Incadrarea locurilor de munca in grupe speciale

∞ Priveşte în viitor pentru că acolo îţi vei petrece viaţa de acum încolo ∞

Posibilitatea constatării pe cale judiciară sau a obligării angajatorului la încadrarea activităţii desfăşurate în condiţii deosebite sau speciale de muncă, după 1 aprilie 2001

 Locurile de muncă în condiţii deosebite reprezintă acele locuri care:
 • pot afecta esenţial capacitatea de muncă a asiguraţilor datorită gradului mare de expunere la risc, în mod permanent sau în anumite perioade,
 • pot conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe asupra securităţii şi sănătăţii în muncă a asiguraţilor
Nu este deschisă calea:
 • unei acţiuni în constatare de drept comun a condiţiilor deosebite de muncă în care angajaţii şi-au desfăşurat activitatea după data de 1 aprilie 2001
 • unei acţiunii în obligare a angajatorilor la încadrarea locurilor de muncă în aceste condiţii când aceştia nu au obţinut sau nu au reînnoit avizele pentru încadrarea locurilor de muncă în aceste condiţii
Reglementarea legală este:
 • Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, până la data de 01 01.2011, fiind abrogată prin Legea nr.263/2010
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
 • HG nr. 261/2001 privind criteriile şi metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare,
 • HG nr.246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare,
 • Directiva Consiliului nr.89/391/CEE privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă,
Condiţiile speciale de muncă:
 • unde gradul de expunere la factori de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal de muncă, poate conduce în timp la:
 1. reducerea prematură a capacităţii de muncă,
 2. îmbolnăviri profesionale
 3. comportamente riscante în activitate cu urmări grave asupra securităţii şi sănătăţii angajaţilor şi/sau a altor persoane
 • sunt reglementate prin art.3 din Legea nr.263/2010 .

I.Încadrare locuri de muncă în condiţii deosebite conform vechii legislaţii

Conform Legii nr.19/2000 (abrogată), încadrarea persoanelor în locurile de muncă în condiţii speciale se impuneau a fi îndeplinite cumulativ următoarele criterii:

 • locurile de muncă să fi fost încadrate în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001;
 • să se respecte metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale, prin identificarea factorilor de risc şi a efectelor acţiunii lor asupra sănătăţii persoanelor, care include mai multe etape.
 • etapele trebuie parcurse în ordinea cronologică, vizând:
 1. nominalizarea locurilor de muncă care se solicită a fi încadrate în condiţii speciale efectuată de angajator împreună cu sindicatele sau cu reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecţia muncii
 2. verificarea de către inspectoratele teritoriale de muncă sau Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a locurilor de muncă nominalizate din punctul de vedere al îndeplinirii măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale;
 3. efectuarea expertizei tehnice, în vederea identificării factorilor de risc ce nu puteau fi înlăturaţi, precum şi a efectelor asupra persoanelor;
 4. efectuarea expertizei medicale în vederea identificării şi interpretării datelor medicale, pentru confirmarea efectelor asupra capacităţii de muncă şi stării de sănătate a persoanelor care îşi desfăşurau activitatea în locurile de muncă solicitate a fi încadrate în condiţii speciale

Angajatorul nu poate declanşa procedura de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale.

Puteau sesiza inspectoratele teritoriale de muncă, care dispuneau verificarea locurilor de muncă:
 • sindicatele reprezentative
 • reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă
 • responsabilul cu protecţia muncii

La data de 31 decembrie 2002 s-a încheiat procesul de avizare pentru condiţiile deosebite de muncă. La data de 30 iunie 2005 s-a încheiat procesul de avizare pentru nominalizarea locurilor de muncă în care se desfăşoară activităţi încadrate în condiţii speciale.

Reînnoirea avizelor de încadrare a fost permisă doar atunci când, pe baza măsurilor adoptate de angajator, nu a fost posibilă normalizarea condiţiilor de muncă.

Încadrarea locurilor de muncă în condiţii superioare de muncă era de competenţa autorităţilor administrative, competenţă ce se exercita:
 • prin emiterea avizelor ori reînnoirea celor deja acordate
 • prin refuzul de emitere a avizelor ori de reînnoire a celor deja acordate
Aceste proceduri judiciare puteau fi iniţiate de salariaţi în contradictoriu:
 • cu angajatorul
 • cu sindicatele reprezentative, reprezentanţii acestora în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ori
 • cu responsabilul cu protecţia muncii
 • în ipoteze în care procedura prevăzută nu a vizat locurile de muncă unde reclamanţii şi-au desfăşurat activitatea, ci alte locuri de muncă.

Nerespectarea demersurilor ce se referă la procedura de evaluare şi clasificare a acestor locuri de muncă nu poate fi suplinită, pe cale jurisdicţională, de un litigiu promovat în contradictoriu cu angajatorul şi calificat ca un conflict de muncă.

Locurile de muncă în condiţii deosebite se stabilesc:
 • prin contractul colectiv de muncă sau,
 • prin decizia organului de conducere legal constituit, în cazul în care nu se încheie contracte colective de muncă,
 • cu respectarea criteriilor şi metodologiei de încadrare, în termene şi condiţii stabilite prin HG nr. 261/2001
 • cu avizul inspectoratului teritorial de muncă care este obligatoriu pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite
Procedura cuprinde, în principal, următoarele operaţiuni:
 • nominalizarea locurilor de muncă ce urmează a fi expertizate printr-un proces-verbal încheiat de către angajator împreună cu sindicatul reprezentativ sau cu reprezentanţii salariaţilor, în cadrul Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, acolo unde acesta era înfiinţat;
 • evaluarea locurilor de muncă nominalizate şi expertizarea lor din punctul de vedere al protecţiei muncii şi al îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001(abrogat) prin:
 1. întocmirea buletinelor de determinări şi
 2. stabilirea măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţie a muncii potrivit Legii protecţiei muncii nr.90/1996
 • obţinerea avizului inspectoratului teritorial de muncă obligatoriu cu o valabilitate de cel mult trei ani şi cu posibilitatea de prelungire (avizele au fost supuse prelungirii şi, din anul 2007, conform Hotărârii Guvernului nr. 246/2007, cu modificările şi completările ulterioare, reînnoirii);
 • depunerea, la casele teritoriale de pensii, a avizului inspectoratului teritorial de muncă prin care se dovedeşte încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi lista cuprinzând categoriile profesionale care lucrează în aceste locuri de muncă;
 • nominalizarea salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă încadrate în condiţii deosebite.
Criteriile pentru încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu referire:
 • la noxele profesionale fizice, chimice sau biologice care nu respectă limitele admise prevăzute în Normele generale de protecţie a muncii;
 • răspunsul specific al organismului la agresiunea noxei profesionale, evidenţiat prin indicatori de expunere şi/sau de efect biologic, stabiliţi prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;
 • morbiditatea, exprimată prin boli profesionale înregistrate la locul de muncă în ultimii 15 ani
 • reglementările art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001,
Angajatorii care nu au primit aviz pentru încadrare locuri de muncă în condiţii deosebite:
 • pot recurge la calea de atac care este plângerea,
 • în termen de 15 zile de la data comunicării,
 • la Inspecţia Muncii, care trebuia să o soluţioneze în termen de 30 de zile
 • conform art.18 din H.G. nr. 261/2001
Puteau fi atacate la instanţele de contencios administrative:
 • avizul de refuz al inspectoratului teritorial de muncă şi
 • decizia emisă de Inspecţia Muncii adoptată în soluţionarea plângerii în procedura administrativă prealabilă
 • fiind asimilate cu acte administrative tipice

Locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale încadrate în grupele I şi a II-a de muncă până la intrarea în vigoare a HG nr.261/2000 sunt considerate activităţi desfăşurate în condiţii deosebite. Excepţie fac locurile de muncă prevăzute ca fiind activităţi desfăşurate în condiţii speciale, conform prevederilor Legii nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Activitatea desfăşurată anterior într-o grupă superioară de muncă nu reprezintă decât o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru încadrarea în condiţii deosebite.

Încadrare locuri de muncă în aceste condiţii nu poate fi realizată de către angajator decât dacă:
 • în urma parcurgerii metodologiilor stabilite prin H.G. nr.261/2000:
 • a obţinut avizul organului administrativ şi
 • nu poate opera decât pentru locurile de muncă menţionate în aviz.

Preluarea locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale care, anterior datei de 1 aprilie 2001, erau încadrate în grupele I şi a II-a de muncă în noua categorie de activităţi desfăşurate în condiţii deosebite nu s-a realizat automat.

Angajatorii care aveau locuri de muncă, activităţi şi categorii profesionale încadrate în fostele grupe superioare de muncă trebuiau să le reevalueze în noua procedură în vederea încadrării în condiţii deosebite.

Prin HG 246/2007 s-a abrogat HG nr.261/2000 iar prin art.1 s-a prevăzut posibilitatea de reînnoire a avizelor de încadrare, acordate în urma parcurgerii metodologiei stabilite prin noua reglementare.

II.Încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite conform actualei legislaţii

Legislaţia privind încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite nu poate fi extinsă în ceea ce priveşte unităţi lucrative nou-create, care ar cuprinde locuri de muncă încadrabile în condiţii deosebite sau speciale.

După data de 1 aprilie 2001 locurile de muncă în condiţii speciale puteau fi stabilite numai prin lege. Potrivit art.2 alin.(2) din Legea nr.226/2006 sunt asimilate stagiului de cotizare în condiţii speciale perioadele de timp anterioare intrării în vigoare a Legii nr.19/2000 în care asiguraţii şi-au desfăşurat activitatea:

 • pe durata programului normal de lucru din luna respectivă,
 • în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în grupa I de muncă
 • în locurile de muncă încadrate în condiţii speciale conform legislaţiei actuale

În baza art.30 alin.(2) şi (3) din Legea nr.263/2010 este prevăzută posibilitatea reevaluării încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale, periodic, din 5 în 5 ani.

Procedura de reevaluare a locurilor de muncă se face în condiţii speciale din HG nr.1284/2011:
 • activitatea şi unitatea în care se desfăşoară să fie cuprinse în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 263/2010,
 • menţinerea condiţiilor avute în vedere la acordarea avizului de încadrare
Un salariat nu are deschisă o acţiune la instanţa de drept comun:
 • pentru a obţine beneficiul ce urma a fi acordat în procedura administrativă prin emiterea avizului pentru acel loc de muncă sau înscrierea unităţii cu locul de muncă respectiv în anexa legii
 • dacă unitatea nu a obţinut avizul de încadrare şi
 • dacă nu s-a exercitat de către persoana interesată calea de atac administrativă prevăzută de lege
Regimul juridic actual instituit prin Legea nr. 263/2010:
 • nu mai prevede o procedură de emitere de noi avize, respectiv de completare a listei cu noi înscrieri,
 • prevede doar o procedură de reevaluare a locurilor de muncă din unităţile deja înscrise, pentru a verifica dacă condiţiile ce au atras încadrarea iniţială mai subzistă

Nu este deschisă calea dreptului comun, abilitând instanţa de judecată să preia atribuţiile organului administrativ din respectiva procedură în ceea ce priveşte:

 • constatarea tehnico-ştiinţifică şi medicală şi
 • avizarea locului de muncă ca fiind încadrabil în condiţii deosebite/speciale
O astfel de interpretare a dispoziţiilor legale nu încalcă:
 • principiul egalităţii în drepturi a cetăţenilor
 • nici dreptul la un proces echitabil
 • nici liberul acces la justiţie al părţii care ar avea interes să beneficieze de o astfel de încadrare a locului său de muncă, prevăzute de art. 21 alin. (1) din Constituţia României şi art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,

Garanţia legalităţii acestei proceduri este accesul instituit de legiuitor la instanţa de contencios administrative pentru recunoaşterea drepturilor pretense prin:

 • acţiune în constatarea condiţiilor deosebite/speciale de muncă în care angajaţii şi-au desfăşurat activitatea după data de 1 aprilie 2001 sau
 • acţiune în obligarea angajatorilor la încadrarea locurilor de muncă în aceste condiţii, atunci când aceştia din urmă nu au obţinut sau, după caz,
 1. nu au reînnoit avizele pentru încadrarea locurilor de muncă,
 2. nu sunt întrunite condiţiile cumulative privind înscrierea activităţii şi a unităţii angajatoare în anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 226/2006 şi, respectiv, în anexele nr. 2 şi 3 la Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Nu este posibilă constatarea pe cale judiciară:
 • a condiţiilor deosebite/speciale de muncă în care angajaţii şi-au desfăşurat activitatea după data de 1 aprilie 2001,
 • obligarea angajatorilor la încadrarea locurilor de muncă în aceste condiţii, în situaţia în care nu s-au obţinut avizele obligatorii pentru încadrarea locurilor de muncă

Deşi problema încadrării locurilor de muncă în condiţii speciale/deosebite/normale îşi are izvorul în raportul de muncă al salariatului, sediul materiei este situat în legislaţia asigurărilor sociale.

O astfel de încadrare produce efecte juridice în planul drepturilor de pensie ale salariatului, cu condiţia, ce trebuie realizată pe parcursul stagiului de cotizare, de a se reţine şi plăti contribuţii de asigurări sociale diferenţiate procentual după criteriul condiţiilor de muncă.

Legiuitorul reglementează expres posibilitatea dovedirii activităţii desfăşurate în condiţii superioare de muncă în vederea pensionării, în situaţia în care unitatea angajatoare a efectuat încadrarea cu respectarea procedurii administrative:

 • prin menţiunile din carnetul de muncă sau
 • cu adeverinţe emise de angajatorul la care a lucrat salariatul,
 • listele nominale cuprinzând persoanele care au desfăşurat activitatea în locuri de muncă în condiţii deosebite/speciale depuse la casa de pensii,
 • orice alt mijloc de probă potrivit legii.
În noua reglementare locurile de muncă sunt definite şi clasificate în:
 • locuri de muncă în condiţii deosebite,
 • locuri de muncă în condiţii speciale şi
 • locuri de muncă în condiţii normale, în baza unor criterii prevăzute de lege.

Stabilirea criteriilor şi a metodologiei de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite se face prin HG, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi a Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

Prin HG 246/2007 s-a abrogat HG nr.261/2000 iar prin art.1 s-a prevăzut posibilitatea de reînnoire a avizelor de încadrare, acordate în urma parcurgerii metodologiei stabilite prin noua reglementare.

În sfera de reglementare a acestui act normativ intrau numai angajatorii care deţineau avize valabile de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite şi care nu au realizat, prin măsurile adoptate până la acea dată, normalizarea condiţiilor de muncă.

După 9 martie 2007 când a intrat în vigoare HG nr.246/2007 nu mai este posibilă emiterea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, ci doar reînnoirea etapizată a avizelor deja acordate.

La data de 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Legea nr.263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care a abrogat Legea nr.19/2000. Potrivit art.29 alin.(1) din Legea nr.263/2010 sunt considerate încadrate în condiţii deosebite doar locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării acestora.

Prin OUG nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, potrivit cărora locurile de muncă pot fi menţinute în condiţii deosebite, prin reînnoirea avizelor de încadrare pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului pentru o perioadă de maximum 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2016, termen în care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă.

Similar Posts

63 Comments

 1. Buna seara,
  Va rog frumos, sa ma lămuriți in următoare speță.Am lucrat in M.A.I. din anul 1993 pana la 28. 02.2013, având funcția de secretara(personal contractual).Acum am aflat ca mi-am desf.activit. in condiții deosebite doar in perioada 01.09.2005_28.02 2013,desi colega mea care avea grad a beneficiat de grupa in cond.deosebite, din anul 1999,atunci când s-a efectuat buletinul de măsurători.Cu alte cuvinte, ptr. polițiști s-a dat grupa conditii.deosebite iar pentru personalul contractual nu ,chiar daca toți lucram in aceleași cond.
  Va mulțumesc

  1. Bacescu Dorina spune:

   Va rog sa-mi spuneti daca Intreprinderea de prospecțiuni si explorări geologice Maramureș se încadrează in grupa speciala de munca.Am fost încadrat in perioada 1990-1993 100% subteran. Va multumesc!

   1. Gabriela Fainita spune:

    Intreprinderea de prospecțiuni si explorări geologice Maramureș nu este o unitate minieră în sensul art.30 alin. 1 din Legea nr.263/2010.
    Activitatea desfășurată la această unitate nu poate fi considerată stagiu de cotizare realizat în condiții speciale de muncă.
    Dar întrucât ați prestat activitate în subteran în procent de 100% din timpul normal de muncă vi se recunoaște ca având stagiu de cotizare în condiții speciale.
    Art. 30 alin 1 lit. a din Legea 263/2010 a pensiilor nu face o enumerare limitativă a unităților miniere care intră sub incidența dispozițiilor sale.
    Activitățile de prospecțiuni și explorări geologice ce au constituit obiectul de activitate al Întreprinderii de Prospecțiuni și Explorări Geologice Maramureș sunt definite inclusiv de legea minelor, ca activități miniere (art.3 pct.1 din Legea 85/2003).

    Art.3 din Legea 85/2003
    În înţelesul prezentei legi, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:
    1. activitate minieră – ansamblul de lucrări privind prospecţiunea, explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea/prelucrarea, concentrarea, comercializarea produselor miniere, conservarea şi închiderea minelor, inclusiv lucrările aferente de refacere şi reabilitare a mediului;

    https://projurista.ro/incadrarea-locurilor-de-munca-in-grupe-speciale/

    https://projurista.ro/recunoasterea-calificarilor-si-experientei-profesionale/

 2. alfred geller spune:

  In ce grupa de munca se incadreaza centralele electrice subterane

 3. Cum ar fi posibila incadrarea in conditii speciale de munca a activitatii desfasurata de politistii locali ( art.35 alin.1lit.b) din Lgea nr 155/2010)?
  Multumesc!

 4. Sorete Georgeta spune:

  Cum isi pot obtine incadrarea in conditii deosebite de munca angajatii din radiologie daca institutia nu a facut demersurile necesare in 2001 si nici ulterior , dar si-a dezinformat angajatii , acestia afland la data pensionarii ca nu a fost aplicata legea. Declaratiile la casa de pensii spun ca acestia presteaza munca in conditii normale 6 ore din 8 ore.

   1. Kati Vascu spune:

    Buna ziua! Am lucrat ca electrician Pram la Electrocentrale Constanta, CET Palas, in perioada august 1980, ianuarie 1991. Fostii mei colegi au obtinut in instanta unii grupa de munca 1, altii 2. Cum as putea obtine si eu grupa de munca corespunzatoare? Multumesc!

 5. Buna ziua. Legea 263/2010 prevede in anexa 2. Pct.2 locurile de munca cu risc radiologic III si IV.
  Conform autorizatiei emise de CNCAN activitate nucleara categoria de risc radiologic III si IV.
  Daca angajatorul nu a respectat procedura incadrarii locului de munca in conditii superioare de munca, desi CNCAN autorizeaza activitatea desfasurata in categoria de risc radiologic III si IV
  Legal cine are obligatia sa oblige angajatorul la incadrarea locului de munca .
  Multumesc

 6. Buna ziua,

  In interpretarea lg. 263/2010 art. 30 lit. g, angajatorul impreuna cu sindicatele au stabilit prin contractul colectiv de munca faptul ca toti angajatii societatii sa fie incadrati (cu plata taxelor aferente) in conditii speciale de munca. Este corecta interpretarea sau trebuiau incadrati strict angajatii ce intra in contact direct cu materialele/produsele explozive (nu si secretara, paznici, etc)?
  Multumesc anticipat,

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform art.3 din HG nr.1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale
   (1) Metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale include următoarele etape, în ordinea cronologică indicată:
   a) nominalizarea locurilor de muncă care se solicită a fi încadrate în condiţii speciale, efectuată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecţia muncii;
   b) solicitarea de verificare a activităţilor cuprinse în lista locurilor de muncă în condiţii speciale, iniţiată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecţia muncii, adresată inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia se află locul de muncă respectiv sau Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare. Lista locurilor de muncă în care se desfăşoară activităţi ce pot fi încadrate în condiţii speciale, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, este prevăzută în anexa nr. 1;
   c) verificarea de către inspectoratele teritoriale de muncă sau Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a locurilor de muncă nominalizate la lit. a), din punct de vedere al îndeplinirii măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute de legislaţia privind protecţia muncii ori în normele fundamentale de securitate radiologică, după caz, confirmată prin procesul-verbal întocmit conform anexei nr. 2.1, respectiv anexei nr. 2.2;
   d) efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecţia muncii, în vederea identificării factorilor de risc care nu pot fi înlăturaţi, conform criteriului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c), precum şi a efectelor asupra persoanelor, definite conform criteriului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. d);
   e) efectuarea expertizei medicale, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecţia muncii, în vederea identificării şi interpretării datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de întreprindere, al structurilor medicale de medicina muncii şi al comisiilor de expertizare a capacităţii de muncă, pentru confirmarea criteriului stabilit la art. 2 alin. (1) lit. e).
   (2) Etapele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) sunt condiţionate de rezultatul verificării menţionate la alin. (1) lit. c).
   (3) În cazul în care angajatorul nu declanşează procedura de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale, sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor în cadrul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ori responsabilul cu protecţia muncii pot sesiza inspectoratele teritoriale de muncă, care vor dispune verificarea locurilor de muncă conform alin. (1) lit. c).

   Propunerea despre care vorbiți este doar prima etapă în cadrul procedurii de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale. Se va realiza o evaluare.

   1. H.G. 1025/2013 face trimitere la Lg 19/2000, abrogata prin lg 263/2010. Conf. acesteia din urma, art.30 lit.g spune ca “Art. 30. – (1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:g) activităţile din industria de armament referitoare la […]”. Daca ne raportam la h.g. 1025/2013, nu s-ar mai putea acorda conditii speciale daca angajatorul nu a facut demersurile necesare in termenul precizat si atunci, nu mai vad relevanta introducerii acestui alineat prin OUG 108/2020 . Practic cu ce ajuta introducerea acestui alineat in acordarea conditiilor speciale daca angajatorul nu s-a incadrat in termenul precizat de hg. 1025/2013 ?

  2. Gabriela Fainita spune:

   HG nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se aplică DOAR pentru reevaluarea locurilor de muncă deja încadrate.

   HG nr.1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale NU este abrogată și este aplicabilă, chiar dacă a fost elaborată în baza Legii nr.19/2000.
   Faceți o petiție la Inspectoratul Teritorial de Muncă și cereți precizări.

 7. Am 57 ani și am o vechime de 35 ani de muncă, din care 10 ani în grupa 1 de muncă și 4 ani în condiții speciale de munca.
  La ce vârstă pot ieși la pensie?
  mulțumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform Legii nr.263/2010 ”Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de prezenta lege.
   Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
   Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei.
   Va-ți putea pensiona anticipat la vârsta de 60 ani dacă respectați cerințele menționate.
   Faceți o petiție la Casa de pensii unde sunteți aronadat să vă facă o estimare a condițiilor de pensionare.

   https://projurista.ro/pensia-anticipata-partiala-conditii-acordare-calcul/

   1. Niculina Paduraru spune:

    Buna seara, fratele meu a lucrat la intreprinderea Conect Bucuresti, are 60 ani si 9 luni si o vechime in munca de 38 ani. Va rog sa ne spuneti unde gasim arhiva acestei intreprinderi pentru a solicita adeverința de grupă, dacă este cazul. Există cumva o listă a intreprinderilor care aveau locuri de muncă incadrate in grupe?
    Mulțumim

    1. Gabriela Fainita spune:

     Vă puteți adresa la:
     1) Arhivele Nationale ale Romaniei, cu sediul pe bd. Regina Elisabeta, nr. 49, sector 5, care detin informatii valabile pentru toata tara.
     2) Arhivele Municipiului Bucuresti (Directia Municipiului Bucuresti): Calea Vacaresti, nr. 470, sector 4, telefon: 021.332.07.71
     3) Oficiul registrului comertului din judetul sau sectorul unde era firma – cu o cerere prin care soliciați a vă preciza unde se afla arhiva respectivei societăți.

     https://projurista.ro/revisal-infiintare-completare-transmitere/

 8. mihai stiglet spune:

  sondele foraj petrol gaze de ce nu mai au conditii speciale ca riscul e destul de mare

  1. Gabriela Fainita spune:

   Prevederile HG nr.924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale potrivit prevederilor art.30 alin.(2) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se aplică pentru ”activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3” din lege.
   Anexa 2 din lege prevede: Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi şi muniţii pentru următoarele operaţii:……
   Anexa 3 din lege prevede: UNITĂŢILE care au obţinut avizul pentru îndeplinirea procedurilor şi criteriilor de încadrare în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiţii speciale, cu modificările şi completările ulterioare
   În anexa 3 sunt și unitătți petroliere.

   https://projurista.ro/recunoasterea-calificarilor-si-experientei-profesionale/

 9. Hîncianu Dumitru spune:

  un tâmplar a fost lucrat 2 ani în unitatea noastră, dar a avut realizări şi a obţinut venituri numai în câteva luni Prin decizia internă a unităţii a fost încadrat în grupa a II a de muncă. Ce perioadă i se ia în calcul la vechime, ca grupă?

 10. dancu petre spune:

  am lucrat la RATB din 1986 pana in 2006. din 1986 pina in 2001 am fost incadrat cu grupa II de munca, dar in perioada 2001-2006(in 2006 am plecat de la RATB), am fost incadrat doar in anul 2004 cu conditii deosebite.Este o greseala sau in restul anilor(2001, 2002, 2003, 2005) nu s-au dat conditii deosebite la acest loc de munca?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Recomand să solicitați RATB (actual STB), printr-o cerere înregistrată, o precizare în acest sens + copii după actele oficiale în bază cărora sunt încadrate locurile de muncă în grupe de muncă. Această încadrare se face de o comisie, pe linie de protecție muncii, și care finalizează prin încheierea unui act oficial cu încadrarea fiecărui loc de muncă în diferite grade de dificultate/condiții de risc…

   https://projurista.ro/securitatea-muncii-prevenirea-accidentelor-de-munca/

 11. Florin radescu spune:

  am lucrat 17 ani în turnătorie de neferoase ,efectiv în hala de producției,perioada 2003-2020 .cum pot obține condiții speciale de munca.multumesc

 12. Bună ziua pensionat în 2000 de drept., contribuție 30ani la grupa 1 la recalculare trebuia sa primesc speciala? Colegii care au ieși după 2000 au primit speciala și coeficient de corecție cu stagi cotizație mai decât mine, diferența de pensi _1000 roni Ce mai poy face? Bună

 13. Radescu florin spune:

  Bună ziua.De la 1 ianuarie2023 va întra în vigoare legea 351 în care specifica ca o noua categorie de angajați ,cea din sectorul construcțiilor de mașinii beneficiaza de încadrare în condiții speciale de munca.As vrea sa știu dacă se aplica și după data 1 aprilie 2001,perioada în care am fost încadrat la o turnatorie de neferoase.Va mulțumesc frumos.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Prin Legea nr. 351/2022 a fost modificată și completată Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care este în vigoare.
   Conform prevederilor art. II din Legea nr.351/2022 de prevederile acestei legi beneficiază:
   •persoanele care urmează să iasă la pensia dar și
   •persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei legi.

   Da, se va aplica și pentru perioada ulterioară datei de 01 aprilie 2001.
   Dacă persoanele sunt deja la pensie trebuie să facă cerere.

   ART. II din Legea nr.351/2022
   (1) De prevederile art. 30 alin. (4^5) şi ale art. 56 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. d) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei legi.

   1. Tudora gheorghe spune:

    Am lucrat într-o uzină , în perioada 1979 -2000, uzina în care toți colegi mei care au ieșit la pensie , au ieșit cu grupa a II-a. Întrebare : de ce trebuie să mai dau uzina în judecată pt a obține acest drept ( grupa a II a ) .va mulțumesc !

 14. Florin radescu spune:

  Bună ziua.Am lucrat în turnătorie în perioada 2003 -2020,întreținere plus,dezbătut,debavurat și finisat piese turnare.Pot beneficia de legea 351 care întra în vigoare de la1 ian. 2023?Mulțumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Puteți beneficia dacă activitatea pe care ați desfășurat-o se regăsește în prevederile legii:

   “j) sectorul construcţii maşini, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în următoarele activităţi specifice: turnarea pieselor şi lingourilor de oţel, în turnătoriile de oţel; turnarea pieselor de fontă, pieselor din aliaje neferoase şi pieselor cu modele uşor fuzibile în turnătoriile de fontă, turnătoriile de aliaje neferoase şi turnătoriile de precizie; forjarea pieselor pe ciocane de peste 2 tone forţă în secţiile de forjă; turnarea cuzineţilor din aliaje neferoase pe suport de oţel în turnătoriile de cuzineţi; activitatea desfăşurată de către ingineri, subingineri şi tehnicieni, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal de muncă, în secţiile de producţie respective;
   k) activităţile de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie ale minelor de minereuri, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice extracţiei minereurilor, care a ocupat următoarele funcţii: adjunct şef carieră, adjunct şef depozit, adjunct şef uzină, artificier, automacaragiu, buldozerist, electrician, electrician subteran, electromecanic, electromecanic subteran, electromecanic turbosuflantă, electronist, excavatorist, frezor, inginer, inginer conducător formaţie de lucru, inginer şef investiţii, inginer şef producţie, instalator, laborant, lăcătuş, lăcătuş mecanic, lăcătuş mecanic subteran, macaragiu, maistru, manipulant, mecanic, mecanic maşini utilaje, mecanic subteran, miner subteran, miner suprafaţă, muncitor necalificat, muncitor necalificat subteran, operator preparare, operator preparare subteran, prelucrător aşchiere, revizor tehnic, şef carieră, şef laborator control tehnic de calitate, şef depozit, şef secţie, şef uzină, strungar, subinginer, subinginer conducător formaţie de lucru subteran, sudor, sudor subteran, tehnician;
   l) activitatea de trefilare, inclusiv prin decaparea cu acizi, desfăşurată de către persoanele încadrate în muncă la S.C. ArcelorMittal Roman.”

 15. Marginean Florica Mirela spune:

  Cum pot sa procedez, ca si angajat, pentru ca sa se evalueze conditiile concrete de munca in vederea incadrarii locului de munca in categoria conditii speciale.Cui trebuie sa ma adresez mai intai?

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 4 din HG nr.924/2017
   (1) Metodologia de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale include parcurgerea, în ordinea cronologică indicată, a următoarelor etape:
   a) nominalizarea locurilor de muncă pentru care se solicită reevaluarea, de către angajator împreună cu sindicatele existente potrivit legii şi/sau lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie ori cu reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prioritate având reprezentanţii lucrătorilor de la locurile de muncă pentru care se solicită reevaluarea, şi medicul de medicina muncii care a asigurat supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor de la locurile de muncă vizate;
   b) efectuarea expertizei tehnice definite la art. 2 lit. d), la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), şi completarea tabelului prevăzut în anexa nr. 1;
   c) efectuarea expertizei medicale definite la art. 2 lit. e), la solicitarea persoanelor nominalizate la lit. a), şi completarea tabelului prevăzut în anexa nr. 2.
   (2) Procedura de reevaluare presupune parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) şi depunerea documentelor prevăzute la art. 6.

   Adresați o cerere către Departamentul/Direcția/persoana care se ocupă cu protecția și securitatea în muncă.

   https://projurista.ro/securitatea-muncii-prevenirea-accidentelor-de-munca/

 16. Caloianu spune:

  Bună ziua, am și eu o întrebare, lucrez în cadrul unei rafinarii unde am beneficiat de grupa 1 iar din 2001 s-a renunțat la aceasta grupa, justificând că numai sunt noxe.Precizez ca noi lucram in continuare cu același produse ca înainte, iar conform legii nr.101 di 15 iunie 2011 valoarea benzenului este de maxim 5micrograme/m3.Iar la noi in rafinarie se măsoară în ppm,care este de 1000 de ori mai mare.Asadar vă rog puteți să-mi spuneți dacă acctionam in justiție putem beneficia de grupa 1 in continuare.
  Mulțumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform art.30 din Legea nr.263/2010:
   (1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:
   a) unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
   b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;
   d) aviaţia civilă, pentru personalul navigant prevăzut în anexa nr. 1;
   e) activităţile şi unităţile prevăzute în anexele nr. 2 şi 3;
   f) activitatea artistică desfăşurată în profesiile prevăzute în anexa nr. 4.
   (2) Periodic, din 5 în 5 ani, locurile de muncă în condiţii speciale de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiţii speciale, stabilită prin hotărâre a Guvernului.

   HG nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

   https://projurista.ro/activitati-cu-caracter-ocazional-desfasurate-de-zilieri/

 17. Florin radescu spune:

  Bună ziua.In perioada 1989-2000 am lucrat ca mecanic de întreținere intr-o turnatorie de fonta,pana când aceasta sa închis,având adeverinta cu grupa 1 de munca 100% din timp.Din anul 2003pana în 2020 am lucrat la o turnatorie privata de neferoase cunoscuta în tara tot ca mecanic de întreținere,dar în conditi normale firm neacordand grupa de munca la nici un angajat.Am înțeles ca indirect prin asimilare pot beneficia de prevederile legii 351 din 2022 litera j .Este adevărat? Mtumesc frumos.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Da beneficiați de prevederile acestei legi dacă locul de muncă corespunde descrierii legale:
   La articolul 30 alineatul (1), după litera i) se introduc trei noi litere, lit. j) – l), cu următorul cuprins:
   “j) sectorul construcţii maşini, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în următoarele activităţi specifice: turnarea pieselor şi lingourilor de oţel, în turnătoriile de oţel; turnarea pieselor de fontă, pieselor din aliaje neferoase şi pieselor cu modele uşor fuzibile în turnătoriile de fontă, turnătoriile de aliaje neferoase şi turnătoriile de precizie; forjarea pieselor pe ciocane de peste 2 tone forţă în secţiile de forjă; turnarea cuzineţilor din aliaje neferoase pe suport de oţel în turnătoriile de cuzineţi; activitatea desfăşurată de către ingineri, subingineri şi tehnicieni, pe durata a cel puţin 50% din timpul normal de muncă, în secţiile de producţie respective;
   k) activităţile de producţie, mentenanţă şi asimilate din unităţile de producţie ale minelor de minereuri, pentru personalul implicat direct şi nemijlocit în utilizarea procedeelor şi utilajelor specifice extracţiei minereurilor, care a ocupat următoarele funcţii: adjunct şef carieră, adjunct şef depozit, adjunct şef uzină, artificier, automacaragiu, buldozerist, electrician, electrician subteran, electromecanic, electromecanic subteran, electromecanic turbosuflantă, electronist, excavatorist, frezor, inginer, inginer conducător formaţie de lucru, inginer şef investiţii, inginer şef producţie, instalator, laborant, lăcătuş, lăcătuş mecanic, lăcătuş mecanic subteran, macaragiu, maistru, manipulant, mecanic, mecanic maşini utilaje, mecanic subteran, miner subteran, miner suprafaţă, muncitor necalificat, muncitor necalificat subteran, operator preparare, operator preparare subteran, prelucrător aşchiere, revizor tehnic, şef carieră, şef laborator control tehnic de calitate, şef depozit, şef secţie, şef uzină, strungar, subinginer, subinginer conducător formaţie de lucru subteran, sudor, sudor subteran, tehnician;
   l) activitatea de trefilare, inclusiv prin decaparea cu acizi, desfăşurată de către persoanele încadrate în muncă la S.C. ArcelorMittal Roman.”
   2) Periodic, din 5 în 5 ani, locurile de muncă în condiţii speciale de muncă prevăzute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiţii speciale, stabilită prin hotărâre a Guvernului.
   https://projurista.ro/vechime-in-munca-spor-vechime-stagiu-cotizare/

 18. Florin radescu spune:

  Bună ziua,Va mulțumesc frumos pentru răspunsurile date la întrebările anterioare.Am fost cu dosarul la casa de Pensii Valcea și mi sa spus ca nu ma încadrez pentru ca legea nu se aplica si perioadei anterioare datei de 1 ianuarie 2023.Practic nici ei nu prea știau ce sa-mi spună necunoscand normele de aplicare ale legii,fiind primul solicitant în baza legii 351 din 2022 litera J .unde ma încadrez eu.Ce ma sfătuiți sa fac în continuare? Mulțumesc.

 19. Buna ziua. Lucrez de mai bine de zece ani la o firmă care își desfășoară activitatea în cadrul halei de producție a otelului in cadrul Combinatului Liberty Galați.
  Toti salariații cu care lucrez zi de zi sunt încadrați la grupa 1.
  Ce trebuie sa fac (eu sau angajatorul) pentru a obține încadrarea locului de munca la grupa 1?
  Mentionez ca in avizul pe care îl are Combinatul pentru hala de productie in care ne desfășurăm activitatea nu este specificată si meseria mea.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Să faceți o cerere către Inspectoratul teritorial de muncă Galați, explicați situația și cereți o soluție.
   str. Regiment 11 Siret, nr.46 A, jud. Galaţi, cod postal 800302
   Centrala/Telefon/Fax: +4 0236 411 357, +4 0236 465 075, +4 0236 460 629, +4 0236 413 591, +4 0745 060 2
   E-mail: itmgalati@itmgalati.ro

   Sau la ministerul muncii: https://mmuncii.ro/j33/formulare/petitie/

 20. Buna seara.Am obținut grupa1 de muncă până în 2001 împreună cu 582 de colegi in anul 2010.In 2014 din 582 de beneficiari ai gr1 89 au dat în judecată ENEL și au obținut Gr.Speciala până în 2014.In 2015 încă 145 din cei care au obținut gr1 in 2010 au dat în judecată ENEL dar au pierdut lucrând în același condiții că cei care au câștigat în 2014 făcând parte din grupul de 582 persoane care au beneficiat de Gr 1 până în 2001 .Toți lucrând în aceleași condiții de muncă că până în 2001 .Eu vreau sa dau in judecată cu inca 5 colegi care am câștigat până în 2001 pentru a obține Gr.Speciala până în 2005.Ce șanse avem lucrând până în 2005 în aceleași condiții că până în 2001 Mulțumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Încadrarea unui loc de muncă în grupă de muncă sau condiții speciale se face cu avizul Inspectoratului de Muncă.
   Ar fi bine să faceți o petiție/adresă către ITM (inspectoratul de muncă) să prezentați situația și să solicitați un răspuns oficial în acest sens.
   Ar fi o confirmare că respectivul loc de muncă este încadrat legal în acea grupă și ar fi o șansă în plus în instanță.

   https://projurista.ro/adeverinta-care-atesta-grupa-de-munca/

 21. Lucretia spune:

  Buna ziua , Cum pot afla dacă în perioada de după 01.04.2001 pina în 2006 am lucrat în grupa 2 de muncă. Societatea la care am lucrat nu mai exista .Nu am înscris nimic în carnetul de muncă referitor la gr 2 de muncă ptr perioada precizata mai sus

  1. Gabriela Fainita spune:

   Trimiteți o petiție către Inspecția Muncii în care prezentați situația și solicitați o soluție, un sprijin de rezolvare a situației.

   STR. MATEI VOIEVOD, NR. 14, SECTOR 2, BUCUREŞTI
   TEL+4 021 302 70 86, +4 021 302 70 51, +4 021 302 70 31
   FAX+4 021 302 70 64, +4 021 252 00 97
   EMAIL: comunicare@inspectiamuncii.ro

 22. Dinca Marin spune:

  Buna ziua, am lucrat din 1986 si pana in 1993 ca mecanic,iar din 1993 si pana in 1995 am lucrat ca merceolog in aprovizionarea socetatii,cu diferite materiale din combinatele chimice si petrochimice ,am primit adeverinta de grupa 2 de munca ,dar casa de pensii nu recunoaste perioada lucrata ca merceolog. Va rog sa ma ajutati cu un raspuns .Va multumesc .

  1. Gabriela Fainita spune:

   Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii.
   Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
   Deciziile de pensie necontestate în termenul de 30 de zile sunt definitive.

   https://projurista-plus.com/punctaje-lunare-calcul-recalculare-stagiu-cotizare-2/

 23. Puca Marian spune:

  Am lucrat in grupa 1 pana in perioada aprilie 2001,cand s-a taiat grupa 1-a.Eu de atunci am mai lucrat in aceleasi conditii inca 2 ani si 2 luni.Pot castiga cumva anul care rezulta din cei 2 ani lucrati in aceleasi conditii de grupa 1-a.Mentionez ca am lucrat ca si “curatitor sablator” la intreprinderea Electroputere S.A. ,iar dupa 2001 acestia nu ne-au mai trecut la conditii speciale cum trebuia .Ulterior fabrica a fost inchisa.Va multumesc !

 24. Puca Marian spune:

  Am lucrat pana in anul 2001 in cardul grupei 1-a ca si “curatitor sablator” ,cand ni s-a abrogat grupa.Eu de atunci am mai lucrat inca 2 ani si 2 luni.Exista vre-o modalitate ,oricare dintre ele, pentru a castiga anul de grupa ce rezulta din cei 2 ani lucrati? Va multumesc !

 25. Gabriela Voicu spune:

  Bună ziua, sunt Gabriela Voicu , am lucrat din luna august 1986 până în anul 2010 in grupa 2 de muncă dar din anul 2001 angajatorul nu a mai plătit pentru grupa 2 sau condiții speciale de muncă, ce pot să mai fac, mai există o cale de a obține acest spor pentru pensie când eu am lucrat in același condiții de muncă? Mulțumesc .

  1. Gabriela Fainita spune:

   Actul normativ care reglementează procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale este HG nr.924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale
   Faceți o adresă către Inspecția Muncii și prezentați cazul dvs.
   Comisia este formată din:
   a) doi reprezentanţi ai Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, din care unul consilier juridic;
   b) trei reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, din care unul consilier juridic;
   c) un reprezentant al Inspecţiei Muncii;
   d) un reprezentant al Casei Naţionale de Pensii Publice.

   https://projurista.ro/hg-nr-924-din-2017-procedura-reevaluare-locuri-de-munca/

 26. Lala Chirana spune:

  Buna ziua .În perioada 01 octombrie 1990 – 01 noiembrie1991, am lucrat în subteran, metrou, și am fost încadrată ca muncitor în formare.
  În lunile septembrie 2008, martie 2009, ianuarie- februarie 2019 am fost în delegatie de la serviciu, metrou.
  Din adeverința eliberată de biroul personal al societății reiese că pentru perioadele enumerate mai sus nu am fost încadrată la grupa 1 de muncă (perioada 01 octombrie 1990 – 01 noiembrie1991), respectiv conditii speciale dupa 01 aprilie 2001( perioadele )septembrie 2008, martie 2009, ianuarie- februarie 2019.
  Pentru perioadele la care fac referire este normal să nu mi se acorde grupa de muncă???
  Vă mulțumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Să verificați dacă pe contractul de muncă, ordinul/decizia de detașare aveți menționat locul de muncă cu precizări referitoare la condiții specifice, și dacă este încadrat în cerințele HG nr.924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale, reevaluate potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
   Dacă aveți precizate aceste aspect în respectivele documente și v-au fost respectate drepturile, faceți o sesizare/petiție la Inspecția Muncii, care poate verifica în baza datelor precizate:
   https://www.inspectiamuncii.ro/petitii-si-sesizari

   https://projurista.ro/incadrarea-locurilor-de-munca-in-grupe-speciale/

 27. buna ziua
  Lucrez ca maistru in domeniul naval sablare -vopsitorie ,firma spune ca doar muncitorii din echipa beneficiaza de grupa 1 de munca eu nu.
  Este corect ? Coordonarea ,organizarea ,verificarea lucrarilor si raspunderea pentru calitatea acestora nu se fac din birou.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Situația în care muncitorii din echipa dvs. beneficiază de grupa I de muncă, dar dumneavoastră ca maistru nu beneficiați de aceeași grupă de muncă poate fi justificată, în funcție de regulamentele și politica companiei. Dacă în munca dvs. ca maistru nu sunt îndeplinite aceleași condiții sau nu există aceleași riscuri pentru sănătate ca în cazul muncitorilor din echipă, atunci este posibil să existe o justificare pentru această diferențiere.
   Este important să țineți cont de politicile interne ale companiei și să discutați cu departamentul de resurse umane sau managementul pentru a obține clarificări cu privire la decizia de a nu beneficia de grupa I de muncă.
   Dacă considerați că situația este incorectă sau discriminatoare, puteți cere explicații și poate că există un motiv întemeiat pentru această diferențiere. În unele cazuri, aceste decizii pot fi corelate cu evaluarea riscurilor de sănătate și siguranță la locul de muncă, astfel încât poate fi util să discutați cu responsabilii pentru sănătate și securitate la locul de muncă în companie pentru a obține informații suplimentare și clarificări.

   Mai puteți face o petiție către Inspectoratul Teritorial de Muncă prin care să solicitați analizarea situației dvs. Ei sunt cei care au în competență să rezolve astfel de aspecte.

   https://projurista-plus.com/securitatea-muncii-prevenirea-accidentelor-de-munca/

 28. Elisava Nicolescu spune:

  Ati putea cumva sa explicati care este ratiunea / justificarea pentru care, atat in legea 263/2010 cat (probabil) si in 360/2023, exista diferenţe de tratament intre “grupa a II-a” si “conditii deosebite” si respectiv intre “grupa a I-a” si “conditii speciale” de munca. Sa fie oare vorba tot de “inechitati”? . Sau exista cumva (intre primii termeni utilizati pana-n 2001 si cei utilizati dupa aceasta data) diferente privind cuantumul contributiei de asigurari sociale achitat ?. Dar chiar si asa,, vorbim de o perioada de peste 20 de ani in care legislatia muncii s-a tot modificat iar salariatiilor care au lucrat practic in ACELEASI CONDITII de munca li s-au valorificat diferentiat unele drepturi de pensie. Exista chiar si pe deciziile de pensioare rubrici distincte. Un exemplu concret extras chiar de pe site-ul CNPP (valabil pe legea 263/2010): https://www.cnpp.ro/intrebari-frecvente/-/asset_publisher/content/content/ce-beneficii-au-persoanele-care-au-lucrat-in-fosta-grupa-a-ii-a-de-munca-respectiv-conditii-deosebite-de-munca-.
  “majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 3 luni pentru fiecare an intreg lucrat in grupa a II a de munca (anterior datei de 1 aprilie 2001), in conditiile in care persoana in cauza a lucrat CEL PUTIN 5 ANI in aceste conditii;
  “majorarea stagiului de cotizare prin acordarea unui spor la stagiul de cotizare de 4 luni pentru fiecare an intreg lucrat in conditii deosebite de munca (ulterior datei de 1 aprilie 2001), INDIFERENT de stagiul de cotizare realizat in aceste conditii de munca;
  Intrebare: Oare cum ar trebui sa interpretam textul art. 15 alin. 2 din LEGEA 360/2023 ?:
  “Constituie stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă şi perioadele suplimentare la vechimea în muncă acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă”

  1. Gabriela Fainita spune:

   Diferențele de tratament între termenii precum “grupa a II-a” și “condiții deosebite”, respectiv “grupa a I-a” și “condiții speciale” de muncă în legislația pensiilor pot avea mai multe explicații:
   1) Schimbări legislative ale legislației muncii și a pensiilor care pot suferi modificări în timp, iar noile legi pot aduce schimbări în categoriile de muncă și criteriile de încadrare în aceste categorii. Acest lucru poate duce la apariția de noi termeni sau modificarea celor existenți.
   2) Evaluarea diferențelor în condițiile de muncă pentru încadrarea în diferite categorii de muncă pot varia în funcție de nivelul de expunere la riscuri, dificultatea sau alte caracteristici specifice ale locului de muncă. Astfel, unele categorii pot fi considerate mai expuse la anumite riscuri sau mai dificile decât altele.
   3) Impactul asupra contribuțiilor de asigurări sociale, anumite categorii de muncă să fie asociate cu contribuții diferite de asigurări sociale, iar aceste diferențe pot fi reflectate în diferitele categorii de pensii.
   Considerente de echitate privind diferitele niveluri de dificultate sau expunere la riscuri ale anumitor categorii de muncă atunci când stabilește drepturile de pensie. În unele cazuri, poate fi considerat că anumite categorii de muncă necesită o protecție suplimentară sau o recunoaștere a contribuției lor la societate prin acordarea unor drepturi mai mari de pensie.

   https://projurista-plus.com/formarea-profesionala-pentru-competente-profesionale/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.