Grup interes economic GIE

∞ Nu te face membru al unei adunări de învățați, și cei mai înțelepți, când formează o societate, devin oameni de rând∞
Grup interes economic GIE reglementat prin Legea nr. 161/2003 reprezintă:
 • o asociere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice,
 • constituită pe o perioadă determinată,
 • în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum şi al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective.

Aceste grupuri de interes economic sunt create cu scopul de a facilita sau dezvolta activitatea lor economica, de a-i ameliora sau spori rezultatele.

Grup interes economic – Prezentare generală

Grupul de interes economic GIE  pot fi constituite cu sau fără capital, cu un obiect comercial sau de alt fel, acest tip de grupare este susceptibilă de aplicațiile cele mai variate:

 • prospectarea piețelor străine,
 • dezvoltarea unei campanii publicitare,
 • exploatarea unei aparaturi industriale, etc.

Grupurile de interes economic GIE. sunt actori economici ce pot coopera pentru a conduce una sau mai multe operațiuni care exced forțele fiecăruia.

Această colaborare poate îmbracă forma contractelor de cooperare modelate în mod liber de către părți. Există și posibilitatea ca acești actori economici să se constituie în grupuri de interese economice, în cazul în care nu găsesc o structură de colaborare adecvată nici în dreptul comun al contractelor și nici în dreptul societăților sau asociațiilor.

Grup interes economic – Constituirea

În vederea atingerii scopului său, Grupul de interes economic este constituit ca persoană juridică cu scop patrimonial, care:

 • poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant,
 • având în asociere maxim 20 de membri,
 • a cărui activitate trebuie să se raporteze la activitatea economică a membrilor săi şi
 • să aibă doar un caracter accesoriu faţă de aceasta.
Grup interes economic GIE:
 • se constituie prin contract semnat de toți membrii și încheiat în formă autentică, denumit act constitutiv
 • semnatarii actului constitutiv, precum și persoanele care au un rol determinant în constituirea grupului sunt considerați fondatori, iar
 • eventualele aporturi ale membrilor nu trebuie să aibă o valoare minimă și pot avea orice natură, nefiind echivalate prin titluri negociabile, sub sancțiunea nulității.
Actul constitutiv al grup interes economic – GIE- va cuprinde:
 1. denumirea, precedată sau urmată de sintagma “grup de interes economic” ori de iniţialele “G.I.E.”, sediul şi, dacă este cazul, emblema grupului;
 2. numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia membrilor, persoane fizice; denumirea, forma juridică, sediul şi naţionalitatea membrilor, persoane juridice;
 3. codul numeric personal al membrilor, persoane fizice; codul de identificare a membrilor, persoane juridice, în funcţie de forma juridică a acestora;
 4. obiectul de activitate al grupului, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale, precum şi a naturii comerciale sau necomerciale a activităţii;
 5. capitalul subscris şi cel vărsat, cu menţionarea aportului fiecărui membru şi a modului de vărsare a acestuia, valoarea aportului în natură şi a modului de evaluare, în cazul în care grupul se constituie cu capital;
 6. durata grupului;
 7. membrii care reprezintă şi administrează grupul sau administratorii nemembri, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit acestora şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat, precum şi condiţiile în care aceştia pot fi revocaţi;
 8. clauze privind controlul gestiunii grupului de către organele statutare, controlul acesteia de către membri, precum şi documentele la care aceştia vor putea să aibă acces pentru a se informa şi a-şi exercita controlul;
 9. sediile secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică -, atunci când se înfiinţează o dată cu grupul, sau condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;
 10. modul de dizolvare şi de lichidare a grupului

Regimul Fiscal

Din punct de vedere fiscal, grup de interes economic este inclus în categoria asocierilor fără personalitate juridică (art.7 paragraful 1, punctul 5 din Codului Fiscal).

Regimul fiscal:
 • aplicabil este specific entităților care nu sunt persoane impozabile distincte
 • este stabilit prin Regulamentul Consiliului Europei nr. 2137/1985 conform căruia profiturile realizate de o astfel de entitate vor fi considerate:
 1.  profituri ale membrilor grupului și
 2. vor fi atribuite acestora,
 3. fiind impozabile numai la nivelul membrilor grupului.

Ordinul nr. 2382/2011 al Ministrul finanțelor publice introduce mențiuni cu privire la contabilitatea operațiunilor derulate de grupurile de interes economic.  “GIE” se vor supune Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, introduse prin OMFP nr. 3055/2009.

Componentele situațiilor financiare anuale
 • sunt situații financiare detaliate – cu 5 componente, sau simplificate – cu 3 componente
 • se vor stabili pe baza criteriilor de mărime prevăzute de Reglementările contabile şi anume prin referinţă la totalul activelor, cifra de afaceri netă şi/sau numărul mediu de salariaţi.
Referitor la contabilizarea operațiunilor GIE, Ordinul face o distincție între:
 • operațiunile pe care GIE le derulează în nume propriu: veniturile şi cheltuielile ocazionate se înregistrează după natura lor
 • operațiunile derulate în numele membrilor GIE: se vor înregistra în conturi de terţi, veniturile reprezentând doar eventuale comisioane cuvenite.

Reglementări contabile privind grupurile de interes economic au fost introduse prin Titlului V al Legii nr. 161 din 2003.

Procedura de înființare

 • întocmire act constitutiv, semnarea de către toți membrii
 • solicitarea și obținerea disponibilității firmei şi a emblemei de la oficiul registrului comerțului
 • obținerea actelor legale doveditoare pentru sediu la adresa indicată în actul constitutiv
 • autentificarea actului constitutiv (notarul va refuza autentificarea actului dacă nu se prezintă dovada disponibilității firmei , a emblemei precum și acte doveditoare ale sediului)
 • înregistrarea dosarului la registrul comerțului pentru autorizarea grupului  de interes economic – GIE
 • pronunțarea încheierii de înmatriculare de către judecatorul-delegat prin care:
 1. va autoriza constituirea grupului şi
 2. va dispune înmatricularea lui în registrul comerțului în termen de 5 zile de la îndeplinirea acestor cerințe. Încheierea de înmatriculare va reda menţiunile actului constitutiv.
 • înmatricularea în registrul comertului a grupului  de interes economic – GIE în termen de 24 de ore de la data pronunţării încheierii judecătorului-delegat prin care se autorizează înmatricularea grupului
 • publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a încheierii de înregistrare a grupului  de interes economic – GIE
Grup interes economic dobândeşte personalitate juridică:
 • de la data înmatriculării sale în registrul comerțului, si
 • orice modificare a actului constitutiv:
 1. va fi realizată în condiţiile prevăzute la încheierea sa,
 2. va fi menţionată în registrul comerţului şi
 3. va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;
 • modificările sunt opozabile de la data publicării, respectându-se prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului.

Grupul de interes economic este obligat să publice integral, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în condițiile legii:

 • actul constitutiv al grupului;
 • actele modificatoare ale acestuia;
 • mențiunile referitoare la codul de înregistrare al grupului, data şi locul înregistrării, precum şi radierea grupului.

Grupul de interes economic poate înființa filiale şi sucursale conform prevederilor art 130 din Legea  nr.161/2003.

Reorganizarea Grup interes economic

Reorganizarea este operațiunea juridică  de fuziune (contopire) sau divizare (împărțire) ce cuprinde cel puțin două grupuri de interes economic existente și care produc efecte creatoare, modificatoare sau de încetare a lor. Reorganizarea este impusă de nevoile economico-sociale în continuă mișcare. Dinamica vieții se reflectă în plan juridic în ceea ce numim ”reorganizarea grupurilor de interes economic”.

Fuziunea presupune absorbția unui grup de către un alt grup sau contopirea mai multor grupuri pentru a alcătui un grup nou (art 193 alin 1 din Legea nr. 161 din 2003).

Divizarea poate fi totală sau parțială
 • Divizare totală se face prin împărțirea întregului patrimoniu al unui grup care îşi încetează existența intre doua sau mai multe grupuri existente sau care iau astfel fiinţă.
 • Divizarea parțială – constă în:
 1. desprinderea unei părți din patrimoniul unui grup, care continuă să existe, și
 2. transmiterea acelei părți către unul sau mai multe grupuri care există sau care se înființează în acest mod.

Grupul nu îşi încetează existența în cazul în care o parte din patrimoniul său se desprinde şi se transmite către unul sau mai multe persoane juridice existente sau care iau astfel fiinţă.

Grupurile în lichidare pot fuziona sau se pot diviza numai dacă nu a început repartiţia între membri a părţilor ce li s-ar cuveni din lichidare.

Fuziunea sau divizarea are ca efect:
 •  dizolvarea, fără lichidare, a grupului care îşi încetează existenţa şi
 • transmiterea universală sau cu titlu universal a patrimoniului său către grupul ori grupurile rezultate din fuziune/divizare, în starea în care se găseşte la data fuziunii sau a divizării,
 • în schimbul atribuirii de părţi de interes ale acestora către membrii grupului care încetează şi, eventual, a unei sume în bani care nu poate depăşi 10% din valoarea nominală a părţilor de interes atribuite.

Încetare Grup interes economic

Prin încetarea persoanei juridice vom înțelege sfârșitul calității de subiect colectiv de drept civil. Încetarea grupului de interes economic se poate realiza:

 • prin constatarea sau declararea nulității,
 • prin fuziune, divizare totala, dizolvare sau desființare.

Nulitatea unui grup de interes economic înmatriculat în registrul comerțului poate fi declarată de tribunal numai atunci când (art 142 din Legea nr. 161 din 2003):

 1. lipsește actul constitutiv sau când acesta nu a fost încheiat în formă autentică;
 2. toți fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii grupului;
 3. obiectul de activitate al grupului este ilicit sau contrar ordinii publice;
 4. lipseşte încheierea judecătorului-delegat de înmatriculare a grupului;
 5. lipsește autorizarea legală administrativă de constituire a grupului, în cazurile în care această autorizare este prevăzută în legile speciale pentru desfăşurarea anumitor activităţi, precum cea bancară sau de asigurări;
 6. actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul şi obiectul de activitate al grupului.
Dizolvare Grup interes economic se realizează conf. art 184 din Legea nr. 161 din 2003, prin:
 1. expirarea timpului stabilit pentru durata grupului;
 2. imposibilitatea realizării obiectului de activitate al grupului sau realizarea acestuia;
 3. declararea nulităţii grupului;
 4. hotărârea adunării membrilor, adoptată cu votul unanim al acestora, cu excepţia cazului în care actul constitutiv dispune altfel;
 5. hotărârea tribunalului, la cererea oricărui membru, pentru motive temeinice, precum neînţelegerile grave dintre membri, care împiedică funcţionarea grupului, precum şi la cererea oricărei autorităţi publice competente;
 6. declararea falimentului grupului;
 7. alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al grupului.

La expirarea timpului stabilit pentru durata grupului de interes economic sunt consultați membrii cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea duratei grupului, cu privire la eventuala prelungire a acestuia.

Grupul se dizolvă prin:
 • intrarea în faliment,
 • incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul a unuia dintre membri,
 • încetarea personalităţii juridice, în condiţiile legii
 • când, datorită acestor cauze, numărul membrilor s-a redus la unul singur.
 • Se exceptează cazul când în actul constitutiv există clauză de continuare cu moştenitorii.

Dacă un membru decedează şi dacă nu există convenţie contrară, grupul trebuie să plătească partea ce se cuvine moştenitorilor, după ultima situaţie financiară aprobată, în termen de 3 luni de la notificarea decesului membrului, dacă membrii rămaşi nu decid, în unanimitate, să continue grupul cu moştenitorii care consimt la aceasta.

Toate hotărârile grupului de interes economic  trebuie să fie înregistrate în registrul comerțului pentru publicitate și opozabilitate față de terți.

Similar Posts

3 Comments

 1. marius dumitru varganici spune:

  Buna ziua,
  vreau mai multe detalii pentru un GIE mai specific proceduri de lucru intergrup si contractarea cu, clientii externi .
  EX:
  – cum se realizeaza facturarea la nivel de grup in raport cu, clientii nostri ?
  (clientul doreste o interfata unica, nu agreeaza colaborarea cu mai multe entitati)
  – cum se realizeaza distribuirea activitatilor contractate de grup si facturarea lor intragrup ?
  (activitatile sunt prestate de catre angajatii firmelor incluse in grup)
  – se percepe impozitere la nivel de grup ?

  – firmele din compozitia grupului pastreaza cotele de taxare in baza sumei anuale facturate ?

 2. Buna ziua,

  Imi puteti spune daca din categoria de GIE se incadreaza si Cooperativele Agricole ?

  Va multumesc !

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.