Fundatia organism nonprofit cu scop nelucrativ

∞ Să asculți reproșuri când ești nefericit e mai greu decât nefericirea însăși ∞

Fundatia subiect de drept este reglementată de Ordonanța nr. 26 din 2000 asociația și fundatia

Art.15 alin.1 și 2 din Ordonanța nr. 26 din 2000 asociația și fundatia:

Fundatia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi.

(2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei”.

Din definiția dată se poate constată că legea ia în considerare atribuirea statutului de persoană unui ansamblu de bunuri. Această ficțiune legală prezintă importanță în situația în care un ansamblu de bunuri primește o afectațiune care justifică încheierea de contracte, exercitarea acțiunilor.

Fundația se rezumă, în forma sa cea mai elaborată, la o liberalitate, donație, legat:
 • consimțite cu sarcina pentru beneficiar (spital, școală,..) să afecteze bunurile primite unei activități determinate
 • masa de bunuri destinate acestei folosințe nu este dotată în sine cu personalitate morală, ea se înregistrează în patrimoniul celui care o primește.

 IMPORTANȚĂ

 În întreaga Europa fundațiile primesc din ce în ce mai multă atenție.
Capătă un rol mai central:
 • atât în discuțiile politice asupra viitorului problemelor economice, sociale și de mediu,
 • cât și în domeniul cercetării și inovării, între altele,
 • întrucât încearcă să îmbunătățească condițiile de viață și calitatea vieții publicului general și a unor persoane specific dezavantajate.

Există în Europa un concept acceptat și înțeles în mod general pentru fundații. Acestea acționează pentru beneficiul public, sunt bazate pe active și conduse de un scop.

Nu au membri sau acționari și sunt organizații nonprofit constituite separate. Fundațiile se concentrează pe domenii care merg de la mediu, servicii sociale, sănătate și educație, până la știința, cercetare, arta și cultură. Fiecare are o sursă de venit sigură și de încredere, care le permite să planifice și să execute activități pe un termen mai lung decât multe alte instituții, cum sunt guvernele sau companiile.

 Definiția dată de European Foundation Centre (EFC) suplimentează definiția de mai sus:
 • sunt organisme nonprofit constituite separate,
 • au propria sursă de venit, de obicei, dar nu exclusiv de la înființare
 • au propriul comitet de conducere folosesc resursele lor financiare pentru scopuri educaționale, de sănătate, sociale, orientate spre cercetare, cultural sau de altă natură, spre beneficiul public:
 1. fie prin acordarea de ajutor financiar unor terțe părți,
 2. fie prin derularea propriilor programe și proiecte

Fundațiile constituie o parte importantă a comunității independente de finanțare, fiind o sursa valoroasă de venit pentru asociații. Ele operează programe și servicii cheie în beneficiul publicului într-o varietate de domenii. Domeniul de activitate al fundațiilor este strâns legal de tipul acestora.

CATEGORII DE FUNDAȚII

 • Fundațiile independente – care alcătuiesc cea mai mare parte a acestui sector
 • Fundațiile corporatiste
 • Fundațiile sprijinite de guvern
 • Fundațiile comunitare cu acțiune locală/comunitară și
 • Fundații pentru strângerea de fonduri

 CONSTITUIRE

Crearea oricărei fundații se fundamentează pe ideea de afectațiune, a cărei origine este indiferența:

 • una sau mai multe persoane,
 • fie persoane fizice,
 • fie persoane juridice

Obiectul său este foarte larg, putând fi vorba:

 1. de bunuri mobile sau imobile,
 2. drepturi reale (exemplu dreptul de exploatare a unei opere literare sau artistice)
 3. chirii,
 4. dividente, etc.

Această afectațiune este operată irevocabil în beneficiul unei opere de interes general (exemplu binele umanității), care trebuie să prezinte un scop nelucrativ. Toate resursele ei trebuie să fie consacrate dezvoltării sale.

Pentru dobândirea personalității juridice, fondatorul sau fondatorii încheie actul constitutiv și statutul fundației în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute.

 Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
 1. datele de identificare a fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
 2. scopul fundaţiei;
 3. denumirea fundaţiei;
 4. sediul fundaţiei;
 5. durata de funcţionare a fundaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 6. patrimoniul iniţial al fundaţiei;
 7. componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
 8. persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
 9. semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.
 Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute, conform prevederilor art.16 alin.3 din Ordonanța nr. 26 din 2000 asociații și fundații :
 1. datele de identificare a fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
 2. scopul fundaţiei;
 3. denumirea fundaţiei;
 4. sediul fundaţiei;
 5. durata de funcţionare a fundaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
 6. patrimoniul iniţial al fundaţiei;
 7. semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.
 8. explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei;
 9. categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;
 10. atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei;
 11. procedura de desemnare şi de modificare a componenţei organelor de conducere, administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei;
 12. destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei,

Pentru dobândirea personalității juridice , fundația trebuie să fie înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul. După înscriere, nici fondatorii şi nici moştenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv și nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.

Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:
 1. actul constitutiv
 2. statutul
 3. acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial
 4. dovada disponibilităţii denumirii eliberată de Ministerul Justiţiei sau, după caz, refuzul motivat al eliberării acesteia

Dacă fundaţia dobândeşte personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităţilor făcute în favoarea fundaţiei anterior constituirii ei se vor produce:

 • pentru fundaţiile înfiinţate prin acte între vii, de la data actului constitutiv
 • pentru fundaţiile înfiinţate prin testament, de la data morţii testatorului.

PATRIMONIUL

Potrivit art. 15 alin. 2 din Ordonanța nr. 26 din 2000 asociații și fundații, patrimoniul fundației trebuie să aibă o valoare de cel puțin o sută de ori salariul minim brut pe economie la data constituirii.

În cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

FILIALE

Reglementările legale prevăd posibilitatea constituirii de filiale:

 • ca structuri teritoriale,
 • pe baza hotărârii consiliului director,
 • prin care le este alocat patrimoniu,
 • dobândind personalitate juridică de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Filiala este condusă de un consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri.
 • Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama fundației, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al fundației

 CONDUCEREA

Organele de conducere ale fundației sunt:

 • consiliul director și
 • cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.
Consiliul director al fundaţiei
 • este organul de conducere şi de administrare al acesteia,
 • a cărui reguli privind propria sa organizare şi funcţionare se stabilesc prin statut,
 • poate elabora și un regulament intern de funcţionare
 • se compune din cel puţin 3 membri desemnaţi de fondator sau, după caz, de fondatori, la momentul constituirii fundaţiei. În situația în care consiliul director ar lua decizii contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundaţiei, aceste decizi pot fi atacate în justiţie:
 1. de fondator sau
 2. de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă.
Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri putând fi o persoană din afara fundației.

Dacă numărul fondatorilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. 

 SCHIMBAREA SCOPULUI FUNDAȚIEI

Dacă pe parcursul existenței fundației se consideră că:

 • scopul inițial a fost realizat în totalitate sau în parte ori
 • dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit,
 • există prevederea legală conform căreia se poate schimba scopul fundaţiei. Schimbarea scopului se face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viaţă.

Prin utilitate publică, în sensul acestei legi, se înțelege orice activitate care se desfășoară în domenii de interes public general sau al unei colectivități.

UTILITATE PUBLICĂ

Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă, schimbarea scopului fundaţiei se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director.

 • prin hotărâre de guvern și
 • pe perioadă nedeterminată

În cazul în care fundaţia nu mai îndeplineşte una ori mai multe dintre condițiile care au stat la baza recunoaşterii utilităţii publice, Guvernul:

 • va retrage, prin hotărâre, statutul de recunoaştere a utilităţii publice,
 • la propunerea autorităţii administrative competente sau a Ministerului Justiției.

În art.38 din Ordonanța nr. 26 din 2000 asociații și fundații sunt precizate condițiile ce trebuie întrunite cumulativ:

 • activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau al unor colectivităţi, după caz;
 • funcţionează de cel puţin 3 ani şi a realizat o parte din obiectivele stabilite, făcând dovada unei activităţi neîntrerupte prin acţiuni semnificative;
 • prezintă un raport de activitate din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său,
 • însoţit de situaţiile financiare anuale şi de bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoaşterea statutului de utilitate publică;
 • deţine un patrimoniu, logistică, membri şi personal angajat, corespunzător îndeplinirii scopului propus;
 • face dovada existenţei unor contracte de colaborare şi parteneriate cu instituţii publice sau asociaţii ori fundaţii din ţară şi din străinătate;
 • face dovada obţinerii unor rezultate semnificative în ceea ce priveşte scopul propus sau
 • prezintă scrisori de recomandare din partea unor autorităţi competente din ţară sau din străinătate, care recomandă continuarea activităţii.

 DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Dizolvarea de drept:

 • este reglementată prin art.58 din Ordonanța nr. 26 din 2000 asociații și fundatia,
 • se constată de către judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul fundatia, prin hotărârea judecătoriei, la cererea oricărei persoane interesate. în următoarele situații:
 1. împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
 2. realizarea sau imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 3. în situaţia imposibilităţii constituirii consiliului director în conformitate cu statutul fundatia,
 4. dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit.

Dizolvarea prin hotărâre judecătorească este hotărâtă de judecătoria în circumscripţia căreia fundatia îşi are sediul, la cererea oricărei persoane interesate:

 1. când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
 2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 3. când fundația urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
 4. când fundația a devenit insolvabilă;
 5. când prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile și nu le-a obținut

 Lichidarea

 • În situația deschiderii procedurii, lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.
 • În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.
 • Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în condiţiile legii.
Obligația lichidatorilor:
 • a face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului asociaţiei sau ale fundatia
 • să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei sau fundatia.
 • de a ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.
 • să continue operaţiunile juridice în curs,
 • să încaseze creanţele,
 • să plătească creditorii şi,
 • dacă numerarul este insuficient, să transforme şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
 • să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie îşi are sediul persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării. Lichidatorii  își îndeplinesc sarcinile atât faţă de fundaţie, cât şi faţă  fondatori potrivit regulilor mandatului și sub controlul cenzorilor.

Ei răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.