Formele societare si clasificarea societatilor

∞ Doar o teamă comună face ca o alianță să fie de încredere∞

Formele societare si clasificarea societatilor sunt reglementate de Codul civil şi Legea 31/1990.  Codul civil reglementează cadrul general de constituire, funcţionare, operaţiuni juridice şi încetare a persoanelor juridice.  În art.25 alin. 3 Cod civil sunt definite Subiectele de drept civil: 

  ”Persoana juridică este orice formă de organizare care, întrunind condiţiile cerute de lege, este titulară de drepturi şi de obligaţii civile”.

 În art.188 Cod civil este definită Calitatea de persoană juridică: Sunt persoane juridice:
 • entităţile prevăzute de lege, precum şi
 • orice alte organizaţii legal înfiinţate care,deşi nu sunt declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condiţiile prevăzute

             infografic-formele-societare

Este recunoscut statutul de subiect de drept entităţilor prevăzute de lege, necondiţionat de îndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru constituirea ca persoană juridică.

Se pot enumera:
 • sucursalele societatilor comerciale,
 • institutii sau autoritati publice ce nu sunt ordonator principal de credite

Conform prevederilor art.189 Codul civil persoanele juridice sunt:

 • de drept public şi
 • de drept privat

PERSOANELE JURIDICE DE DREPT PUBLIC

Sunt persoane juridice de drept public cele care:

 • desfăşoară activităţi în domenii de interes public,
 • îndeplinesc activităţile care sunt în sarcina statului şi a administraţiei publice locale

Acest tip de persoane juridice urmăreşte scopuri care vizează utilitatea publică şi include subiecte de drept investite cu putere de comandă. În această categorie intră în primul rând statul ca persoană juridică. Nu se confundă cu calitatea de persoană juridică ce aparţine statului din cele trei puteri: legislativă, executivă, judecătorească.

Dintre puterile legislative

Au calitatea de persoane juridice: Camera Deputaţilor, Senatul, Consiliul Legislativ.

Dintre puterile executive
 • Administraţia Prezidenţială,
 • Guvernul României,
 • ministerele şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,
 • Curtea de Conturi,
 • Avocatul Poporului,
 • Banca Naţională a României,
 • Serviciul Român de Informaţii
 • instituţia prefectului
 • organele locale de specialitate ale administraţiei de stat,
 • misiunile diplomatice şi consulare
Dintre organele autorităţii judecătoreşti
 • instanţele judecătoreşti (mai puţin Judecătoriile ce nu au personalitate juridică),
 • Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
 • Ministerul Public,
 • Consiliul Superior al Magistraturii.

Curtea Constituţională este independentă faţă de oricare altă autoritate publică conform legii de organizare.

Unităţile administrativ-teritoriale:
 • judeţul, municipiul, oraşul, comuna
 • autorităţile administraţiei publice locale (consiliile locale şi judeţene),
 • primăriile, instituţiile locale
Regiile autonome şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, instituţiile bugetare.

Persoanele juridice de drept public se înfiinţează:

 • prin lege sau
 • prin acte ale autorităţilor publice centrale sau locale, ori
 • prin alte moduri prevăzute prin lege.

În actul de înfiinţare a persoanei juridice de drept public se precizează dacă este sau nu persoană juridică:

 • autoritatea
 • instituţia publică
 • unitatea administrativ-teritorială
 • operatorul economic de stat, etc

Pot exista entităţi constituite de autorităţile publice care nu au şi personalitate juridică. Aceste entităţi fără personalitate juridică sunt sub tutela administrativă a altei persoane juridice de drept public.

PERSOANELE JURIDICE DE DREPT PRIVAT

Acestea urmăresc desfăşurarea unor activităţi pentru satisfacerea unor interese personale sau colective, ele nu au ca scop direct interesul public. Pot fi entităţi colective de tip asociativ sau entităţi unipersonale. Ele se pot înfiinţa prin act juridic de tip asociativ sau act juridic unilateral.

Entităţi colective de tip asociativ sunt:
 • societăţile comerciale,
 • organizaţiile cooperatiste,
 • grupurile de interes economic,
 • asociaţiile şi fundaţiile,
 • sindicatele, patronatele
Entităţi unipersonale cu personalitate juridică sunt:
 • societatea comercială unipersonală (cu asociat unic sau cu acţionar unic),
 • fundaţia unipersonală,
 • fundaţia testamentară, etc

După scopul lor

 • în persoane juridice cu scop lucrativ (societăţile comerciale) şi
 • persoanele juridice fără scop lucrativ (asociaţiile, fundaţiile, sindicatele, etc)

După întinderea răspunderii asociaţilor faţă de terţi pentru obligaţiile societăţii

a) Simple

Este societatea în care fiecare asociat răspunde cu:

 • propriile sale bunuri proporţional cu aportul său la patrimoniul social,
 • numai în cazul în care creditorul societatii nu a putut fi îndestulat din bunurile comune ale asociaţilor;
b) În participație

Nu poate dobândi personalitate juridică şi nu constituie faţă de terţi o persoană distinctă de persoana asociaţilor, care răspund:

 • solidar faţă de terţi pentru actele încheiate de oricare dintre ei
 • clauza din contractul de asociere care limitează răspunderea asociaţilor faţă de terţi este inopozabilă acestora.
c) În nume colectiv

Este acea societate ale cărei obligaţii sociale sunt garantate:

 • cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor;
 • cu patrimoniul social şi
d) În comandită simplă

Este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate:

 • asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa aportului lor;
 • cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi;
 • cu patrimoniul social şi
e) Cu răspundere limitată

Este societatea ale cărei obligaţii sociale sunt garantate:

 • asociaţii răspund numai în limita aportului lor
 • cu patrimoniul social
f) Pe acțiuni

Este societatea al cărui capital social este împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate:

 • acţionarii răspund numai în limita aportului lor;
 • cu patrimoniul social;
g) În comandită pe acțiuni

Este societatea al cărui capital social este împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate:

 • asociaţii comanditari răspund numai până la concurenţa aportului lor
 • cu răspunderea nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi;
 • cu patrimoniul social şi
h) Cooperative

Este o formă de asociere liberă în care mai multe persoane organizează activităţi:

 • de credit, bazată pe principiul întrajutorăriiAsociaţii răspund solidar faţă de terţi pentru actele încheiate de oricare dintre ei.
 • prestări de servicii şi
 • de distribuţie,
 • de producţie,
i) Alt tip de societate anume reglementat de lege

Societăţile simple nu au personalitate juridică, iar dacă asociaţii doresc dobândirea personalităţii juridice, prin actul de modificare a contractului de societate:

 • vor indica, în mod expres, forma juridică a acestora şi
 • vor pune de acord toate clauzele sale cu dispoziţiile legale aplicabile societăţii nou-înfiinţate.

Dobândirea personalităţii juridice se face fără a dispune dizolvarea societăţii simple. Asociaţii şi societatea nou-înfiinţată răspund solidar şi indivizibil pentru toate datoriile societăţii născute înainte de dobândirea personalităţii juridice (art.1892 Cod civil). Societatea dobândeşte personalitate juridică prin şi de la data înmatriculării în registrul comerţului, dacă prin lege nu se dispune altfel. Până la data dobândirii personalităţii juridice, raporturile dintre asociaţi sunt guvernate de regulile aplicabile societăţii simple.

Cu prilejul constituirii, asociaţii pot alege oricare dintre formele societăţii comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990. Pe parcurs, asociaţii pot decide schimbarea societăţii dintr-o formă juridică în altă formă juridică :

 • schimbarea societăţii cu răspundere limitată în societate pe acţiuni şi invers
 • forma juridică a societăţii trebuie prevăzută în actul constitutiv (art. 7 şi 8 din Legea nr. 31/1990).

La alegerea formei juridice a societăţii comerciale contribuie factori precum:

 • natura operaţiunile comerciale ce urmează a fi exercitate,
 • întinderea capitalului social,
 • numărul asociaţilor etc.

După natura societății

 Această clasificare are drept criteriu prevalenţa elementului personal ori a celui material al societăţii comerciale.

Societăţile de persoane se constituie:
 • într-un număr mic de asociaţi şi
 • au la bază calităţile personale ale asociaţilor şi încrederea reciprocă a acestora (intuitu personae).

Sunt societăţi de persoane: societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă.

Societăţile de capitaluri se constituie:
 • într-un număr mare de persoane, impus în principal de nevoile capitalului social, fără să prezinte interes calităţile personale ale asociaţilor.
 • elementul esenţial al acestor societăţi îl reprezintă cota de capital deţinută de asociat.

Sunt societăţi de capitaluri: societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni.

Deosebirile dintre cele două categorii de societati comerciale
Aporturile la capital:
 • la societăţile de persoane aportul poate fi constituit sub toate cele trei forme: numerar, natură şi în munca asociaţilor,
 • la societăţile de capitaluri aportul poate consta doar în numerar şi în natură.
Circulaţia fracțiunilor capitalului social:
 • părţile sociale şi părţile de interes specific societăţilor de persoane pot fi transmise în condiţii mai restrictive, în timp ce
 • acţiunile societăţilor de capitaluri pot fi înstrăinate, gajate ori urmărite silit fără îndeplinirea vreunei condiţii speciale.

Persoana asociaţilor

Societăţile de persoane se dizolvă prin:
 • falimentul,
 • incapacitatea,
 • excluderea,
 • retragerea sau
 • decesul unuia dintre asociaţi, când, numărul asociaţilor s-a redus la unul singur, afară de excepţiile prevăzute de lege (art. 229 din Legea nr. 31/1990).
Societăţile de capitaluri se dizolvă numai dacă:
 •  numărul acţionarilor s-a redus sub limita prevăzută de lege (2 acţionari),
 •  indiferent de cauza reducerii numărului acţionarilor

Societatea cu răspundere limitată nu se încadrează în niciuna din cele două categorii. Această formă de societate împrumută unele caractere atât de la societăţile de persoane, cât şi de la societăţile de capitaluri.

După întinderea răspunderii asociaților

Potrivit art. 3 din Legii nr.31/1990 răspunderea asociaţilor pentru obligaţiile sociale diferă în raport de forma juridică a societăţii.

 • În societatea în nume colectiv asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile societăţii.
 • În societatea pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată asociaţii răspund până la concurenţa aporturilor lor.
 • În privinţa societăţii în comandită simplă sau pe acţiuni, răspunderea asociaţilor este diferită; asociaţii comanditati răspund nelimitat şi solidar, iar asociaţii comanditari numai în limita aportului lor.

În societăţile de capitaluri răspunderea asociaţilor pentru datoriile societăţii este exclusă. În societăţilor de persoane pot fi urmăriţi şi asociaţii, nelimitat şi solidar, de către creditorii societăţii.

 După împărțirea capitalului social

Din categoria societăţilor cu părţi de interes fac parte:
 • Societatea în nume colectiv şi
 • Societatea în comandită simplă, iar
Din categoria societăţilor pe acţiuni fac parte:
 • Societăţile pe acţiuni şi
 • Comandită pe acţiuni.
 • Capitalul social al societăţii cu răspundere limitată este împărţit în părţi sociale.

Diferă modul de transmitere a fracțiunilor capitalului social. În timp ce părţile de interes nu sunt transmisibile, iar părţile sociale se pot transmite în mod excepţional şi în condiţiile prevăzute de lege. Acţiunile sunt supuse principiul liberei circulaţii a acestora.

După existența ori inexistența posibilității de emitere titluri de valoare

Singurele societăţi care pot emite titluri de valoare sunt societăţile pe acţiuni şi comandită pe acţiuni. Doar acţiunile reprezintă titluri de valoare. Calitatea de titlu de valoare conferă titularilor dreptul de a le valorifica prin cesiune sau constituirea de garanţii.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.