Pensia-conditii acordare, calcul stagiu, transfer strainatate

Toate bogațiile îşi au originea în minte. Bogația este în idei nu în bani

Pensia-conditii acordare, calcul stagiu, transfer strainatate

Dreptul la pensia este reglementat prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

”Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.”

Pensia – Vârsta de pensionare

Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de lege.

Art. 53 din Legea nr. 263/2010 – pensia
 • (1) Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.
 • (2) Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.
 • (3) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.

Pensia pentru limită de vârstă

Reducerea vârstei standard de pensionare operează în cazul asiguraţilor care au realizat stagii de cotizare în una sau mai multe din următoarele situaţii:

 • condiţii speciale de muncă (inclusiv fosta grupa I de munca din legislaţiei anterioară, până la 1 aprilie 2001);
 • condiţii deosebite de muncă (inclusiv fosta grupa a II a de muncă din legislaţia anterioară, până la 1 aprilie 2001);
 • handicap preexistent calităţii de asigurat;
 • beneficiarii unor legi speciale (Legea nr.341/2004 şi Decretul–lege nr.118/1990).

Aceste reduceri se pot aplica numai în situaţia în care a fost realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.

 Excepție

În situația persoanelor care beneficiază de prevederile Legii nr. 341/2004 vârsta standard de pensionare se reduce cu 5 ani în condițiile realizării stagiului minim de cotizare prevăzut de lege.

Reducerile vârstei standard de pensionare pentru condiţii deosebite/speciale de muncă sunt proporţionale cu stagiul efectiv realizat în aceste condiţii (tabelul nr.1, tabelul nr.2 din Legea nr.263/2010).

Perioada de întrerupere a activității pentru creșterea copilului
 1. nu este recunoscută ca stagiu de cotizare (vechime în muncă) anterior anului 1990,
 2. este perioada asimilată stagiului de cotizare începând cu 18 ianuarie 1990 concediul:
 • pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani
 • pentru îngrijirea copilului cu handicap, de până la 3 ani

Pensia în cazul Contractului de muncă cu timp parțial

Salariatul care a desfăşurat activitate în temeiul unui contract individual de muncă cu timp parţial:

 • pentru perioada anterioară datei de 1 iulie 2005 stagiul de cotizare la sistemul de asigurări sociale se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat conform legii.
 • începând cu 1 iulie 2005 se consideră stagiu de cotizare integral (OUG nr.65/2005)

Activitate desfășurată în baza mai multor contracte de muncă

În situația în care o persoană a fost asigurată, simultan, în baza mai multor contracte de muncă, perioadele de activitate se suprapun.

La determinarea stagiului de cotizare pentru intervalul respectiv acestea se au în vedere o singură dată. Acest lucru influențează valoarea punctajului anual din perioada respectivă, în sensul că acesta va fi mai mare, însă nu și stagiul de cotizare efectiv realizat.

Pensia – perioadele asimilate stagiului de cotizare

În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:

 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă;
 • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat;
 • a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001–1 ianuarie 2006 de indemnizații de asigurări sociale, acordate potrivit legii;
 • a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;
 • a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
 • a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenți de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională pentru formarea cadrelor militare, polițiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.

Beneficiile perioadei lucrate în grupe superioare de muncă, condiţii deosebite sau speciale de muncă

Perioada lucrată în grupe superioare de muncă, respectiv condiţii deosebite sau speciale de muncă conferă asiguraţilor următoarele drepturi:

 • majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 3 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa a II a de muncă, respectiv în condiţii deosebite de muncă;
 • majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 6 luni pentru fiecare an întreg lucrat în grupa I de muncă, respectiv în condiţii speciale de muncă;
 • reducerea vârstei standard de pensionare, proporţional cu perioada efectiv lucrată în aceste condiţii (tabelul 1 și tabelul 2 din lege)

Pensia – Plata contribuțiilor de persoanele care lucrează legal pe teritoriul altui stat UE

O persoană care a lucrat în România şi în prezent lucrează legal pe teritoriul altui stat membru:

 • nu este necesar să rămână asigurată în sistemul public de pensii din România prin încheierea unui contract de asigurare facultativă cu casa teritorială de pensii de la locul de domiciliu sau de reşedinţă. Aceasta având în vedere principiul totalizării perioadelor de asigurare la acordarea drepturilor de pensie.
 • dacă are asigurare facultativă în România, va beneficia de valorificarea contribuţiilor aferente acestei asigurări la stabilirea drepturilor de pensie

Dacă o persoană are domiciliul în străinătate poate încheia contract de asigurare în România. Asiguraţii sistemului public de pensii pot fi cetăţeni români, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România.

Beneficiarul unei alte categorii de pensii

O persoană beneficiară a unei alte categorii de pensii decât cea pentru limită de vârstă, va beneficia de pensia pentru limită de vârstă la împlinirea vârstei standard de pensionare sau la vârsta standard redusă:

 • în cazul persoanelor care au desfăşurat activitate în grupă superioară de muncă, în condiţii deosebite ori speciale de muncă
 • în cazul persoanelor care au desfăşurat activitate în condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat,
 • în condițiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege.

Pensia – Pilonul II

În situaţia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile Legii nr.263/2010 se corectează cu raportul dintre:

 • contribuţia datorată la sistemul public de pensii şi
 • contribuţia prevăzută de lege pentru condiţii normale de lucru.

Pensia – Condiţii de acordare

Pensia – condiţiile de acordare sunt:

 • cererea de pensie, însoţită de documentele doveditoare, se depun la instituţia de asigurări sociale de domiciliu. Aceasta va transmite în celălalt stat documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie;
 • comunicarea între instituții se face prin intermediul formularelor de legătură;
 • la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporţional cu perioada realizată în fiecare stat

Pensia – Actele necesare pentru înscrierea la pensie

Actele necesare pentru înscrierea la pensie a persoanele care locuiesc pe teritoriul unui stat membru UE

Acte necesare pentru înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială
 • formularul de cerere E 202;
 • formularul E 207;
 • declarația pe propria răspundere;
 • copie după actul de identitate românesc – dacă dețin dubla cetățenie sau dacă au menținut cetățenia română ;
 • carnetul de muncă original sau in copie certificată de instituțiile competente din străinătate ;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
Acte necesare pentru înscrierea la Pensia de invaliditate
 • formularul de cerere E 204;
 • formularul E 207;
 • documente si rapoarte medicale pentru a determina gradul de invaliditate;
 • declarația pe propria răspundere;
 • copie după actul de identitate românesc – dacă dețin dubla cetățenie sau dacă au menținut cetățenia română;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ;
 • adeverinţă privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
Acte necesare pentru înscrierea la pensia de urmaș:
 • formularul de cerere E 203;
 • formularul E 207;
 • declarația pe propria răspundere urmași;
 • adeverinţa de studii (elev sau student);
 • copie după actul de identitate românesc- dacă dețin dubla cetățenie, sau dacă au menținut cetățenia Română;
 • carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate al susținătorului decedat;
 • livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate;
 • diplomă de studii original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverință din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora precum și forma de învățământ al susținătorului decedat;

Adeverințele de atestare a vechimii în muncă

Adeverinţele care atestă vechimea în muncă sunt eliberate de:

 • foştii angajatori,
 • unităţile succesoare sau
 • Direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale.

Această precizare vizează perioade de activitate anterioare datei de 1 aprilie 2001. Ulterior acestei date, evidența asiguraților se realizează electronic.

Declarații rectificative ale declarațiilor nominale

Dacă declarațiile nominale au fost completate eronat sau nu au fost depuse pentru o anumită perioadă de timp se pot depune declarațiile rectificative astfel:

 • pentru perioada anterioară datei de 1 ianuarie 2011, se depun la casa teritorială de pensii de care aparține angajatorul;
 • începând cu 1 ianuarie 2011, la ANAF.

Pensia – Depunerea cererii de pensionare

O persoană care domiciliază pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să depună cererea de pensia la instituţia de asigurări sociale de la locul de domiciliu. Respectiva instituție va face toate demersurile către instituţia competentă din România, nefiind necesară deplasarea persoanei solicitante în România, în acest scop.

Pensia – Transfer în străinătate

Procedura de transfer a drepturilor de pensie în străinătate presupune următoarele:

 • deschiderea unui cont la orice bancă de pe teritoriul statului de domiciliu;
 • comunicarea detaliilor bancare (adresa completă a beneficiarului, denumirea și adresa băncii beneficiarului, numărul de cont internațional bancar) către instituția plătitoare (casa teritorială de pensii în evidența căreia se află dosarul de pensie) prin intermediul declarației de transfer.
Pensia – Depunerea actelor pentru pensie se poate face:
 • direct de către titularul drepturilor sau prin mandatar desemnat cu procură specială
 • la sediul casei teritoriale de pensii în a cărei evidență se află dosarul de pensie

Declarația de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarului sistemului public de pensii se depune însoțită:

 • de documentul care confirmă detaliile bancare și
 • de copia actului de identitate al titularului care atestă domiciliul său actual
Pensia – Actele de transfer pentru pensie pot fi expediate:
 • cu poșta la sediul casei teritoriale de pensii sau
 • prin e-mail (scanate) transmise la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii, postată pe site-ul acesteia.

Pensia comunitară

Pentru stabilirea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțială, de invaliditate și de urmaș, persoana îndreptățită se adresează unei singure instituții. Cererea, astfel depusă, este valabilă pentru toate instituțiile la legislația cărora persoana respectivă a fost supusă.

Pensia – Cererile de pensie se depun la instituţia de la locul de reşedinţă astfel:
 • dacă solicitantul locuiește pe teritoriul unui stat membru cererea se depune la instituția din statul respectiv;
 • dacă solicitantul are domiciliul în România, cererea se depune la casa teritorială de pensii de care aparține cu domiciliul.

Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie. Comunicarea între instituţii este asigurată prin intermediul formularelor de legătură.

Similar Posts

One Comment

 1. Anca Teodorescu spune:

  Felicitari !
  De astfel de informatii avem nevoie , noi cei care nu detinem niciun fel de experienta juridica .
  Scurt si la obiect, gasim raspunsuri care satisfac nevoile celor mai multor categorii de contribuabili.

  Multumim .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.