Procedura fuziunii sau divizarii societatii comerciale

∞ Ești inteligent dacă nu crezi decât jumătate din ceea ce auzi; ești înțelept dacă știi care jumătate! ∞

Procedura fuziunii sau divizarii societatii comerciale

Fuziunea a două sau mai multe societăți se poate realiza în două modalități:
 • prin absorbirea unei societăţi de către o altă societate. Drepturile şi obligaţiile societăţii absorbite se transferă în patrimoniul societăţii care o absoarbe
 • prin contopirea a două sau mai multe societăţi pentru a alcătui o societate nouă. Drepturile şi obligaţiile societăţiilor implicate ce urmează să fie radiate ca efect al fuziunii, se transferă în patrimoniul societăţii nou-înfiinţate

În cazul fuziunii, hotărârea de fuziune se adoptă de către adunarea generală a fiecărei societăţi implicate. Adoptarea se face în condiţiile prevăzute pentru modificarea actului constitutiv al societăţii.

Procedura fuziunii sau divizării

Atunci când prin fuziune sau prin divizare ia naştere o nouă societate, procedura constituirii acesteia va fi aceea corespunzătoare formei de societate alese.

Societetea care îşi încetează existenţa:
 • se dizolvă fără lichidare,
 • se transmite universal patrimoniul său către alta sau alte societăţi, în starea existentă la data fuziunii sau divizării
 • asociaţii sau acţionarii societăţii care îşi încetează existenţa vor primi acţiuni sau părţi sociale în acele societăţi şi eventual sume de bani
Proiectul de fuziune sau de divizare:
 • se întocmeşte şi se semnează de administratorii societăţilor participante
 • se vizează de judecătorul delegat
 • se depune la oficiul registrului comerţului
 • se publică, pe cheltuiala societăţii, în Monitorul Oficial, integral sau în extras, conform dispoziţiei judecătorului sau cererii societăţii

Proiectul de fuziune sau de divizare  se depune la oficiul registrului comerţului unde este înmatriculată fiecare societate, însoţit:

 • de o declaraţie a societăţii care încetează a exista în urma fuziunii sau divizării despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său,
 • de o declaraţie privitoare la modalitatea de publicare a proiectului de fuziune sau de divizare

Orice creditor al societăţii având o creanţă anterioară publicării proiectului poate face opoziţie.

Formularea unei opoziţii:
 • nu are ca efect suspendarea executării fuziunii sau divizării şi
 • nu împiedică realizarea fuziunii sau divizării

Administratorii societăţilor care fuzionează sau care se divid vor pune la dispoziţia asociaţilor sau acţionarilor :

 1. proiectul de fuziune sau de divizare;
 2. dacă este cazul, raportul administratorilor
 3. situaţiile financiare anuale şi rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciţii financiare ale societăţilor care iau parte la fuziune sau la divizare;
 4. dacă este cazul, situaţiile financiare, întocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare. Dacă ultimele situaţii financiare anuale au fost întocmite pentru un exerciţiu financiar încheiat cu mai mult de 6 luni înainte de această dată;
 5. raportul cenzorilor sau, după caz, raportul auditorului financiar;
 6. dacă este cazul, raportul întocmit potrivit prevederilor art. 243^3;
 7. evidenţa contractelor cu valori depăşind 10.000 lei fiecare şi aflate în curs de executare, precum şi repartizarea lor în caz de divizare a societăţii.
Societatea nu are obligaţia de a pune la dispoziţia acţionarilor la sediul său social documentele precizate dacă:
 • acestea sunt publicate pe propria pagină web a societăţii
 • publicarea să fie pe o perioadă continuă de cel puţin o lună înaintea adunării generale care urmează să decidă cu privire la fuziune/divizare
 • perioada se încheie la finalul adunării generale respective

În termen de 3 luni de la data publicării proiectului de fuziune sau de divizare în una dintre modalităţile legale, adunarea generală a fiecărei societăţi participante:

 • va hotărî asupra fuziunii sau divizării, cu respectarea condiţiilor privind convocarea ei
 • va fi aprobat actul constitutiv al noii sau noilor societăţi

Dacă operaţiunea are ca rezultat mărirea obligaţiilor asociaţilor uneia dintre societăţile participante, este necesară adoptarea hotărârii AGA cu unanimitatea voturilor asociaţilor.

Actului modificator al actului constitutiv al societăţii absorbante:
 • este autentificat
 • este înregistrat la ORC şi
 • este vizat de judecătorul delegat,
 • se transmite din oficiu la Monitorul Oficial spre publicare, pe cheltuiala societăţii

Etape procedurale

Actul modificator încheiat în formă autentică se menţionează în registrul comerţului după ce a fost aprobat:

 • fie prin încheierea judecătorului delegat,
 • fie prin rezoluţia Directorului Oficiului Registrului Comerţului

În baza încheierii judecătorului delegat, sunt modificările privind:

 • mutarea sediului societăţii în altă localitate,
 • schimbarea obiectului principal al activităţii,
 • modificarea capitalului social,
 • fuziunea sau divizarea,
 • reducerea sau prelungirea duratei societății,
 • dizolvarea şi lichidarea societăţii

În baza rezoluţiei Directorului Oficiului Registrului Comerţului sunt toate celelalte modificări, având regimul legal al încheierii judecătorului delegat.

Actul modificator autentificat conţinând textul integral al prevederilor modificate ale actului constitutiv:

 • se depune la Registrul Comerţului,
 • se menţionează în acest registru şi
 • se comunică din oficiu la Monitorul Oficial spre publicare, pe cheltuiala societăţii.

În cazul societăţilor în nume colectiv sau în comandită simplă nu este obligatorie publicarea în Monitorul Oficial.

Actul constitutiv actualizat cu modificările la zi, se depune la Registrul Comerţului. În această formă actualizată pot fi omise numele sau denumirea şi celelalte date de identificare ale fondatorilor şi ale primilor asociaţi.

Se omite dacă:
 • de la data înmatriculării au trecut cel puţin 5 ani şi
 • dacă actul constitutiv nu prevede altfel

Modificările actului constitutiv al societăţii păstrează existenţa acesteia şi nu atrag crearea unei noi persoane juridice.

Prin hotărâri ale asociaţilor se înţeleg şi hotărârile organelor statutare ale societăţii, iar termenul de asociaţi include şi acţionarii.

Dreptul de a ataca aceste hotărâri aparţine atât creditorilor societăţii cât şi oricărei persoane prejudiciate prin aceste hotărâri. În cazul acţionarilor sau asociaţilor prejudiciaţi, dreptul de a ataca hotărârile AGA va fi condiţionat şi de respectarea art. 132 alin 2 din Legea 31/1990.

”Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.”

Aceste dispoziţii prevăd anexarea la procesul-verbal:

 Înregistrarea opoziției:

 • se face în termen de 30 zile de la data publicării hotărârii sau a actului modificator în Monitorul Oficial
 • la Registrul Comerţului care, în termen de 3 zile o va menţiona în registru
 • Registrul Comerţului o va înainta tribunalului de la sediul societăţii.

O dată cu intentarea acţiunii în anulare, reclamantul poate cere instanţei, pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea executării hotărârii atacate. Instanţa, încuviinţând suspendarea, îl poate obliga pe reclamant la o cauţiune.

Opoziţia se judecă în camera de consiliu a tribunalului, cu citarea părţilor. Hotărârea pronunţată este supusă numai apelului ce se judecă de tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are societatea sediul principal.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.