OUG nr.163 din 2020 completare stagiu cotizare pensie

Cea mai înaltă măsură a valorii o dai de fapt în timpul confruntărilor la care te supune viața

OUG nr.163/2020 completare stagiu cotizare pensie pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii

ART. I

 (1) Prin derogare de la prevederile din:

 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la asigurarea în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare, şi
 • ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la contribuabilii sistemului public de pensii,
 • persoanele care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana
 • nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

(2) Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

 (3) Vârsta standard de pensionare este prevăzută în anexa nr.5 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

LEGE  nr. 168/2021 

privind aprobarea Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163 din 24 septembrie 2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii

    ARTICOL UNIC

    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163 din 24 septembrie 2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2020, cu următoarele modificări:

 1. La articolul II, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 •  “ART. II
 •  (1) Până la data de 1 septembrie 2023, persoanele prevăzute la art.I pot încheia un contract de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1. Modelul actului adiţional la contractul de asigurare socială este prevăzut în anexa nr. 2.”
 1. La articolul V, alineatele (1) și (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 •     ART. V
 •     (1) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 august 2023.

    (3) În situaţia în care la data de 31 august 2023 contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiu de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.

 1. Anexa nr.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
 •   ANEXA 1
 •   CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE
 •   CASA TERITORIALĂ DE PENSII …………

                         CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ

    Nr. ….. din ziua ………. luna ………. anul ……….

    Încheiat între

    Casa Teritorială de Pensii …………………………….., în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea …………………., str. …………………. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, oficiul poştal …………., judeţul …………../sectorul …….., denumită în continuare Casa, reprezentată prin directorul executiv, şi

 Titular contract ………………………………………….,      (numele şi prenumele)

CNP ……………., sex ………, data naşterii ……………….,

                            (M/F)                     (an/lună/zi)

actul de identitate: ……. seria ……. nr. …………., adresa: localitatea: ……………………., str. …………………….. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, oficiul poştal ……………., judeţul/sectorul …………, telefonul …………….., adresa de e-mail …………………….

    ART. 1

Obiectul prezentului contract de asigurare socială este asigurarea în sistemul public de pensii în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă.

    ART. 2

 (1) Venitul asigurat este de …………………. lei şi nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată valabil la data încheierii prezentului contract de asigurare.

    (2) Perioada/Perioadele de asigurare este/sunt:

 •     anul …., luna/lunile ………., venit asigurat ………… lei;
 •     anul …., luna/lunile ………., venit asigurat ………… lei;
 •     ………………………………………………………….
 •     anul …., luna/lunile ………., venit asigurat ………… lei.

    (3) Cota de contribuţie de asigurări sociale este de ………….% conform reglementărilor în vigoare la data încheierii prezentului contract de asigurare.

    (4) Totalul cuantumului contribuţiei de asigurări sociale este de …………………… lei.

    (5) Plata contribuţiei se efectuează:

 • a) integral, într-o singură tranşă – până la data de 31 august 2023;
 • b) în tranşe lunare – până la data de 31 august 2023.

    (6) Contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, deschis la Trezoreria Statului, având ca titular Casa, este ………….. .

    (7) Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi în numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

    ART. 3

    Obligaţiile Casei sunt următoarele:

 • a) valorificarea, la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului contract de asigurare socială şi a venitului asigurat care a constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale conform prezentului contract;
 • b) certificarea, la cererea asiguratului, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului contract.
    ART. 4

    Obligaţiile asiguratului sunt următoarele:

 • a) achitarea contribuţiei de asigurări sociale în cuantumul şi în modul stabilite la 2;
 • b) înştiinţarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract de asigurare socială;
 • c) prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.
    ART. 5
 •  (1) Stagiu de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale.
 •  (2) Prezentul contract de asigurare socială, semnat de părţi, intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Casă.
 • (3) Durata contractului expiră la data de 31 august 2023.
 • (4) Contractul de asigurare socială se poate rezilia, oricând, din iniţiativa asiguratului şi produce efecte de la data înregistrării la Casă a solicitării rezilierii.
 • (5) În caz de forţă majoră, părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.

    (6) Modificarea oricăror prevederi din prezentul contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.

 

       Semnătura asiguratului,            Semnătura asigurătorului,

       …………………..                                  …………………….”

Textul integral………………….OUG nr.163 din 2020 completare stagiu pensie…………….

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.