număr cadastral unde la subsol (sub o cameră) am o pivniță.Pivnița are singura intrare( și singura posibilă dpdv constructiv) din alt imobil (nr.2) alăturat/lipit care are alt număr cadastral și care este tot propietatea mea.Intenționez să vând primul imobil iar pivnița să rămână în propietatea/folosința mea,imobil nr.2.Superficia o pot folosi în acest caz și cum trebuie să procedez d.p.d.v. legal, notarial, cadastru?Aș putea acum să fac un act notarial pe 99 de ani cu titlu gratuit iar ulterior să vând imobilul nr.1 și chiar mergând mai departe să vând și imobilul nr.2 iar superficia să rămână valabilă in aceleași condiții?

 28. Mihai Liviu spune:

  Dețin un imobil (nr.1) cu un număr cadastral unde la subsol (sub o cameră) am o pivniță.Pivnița are singura intrare( și singura posibilă dpdv constructiv) din alt imobil (nr.2) alăturat/lipit care are alt număr cadastral și care este tot propietatea mea.Intenționez să vând primul imobil iar pivnița să rămână în propietatea/folosința mea,imobil nr.2.Superficia o pot folosi în acest caz și cum trebuie să procedez d.p.d.v. legal, notarial, cadastru?Aș putea acum să fac un act notarial pe 99 de ani,superficie cu titlu gratuit, iar ulterior să vând imobilul nr.1 și chiar mergând mai departe să vând și imobilul nr.2 iar superficia să rămână valabilă in aceleași condiții?

 29. Cristina spune:

  Buna ziua.
  Va rog frumos sa-mi raspundeti pentru urmatoarea situatie:
  La aceeiasi adresa locuim in doua corpuri diferite 3 proprietari care am achizitionat casele pe legea 112/1995.
  Al patrulea proprietar, a cumparat prin licitatie de la banca, apartament in unul din imobile (apartament ce a fost revendicat de un mostenitor care a luat imprumut de la banca si nu a mai platit), astfel ca banca a scos la licitatie acest apartament.
  Al patrulea proprietar sustine ca banca i-a vandut si terenul curtii si noi ceilalti 3 proprietari avem drept de servitute.
  Care este legea in acest caz? Este posibil ca terenul curtii sa ajunga in proprietatea bancii si aceasta sa-l vanda impreuna cu apartament.
  Va multumesc.

 30. Bună ziua,
  Am cumpărat un apartament și două garaje de la același proprietar. Apartamentul a fost construit în perioada comunistă ca fiind proprietate personală pentru specialiștii orașului.
  Toate imobilele sunt intabulate și înregistrate în CF. Cu toate acestea plăteam impozit și totodată chirie pentru garaje.
  În toamna anului 2020, primarul a dispus dărâmarea garajelor invocând un anume proiect, care s-a dovedit inexistent, în cele din urmă efectuând doar o asfaltare.
  Precizez faptu că vânzătorul mi-a pus la dispoziție toate documentele de dobândire a terenului (cu o construcție) pe care ulterior a construit garajele. Cu toate acestea, primăria a dispus discreționar și prin presiune dărâmarea construcțiilor care și în prezent se află, conform documentelor de la cadastru în proprietatea mea.
  Vă rog să-mi spuneți dacă pot solicita acum dreptul asupra terenului și, respectiv să-mi reconstitui proprietatea desființată de primărie prin decizie unilaterală și fără justă cauză?
  De asemenea, am solicitat Primăriei acordarea/recunoașterea dreptului de proprietate asupra cotei indivize din terenul pe care este construit blocul unde sunt proprietar al unui apartament.
  Cum procedez pentru intabulare dacă am decizia prefectului?
  Vă mulțumesc!

 31. vida stefania spune:

  Buna ziua,
  Am cumparat in 2004 un canton CFR acum vreau sa-l intabulez dar CFR spune ca nu avem dreptul la terenul de sub constructie numai cladirea o putem intabula Este corect ?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Verificați ce este trecut pe Contractul de vânzare-cumpărare.
   Dacă ați cumpărat doar construcție, puteți întabula doar acest imobil, dar, trebuie să aveți un drept și asupra terenului aferent; de folosință, ….

   https://projurista.ro/dreptul-de-superficie/

 32. Alexandru marem spune:

  Buna ziua. Am cumparat un apartament de la un cetatean turc , acesta l-a cumparat de la un dezvoltator, acesta avea drept de folosinta asupra terenului. Eu fiind cetatean roman , pot obliga invr-un fel dezvoltatorul sa imi cedeze cota parte asupra terenului? Mentionez ca toti vecinii mei au drept de proprietate, numai eu de folosita. Multumesc

   1. Alexandru Marem spune:

    dezvoltatorul se poate actiona in instanta daca refuza? Am sanse de castig? Avand in vedere ca din 80 de apartamente vandute in blocul meu , doar eu am drept de folosita. Restul sunt proprietari. Multumesc!

 33. Apetroaie Georgiana spune:

  Buna seara,
  A.F.I poate schimba dupa bunul plac suprafata curte si gradina aferenta suprafetei locative? Sau ramane aceeasi si nu se schimba. Intreb deoarece eu aveam 32 mp (am ramas cu o copie, originalul pierdut). Am cerut sa imi trimita originalul si acesta este modificat la 24 mp. Nu inteleg cum s-a ajuns la aceasta modificare.
  Mulumesc,
  Seara minunata!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Administrația fondului funciar doar are atribuții de administrare a imobilelor și nu de dispoziție asupra suprafețelor.
   Dacă ați pierdut originalul unui act puteți solicita doar un duplicat al respectivului act.
   PUZ-ul zonei respective vă poate lămuri care este destinația dată terenului.
   PUZ-ul reprezintă un „instrument de planificare urbana de reglementare specifica, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistica a unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamica urbana accentuata”.
   Dacă s-a decis că trebuie să se amenajeze în alt mod acel teren, a fost diminuată suprafața curții, care nu este proprietate privată.

   https://projurista.ro/dobandirea-proprietatii-asupra-constructiei-prin-accesiune/

 34. Nicuțari Octavian spune:

  Ne luptăm de câțiva ani cu o problemă deseori întâlnită.

  Socrii mei au dobândit un apartament prin RAUJCL, iar mai jos în contract scrie că “se atribuie în folosință, pe durata existenței construcției, terenul aferent locuinței în suprafață de 43,70 mp”.

  Apartamentul aparține unei clădiri în care mai sunt alte 3 apartamente (cum era pe vremea CFR-iștilor – 4 apartamente mici într-o clădire), clădire ce este amplasată pe o suprafață de teren de 184 mp. (practic acea suprafață de teren întreagă are un singur număr cadastral și înscrisă într-o singură carte funciară).

  Am făcut cerere la Primărie de a obține constituirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent apartamentului (mai nou prin Legea 87/2020), însă s-a primit răspuns de la Primărie și de la Instituția Prefectului, că pentru a intra în posesie, trebuie să-i alocăm acelei suprafețe de teren (de 43,70mp – din totalul de 184) un număr cadastral unic, dar acest lucru nu se poate pentru că întreaga suprafață de teren aferentă clădirii este în coproprietate cu ceilalți proprietari ai apartamentelor (ceilalți proprietari și-au scos Titlu de proprietate în 1996 și astfel s-au intabulat – însă socrul meu a rămas cu vechea gândire că dorește să plătească și că nu vrea titlu).

  Ne învârtim într-un cerc fără scăpare: nu știm la cine să apelăm ca să emită o adresă (pe care s-o depunem la Primărie) și să arătăm că NU putem aloca un număr cadastral pentru acea suprafață de sub apartamentul socrului și că ceilalți, în Cartea Funciară, sunt intabulați pe COTE PĂRȚI asupra terenului aferent apartamentului lor. Menționez că teoretic, pe terenul de sub apartamentul nostru este proprietar Domeniul Privat al Municipiului…

  Mai mult decât atât, pentru o credibilitate și mai mare, ce Legi mai putem aplica pentru situația noastră astfel încât să putem obține de la Primărie un răspuns în așa fel încât, în cazul unui refuz, să putem merge în instanță și să putem cere dreptul asupra terenului?

  Mulțumesc!

 35. Bună ziua
  Sunt in aceeasi situatie, numai că eu nu vreau sa cumpăr acest teren in indiviza. Dezvoltatorul poate sa ma oblige să-l cumpăr?

 36. Buna seara. Detin o cladire unde terenul de sub ea apartine primariei cat si terenul din jurul cladorii in suprafata de 500 mp ,fiind in domeniul public . Primaria a scos la licitatie publica in vederea concesionarii, atat terenul aferent constructiei cat si cel in suprafata de 500 mp situati in aceeasi carte funciara. In caietul de sarcini s a aprobat doar dreptul de servitute. S_ au depus 5 oferte . Va rog sa ma lamuriti juridic ,daca au procedat corect. In caz ca nu castig ,fiind licitatie publica ,cel care concrsioneaza o sa imi ceara chirie pentru terenul de sub cladire? Ce pot face in situatia asta? Va multumesc

 37. Buna, sunt proprietarul unei case al carui teren este in posesia Primariei conform legii 112. In cartea funciara a imobilului apare terenul afarent locuintei dar si alte terenuri cu diferite numere topografice. As avea castig daca as face o cerere la Primarie pentru dreptul de proprietar al terenului aferent locuintei precum si al anexelor gospodaresti (alte terenuri)?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Din prezentar înțeleg că primăria este proprietarul terenului iar dvs sunteți proprietarul casei și posesorul terenului.
   Faceți demersuri la primărie pentru a vi se recunoaște și dreptul de proprietate asupra terenului pe care este casa.

   https://projurista.ro/dreptul-de-superficie/

 38. Nicoleta Bran spune:

  Buna

  Am o intrebare casa este proprietate si Terenul aferent locuinței este a primăriei ,se poate intabula primăria pe teren daca eu sunt proprietar?
  Casa este cumpărată prin legea 112/1995 se poate face ceva ,ca primăria vrea sa ia terenu ca sa faca blocuri pentru tineri.
  As avea vreun castiga sa fac ceva ca sa devină terenul proprietatea mea?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Chiriaşii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în natură foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora pot opta, pentru cumpărarea acestor apartamente cu plata integrală sau în rate a preţului.
   Dacă primăria este proprietar al respectivului teren..se poate întabula ..dacă nu a efectuat această operațiune până acum
   Un teren destinat edificării unui imobil cu mai multe apartament are o valoare mai mare și ar fi un mare avantaj să fiți proprietarul acestui teren.

   https://projurista.ro/privilegiile-notiune-clasificare-efecte/

 39. Buna ziua,
  Am o nelamurire cu privire la terenul aferent constructiilor edificate de o fosta asociatie intercooperatista (fosta fabrica a IPP). Am cumparat cateva cladiri, hale de productie si cladiri anexe, situate in diferite locuri din curtea fabricii iar intre ele existand alte constructii cu alti proprietari. La momentul dobandirii cladirilor prin licitatie de la lichidator, exista un contract de concesiune teren intre primarie si societatea aflata in lichidare cu termen de valabilitate 2027. Primaria nu a transferat dreptul de concesiune a terenului, proportional cu suprafata cladirilor dobandite, asa cum prevede art.41 din Legea nr.50/1991, ci a dispus anularea acestuia si intentia de scoaterea terenului la vanzare. Intre timp, mentionez ca vanzarea cladirilor a inceput cu anul 2018 si s-a finalizat in 2021, a aparut Legea 87/2020. Nelamurirea mea consta din faptul ca din prevederile art. 24 din legea mentionata nu pot intelege care este suprafata terenului aferent constructiilor, cum se calculeaza? Conform carei legi? Primaria poate dispune vanzarea unor suprafete din respectiva curte si altor persoane inafara proprietarilor de cladiri, limitandu-i pe acestia doar la suprafata de sub cladiri?
  Va multumesc!

 40. Bună ziua. O singură întrebare: prin teren aferent înțelegem terenul de sub casă sau cel de lângă casă, cel din curte? Mulțumesc.

 41. Bună seara. În anul 1999 am cumpărat în baza legii 112 apartamentul. În CV scrie că odată cu construcția se dobândește și dreptul de proprietate asupra terenului de sub casă. Dar pe terenul de sub casă există o pivniță care este împărțită în 4 boxe. Eu dețin 2 dintre ele iar celelalte 2 sunt ale unor vecini care locuiesc mai în spatele curții. Casa mea constituie corpul A din curte, adică este pur și simplu o casă simplă fără etaj. Ideea este că vecinii care au boxe sub casa mea depozitează lemnele pentru iarnă acolo și tot acolo le sparg. Nu știu ce am de făcut. Vă rog dacă îmi puteți da un sfat. Mulțumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   ”Terenul de sub casă” înseamnă terenul pe care este amplasată amprenta casei. NU se confundă cu beciul care este o parte comună în cotă-parte.
   Vecinului-coproprietar al beciului puteți să-i faceți o ofertă de cumpărare a părții sale.
   Pentru deranjul creat faceți o sesizare la poliție.

   https://projurista.ro/proprietatea-comuna-pe-cote-parti/

 42. Buna ziua! Am achizitionat in baza L 112 doua camere si dependinte in suprafata de 70mp. Intabularea s-a facut pe numarul postal al cladirii. Cladirea (constructia are in total 151 mp). Terenul l-am cumparat (intreaga suprafata de 151 mp) de la Primarie. In prezent s-a constat, datorita programului de cadastrare gratuita – ca in evidentele Primariei mai exista, inca in administrare, 2 camere si dependinte aferente constructiei care a fost intabulata in totalitate pe numele meu. Care ar fi modalitatea de reglementare a situatiei, in sensul de a obtine prin act aditional si dreptul de proprietate asupara celelilalte parti din constructie-cu sublinierea (repetativ) ca sunt proprietarul terenului de sub intreaga constructie. Multumesc frumos!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Legea nr. 71/2011, art.56
   (1) Dispoziţiile Codului civil privitoare la dobândirea drepturilor reale imobiliare prin efectul înscrierii acestora în cartea funciară se aplică numai după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritorială şi deschiderea, la cerere sau din oficiu, a cărţilor funciare pentru imobilele respective, în conformitate cu dispoziţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Până la data prevăzută la alin. (1), înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale, pe baza actelor prin care s-au transmis, constituit ori modificat în mod valabil, se face numai în scop de opozabilitate faţă de terţi.

   Daca au fost finalizate lucrarile cadatrale, ceea ce este inscris in CF are efectul dobândirii drepturilor reale imobiliare prin efectul înscrierii acestora în cartea funciară.

   https://projurista.ro/procedura-de-inscriere-in-cartea-funciara/

 43. Gradinaru Andreea spune:

  Bună ziua , am cumparat o casa pe terenul statului roman .Primaria a facut contract de închiriere a terenului de sub casa doar pe 5 ani . Se poate sa nu îl mai prelungească după acest timp sa ma oblige sa eliberez terenul?

 44. Kovacs Istvan spune:

  Buna ziua,am cumparat un apartaent in Cluj Napoca,cu cote parte de teren,cu Nr cadastral 326972. Fiecare proprietar are cote din terenul aferent al imobilului.Nu sint specificate locurile de parcare! Un proprietar de la parter ,ocupa spatiul respectiv sa nu parcam masinile! Spunind ca nu sint parcari! In rest in cartierul respectiv sint parcari! Ce putem face in acest caz ? Sintem 9 proprietari contra 1?! multumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Solicitați o clarificare a destinației respectivului teren către proprietarul de la care ați cumpărat.
   Mai aveți posibilitatea să faceți o cerere la Primărie, Direcția de Urbanism, prin care să solicitați ce destinație are respectivul teren: dacă are destinația de curte sau locuri de parcare.
   Cota parte de teren se referă doar la terenul de sub construcție.

   https://projurista.ro/proprietatea-comuna-pe-cote-parti/

   1. Kovacs Istvan spune:

    Multumesc ! As continua , imobilul are 148 m2 ,iar terenul are 338m2 . Adunind de la fiecare proprietar cotele aferente (din CF) da rezultatul de 338 m2. Atunci nu se refera numai de sub imobil!

 45. Leon Nicu spune:

  Buna ziua, intre 1978-1996 am fost chirias al statului.Ulterior, in anul 1996 am cumparat doar constructia/apartament fara atribuirea terenului aferent, dint-o cladire tip parter pe baza legii 61/1990 si legii 85/1992.Fiecare proprietar are si curte cu acces independent catre strada principala.In prelungire spre strada principala am si eu o curte cu acces unic spre strada principala.Tot in 1996 am extins imobilului,fara autorizatie de construire,obtinand o suprafata mai mare .
  In acel moment nu se stia cine este proprietar pe acel teren.Am facut o cerere catre primarie iar in raspuns apare ca acel teren poate fi revendicat de fostii proprietari.Ulterior,in anul 2005,prin HCl Primaria devine proprietar.
  In 2018 am fost amendat de politia locala pt. extinderea locuintei.Am castigat in instanta si m-am impus la fisc cu toata suprafata,platind si din urma suma datorata.Anul extinderii apare 1996 pe cert. fiscal
  Am obtinut acordul primariei pt a intabula terenul in favoarea lor iar constructia vreau sa o inscriu in proprietatea mea.
  Cei de fisc imi cer acte de proprietate pe extinderea facuta in 1996 si un drep real asupra terenului.
  Am invocat dreptul de trecere exercitat de peste 10 ani,continuu si dreptul de vedere.Mentiinez ca si toate utilitatile,apa ,energie electrica,canalizare ,conducta de gaz ce deservesc proprietate trec pe acest teren.
  Pana acum nu am primit nici un raspuns de la Ocpi
  Vreau sa fac cadastru intruct am facut cerere la primarie pt. teren pe baza legii 87/2020(legea 263/2022 ) completare legea 18/1991,si este necesar cadastru.
  Ce pot sa fac?

  1. Gabriela Fainita spune:

   – să solicitați primăriei/consiliului local să încheie un contract de folosință/concesiune (ceea ce au aprobă) asupra terenului
   – să solicitați de la primărie/departamentul de cadastru/urbanism (cum se mai numește) a veni să constate existența construcției și să vă elibereze o adeverință pentru edificarea construcției.

   Art.37, alin.(6) din Legea nr.50/1990
   Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverinţe/unui certificat de atestare a edificării construcţiei. În cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancţiunilor, certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcţii, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situaţia actuală a construcţiilor şi respectarea dispoziţiilor în materie şi a unei documentaţii cadastrale. În situaţia în care în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerinţelor fundamentale şi a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei.

   https://projurista.ro/actiunile-de-carte-funciara/

 46. Chican Maria spune:

  Bună ziua! Dețin un Spațiu comercial, pe care lam Cumpărat în anul 2000 ,având Act de Vânzare cumpărare, la momentul respectiv Proprietarul Spațiului, pentru Pământul aferent Construcției a Stabilit o Chirie lunară, am solicitat Cumpărarea Terenului, răspunsul a fost că nu Ei sunt Proprietarii pământului, vă rog să-mi spuneți ce trebuie să fac, și unde să mă adresez! Mulțumesc anticipat!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Verificați ce este trecut în contractul de vânzare referitor la teren (vânzare, superficie, ….).
   Apoi verificați la taxe și impozite din cadrul primăriei cine este proprietarul respectivului teren.
   Chiria se achită doar către proprietarul terenului sau administratorul acestuia, dacă terenul este proprietate publică.
   Așa veți afla cu cine trebuie să discutați referitor la cumpărarea acestuia.

   https://projurista.ro/circulatia-terenurilor-si-constructiilor-proprietate-privata/

 47. Elena Marinescu spune:

  Bună ziua,am o situație neclara,socrii au construit o casa în anii 1968 terminata în 1974 pe un teren cu dare în plată de la CAP,socrii nu mai trăiesc,am început succesiunea și am constatat ca în acte sunt trecuți 250 mp,dar toată suprafața deținută încă din 1968 este de 550mp,ce și cum trebuie să facem să intram în posesia diferenței de teren în baza cărei legi,ce drepturi avem,ce cai trebuie urmate?Mulțumesc!

 48. apartamental nr. 10 situat in sat Rogu, str. 1 Decembrie 1918 nr. 165A – lot 2, etaj 1, comung Chiaina. “pa. ‘amon, carte 15, parcel 59, avind numir cadastral 65665-C1-011 or nucatarie., nol. the Chining, jud, 5605. C9-41 75, parcel, Chaya, Jud. Ifoy, compus din living, dormitor, bucatarie, hol. baig balcon = 4,26 m.p. cu o suprafata utila de 46,87 m. p. si suprafaçã totala de 51,13 m.p, impreuna cu dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 3,773% aferenta apartamentului din partile si dependintele imobilului care prin natura lor sunt in folosinta comuna, perpetua si fortata a tuturor coproprietarilor si dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 22,073 m.p. aferent apartamentului din suprafata totala de teren de 585,00 m.p. care este construit imobilul – bloc, teren avand numärul cadastral 65665 si intabulat in CF nr. 65665 a localității Chiajna, jud. Ilfov. Din terenul suprafata de 22,073 m.p., ce reprezinta cota de teren aferenta apartamentalond. O. doVe win terenul de 585.00 m.p. suprafata de 10,35 m.p. are destinație de loc de
  parcare notatà pe plan cu P14 conform schitei plan anexa; asta face ca locul de parcare sa fie privat ?

 49. Buna ziua,in 1992 mi-a fost dat 0,5h de la primarie printr-un proiect de lege. De atunci eu il muncesc si as dori sa stiu daca pot avea act de proprietate si cum le pot obtine. Mentionez ca au fost multi ce au primit pamant atunci si multi au ante,dar nu spun cum le-au obtinut. Multumesc frumos!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Faceți o cerere către Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar.
   Dacă nu vă răspunde sau nu vă mulțumește răspunsul primit faceți o cerere cătree Comisia judeţeană care este competentă să soluţioneze contestaţiile şi să valideze ori să invalideze măsurile stabilite de comisiile locale.

   https://projurista.ro/uzucapiunea-imobiliara-tabulara-extratabulara/

 50. Cristina Irina spune:

  Buna ziua am cumpărat un apartament in urma cu 5 ani acesta dispune de un teren utilizabil , întrebarea mea este dacă acesta poate fi cumpărat pentru a construi o casa

  1. Gabriela Fainita spune:

   În contractul de cumpărare al apartamentului este trecută și cota de teren care revine apartamentului.
   La fel este cu terenul din proximitatea imobilului (bloc), dacă este cu destinația de curte, parcare, etc.
   Pentru a începe demersurile de achiziționare a terenului trebuie să cunoașteți care este destinația/utilitatea acestuia.
   Verificați în proprietatea cui este terenul. Dacă este o persoană fizică sau juridică, discutați direct cu proprietarul.
   Dacă este în proprietatea primăriei, faceți o adresă către primărie, comisia de aplicare a Legii nr.18/1991 a fondului funciar, consiliu local, departament de cadastru (ce este în organigrama acestei instituții cu atribuții în domeniul funciar) și solicitați un răspuns dacă respectivul teren poate fi cumpărat pentru construcția unui imobil.
   Depinde și de PUZ (plan urbanistic zonal), PUG (plan urbanistic general), etc.Dacă vi se confirmă că este într-o zona unde se mai poate construi, începeți demersurile de a cumpăra respectivul teren de la primărie. 

   https://projurista.ro/circulatia-terenurilor-si-constructiilor-proprietate-privata/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.