Masuri active de stimularea ocuparii fortei de munca

∞ Munca este și întotdeauna va fi prețul inevitabil plătit pentru orice este valoros ∞

Masuri active de stimularea ocuparii fortei de muncă

 Indemnizația de șomaj

Conform art.73 din Legea nr.76/2002 privind ocuparea forței de munca au dreptul de a primi 30% din cuantumul indemnizației de șomaj persoanele:

 • cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj
 • care se angajează cu normă întreagă
 • cărora le încetează plata indemnizaţiei de şomaj ca urmare a angajării

Indemnizația de șomaj se acordă din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj.

Persoanele beneficiare a indemnizației de șomaj își mențin acest drept și în situaţia în care, în această perioadă:
 • le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi
 • se încadrează, cu normă întreagă, în termen de 30 de zile, la un alt angajator.
Nu beneficiază de indemnizația de șomaj:
 • persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani
 • persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată ca urmare:
 1. a încadrării în muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni;
 2. a schimbării duratei contractului individual de muncă,

Prima de inserție în munca

Conform art.73^1 din Legea nr.76/2002 au dreptul la prima de inserție absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale:

 • în vârstă de minimum 16 ani
 • care se înregistrează la AJOFM (agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă) și
 • care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni,
 • în termen de 60 de zile de la absolvire
Se menține dreptul la prima de inserție când:
 • în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator
 • se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni
Prima de inserţie este egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării și se acordă în două tranșe:
 • o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
 • o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
Nu beneficiază de prima de inserție:
 • absolvenţii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
 • absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
 • absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia de a-i încadra în muncă;
 • absolvenţii care, în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării dreptului, au fost admişi într-unul dintre nivelurile de învăţământ.

Prima de încadrare în munca pentru absolvenți

Prima de încadrare este o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul și se acordă absolvenților:

 • cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei,
 • până la expirarea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj, dacă nu s-ar fi angajat
 • care îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării.

Prima de activare în munca

Conform prevederilor art.73^2 din Legea nr.76/2002, pot beneficia de prima de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă, șomerii:

 • înregistraţi la AJOFM de cel puţin 30 de zile,
 • care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj
 • când se angajează cu normă întreagă,
 • când se angajează pentru o perioadă mai mare de 3 luni
 • se angajează ulterior datei înregistrării la AJOFM
Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi în situaţia în care în perioada de 3 luni de la angajare:
 • le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi
 • se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.
Prima de activare se acordă în două tranşe, astfel:
 • a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
 • b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de

Prima de activare:

 • nu se cumulează cu prima de inserţie şi cu prima de instalare
 • se poate cumula cu prima de încadrare
Nu beneficiază de prima de activare:
 • persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni.

Prime de mobilitate în munca

Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.

Nu beneficiază de primele de mobilitate:
 • a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de încadrare sau de o primă de instalare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;
 • b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
 • c) persoanele care se încadrează la angajatori unde calitatea de administrator/asociat este deţinută:
 1. de una sau mai multe persoane fizice ori juridice care au calitatea de administrator/asociat şi
 2. la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
 • d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează;
 • e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;
 • f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în munca;
 • g) persoanele al/a căror soţ/soţie a beneficiat de prima de relocare în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de mobilitate;
 • h) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia,
 • g) persoanele al căror soţ, a căror soţie, ai căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie deţin:
 1. în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau
 2. în localităţile învecinate acesteia, în cazul primei de încadrare;
 • i) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia,
 • j) persoanele al căror soţ, a căror soţie, ai căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie:
 1. deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau
 2. îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă, în cazul primei de instalare;
 • j) persoanele cărora angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale le asigură transportul sau le suportă cheltuielile aferente acestuia, în cazul primei de încadrare;
 • k) persoanele cărora angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale le asigură           – locuinţă de serviciu sau                                                                                                                             – suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, în cazul primei de instalare.

a)Prima de încadrare

În baza dispozițiilor art.74 din Legea nr.76/2002 prima de încadrare se acordă persoanelor care:

 • sunt înregistrate ca șomeri la AJOFM
 • se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa
Prima de încadrare:
 • este neimpozabilă
 • se calculează în cuantum de 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi,
 • se calculează proporţional cu numărul de zile în care beneficiarul desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă
 • se acordă pe o perioadă de 12 luni

b)Prima de instalare

În baza prevederilor art.75 din Legea nr.76/2002, pentru stimularea angajării în muncă se acordă o primă de instalare persoanelor:

 • înregistrate ca şomeri la AJOFM
 • care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa
 • îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia
Prima de instalare se acordă persoanelor care:
 1. au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate (PNM) şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în PNM;
 2. au domiciliul sau reşedinţa în una dintre zonele prevăzute în PNM şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în altă zonă decât zonele prevăzute în PNM;
 3. au domiciliul sau reşedinţa în altă zonă decât zonele prevăzute în PNM şi îşi stabilesc noul domiciliu sau noua reşedinţă în una dintre zonele prevăzute în PNM;
 4. persoanelor de cetăţenie română care:
 • şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni;
 • se întorc la domiciliul de pe teritoriul României sau la noul domiciliu ori reşedinţă pe care îl/o stabilesc pe teritoriul României;
 • se încadrează în muncă în localitatea de domiciliu/reşedinţă sau în localităţile învecinate acesteia, iar localitatea respectivă se află în una dintre zonele prevăzute în PNMe.
Prima de instalare:
 • este neimpozabilă
 • este destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă sau
 • este destinată pentru reîntregirea familiei
Cuantumul primei de instalare este diferențiat, astfel:
 • 12 500 lei pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;
 • 13 500 lei pentru persoanele care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa, când sunt însoţite de membrii familiei;
 • 14 500 lei pentru familiei monoparentale, când sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.
Dacă ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare:
 • unul va primi prima de instalare în cuantum de 12.500 lei
 • celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.
Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat când:
 1. angajatorul sau autorităţile publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, astfel:
 • 3.500 lei pentru persoana care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa;
 • 6.500 lei pentru persoana sau familiile monoparentale care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa și sunt însoţite de membrii familiei;
 • 3.500 lei pentru fiecare soţ în situația când ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare.
Plata primei de instalare se acordă în două tranşe, astfel:
 • o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării;
 • o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prima de relocare

Conform art.76^2 din Legea nr.76/2002 prima de relocare se acordă persoanelor:

 • înregistrate ca șomeri la AJOFM
 • care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru cel puţin 12 luni;
 • se încadrează în munca într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa;
 • îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia;
 • ale căror venituri nete lunare realizate:
 1. când sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora, nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună;
 • pentru cheltuieli necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor în noul domiciliu sau noua reşedinţă.
Prima de relocare:
 • este neimpozabilă;
 • egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 lei;
 • se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile legale;
 • se acordă la cerere;
 • nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare.
Nu beneficiază de prima de relocare:
 • a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre celelalte primele, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;
 • a^1) persoanele al/a căror soţ/soţie a beneficiat de prima de relocare sau de una dintre celelalte primele, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;
 • b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de munca sau de serviciu în ultimii 2 ani;
 • c) persoanele care se încadrează la angajatori:
 1. la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat şi
 2. la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;
 • d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de munca, plata indemnizaţiei de şomaj încetează;
 • e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;
 • f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în munca
 • g) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia,
 • h) persoanele al căror soţ, a căror soţie, ai căror copii aflaţi în întreţinere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie:
 1. deţin în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care persoana îşi schimbă domiciliul sau
 2. îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în munca.
Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menţinerea acesteia, în perioada de 36 de luni de la angajare, şi în cazul în care:
 • le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi
 • se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Sancțiuni

Angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite ca primă de relocare când:

 • raporturile de munca sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă:
 1. ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea;
 2. ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
 3. ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii,
 4. ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;
 5. în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;
 6. în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;
 7. prin demisie;
 8. prin încetarea exclusivă printr-o notificare scrisă, fără preaviz, a contractul individual de muncă, pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia;
 • când revin la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă, într-o perioadă de 12 luni de la angajare.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.