Pensia de urmas-conditii acordare, plata, suspendare

∞Niciun muncitor nu solicită să lucreze peste limita vârstei legale de pensionare∞

Pensia de urmas-conditii acordare, plata, suspendare este reglementată prin Legea nr.263/2010 și HG nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Conform art.83 din Legea nr.263/2010 ”pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii”.

Persoanele care au dreptul la pensia de urmaş

În situaţia decesului asiguratului sau pensionarului, copiii şi soţul supravieţuitor au dreptul la pensie de urmaş.

Copiii

 1. până la vârsta de 16 ani;
 2. dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
 3. pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b)

 Copiii- studenți

Studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, au obligația să prezinte adeverință din care să rezulte că în anul universitar în curs urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii. Data limită de depunere a adeverinței este 5 octombrie a fiecărui an, iar adeverința va fi eliberată după deschiderea anului universitar. Adeverințele vor fi depuse în original, însoțite de talonul de pensie.

Pentru reluarea plății pensiei suspendate, adeverința va fi însoțită de:

 • cererea titularului
 • copie act identitate
 • talon de pensie
 • dovada încetării activității.
În cazul în care urmașul a întrerupt cursurile școlare/universitare sau se încadrează în muncă, acesta are obligația să prezinte:
 • declarație pe proprie răspundere că pe perioada vacanței nu a fost încadrat în muncă sau,
 • dovada încadrării în muncă.

Conform art. 118 din Legea nr.263/2010, pot cumula pensia cu venituri realizate din activităţi dependente, aşa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, următoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii pentru limită de vârstă;
b) nevăzătorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate;
d) copiii, pensionari de urmaş:

 • până la vârsta de 16 ani;
 • dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

 Soţul supravieţuitor

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş în următoarele situații:

A) la împlinirea vârstei-standard de pensionare:

 • dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani.
 • dacă durata căsătoriei a fost mai mică de 15 ani, dar de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus;

B) indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul l sau II:

 • dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an;

C) indiferent de vârstă şi de durata căsătoriei:

 • dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale şi
 • dacă nu realizează venituri lunare din activităţi dependente:
 1. în baza unui contract individual de muncă;
 2. în baza unui raport de serviciu;
 3. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege. dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori
 • dacă realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională dar acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut;

D) pe o perioadă de 6 luni de la data decesului:

 • dacă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege,
 • dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie
 1. în baza unui contract individual de muncă;
 2. în baza unui raport de serviciu;
 3. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege

Dacă în această perioadă realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională, dar acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.

E) până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani:

 • dacă are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani,
 • în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie
 1. în baza unui contract individual de muncă;
 2. în baza unui raport de serviciu;
 3. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.

Dacă în această perioadă realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională dar acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut.

Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, din:

 1. pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
 2. pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

NU se poate cumula pensia proprie cu pensia de urmaș.

Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie și îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

Cuantum pensia de urmaș

Pensia de urmaș se stabilește, ca și cuantum, procentual din punctajul mediu anual realizat de susţinător, aferent pensiei pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat, în funcţie de numărul urmașilor îndreptățiți, astfel:

 • 50% – pentru un singur urmaş;
 • 75% – pentru 2 urmaşi;
 • 100% – pentru 3 sau mai mulţi urmaşi.

În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează.

Pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie:

 • copiii și soțul supraviețuitor
 • dacă au dreptul la o pensie proprie şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după susţinătorul decedat

Orfanii de ambii părinţi

Cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.

Plată pensia de urmaș

Pensia de urmaş se cuvine de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se acordă şi se plăteşte:

 1. din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar, la data decesului;
 2. de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului;
 3. de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului.

Dosarul pentru pensia de urmaș

 Acte necesare la dosarul pentru pensia de urmaș:

 • cerere pentru înscrierea la pensie de urmaş;
 • actele de stare civilă ale urmaşilor şi reprezentantului legal, după caz, original  şi copie;
 • decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original), după caz;
 • decizia de pensie/talonul de plată a pensiei, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • adeverinţa de studii (elev sau student), în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original;
 • actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • copie FIAM (formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă), pentru decesul cauzat de accident de muncă;
 • copie BP2 (fişei de declarare a cazului de boală profesională BP2 pentru accident de muncă, respectiv boală profesională)
 • copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boală profesională.
 • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că urmaşul nu a fost condamnat prin sentinţă rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului.

Acte necesare la dosarul pentru pensie de urmaș când susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar:

 • carnetul de muncă (original si copie);
 • carnetul de muncă pentru membrii CAP (original și copie);
 • carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);
 • alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
 • livretul militar (original şi copie);
 • diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • adeverinţă privind stagiile de cotizare realizate în alte sisteme de asigurări sociale, neintegrate în sistemul public, în original;
 • adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă, în original;
 • adeverinţă privind stagiul de cotizare realizat în grupa I și a II a de muncă, în condiţii de muncă speciale și deosebite, în original
 • acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-Lege nr.118/1990, Legii nr. 341/2004;
 • alte acte întocmite conform prevederilor legale prin care se dovedesc elementele necesare stabilirii drepturilor de pensie.

Persoanele cu invaliditate de orice grad:

 • sunt expertizate, revizuite medical şi
 • au obligaţia de a urma programele recuperatorii, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.

Recalculare şi revizuire pensia de urmaş

Conform art.132, alin.11 din HG nr.257/2011, pensia de urmaș se poate recalcula prin:

 • adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, perioadelor asimilate stagiilor de cotizare;
 • valorificarea altor documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia;
 • depunerea unor declaraţii rectificative, de natură a modifica veniturile şi/sau stagiile de cotizare valorificate iniţial la stabilirea acesteia.

Drepturile recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Documente necesare:

 • cerere de recalculare;
 • talon de pensie;
 • actul de identitate al solicitantului;
 • adeverințe pentru valorificarea eventualelor venituri/sporuri cu caracter permanent/stagii de cotizare realizate și nevalorificate la stabilirea drepturilor inițiale.

Revizuirea

Pensia de urmaș se revizuiește:

 • din oficiu sau la solicitarea pensionarului
 • în situaţia în care, ulterior stabilirii sau plăţii pensiei se constată diferenţe între sumele stabilite sau plătite şi cele legal cuvenite.

Sumele rezultate în urma revizuirii drepturilor de pensie se acordă sau se recuperează:

 • în cadrul termenului general de prescripţie de 3 ani,
 • termenul este calculat de la data constatării acestor diferenţe.

Suspendare plată pensia de urmaş

 • pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, cu care România a încheiat convenţie de reciprocitate în domeniul asigurărilor sociale, iar pensia se plăteşte de către celălalt stat;
 • pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la convocarea:
 1. Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă
 2. Centrelor Regionale de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă;
 • pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu mai urmează programele recuperatorii, întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale;
 • pensionarul urmaş, încadrat în gradul I sau II, realizează venituri lunare:
 1. în baza unui contract individual de muncă;
 2. în baza unui raport de serviciu;
 3. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din legea nr.263/2010
 • copilul beneficiar al pensiei de urmaş, încadrat în gradul III de invaliditate realizează venituri lunare :
 1. în baza unui contract individual de muncă;
 2. în baza unui raport de  serviciu;
 3. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi ca membri cooperatori într-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.
Notă: dacă depăşește jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv.
 • copilul beneficiar al pensiei de urmaş cu vârsta mai mare de 16 ani, dar până la 26 de ani dacă:
 1. nu face dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, situație în care plata pensiei se suspendă cu 1 octombrie a anului în curs;
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş dacă realizează venituri lunare mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat:
 1. în baza unui contract individual de muncă;
 2. în baza unui raport de serviciu;
 3. din activități în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti ale căror drepturi și obligații sunt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la art. I din lege.
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit;
 • soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul public de pensii, optează pentru o altă pensie, potrivit legii:
 1. din acelaşi sistem, sau
 2. dintr-un alt sistem de asigurări sociale, neintegrat sistemului public de pensii;
 • la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea.

Încetare plată pensia de urmaş

Încetarea plății pensia de urmaș se face în următoarele situații:

 • pensionarul a decedat;
 • pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale conform cărora i-a fost acordată pensia;
 • pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, şi-au redobândit capacitatea de muncă;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la revizuirea medicală obligatorie;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu s-a prezentat, din motive imputabile lui, la convocarea la INEMRCM sau a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
 • au expirat 12 luni de la data la care pensionarul urmaş, încadrat în grad de invaliditate, nu a mai urmat programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale;
 • copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia copiilor pensionari de urmaş încadraţi în grad de invaliditate survenită până la 16 ani sau, după caz, pe perioada studiilor până la vârsta de 26 ani.;
 • pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.

Reluare plată pensia de urmaş

Reluarea plății a pensia de urmaş se face, la cerere:

 • începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
 • începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea acesteia  s-a făcut după expirarea termenului de 30 de zile;
 • în situaţia copiilor, pensionari de urmaş care au vârsta între 16 şi 26 de ani, ale căror drepturi au fost suspendate datorită faptului că nu au făcut dovada continuării studiilor, drepturile se repun în plată de la data începerii anului şcolar, în baza adeverinţelor de continuare a studiilor, cu respectarea termenului general de prescripţie de 3 ani;
 • de la data suspendării la cerere, numai dacă , între data suspendării şi data reluării plăţii nu a intervenit, conform legii, o altă cauză de suspendare sau de încetare a plăţii.

Similar Posts

12 Comments

 1. Buna ziua! Va rog frumos sa îmi Spune-ți și mie dacă băiatul meu a dat bacalaureatul in 2019 iar anul asta a început studiul.Cum se calculează perioada de prescriptie de 3 ani? Va mulțumesc!

 2. Buna ziua! Va rog sa îmi spune-ți și mie dacă băiatul meu a terminat 12 clase in 2019 și anul asta a început facultatea ,primește pensia de urmaș? Nu stiu cum se calculează perioada de prescriptie. Va mulțumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   Pensia de urmaș se cuvine copiilor dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.
   Dacă nu are împliniți 26 ani, are dreptul la pensie de urmaș chiar dacă a avut o întrerupere a perioadei de studii.

   https://projurista.ro/pensia-de-invaliditate-si-pensia-de-urmas/

 3. Dacă persoana (copilul) care beneficia de pensia de urmaș la data decesului părintelui sau nu a știut ca are acest drept și au trecut 12 ani și 6 luni de la data respectiva, mai poate solicita retroactiv plata acelei pensii de urmaș sau a fost decăzut din acest drept?

 4. Lazar Cristian spune:

  Buna ziua. Am 54 de ani si 35 de munca,15 in Romania si 20 in Italia. La ce varsta ma pot pensiona? Multumesc si o zi buna.

 5. Costea Petrica spune:

  băiatul meu termină 11clase pe perioada vacanței mai primește pensie

 6. bună seara, am 17 ani și la 18 as dorii sa ma angajez cu carte de munca pe timpul verii cu salariul minim dar să-mi și continui studiile mai departe din septembrie, se poate?

  1. Gabriela Fainita spune:

   În baza Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, elevii și studenții au posibilitatea să se angajeze pe perioada vacanțelor, dar nu mai multe de 60 zile, fiind numită și angajare sezonieră sau temporară.

   Angajarea se poate face pe baza:
   a) unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;
   b) unui contract de muncă temporară numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

   Angajatorii care angajează elevi sau studenți pe perioada vacanțelor beneficiază de un stimulent financiar lunar (o sumă egală cu 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin HG, în vigoare în luna pentru care se acordă acest stimulent financiar) astfel:
   • de la data începerii perioadei de vacanţă, stabilită potrivit legii, dacă încadrarea s-a făcut la acea dată, sau
   • de la data încadrării în muncă a elevilor/studenţilor în situaţia în care încadrarea în muncă a acestor categorii de persoane este ulterioară datei începerii perioadei de vacanţă stabilite potrivit legii,
   • până la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanţă în care au fost încadraţi în muncă elevii şi studenţii respectivi, dar nu pentru mai mult de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv

 7. Buna ziua,daca am 24 de ani si anul acesta am absolvit facultatea iar in toamna o sa ma inscriu la Master cand o sa reiau pensia de urmas o sa primesc si pentru lunile in care nu am mai fost student? Va multumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 84 din Legea nr.263/2010
   Copiii au dreptul la pensie de urmaş:
   b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

   Perioada în care nu ați urmat studiile, nu puteți beneficia de pensia de urmaș.
   Din data începerii studiilor de master, aveți dreptul să beneficiați de această pensie de urmaș.

   https://projurista-plus.com/contract-individual-de-munca-analiza/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.