Legea nr.360 din 2023 privind sistemul public de pensii

Viața e un examen și pentru cuvântătoare și pentru necuvântătoare

Legea nr.360 din 2023 privind sistemul public de pensii

 TITLUL I din Legea nr.360 din 2023

Dispoziţii generale

    ART. 1 din Legea nr.360 din 2023

Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii.

ART. 6

(1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, următoarele persoane:

 • a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;
 • b) funcţionarii publici;
 • c) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal;
 • d) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu cele ale persoanelor prevăzute la lit. a) – c);
 • e) persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;
 • f) persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal;
 • g) persoanele care desfăşoară activitate în calitate de prestator casnic, potrivit Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic, care datorează contribuţia de asigurări sociale.
(2) Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială:
 •  în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz,
 • în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

(3) Prin excepţie de la alin. (2), persoanele care nu au calitatea de pensionari pot încheia contract de asigurare socială şi:

 • pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului,
 • în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare în sistemul public de pensii sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

(4) Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul contractului de asigurare socială prevăzut la alin. (3), sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

(5) Perioada pentru care se încheie contractul de asigurare socială prevăzut la alin. (3) constituie stagiu de cotizare şi se valorifică pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.

(6) În baza alin. (3) se pot încheia mai multe contracte de asigurare socială cu condiţia ca perioadele de asigurare înscrise în acestea, cumulate, să nu depăşească 6 ani.

CAPITOLUL II din Legea nr.360 din 2023

Calculul pensiilor

    ART. 83 din Legea nr.360 din 2023
 • (1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referinţă.
 • (2) La determinarea cuantumului pensiei conform alin. (1), fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.
    ART. 84
 • (1) Valoarea punctului de referinţă prevăzută la art. 83 alin. (1) reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie la data intrării în vigoare a prezentei legi şi nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislaţia anterioară, respectiv nivelul 25.
 • (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinţă este de 81 de lei.
 • (3) Începând cu anul următor intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referinţă:
 • se majorează anual, la începutul fiecărui an, în luna ianuarie,
 • cu rata medie anuală a inflaţiei,
 • la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.
 • (4) În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (3) are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de referinţă se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.
 • (5) În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (3) au valori negative se păstrează ultima valoare a punctului de referinţă.
 • (6) În anul 2024, valoarea punctului de pensie prevăzută pentru anul 2023, respectiv de 1.785 de lei, se majorează cu 13,8% şi este de 2.032 de lei.
 • (7) Începând cu anul 2025, procentul de majorare rezultat din aplicarea prevederilor alin. (3) – (5) nu poate fi mai mare decât procentul de creştere al veniturilor din contribuţiile de asigurări sociale la buget sau rata medie anuală a inflaţiei din ultimii 2 ani, indicatori definitivi, cunoscuţi în ultimii 2 ani anteriori, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică, situaţie în care se acordă procentul cel mai avantajos.
ART. 85 din Legea nr. 360 din 2023

(1) Numărul total de puncte realizat de asigurat se obţine din însumarea punctajelor anuale ale acestuia şi a numărului de puncte de stabilitate.

(2) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic.

(3) Pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi se acordă un număr de puncte de stabilitate astfel:

 • a) 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;
 • b) 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;
 • c) un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

(4) Stagiile de cotizare contributive prevăzute la alin. (3) sunt cele realizate în sistemul public de pensii.

(5) Numărul de puncte de stabilitate prevăzut la alin. (3) se acordă proporţional şi pentru fracţiunile de an.

(6) Prevederile alin. (3) – (5) nu se aplică pentru perioadele în care se cumulează pensia din sistemul public sau, după caz, pensia de serviciu acordată în baza unor legi cu caracter special, cu venituri asigurate conform legii.

 (7) Punctajul lunar se calculează prin raportarea:
 • venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale,
 • la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.

(8) În situaţia asiguraţilor care, în aceeaşi perioadă de timp, pe lângă veniturile de natura celor prevăzute de Codul fiscal pentru care s-a datorat contribuţia de asigurări sociale, dovedesc şi venituri asigurate în baza unui contract de asigurare socială, la determinarea punctajului lunar se au în vedere veniturile lunare asigurate cumulate.

(9) În cazul persoanelor care au încheiat contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (3), punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar asigurat la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul în care s-a încheiat contractul de asigurare socială.

(10) Punctajul lunar calculat în condiţiile alin. (9) se atribuie pentru fiecare lună calendaristică prevăzută în contractul de asigurare socială pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale.

(11) La calcularea punctajelor anuale, a punctajelor lunare şi a numărului total de puncte realizat se utilizează 5 zecimale.

(12) În situaţia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre:

 • cota de contribuţie de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii de asigurat, prevăzută de Codul fiscal, din care s-a dedus cota de contribuţie aferentă fondului de pensii administrat privat şi
 • cota de contribuţie prevăzută pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, potrivit Codului fiscal, sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale.
    ART. 86
 • (1) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) şi d), la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizează cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă.
 • (2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), b) şi e) punctajul lunar este de 0,25 puncte.
 • (3) În cazul persoanelor care se regăsesc, concomitent, în două sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1), se ia în considerare punctajul lunar cel mai avantajos, corespunzător uneia dintre perioadele asimilate stagiului de cotizare.
 • (4) În cazul persoanelor care se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) şi care, în aceeaşi perioadă, au realizat, conform legii, stagii de cotizare contributive, la calculul punctajului lunar al asiguratului se ia în considerare câştigul brut lunar/venitul lunar asigurat.
    ART. 87 din Legea nr. 360 din 2023

(1) Pentru stagiul potenţial, acordat persoanelor în drept să obţină o pensie de invaliditate, punctajul lunar este de:

 • a) 0,25 puncte pentru gradul I de invaliditate;
 • b) 0,20 puncte pentru gradul II de invaliditate;
 • c) 0,10 puncte pentru gradul III de invaliditate.

(2) Pentru perioadele în care persoana a fost şomer, la determinarea punctajului lunar se iau în considerare drepturile băneşti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.

(3) Pentru perioadele în care persoana a beneficiat de plăţi compensatorii, pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la determinarea punctajului lunar se utilizează drepturile băneşti lunare acordate care au constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.

    ART. 88 din Legea nr. 360 din 2023

(1) Persoanele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite sau condiţii speciale, beneficiază de un număr suplimentar de puncte, după cum urmează:

 • a) 0,25 puncte pentru fiecare lună în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;
 • b) 0,50 puncte pentru fiecare lună în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii.

(2) Persoanele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a) şi art. 53 beneficiază de 0,50 puncte suplimentare pentru fiecare lună de stagiu de cotizare contributiv realizat în condiţii de handicap, respectiv deficienţă vizuală gravă.

(3) Persoanele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. b) beneficiază de 0,25 puncte suplimentare pentru fiecare lună de stagiu de cotizare contributiv realizat în condiţii de handicap.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele prevăzute la art. 28 lit. a) şi b) beneficiază de un punct suplimentar pentru fiecare lună de stagiu de cotizare contributiv realizat în aceste condiţii.

(5) Punctele suplimentare acordate potrivit prevederilor alin. (1) – (4) se adaugă la punctajul lunar calculat conform art. 85 alin. (7).

ART. 136 din Legea nr. 360 din 2023

(1) În cazul în care în carnetul de muncă, în carnetul de asigurări sociale sau în oricare alt act prevăzut de lege au fost înregistrate salarii pe oră ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin înmulţirea salariilor orare sau, după caz, zilnice cu numărul mediu de ore pe lună, respectiv cu numărul mediu de zile lucrătoare pe lună din perioadele respective, astfel:

 • a) 25,5 zile (204 ore) pe lună, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
 • b) 24,5 zile (196 ore) pe lună, pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 28 februarie 1990;
 • c) 23,6 zile (189 ore) pe lună, pentru perioada 1 martie 1990 – 30 septembrie 1990;
 • d) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru perioada 1 octombrie 1990 – 31 decembrie 1996;
 • e) 21,16 zile (169,33 ore) pe lună, pentru anul 1997;
 • f) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 1998;
 • g) 21,50 zile (172 ore) pe lună, pentru anul 1999;
 • h) 21,67 zile (173,36 ore) pe lună, pentru anul 2000;
 • i) 21,42 zile (171,36 ore) pe lună, pentru anul 2001;
 • j) 21,25 zile (170 ore) pe lună, pentru anul 2002;
 • k) pentru anul 2003 şi în continuare, numărul mediu de zile şi, respectiv, de ore lucrătoare pe luni se vor calcula conform prevederilor art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la zilele de sărbătoare legală.
ART. 167

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2024, cu excepţia art. 46 alin. (2), art. 84 alin. (6), art. 127, art. 168 alin. (2) şi art. 169, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

 ART. 168 din Legea nr. 360 din 2023

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

 • a) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;

Textul integral ……. Legea nr.360 din 2023 privind sistemul public de pensii …………..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.