Procedura de inscriere in Cartea Funciara

∞ Întâmplările fericite aduc prieteni, cele triste îi pun la încercare ∞

Procedura de inscriere in Cartea Funciara este reglementată de Legea nr. 7/1996 și Ordinul nr.700/2014 al directorului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

ÎNTABULAREA

Reprezintă înscrierea prin care se transmite, constituie sau stinge un drept real cu titlu definitiv de la data înregistrării cererii. Obiectul întabulării îl constituie înscrierea drepturilor tabulare.

Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege ce vor fi întabulate în cartea funciară, la cerere sau din oficiu, devenind drepturi tabulare, sunt:

 • dreptul de proprietate privată,
 • dezmembrămintele acestuia
 • alte drepturi cărora legea le conferă acest caracter,
 • dreptul de proprietate publică şi
 • drepturile reale corespunzătoare proprietății publice
 • drepturile reale de garanţie
 Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată ce se întabulează în cartea funciară sunt:
 • dreptul de superficie;
 • dreptul de uzufruct;
 • dreptul de uz;
 • dreptul de abitaţie;
 • dreptul de servitute;

De asemenea se înscriu în cartea funciară drepturile reale de garanţie prevăzute de Codul civil şi legile speciale.

ÎNSCRIEREA PROVIZORIE

Este înscrierea prin care, sub condiția și în măsura justificării sale ulterioare:

 • se strămută,
 • se constituie,
 • se modifică sau
 • se stinge un drept real
Înscrierea provizorie are loc atunci când:
 • înscrisul original nu îndeplinește cerințele speciale prevăzute de lege pentru întabulare sau
 • când înscrierea este cerută în temeiul unei hotărâri judecătorești supusă recursului

Dacă înscrierea provizorie este justificată ea se transformă într-o întabulare perfectă:

 • în sensul că înscrisul original îndeplinește ulterior cerințele prevăzute pentru întabulare sau,
 • hotărârea judecătorească devine irevocabilă
 • Justificarea înscrierii va fi notată în cartea funciară.

NOTAREA în CARTEA FUNCIARA

Este acea înscriere care are ca obiect menționarea în cartea funciară a unor drepturi personale, fapte sau alte raporturi juridice strâns legate de drepturile tabulare, pentru a le face opozabile terților.

Cererea de înscriere în cartea funciară:

 • se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi
 • va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta,
 • prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere;
 • copia legalizată se va păstra în mapa biroului teritorial.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) asigură centralizarea şi arhivarea informatică şi analogică a datelor de identificare a imobilelor şi a titularilor drepturilor înscrise. În cadastru sistematic se înregistrează din oficiu în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară toate imobilele dintr-o unitate administrativ-teritorială sau sector cadastral.

În cadastru sporadic imobilele se înregistrează la cerere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

 • La deschiderea cărţii funciare dreptul de proprietate se intabulează asupra întregului imobil. În cazul coproprietăţii se vor menţiona toţi coproprietarii şi cota parte cuvenită acestora, atunci când este determinată.
 • După deschiderea cărţii funciare, obiectul intabulării sau înscrierii provizorii îl poate constitui întregul imobil sau o cotă-parte determinată din acesta.

DOCUMENTAŢIILE CADASTRALE

În funcție de obiect, documentațiilor cadastrale întocmite la cerere, în vederea înscrierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară, sunt:

 • documentaţie pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
 • documentaţie pentru actualizarea informaţiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară:
 • documentaţie de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară;
 • documentaţie întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în cartea funciară;
 • documentaţie pentru dezlipire/alipire teren;
 • documentaţie de prima înregistrare UI (unități individuale în ansambluri);
 • documentaţie pentru apartamentare;
 • documentaţie pentru subapartamentare/alipire UI;
 • documentaţie pentru reapartamentare;
 • documentaţie în vederea reconstituirii cărţii funciare pierdute, distruse sau sustrase.

Documentaţia cadastrală se întocmeşte pe suport analogic şi pe suport digital, în formate care permit accesul şi transferul de date. Partea digitală a documentaţiei cadastrale cuprinde fişier cpxml iar lipsa acestuia duce la respingerea documentaţiei cadastrale. Persoanele autorizate sunt obligate să înregistreze şi on-line cererile şi fişierele cpxml aferente.

Partea analogică a documentaţiei cadastrale va cuprinde un set de acte în funcție de tipul de lucrare cadastrală realizat:
 1. Borderoul;
 2. Dovada achitării tarifului, după caz;
 3. Formularele tipizate de cereri şi declaraţii;
 4. Certificatul fiscal, după caz;
 5. Copiile:
 • actelor de identitate ale proprietarilor şi
 • actelor ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice sau
 • certificatul constatator, pentru persoanele juridice;
 • copiile actelor de identitate pot fi înlocuite cu adeverinţe emise de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare ale persoanelor fizice.
 1. Copia extrasului de carte funciară, după caz;
 2. Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
 3. Inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 4. Calculul analitic al suprafeţei;
 5. Memoriul tehnic;
 6. Planul de amplasament şi delimitare;
 7. Releveele construcţiilor, după caz.

Întocmirea documentaţiilor cadastrale, recepţia şi înscrierea în cartea funciară pe flux integrat de cadastru şi carte funciară presupune parcurgerea următoarelor etape:

 1. identificarea amplasamentului imobilului de către proprietar, indicarea limitelor acestuia persoanei autorizate şi documentarea tehnică;
 2. executarea măsurătorilor;
 3. întocmirea documentaţiei cadastrale;
 4. înregistrarea cererii la oficiul/biroul teritorial;
 5. recepţia documentaţiei cadastrale;
 6. înscrierea în cartea funciară a dreptului real asupra imobilului.

 CEREREA DE ÎNSCRIERE

Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial în circumscripţia căruia se află imobilul şi va fi însoţită de :

 • înscrisul original sau de copia legalizată a actului doveditor al dreptului prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere. Copia legalizată se va păstra în mapa biroului teritorial.
 • în cazul hotărârii judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu menţiunea că este definitivă şi irevocabilă.
 • în cazul executărilor silite, în lipsa actelor originale, cererea de recepţie şi înscriere depusă în condițiile prevăzute de Cod de procedură civilă, însoţită de copia legalizată a actului de proprietate
Cererea de recepţie şi/sau  înscriere cuprinde următoarele elemente:
 1. numele, prenumele sau denumirea, domiciliul/sediul solicitantului;
 2. codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, dacă este atribuit, codul de înregistrare fiscală ori codul unic de înregistrare;
 3. felul şi obiectul înscrierii,
 4. în cazul rectificărilor, modificărilor, reconstituirilor, actualizărilor, completărilor, îndreptărilor erorilor materiale cu indicarea elementelor ce fac obiectul acestor cereri;
 5. indicarea actului sau a faptului juridic ce constituie temei al cererii;
 6. localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al imobilului şi numărul de carte funciară;
 7. în cazul imobilelor neînscrise în cartea funciară se va arăta:
 • pentru cele din extravilan – tarlaua şi parcela, iar
 • pentru cele din intravilan – strada şi numărul, respectiv blocul, scara, etajul şi apartamentul pentru unităţile individuale amplasate în condominii;
 1. valoarea tarifului achitat şi numărul documentului de plată;
 2. opţiunea modalităţii de comunicare;
 3. data şi semnătura.

Cererea de recepţie şi/sau  înscriere se formulează pentru fiecare imobil în parte.

SITUAȚII SPECIALE

 Întabularea dreptului de servitute
 • se va face în baza unei singure cereri care va cuprinde identificarea imobilelor ce constituie fonduri dominante şi a celor care constituie fonduri aservite
 • în cazul în care o documentaţie cadastrală de primă înscriere conţine mai multe imobile descrise într-un singur fişier cpxml multiplu, se formulează o singură cerere de recepţie şi înscriere
Înscriere succesivă a unor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice asupra aceluiaşi imobil
 • se va depune o singură cerere de înscriere,
 • cererea se va înregistra sub un singur număr

Întabularea unei unități individuale dintr-un condominiu şi a cotelor părţi (apartament intr-un bloc) ce revin acesteia din terenul parte de uz comun

 • se vor face în baza unei singure cereri de recepţie şi/sau înscriere
 • cererea va cuprinde identificarea atât a cărţii funciare a unităţii individuale cât şi a cărţii funciare a terenului.

Întabularea unui act juridic ce are ca obiect mai multe imobile situate în circumscripţia aceluiaşi birou teritorial,

 • se depune o cerere de înscriere pentru fiecare imobil.
 • înscrisul original sau copia legalizată a acestuia se va ataşa la prima cerere de înscriere,
 • la celelalte cereri de înscriere se va menţiona numărul de înregistrare al cererii la care a fost ataşat originalul sau copia legalizată a actului juridic pe care se întemeiază înscrierea
 • cererile de înscriere vor fi înregistrate în Registrul General de Intrare al biroului teritorial de cadastru ca cereri legate, urmând a fi repartizate aceloraşi persoane responsabile.
Întabularea sau înscrierea provizorie:
 • poate fi cerută de orice persoană care urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular
 • dreptul ce se poate solicita este potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii administrative,

Debitorul care a plătit valabil creanţa ipotecară a unui cesionar neînscris în cartea funciară poate cere radierea ipotecii, dacă:

 • înfăţişează înscrisul original al cesiunii şi
 • chitanţa doveditoare a plăţii

  SOLUȚIONAREA CERERII

ÎNREGISTRAREA CERERII

 • direct la sediul BTCPI
 1. de mandatarul general al celui îndrituit;
 2. de oricare dintre titularii aceluiaşi drept.
 • prin poştă sau curier
 •  se depun la registratură şi se înregistrează în registrul general de intrare.
 • prin fax,
 • se înregistrează în registrul general de intrare
 • cererea împreună cu actul în original se transmite prin poştă cu confirmare de primire sau direct, în aceeaşi zi în care s-a efectuat transmiterea prin fax a cererii.
 • în situaţia în care înscrisul original sau copia legalizată a acestuia nu a fost primit în termen de 15 zile de la data înregistrării cererii, aceasta se respinge.
 • termenul de soluţionare se calculează de la data la care a fost primit înscrisul original sau copia legalizată a acestuia.

MODIFICAREA SAU COMPLETAREA CERERII

Cererea nu mai poate fi modificată sau completată cu noi capete de cerere. Soluţionarea acesteia se va face numai în limitele capetelor de cerere formulate dosarul cererii.

Va putea fi completată numai în baza referatului emis de biroul teritorial, atunci când:

 • nu i-au fost ataşate toate înscrisurile necesare soluţionării şi
 • când se impune refacerea documentaţiei cadastrale sau a unei părţi din aceasta

Termenul pentru completarea dosarului curge de la data primirii dovezii comunicării referatului de completare și nu poate depăşi 15 zile calendaristice. Termenul de soluţionare a cererii se va prelungi cu maxim numărul de zile corespunzător termenului în care s-au depus completările.

ADMITEREA CEREREA

 Se dispune intabularea sau înscrierea provizorie
 1. prin încheiere
 2. încheierea va cuprinde:
 • determinarea dreptului sau a faptului,
 • indicarea numărului cadastral al imobilului şi
 • indicarea numărului cărţii funciare,
 • indicarea părţii cărţii funciare în care urmează a se face înscrierea
 • se vor indica poziţiile ce au fost radiate şi numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor.
Încheierea se comunică:
 • celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic,
 • precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauză,
 • în termen de 15 zile de la pronunţarea încheierii,
 • nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

 RESPINGEREA CERERII

Cererea va putea fi redepusă:

 • în limita cererii iniţiale şi
 • fără a putea fi completată cu noi capete de cerere,
 • o singură dată,
 • în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii,
 • fără plata unui tarif suplimentar pentru redepunere

Ulterior împlinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifează. Documentaţia anexată cererii de redepunere trebuie să conţină:

 • copia încheierii de respingere şi
 • toate celelalte documente a căror lipsă a justificat soluţia de respingere a cererii

Noua cerere primeşte un număr de înregistrare şi se formează un nou dosar.

CĂI DE ATAC A ÎNCHEIERII

 Cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere
 • în termen de 15 zile de la comunicare
 • se soluţionează în termen de 20 de zile
 • se soluționează prin încheiere de către registratorul-şef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul

În vederea soluţionării cererii de reexaminare, persoana interesată va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-şef. 

Plângere împotriva încheierii registratorului-şef
 1. se poate formula de cei interesaţi sau notarul public,
 2. în termen de 15 zile de la comunicare,
 3. se poate depune şi direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul,
 4. când se depune direct la judecătorie, instanţa va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea:
 • dosarului încheierii şi
 • copia cărţii funciare,
 • notarea plângerii în cartea funciară

Cererea de reexaminare şi plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial şi se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare.

 Apel împotriva hotărârii pronunţate de judecătorie
 • Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului. 
 • Înscrierea făcută în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti îşi produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.  
 • În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă, notările făcute se radiază din oficiu.

Similar Posts

55 Comments

 1. grigore ion spune:

  sarut mana
  am dori sa stim ,ca in cazul in care ,Guvernul doreste sa transmita un teren care nu se afla in totalitate in posesia statului,este obligat ca sa solicite extras de carte funciara pentru a se vedea situatia juridica a terenului care va fi transmis catre alta entitate?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Guvernul poate face acte de dispoziţie doar pentru imobilele care sunt în proprietatea publică a statului.
   Dacă se fac acte de dispoziţie pentru un imobil care este în proprietatea publică a statului DAR este dat în folosinţa/administrarea/concesiunea unei persoane, se transmite proprietatea cu OBLIGAŢIA de a se respecta sarcinile (folosinţa,..) ce sunt în derulare până la termenul de finalizare.
   NU se solicită extras CF dacă transmiterea se face prin act normativ.

   https://projurista.ro/uzucapiunea-imobiliara-tabulara-extratabulara/

 2. Radu maria spune:

  Bună ziua. Dețin un teren pe care este construita o casa cu acte și dorind sa îl înscriu în cartea funciara nu am putut pentru ca la măsurători a reiesit ca terenul este mai mare cu 10 procente. Ce trebuie sa fac sa reușesc sa îl înscriu. Mulțumesc

 3. Ardelean Gheorghe spune:

  Buna ziua, Am un teren Intravilan cumparat de la proprietarul care l-a primit cu Titlu de proprietate L. 18/1991, pe care dupa cumparare l-am întabulat în 2006. Proprietarul parcelei vecine si-a întabulat terenul în anul 2010, dar Suprapus peste o parte , 700 mp. din suprafața mea. Cum putea OCPI sa întabuleze Suprapus peste o proprietate întabulata anterior cu peste 3 ani ??? OCPI spune ca au întabulat pe baza unei Sentințe de Granițuire ??? , dupa ce au respins initial dar în urma plângerii vecinului au fost Obligati sa-l întabuleze, DAR cum SUPRAPUS ????SI au intabulat si o Suprafata mai mare decât in Titlu si Contractul de donatie inscris in CF ca act de proprietate al vecinului . Vecinul a achizitionat terenul cu Contract de Donatie în care este înscris Titlul de Proprietate L 18/1991 si Suprafata de 1.850 mp, dar si-a întabulat 2.214 mp ??? DA, exista o Sentința de Granițuire 1649/2000, dar în Sentința se spune clar ca se respecta Suprafetele din Titluri. Pe de alta parte Exista o Sentința de Revendicare Proprietate imobiliara, nr. 832/2000, anterioara Granituirii din 2001 Sentinta de Revendicare din 2000 respecta Planul Cadastral, Titlurile de proprietate si Procesele verbale de la Legea 18/1991 art 27. alin 1 si 2 fiind pe vechiul amplasament intravilan. Sentinta de Revendicare OBLIGA sa imi fie respectata suprafata ocupata de 932 mp din proprietatea mea conform si Palanului Cadastral de la Reconstituire i celelalte L 18/1991. Problema este ca au întabulat Suprapus în 2010 dar NU au Notat si în CF Suprapunerea atunci si toate Extrasele de CF earu fara Suprapunere. Am aflat întâmplator de la un Topograf si am facut o actualizare date tehnicie în baza Sentintei de Revendicare imobiliara, au Notat Suprapunerea si acum sunt in proces cu Plâmgere pentru Întabularea Suprapusa. OCPI aveau voie în baza Legii 7/1996 si Regulamentului ANCPI , sa întabuleze Suprapus ???, da si fara sa Noteze suprapunerea , sa ma anunte ……??? Va multumesc frumos!

 4. Ardelean Gheorghe spune:

  Trebuie sa completez ca Latimea ca front Stradal a parcelei vecinului este întabulata (dupa ce eu eram întabulat cu peste 3 ani) dublu fata de Planul cadastral Legea 18/1991 si fata de Sentinta de Revendicare imobiliara si acesta este motivul suprapunerii peste parcela mea. Frontul la Strada a parcelei vecinului este de 5,61 m, dar parcela se lateste de la 5,61 m la 12, 34 m în spatele casei care a fost construita în perioada CAP-ului. Ce se poate face ca OCPI sa îmi ridice Suprapunerea prin respectarea Suprafetei întabulate si Statuate si în sentinta de Revendicare astfe; “OBLIGA …sa lase în deplina proprietate si folosinta suprafata de 932 mp ocupata…..”
  Cu consideratie A.G.

 5. Apostol J. spune:

  Proprietari de imobil decedati, au avut testamente unul catre celalalt, au decedat la diferenta de o saptamana. Eu, nepoata primului decedat, am avut grija de ei timp de cinci ani(fiind f. bolnavi). Mostenitorul ultimului decedat este stabilit in strainatate si nu-l intereseaza mostenirea. Actualmente nu locuieste nimeni in imobilul respectiv, insa utilitatile, impozit, etc sunt platite de mine. Ce sanse sunt sa intru in posesia imobilului prin uzucapiune?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Puteți intra în proprietatea imobilului prin uzucapiune doar după 10 ani dacă:
   -proprietarul înscris în cartea funciară a decedat
   -a fost înscrisă în cartea funciară declaraţia de renunţare la proprietate;
   -imobilul nu era înscris în nicio carte funciară.
   Este bine să îl înscieți în CF și apoi să vă notați posesia în CF-l imobilului.

   https://projurista.ro/uzucapiunea-imobiliara-tabulara-extratabulara/

 6. Spinu mirela spune:

  Buna ziua! Mama mea a facut la notar act de partaj voluntar cu mama ei vitrega care detinea 1/4 din mostenirea dupa tatal mamei contra unei sulte! La notar nu s!-a specificat ca are cadastru pe casa si teren unde erau inscrise amandoua! Notarul a spus ca face demersurile pentru inscrjerea in cartea funciara a ultimului act de partaj dar nici pana acum, sunt 2 luni, nu s-a facut inscrierea la OCPI! ESTE POSIBIL SA NU FI TRIMIS CEREREA? SAU DUREAZA? MULTUMESC!

  1. Gabriela Fainita spune:

   -Dacă nu este deschisă CF pentru respectivul imobil nu poate fi înregistrat nici un act juridic. Fiecare imobil are propria sa carte funciară în care sunt evidențiate orice schimbări ce intervin în situația sa materială și juridică.
   -Se poate verifica dacă există sau nu CF pentru imobil (casă + teren) întrucât NU este separată casa de terenul pe care este amplasată. Dacă este un teren fără casă, acesta are o CF proprie.
   – Se poate face o cerere la Biroul de Cadastru (BCPI) prin care să solicitați a se preciza dacă imobilul situat în (adresa imobilului) are CF deschisă și, dacă este CF, să vi se elibereze un extras de informare.
   Potrivit acestuia oricine are dreptul să cerceteze cărțile funciare și actele care au stat la baza înscrierilor efectuate în acestea.
   Publicitatea formală a cărților funciare se realizează:
   -prin consultarea cărților funciare și
   -obținerea de extrase sau
   -obținerea de copii ale acestora.
   Drepturile dobândite prin actul de partaj nu sunt condiționate de înscrierea în CF. Conform art.887 Cod civil, există posibilitatea dobândirii unor drepturi reale fără înscriere în cartea funciară, în cazul drepturilor reale dobândite prin …moștenire.
   -Nu este condiționată obținerea dreptului de proprietate, conform actului de partaj, de înscrierea în CF.
   -Cererea se soluționează în termen de maxim 10 zile calendaristice. Este exclus să nu fie soluționată după 2 luni.

   https://projurista.ro/procedura-de-inscriere-in-cartea-funciara/

 7. Tiodar Alexandru spune:

  Buna ziua
  Cu stim
  Detin un teren intravilan din1994 in indiviziune in urma unei sentinte definitive si irev.de imparteala in care nu este mentionat nici un numar topo si nici masuratori topo. caci asa era pe vremea aceea
  Mentionez ca in c.f. figureaza pe strabunici ,bunici care sunt
  decedati demult
  Am vrut sa-mi fac acte de TITLU DE P. dar un vecin nu vrea sa-mi semneze
  Acum am vazut pe NET ORD.1207 DIN 22 APRILIE 2020 in care s-au facut unele modificari in ce priveste procesul verbal de vec. si chiar extrasul cf.
  Mai mentionez ca terenul eu vreau sa-l vind in timp precum si faptul ca vecinul acela are intabulat terenul sau doar ca nu am gard pe toata lungimea terenului
  Intrebarea mea este
  As putea sa-l lnscriu cumva in C.F. fara proces verbal de vec. si fara extras c.f. sau cumva pe baza SENTINTEI de care am amintit mai la inceput ??
  VA MUITUMESC ANTICIPAT!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Pentru început ar trebui să colaborați cu un topo-cadastrist pentru rezolvarea situației.
   Dacă nu reușiți și chiar se impune puteți obține recunoașterea dreptului de proprietate în urma succesiunii printr-o acțiune în ”constatarea dreptului de proprietate”, care se deschide la judecătoria în a cărei circumscripție este imobilul.

   https://projurista.ro/actiunea-pauliana-efecte-si-prescriptie/

 8. Buna ziua!
  In urma unei succesiuni extratabulare, actele emise au fost înaintate unui BC care au solicitat suplimentar din partea moștenitorilor câte o declarație notariala pentru sistarea CF vechi și înscrierea imobilului intr-un CF nou cu noua ramura de folosință! Dosarul a fost întocmit de un topograf expert iar CF vechi era in forma olografa, și cuprinde toate formele de evidentă a imobilului: cumpărare, 3 succesiuni, etc. Este posibil așa ceva?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform dispozițiilor art. 83 din Ordin nr.700/2014 (ANCPI)

   (1) Documentaţia cadastrală de primă înscriere conţine:
   a) Borderou;
   b) Dovada achitării tarifului, dacă este cazul;
   c) Cererea de recepţie şi înscriere;
   d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
   e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor şi ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
   f)Certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv;
   g)Originalul sau copia legalizată a înscrisurilor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
   j)Calculul analitic al suprafeţelor;
   k) Memoriul tehnic;
   m) Planul de amplasament şi delimitare;
   p) Certificatul de căsătorie în copie legalizată când este cazul.

   Declarația nu se dă pentru închiderea sau deschiderea unei CF – fiind o procedură de respectat în baza cererii.
   Declarația se dă pentru identificarea/recunoașterea imobilului.

   https://projurista.ro/documentatie-inscriere-in-cartea-funciara/

   1. Bună ziua am o întrebare la dumnevoastră am o problema cu casa sunt în titlu de proprietate 6 copii aii tatălui decedat și au decedat și ei cum sa întru în posesia proprietății stau în casa de 40 de ani si nu am nici un act

    1. Gabriela Fainita spune:

     Pentru a intra în posesia proprietății și pentru a obține un titlu de proprietate, va trebui să parcurgeți mai multe etape și să cooperați cu ceilalți moștenitori, chiar dacă aceștia au decedat.
     1.Identificarea moștenitorilor actuali- trebuie să identificați moștenitorii actuali ai celor 6 copii ai tatălui dumneavoastră decedat,
     2.Deschiderea succesiunii după părinți (dacă nu ați făcut succesiunea după mama) sau doar succesiunea după tatăl decedat
     3.Înregistrarea dreptului de proprietate – după obținerea certificatului de moștenor, apoi după dezbaterea succesiunii prin care sunt stabilite drepturile dumneavoastră asupra proprietății bunurilor succesorale, trebuie să înregistrați aceste drepturi la biroul de cadastru , ănscrise în Cartea Funciară.

     https://projurista-plus.com/dreptul-de-mostenire-vocatia-la-mostenire/

 9. Bună ziua!
  Dețin un teren pe care este construita o
  casă cu acte….în titlu de
  proprietate,suprafața totală de teren este de 0,898 mp. La măsurătorile luate de cadasrier cu topmetru și, după calculele domnului inginer ies în minus și, trebuie să mă amân 1,50 m în parte din spatele curți la vecina, ea find soră tatălui…
  Problema este că nu îmi iese mp..chiar și cu amânarea spre mătușa cu 1,50am . vecina (mătușa)nu vrea să înțeleagă ea mi-a arătat pe hârtiei planul ei de amplasament și, delimitare dar nu a respectat aliniamentul și a construit și gard nou .
  Am cerut să-mi facă cartea funciara și domnul de la cadastru îmi spune că nu pote sa treacă peste limita planului ei de amplasare și nu are unde să se mai ducă decât până unde se lipește de schiță vecinilor.
  Domnul de la cadastru spune că îmi va trece în cartea funciara mai puțin de 0,898. nu corespunde cu ce am pe titlul de proprietate. Nu știu..cum? Să-mi mai facă cartea funciara ,sau nu?

 10. Nicolae Badea spune:

  Buna ziua.
  Detin impreuna cu sotia 1000mp. teren si casa de locuit dobanditi de la tatal meu decedat prin act de intretinere.In momentul cand am dorit sa facem inscriere in cartea funciara am constatat lipsa de 150mp. tere. Unchiul meu vecin la sud de proprietatea mea detinea prin act donatie suprafata de 500mp. O comisia a primariei s-a deplasat la fata locului si a constatat la mine 850mp. masurati iar la el 940mp. Unchiul cu ajutor primit de la functionari primarie, in timp ce eram in proces de revendicare imobiliara si granutuire (sentinta la fond data in favoarea mea), a intabulat cei 945 mp. masurati si imprejmuiti (cu peste 300mp. mai mult fata de actul sau de donatie) mutand o indiviziune aflata la sud de proprietatea sa intre proprietatea sa si proprietatea mea. Indiviziunea RESPECTIVA, CONFORM TUTUROR VECINATATILOR MENTIONATE pe C.M. SI ALTE ACTE SUCSEGVENTE, se afla exclusiv la sud de proprietatea sa. Atat proprietatea tatalui meu( LA ACEL MOMENT), proprietatea unchiului si proprietatea bunicii care a facut parte din masa sucesorala din care a izvorat indiviziunea erau imprejmuite cu garduri (nu cele existente astazi* cele existente astazi sunt refacute exclusiv de unchiul care detinea cu peste 300mp. teren mai mult fata de acte. Doresc sa stiu daca am cale legala in a restabilii adevarul avand in vedere ca la apel acesta a depus inscrierea de carte funciara, iar la recurs nu am putut cere probe iar instanta a tinut cont de inscrierea in cartea funciara.Instanta de recurs nu a declarat inadmisibile criticile depuse de mine(cele referitoare la nerespectarea vecinatotilor) nu s-a exprimat pe inscrierea frauduloasa prin nerespectarea vecinatatilor din fiecare act in parte, precum si din alte inscrisuri care dovedesc amplasamentele fiecareia dintre cele trei proprietati. Multumesc.

 11. Constanta spune:

  Bună ziua! In urma procesului de partaj mi-a fost atribuit imobilul cu plata sulta. Imobilul era înscris în CF, ambii fiind proprietari in devălmășie. Instanta a transmis hotărârea definitiva la CF fiind menționată si sulta. Am achitat sulta iar fostul a dat declarație notariala pentru radierea sultei din CF. Ce am de facut in continuare pentru a deveni unic proprietar, este suficientă radierea sultei sau trebuie să fac din nou intabularea imobilului în baza hotararii? Sau trebuie să înscriu hotărârea judecătorească chiar dacă aceasta a fost transmisă si de instanta imediat dupa ce a rămas definitivă? Va mulțumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Art 35, alin.(5)-(6) din Legea nr.7/1996
   (5)Hotărârea judecătorească definitivă prin care se constituie sau se transmite un drept real imobiliar, ce poartă menţiunea “conform cu originalul”, se comunică de îndată, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa de fond, în vederea notării în cartea funciară sau în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, după caz.
   (6) Notarea prevăzută la alin.(5) se radiază concomitent cu efectuarea, la cerere, a înscrierilor dispuse prin hotărârea judecătorească definitivă.

   Trebuie să faceți cerere de înscriere în CF, ca proprietar exclusiv doar a dvs. în baza sentinței judecătorești, după ce sentința are mențiunea „definitivă”.
   Fără cerere nu se poate opera nici o înscriere definitivă în CF.
   La trimiterea hotărârii de către instanță se face doar notare = care se radiază.

   https://projurista.ro/procedura-de-inscriere-in-cartea-funciara/

 12. mihai ionas spune:

  Buna ziua.In anul 2001 am cumparat prin licitatie publica deschisa de la un IAS din judetul Mures un imobil constind dintr-o cladire cu suprafata de 285 de metri patrati situata pe un teren de 3360 de metri patrati imobilul avind carte funciara si titlu de proprietate din 2001.Am cumparat acest imobil prin intermediul societatii in care eram asociat cu inca o persoana, iar in decursul aceluiasi an am facut cesiunea partilor societatea emitindu-mi factura fiscala pe imobil in decursul anilor 2002- 2003 am incercat printr-o societate specializata sa intabulez imobilul pe societatea in care fusesem asociat urmind ca ulterior sa fac transferul imobilului pe nume personal.Din pacate tribunalul pe raza caruia am facut cererea a respins dosarul de intabulare din motiv ca nu aveam contract de vinzare cumparare ,dosarul continind procesul verbal de licitatie factura fiscala emisa de IAS catre societate cu toate chitantele fiscale ,plus o adresa catre tribunal din care reiese ca societatea si-a achitat suma datorata cumpararii imobilului cu cf… etc.In cursul anului 2001 IAS-ul respectiv a intrat in lichidare judiciara eu nemaiavind posibilitatea de a mai incheia un contract de vinzare cumparare cu dinsii.Luind legatura cu societatea lichidatoare mi s-a raspuns ca nu detin atributiile necesare pt, a incheia un contract de vinzare cumparare cu o data anterioara intrarii in lichidare.Din pacate la ora actuala mai detin ca si documente :factura fiscala din partea societatii in care am fost asociat ,o copie a procesului verbal de licitatie, adresa din partea IAS-ului catre tribunal,titlul de proprietate in original,, certificatul fiscal,eu platind impozit din 2001 pe imobilul respectiv fara datorii sau intirzieri La ora actuala IAS-ul a fost declarat lichidat in aprilie 2011,lichidatorii la rindul lor fiind deja lichidati iar societatea in care am fost asociat la fel lichidata din 2010 Mai detin o lucrare de dezmembrare a unui teren prin care s-a intabulat imobilul respectiv in 2001 deci detine titlu si CF din 2001. Multumeesc mult pt rabdarea de a citi complicatul meu caz cu care am fost la vreo doi avocati dar dupa plata avansului de reprezentare amindoi imi spun ca nu gasesc deocamdat procedura dar sa mai astept ca nu-i nici-o problema….

 13. Bună.Detin o suprafață de teren intravilan cu casa,moștenire de la bunici.Langa aceasta proprietate este o vatra pe care o lucra bunicul meu.dar nu a deținut acte pe ea.am întrebat la primărie și acea vatra nu este înregistrată nici la ei.ce modalitate exista sa pot deține acel tren legal?multumesc

 14. Bună ziua,am depus sentința penala la o.c.p.i.si mi sa respins pe motiv ca cu conține operația de carte funciara…deși instanta a decis desființarea calității de coproprietar a persoanei care a săvârșit un fals prin care sa vândut imobilul

 15. Orghian Maria spune:

  Buna ziua ! În urma unei hotărâri judecătorești definitive,am obținut cota parte din moștenirea rămasă de la părinți.
  Am depus la Camera Notarilor Publici Buc.copia legalizata de la judecătorie,a fost înregistrată.
  Nu știu ce urmează sa fac,surorile care s au judecat cu mine nu au mai luat în nici un fel legătură.
  Nu știu cum și ce am de făcut.
  Poate puteți sa ma îndrumați d-voastră.
  Va mulțumesc.

 16. Mariana Neagu spune:

  Vă rog să îmi spuneți cum pot obține un extras de Carte funciara pt un teren ce îl am “moștenire”. Dețin doar un act de Partaj voluntar din anul 1972 a unchiului meu (fratele mamei) care acesta ia lăsat toată averea mamei mele prin testament. Mama a decedat rămânând doar eu moștenitoare. Am făcut mai multe cereri la primărie sa mi se dea anexa 1 și 2 pentru a fi trecute în certificatul de mostenitor,primăria nu vrea pană nu i-a duc extras de carte funciară.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Extrasul de Carte Funciară se solicită și se eliberează doar de Birou de Cadatru și Publicitate Imobiliară în a cărui arie sunteți arondat/este situat imobilul.
   Trebuie executată o lucrare cadastrală, înregistrată, deschisă o Carte Funciară, apoi se pot face operațiuni de înscriere, notare, solicitare extras.

   https://projurista.ro/extras-carte-funciara-pentru-informare/

 17. Un titlu a fost anulat prin hotarare judecatoreasca pe motivul ca la una din parcele nu corespundea suprafata. A fost emis un alt titlu in care a mai fost adaugata o suprafata pentru completarea celei lipsa.Pe titlu sunt 9 parcele. Trebuie refacut cadastru la toate parcelele sau doar la cele modificate?

 18. Junior Gabriel spune:

  Bună ziua!
  Se poate înscrie cineva în cartea funciară, provizoriu, ca moștenitor, fără a deține vreun act testamentar, notarial sau de mână, în vederea deschiderii unei succesiuni? Pentru a-și disputa posibila posesiune în concurență cu terții? Mi s-a servit „pastila” asta, de către o rudă de-a mea, cum că s-ar fi înscris ca moștenitor și nu voi mai putea obține uzucapiunea după treizeci și ceva de ani de posesie neviciată. Însă eu fiind și co-moștenitor cu acela, nu am fost niciodată informat să se fi demarat vreo succesiune!

   1. Gabriel jUNIOR spune:

    Mulțumesc! Mi-ați confirmat ceea ce îmi părea logic d.p.d.v. juridic.

 19. Bună ziua,am cumpărat un imobil acum o luna,m am dus imediat la taxe și impozite sa îl inscriu,mi au dat o hârtie precum am depus actele și sa aștept termen de 30 de zile sa îmi vina hotărârea,dar nu am primit nimic încă,știți cat timp ia sa iasă hotărârea inscrierii unui imobil la taxe și impozite?

 20. Mușat Verginis spune:

  Va rog sa-mi spuneți în cadrul plângerii împotriva încheierii Reg. Șef care a respins cererea de înscriere a posesiei dacă chem ca parat OCPI care nu are calitate p. PASIVA ORI CHEM ȘI PRIMĂRIA PE CARE AM INTRODUS-O DIN GREDALA ȘI AS DORI SA O SCOT DIN PROCES. SE RESPINGE PLÂNGEREA DACĂ RĂMÂNE DOAR OCPI CA FIIND INTRODUS IMP. UNEI PERS. FĂRĂ CĂLIT. P. PASIVA?? MULȚUMESC MULT.

 21. Bună ziua!Am primit teren agricol (donatie de la parintii) eu cu fratele.Acum bănuiesc că părinții au cumpărat de la frate iar fratele a cumpărat de la aceștia prin contract vânzare cumpărare. Am cerut un extras de carte funciară și apare la frate -Donatie -2015.
  Dacă se făcea ctvc între părinții și frate nu trebuia precizat acest lucru?(sau nu este obligatoriu?)
  Mulțumesc!

 22. Act public Vs Act secret.
  În cazul unui Act public (ctvc,donatie etc,se știe faptul că acest act trebuie înregistrat pentru emiterea cărții funciare a proprietarului.In cazul unui act secret care este procedura?Din câte am înțeles un notar nu o să încheie niciodată un act secret.Dacă actul este incheiat la notar trebuie sa mergi în decurs de 30 zile la ANCPI.Sunt convins in prop de 80% că fratele așteaptă decesul unuia dintre donatori(unul din părinți)iar la sucesiune o să dorească să mi atace donatia ,cu acest act secret.Se poate acest lucru?
  Părintele supraviețuitor nu poate să mi atace donatia deoarece este donator ,părinții acestora nu mai trăiesc de 25 respectiv 40 de ani.Singurul care o poate ataca este fratele.
  Puteți să-mi spuneți cu cât se poate reduce donația mea?
  Mulțumesc pentru răspuns!

 23. COSTINAs VIOREL spune:

  BUNĂ ZIUA
  EU DEȚIN UN TITLU DE PROPRIETATE PE NUMELE MAMEI DECEDATĂ ÎN 14 febrarie 2006.TATĂL a murit în noiembrie 1989.AM FOST DOI COPII EU și sora mea Maria. SORA A MURIT în 08 martie 1997.Sora a avut doi copii care vin la succesiune prin reprezentare ,deci suntem în indiviziune. Din 2006 de la moartea bunicii lor cei doi copii n-au mai fost la casa bunicii niciodată,deci de 17 ani ,lăsându-mă pe mine așa tacit să mă ocup de toate ,Au familiile lor,DAR COPII ȘI EI N-AU MAI CĂLCAT pe la casa bunicii.După moartea bunicii nu s-a făcut succesiunea la notar,n-a cerut nimeni ,nici noi,nu erau bani ,așa că am rămas așa fără sucesiune. În toată această perioadă de 17 ani ,eu am avut posesia totală,eu am administrat tot ce a fost. A m ridicat ziduri de apărare contra surpării la casa veche din vaiogi de lut,eu am întreținut-o cum am putut mai bine ca să nu se urnească.E U AM ACHITAT TOATE TAXELE DE REPARAȚII,când le-am cerut ajutorul nu mi-au dat niciun răspuns.Eu am achitat toate taxele și impozitele pentru casă și pământ, LA PRIMARIE SUNT trecut eu ca proprietar valabil.,cu certificatul fiscal la zi
  Întrebarea este dacă acești nepoți ai mei mai au dreptul la moștenire,dacă și-au pierdut calitatea pentru că în termnul legal de prescripție eu n-au făcut nimic care să ateste că au aceptat moștenirea,n-au făcut absolut nimic. CARE sunt demersurile pe care trebuie să le fac pentru a întabula pe numele meu? Pot deveni proprietar unic prin uzucapiune? Vă mulțumesc !

  1. Gabriela Fainita spune:

   Partajul poate fi cerut chiar atunci când unul dintre coproprietari a folosit exclusiv bunul, afară de cazul când acesta l-a uzucapat, în condiţiile legii.
   Este lovit de nulitate absolută partajul în care nu s-au cuprins toţi descendenţii care îndeplinesc condiţiile pentru a veni la moştenire, fie în nume propriu, fie prin reprezentare succesorală.

   Pentru a uzucapa bunurile imobile trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
   Dreptul de proprietate asupra unui imobil şi dezmembrămintele sale pot fi înscrise în cartea funciară, în temeiul uzucapiunii, în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani, dacă:
   a) proprietarul înscris în cartea funciară a decedat ori, după caz, şi-a încetat existenţa;
   b) a fost înscrisă în cartea funciară declaraţia de renunţare la proprietate;
   c) imobilul nu era înscris în nicio carte funciară.

   https://projurista.ro/uzucapiunea-imobiliara-tabulara-extratabulara/

 24. Valentina spune:

  Buna ziua,
  Avem un teren care are doar o punere in posesie. Exista mai multi coproprietari. Eu doresc sa fac cadastru si intabulare si sa obtin titlul de proprietate pt a reusi sa fac succesiunea dupa unul din coproprietari al carui mostenitor sunt eu. Ceilalti coproprietari nu vor sa mi dea cartea de identitate pt intocmirea cadastrului si intabularii. Cadastristul mi a spus ca tb sa ii dau in judecata. Care este actiunea cu care as putea sa ii chem in judecata? Care este temeiul legal?
  Va multumesc anticipat

  1. Gabriela Fainita spune:

   Pentru a obține titlul de proprietate asupra terenului și pentru a putea face succesiunea după unul dintre coproprietari, în situația în care ceilalți coproprietari nu cooperează, puteți lua în considerare introducerea unei acțiuni în justiție.
   Temeiul legal pentru o astfel de acțiune ar fi Codul civil.
   ART. 896 Cod civil Acţiunea în prestaţie tabulară
   (1) În cazurile în care cel obligat să transmită, să constituie ori să modifice în folosul altuia un drept real asupra unui imobil nu îşi execută obligaţiile necesare pentru înscrierea în cartea funciară, se va putea cere instanţei judecătoreşti să dispună înscrierea; dreptul la acţiune este prescriptibil în condiţiile legii.
   (2) Dacă acţiunea în prestaţie tabulară a fost notată în cartea funciară, hotărârea judecătorească se va înscrie, din oficiu, şi împotriva acelora care au dobândit vreun drept tabular după notare.

   https://projurista-plus.com/actiunea-in-justificare-tabulara-inscrierii-provizorii/

 25. Pascariu Mioara spune:

  bună seara. v as ruga să mă lămuriți Intr o problemă. soacra mea are casa făcută pe un teren dat de colectiv cum era odată, are titlul de proprietate pe 1000m . persoana care a avut terenul a venit să facă intabularea pe teren ,dar a intabulat și 1000 m care soacra mea are titlul de proprietate. este legal? unde ar trebui să mă adresez. mulțumesc frumos.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Situația descrisă pare a fi o problemă de cadastru și intabulare, care ar trebui să fie tratată în conformitate cu legile și reglementările locale referitoare la proprietatea imobiliară. În mod normal, intabularea ar trebui să reflecte corect și precis proprietatea asupra terenurilor, inclusiv dimensiunile exacte ale fiecărei proprietăți.
   Verificați documentele de proprietate pe care le dețineți cu privire la terenul respective, analizând dacă documentele reflectă corect dimensiunile și limitele proprietății.
   Consultați un cadastrist din zonă care poate verifica în situația cadastrală cum este configurată zona respective, dacă sunt delimitări cadastrale,…

   Puteți contactați Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) dacă observați o neregulă în procesul de intabulare, solicitând clarificări. Se înregistrează o cerere prin care solicitați verificarea informațiile cadastrale.
   Discutați cu persoana și cadastristul care a efectuat intabularea să înțelegeți motivul pentru care a inclus 1000 m de teren care aparțin soacrei dumneavoastră. Poate fi o eroare de înregistrare sau o confuzie care poate fi corectată.

   https://projurista-plus.com/publicitate-imobiliara-sau-inscrierea-in-cartea-funciara/

   1. Rusu Daniel spune:

    Bună ziua as dori sa achiziționez un teren intravilan care nu este anscris an cartea funciara și e fără nr cadastral..se poate ??

 26. Bună ziua. Am semnat, cu un dezvoltator, o promisiune bilaterala cu termen 23 august 2021. In data de 03 octombrie 2022 am semnat un adițional cu prelungire pana la data 03 octombrie 2023. întrebarea este dacă în situația de fata mai este posibila înscrierea , doar pe baza actului bilateral, în cartea funciara ? Mulțumesc!

 27. Buna seara, va rog sa mi dati un sfat in legatura cu urmatorul aspect. Acum 18 ani am cumparat un spatiu spălătorie/uscătorie
  In tabelul nominal cu proprietarii blocului, pentru intabulare, din greseala la un apartament a fost trecut numele nepotului, iar la altul numele parintilor inloc de al fiicei.
  Va rog cum pot sa fac corectarea in CF. Acest aspect.
  Mentionez ca am contract de vanzare/cumparare pentru 100% cota indiviza corespunzatoare spatiului,
  Cu mulțumiri, Elena

  1. Gabriela Fainita spune:

   Aveți posibilitatea să înregistrați o cerere pentru îndreptarea/corectarea erorilor în CF.
   Această cerere ar trebui să fie însoțită de documentele relevante care atestă drepturile dumneavoastră asupra proprietății.
   De asemenea, ar trebui să specificați în mod clar erorile care trebuie corectate și propunerea dumneavoastră de corectare.
   Cererea se înregistrează la OCPI-ul competent pentru zona în care se află proprietatea dumneavoastră. Acolo, acestea vor fi înregistrate și procesate în vederea corectării CF.

   https://projurista-plus.com/efectele-inscrierilor-in-cartea-funciara/

 28. Florea Ginia Gabriela spune:

  Pt a înscrie o proprietate dobândită în Elveția avem taxa pt a o înregistra în cartea internațională a României?…..Mulțumesc!

 29. Bună seara, Am construit o casă nouă pe teren proprietate personală am avut toate actele necesare autorizație construcție ,cadastru a rămas și casa veche ,dar cea nouă nu am inregistrato in cartea funciară ce pot sa fac

  1. Gabriela Fainita spune:

   În situația în care ați construit o casă nouă pe terenul dvs. deținut în proprietate personală, dar încă nu ați înregistrat această construcție în cartea funciară, ttebuie:
   -să obțineți un certificat de urbanism care va confirma legalitatea construcției,
   -să solicitați înregistrarea în cartea funciară, fiind necesară efectuarea unei lucrări cadastrale

   https://projurista-plus.com/efectele-inscrierilor-in-cartea-funciara/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.