Legea nr. 292 din 2011 asistenta sociala

∞ Bunăvoința reciprocă e cea mai apropiată formă de rudenie ∞


Asistenta sociala este reglementată prin Legea nr. 292 din 2011, publicată în M.O. nr. 905 din 20 decembrie 2011

CAPITOLUL I    Dispoziții generale

 ART. 1 

Prezenta lege reglementează cadrul general de organizare, funcționare şi finanțare a sistemului național de asistenta sociala în România.

ART. 2  din Legea nr. 292 din 2011 asistenta sociala

(1) Sistemul național de asistenta sociala reprezintă ansamblul de instituții, măsuri şi acțiuni prin care statul, reprezentat de autoritățile administrației publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților.

(2) Sistemul național de asistență socială intervine subsidiar sau, după caz, complementar sistemelor de asigurări sociale şi se compune din sistemul de beneficii de asistență socială şi sistemul de servicii sociale.

(3) Asistența socială, prin măsurile şi acțiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacităților individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calității vieții şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.

(4) Măsurile şi acțiunile de asistență socială se realizează astfel încât:
  • a) beneficiile de asistență socială şi serviciile sociale să constituie un pachet unitar de măsuri corelate şi complementare;
  • b) serviciile sociale să primeze față de beneficiile de asistență socială, în cazul în care costul acestora şi impactul asupra beneficiarilor este similar;
  • c) să fie evaluate periodic din punctul de vedere al eficacității şi eficienței lor pentru a fi permanent adaptate şi ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor;
  • d) să contribuie la inserția pe piața muncii a beneficiarilor;
  • e) să prevină şi să limiteze orice formă de dependență față de ajutorul acordat de stat sau de comunitate.

(5) Beneficiile de asistenta sociala şi serviciile sociale sunt reglementate prin legi speciale.

ART. 3 din Legea nr. 292 din 2011 asistenta sociala

(1) Responsabilitatea privind dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate revine fiecărei persoane, precum şi familiei acesteia, autorităţile statului intervenind prin crearea de oportunităţi egale şi, în subsidiar, prin acordarea de beneficii de asistenţă socială şi servicii sociale adecvate.
(2) Statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, îşi asumă responsabilitatea de realizare a măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative privind beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale.
(3) Statul, prin politicile publice din domeniul serviciilor sociale, contribuie la promovarea, respectarea şi garantarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă, împlinită şi demnă, precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială, economică, politică şi culturală.
(4) Autorităţile administraţiei publice centrale asigură elaborarea cadrului legislativ în domeniul asistenţei sociale, pentru susţinerea categoriilor defavorizate, combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială, dezvoltarea politicilor de susţinere a familiei pe parcursul întregului ciclu de viaţă a membrilor acesteia, precum şi transferul către autorităţile administraţiei publice locale şi societatea civilă, inclusiv către instituţiile de cult recunoscute de lege, a atribuţiilor şi mijloacelor financiare necesare acţiunilor de asistenţă socială, prevăzute prin legile speciale.

ART. 4 din Legea nr. 292 din 2011 asistenta sociala

(1) Toţi cetăţenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau reşedinţa în România, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi străinii şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul la asistenţă socială, în condiţiile legislaţiei române, precum şi ale reglementărilor Uniunii Europene şi ale acordurilor şi tratatelor la care România este parte.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au dreptul de a fi informate asupra conţinutului şi modalităţilor de acordare a măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială.
(3) Dreptul la asistenţă socială se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, în conformitate cu prevederile legii.

Textul integral.…………Legea-nr. 292-din-2011-a-asistentei-sociale

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.