Predarea silita a bunurilor mobile si imobile

∞ Eșecul este doar o nouă oportunitate de a începe din nou, de data asta mai inteligent ∞

Predarea silită a bunurilor mobile si imobile

Executarea silită direct este utilizată de creditor când urmărește să obțină realizarea efectivă, în natură a prestației ce este în sarcina debitorului. Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a obligației (art.1516 alin 1 cod civil). Apelarea la executarea silită este justificată dacă debitorul nu execută de bună voie obligațiile din titlul executoriu și nici chiar ulterior primirii somației.

PREDAREA SILITĂ A BUNURILOR MOBILE

Procedura execuțională a predării unui bun mobil este reglementată prin dispozițiile art. 893 Cod procedură civilă:

Dacă partea obligată să predea un bun mobil, determinat prin calitate şi cantitate, nu îşi îndeplineşte obligaţia în termen de 24 de ore de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării, predarea lui se va face prin executare silită”.   

Predarea silită a bunurilor mobile constituie o procedură ce presupune:
 • emiterea unei somații de către executor
 • comunicarea somației debitorului. I se pune în vedere să își execute voluntar obligația stabilită în titlul executoriu în termen de 24 ore de la comunicarea încheierii de încuviințare a executării
 • acordarea unui termen de o zi de la primirea încheierii, timp în care debitorul își poate îndeplinirii obligația de predare a bunului mobil
 • executarea silită a bunului mobil

Pentru a putea face obiect al predării silite mobiliare, bunul mobil trebuie să fie determinat prin calitate și cantitate.

1)     În caz de executare silită executorul judecătoresc va proceda:
 • la ridicarea bunului de la debitor ori de la persoana care îl deține,
 • îl va pune pe creditor în drepturile sale, astfel cum prevede titlul executoriu
 • nu are relevanță dacă este precizat și detentorul precar al bunului a cărui executare se efectuează
 • va întocmi un proces-verbal, ce constituie titlu executoriu, în care va consemna realizarea executării și stabilirea cheltuielilor de executare. Acestea cad în sarcina debitorului
2)  În caz de imposibilitate de predare executorul judecătoresc va proceda:
 • se va deplasa la locul de unde urma să fie ridicat bunul mobil
 • va încheia un proces-verbal prin care va acorda un termen de 30 zile de la data deplasării, termen în care debitorul va putea preda bunul către creditor. Termenul se socotește de la data deplasării la locul de unde urma să fie ridicat bunul mobil.
 • constată neefectuarea predării silite a bunului către creditor în termenul acordat
 • întocmește o încheiere prin care constată imposibilitatea de predare și conferă creditorului premisa declanșării procedurilor de obligare a debitorului la despăgubiri. Încheierea o întocmește la cererea creditorului.
3)  În caz de obligare a debitorului la despăgubiri executorul judecătoresc va proceda:
 • constată depășirea termenului de 30 zile acordat debitorului pentru predarea bunului către creditor
 • după trecerea termenului de 30 zile nu îl mai eliberează pe debitorde plata despăgubirilor, chiar dacă ar preda de bună voie bunul mobil,
 • executorul va consemna aceasta într-un proces-verbal și totodată va dispune, prin încheiere, încetarea executării
4) În caz de imposibilitatea de predare a bunului mobil
 • imposibilitatea de predare a bunului mobil conduce la apariția unei cauze de încetare a executării silite
 • debitorul se poate adresa instanței de executare pentru stabilirea contravalorii bunului mobil a cărui predare nu s-a executat

PREDAREA SILITĂ A BUNURILOR IMOBILE

 Predarea silită bunurilor imobile reprezintă o formă de executare directă a obligației constatată printr-un titlu executoriu. Excepția de la regula posibilității executării imediate a obligației instituite în sarcina debitorului este dată de dispozițiile art 896 alin 1 Cod procedură civilă.

Nici o evacuare din imobilele cu destinaţie de locuinţă nu poate fi făcută:

 • de la data de 1 decembrie şi până la data de 1 martie a anului următor, decât dacăcreditorul face dovada că, în sensul dispoziţiilor legislaţiei locative:
 1.   el şi familia sa nu au la dispoziţie o locuinţă corespunzătoare ori
 2.   că debitorul şi familia sa au o altă locuinţă corespunzătoare în care s-ar putea muta de îndată
Excepția nu-și găsește aplicabilitate în cazul:
 • evacuării persoanelor ce ocupă abuziv, pe căi de fapt, fără niciun titlu, o locuinţă
 • nici celor care au fost evacuaţi pentru că pun în pericol relaţiile de convieţuire sau tulbură în mod grav liniştea publică
Procedura executării silite imobiliare are următoarele etape:
 • emiterea unei somații de către executorul judecătoresc
 • comunicarea somației persoanei debitoare a obligației, punându-i în vedere ca în termen de 8 zile să predea sau să libereze de bunăvoie imobilul ce face obiectul urmăririi
 • evacuarea forțată a imobilului – dacă debitorul nu se conformează titlului executoriu
 • predarea imobilului către creditor – se va face de executorul judecătoresc ce se va deplasa la fața locului, însoțit de agenți ai forței publice. Dacă debitorul refuză predarea imobilului va fi evacuat cu ajutorul forței publice
 • contestația la executare silită – se poate introduce și de o terță persoană care pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv
 • depozitarea bunurilor mobile– ce nu fac obiectul executării, iar debitorul nu și le ridică singur, se vor depune în păstrarea unui administrator-sechestru numit de executor

Cheltuielile de depozitare sunt incluse în sarcina debitorului. Dacă există acordul creditorului pot fi lăsate în păstrarea acestuia, bunurile mobile ale debitorului.

Executorul judecătoresc va încheia un proces-verbal în care va stipula:
 • despre depozitarea bunurilor mobile aflate în imobilul predat
 • termenul în care debitorul are obligația de a ridica bunurile
 • termen de ridicare care nu poate depăși intervalul de o lună de zile

Prin lege este limitată în timp posibilitatea de a depozita bunurile debitorului, pentru a nu stânjeni creditorul în exercitarea normală a dreptului său asupra imobilului predat.

Nerespectarea de către debitor a termenului de ridicare a bunurilor are consecința scoaterii acestora la vânzare, dacă au valoare de piață. Vor fi scoase la vânzare inclusiv cele care sunt insesizabile prin natura lor.

Din sumele de bani obținute ca urmare a scoaterii la licitație a bunurilor mobile vor fi achitate cu prioritate cheltuielile de executare. Diferența va fi consemnată pe numele debitorului care va fi înștiințat despre existența acestor sume în contul deschis pe numele său.

Pot fi declarate ca abandonate:
 • bunurile mobile fără valoare de piață
 • bunurile care nu au o anumite valoare și nu au fost revendicate de debitor în termen de 4 luni de la data încheierii procesului-verbal de predare silită
 • declararea se face la solicitarea expresă a creditorului
 • după ce au fost declarate abandonate  sunt preluate de către organul financiar local

La finalizarea executării silite executorul va întocmi un proces-verbal constatator, stabilind și cheltuielile de executare ce cad în sarcina debitorului. Aceste act constituie titlu executoriu în privința cheltuielilor de executare.

Executorul judecătoresc va proceda la afişarea procesului-verbal de predare silită pe uşa imobilului sau în orice altă parte vizibilă a imobilului în cazul în care:

 • debitorul refuză primirea procesului-verbal,
 • debitorul lipseşte
 • debitorul a părăsit imobilul după începerea executării, iar domiciliul său nu se află în acel imobil,
 • dacă debitorul nu i-a comunicat un domiciliu ales
 O nouă executare silită în baza aceluiaşi titlu executoriu, fără somaţie şi fără nicio altă formalitate prealabilă:
 • în cazul reocupării imobilului după încheierea procesului-verbal de predare silită de către debitor sau orice altă persoană
 • în lipsa consimţământului expres prealabil ori a unei hotărâri judecătoreşti,
 • la cererea creditorului ori a altei persoane interesate,

Același titlu executoriu va putea fi pus în executare de mai multe ori, fără a-și pierde executorialitatea și chiar împotriva unor persoane diferite.

Va fi declanșată urmărirea penală pe baza procesului-verbal pus la dispoziția organului de urmărire penal de executorul judecătoresc. Actul se depune în copie certificată.

Similar Posts

5 Comments

 1. Bobeanu Sandu spune:

  Stimata d-na av. in urma unui proces avand ca obiect: partaj judiciar, referitor la iesirea din indiviziune, pentru terenuri extravilane. Parcela ce trebuia sa imi revina de drept, intrucat eu l-am muncit dintotdeauna, pe acesta se aflau pomi fructiferi si arbori, pusi de mine si sotia mea, unii din anul 1991, dar care nu a fost mentionat acest lucru de Tribunalul Olt, cu toate ca am depus numeroase fotografii, probe, etc. Mi-au dat alta parcela, cu toate ca eu il munceam. Cum ar trebui sa procedez ptr. am-i lua rapid acesti pomi, ca nu vreau sa ii las fasului proprietar facut de instanta corupta si sa nu am probleme privind tulburarea de posesie etc. , cu justitia in general ???

  1. Gabriela Fainita spune:

   1)în urma partajului deveniţi proprietar exclusiv asupra terenului atribuit DUPĂ înscrierea în cartea funciară a hotărârii judecătoreşti
   2)hotărârea judecătorească se înscrie în cartea funciară DUPĂ ce rămâne definitivă, nu mai poate fi exercitată calea de atac (apel)
   3)dacă hotărârea nu este definitivă puteţi să o atacaţi cu apel şi să solicitaţi:
   •să vă fie atribuit terenul dvs. întrucât o aveţi în folosinţă din 1991 şi aţi investit în formarea livezii
   •în caz că nu vă repartizează dvs acest teren cereţi o despăgubire evaluată prin expertiză. Dovediţi că era teren agricol extravilan când l-aţi primit, aţi plantat pomi, aţi investit în formarea livezii, în actele de la taxe este înregistrat ca teren agricol iar acum este livadă (dacă nu aţi înregistrat schimbarea categoriei de folosinţă şi la taxe şi impozite).
   Puteţi cere o valoare mare care să îl determine să fie de acord să vă cedeze acest teren.
   Totul se devedeşte cu acte.
   Ar fi fost bine dacă aţi fi schimbat categoria de folosinţă a terenului din agricol în livadă. Se face cu lucrare cadastrală şi se înregistrează la BCPI.

   https://projurista.ro/raspunderea-civila-delictuala-pentru-fapta-proprie/

 2. buna ziua, am cumparat un imobil executat silit, am facut evacuarea in prezenta unui executor si a unui politist si mi-au fost lasate bunurile in custodie.
  Maine vine persoana executata sa isi revedince lucrurile, ma puteti ajuta cu un model de proces verbal, sau legea care indica ce trebuie sa contina acesta, pe lenga datele de identificare si bunurile predate?
  Exista o fraza care trebuie mentionata?

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 899 Cod procedura civila Depozitarea bunurilor mobile
   (1) Dacă executarea priveşte un imobil în care se găsesc bunuri mobile ce nu formează obiectul executării şi pe care debitorul nu le ridică singur ori sunt sechestrate într-o altă urmărire, executorul va încredinţa aceste bunuri în păstrarea unui administrator-sechestru, care poate fi chiar creditorul, pe cheltuiala debitorului. Despre această măsură va fi înştiinţat creditorul în folosul căruia bunurile au fost sechestrate.
   (2) Dispoziţiile prezentei cărţi referitoare la administratori-sechestru în materie de urmărire mobiliară propriu-zisă sunt aplicabile în mod corespunzător.
   (3) Dacă bunurile lăsate în depozit nu sunt sechestrate în favoarea altei urmăriri, executorul va fixa, prin procesul-verbal arătat la art. 900, termenul în care debitorul trebuie să le ridice, care nu poate fi mai lung de o lună.

   https://projurista.ro/drepturi-si-obligatii-ale-partilor-executarii-silite/

 3. Florin Sorin spune:

  Buna seara !
  Am cumparat un apartament prin licitatie in anul 2017.
  In anul 2022 luna 5-a am reusit sa intru in posesie prin evacuare silita.
  In tot acest timp s-au adunat datorii la intretinere, respectiv 17.800 lei pana la data intocmirii P-V de predare a imobilului.
  Mentionez faptul ca in luna a 7-a anului 2022 administratorul mi-a spus ca acele datorii nu imi revin mie si spunandu-i ca am nevoie de adeverinta pt a vinde apartamentul mi-a spus ca trebuie sa achit pt acele 2-3 luni, lucru pe care l-am facut. Cu adeverinta eliberata am instrainat apartamentul in luna 7-a anului 2022. Acum cateva zile primesc o citatie de la tribunal in care asociatia de propietari au deschis actiune impotriva mea, pretizand plata sumei de 17.800lei.
  Precizez ca actul de adjudecare a foat liber de sarcini , nefiind specificata nicio clauza in care sa ma supun la plate unei datorii.
  Ar fi posibil ca instanta sa decida ca eu sa platesc acele datorii catre asociatie ?! Datorii care nu le-am acumulat personal, de la data adjudecarii debitorii au refuzat sa paraseasca locuinta iar demersurile pt evacuare au fost destul de dificile, deoarece ma loveam de tot felul de contestatii asupra actului de executare, de evacuare si o multime de amanari foarte lungi. Ce ma sfatuti sa fac ?! Va multumesc din suflet

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.