Extras Carte Funciara pentru Informare

∞ Cuvântul este umbra faptei ∞

Extras Carte Funciară pentru Informare este actul juridic eliberat de BTCPI ce prezintă situaţia cadastral-juridică a imobilului, respectiv poziţiile active din cartea funciară la momentul întocmirii acestuia in conformitate cu reglementările din Legea nr. 7/1996.

 Conform art 65 din ORDIN  nr. 700 din 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară Biroul teritorial eliberează extrase de carte funciară pentru informare:

  • la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice interesate,
  • fără a-și justifica interesul și contra unei taxe de eliberare, 
  • pentru a face cunoscută situaţia cadastral-juridică a imobilului la momentul întocmirii acestuia.

Cererile având ca obiect eliberare extrase de carte funciară primite prin fax, e-mail, on-line sau prin orice altă modalitate de comunicare care asigură confirmarea de primire se soluţionează şi se eliberează fără a fi condiţionate de primirea cererilor în original, cu condiţia ca plata tarifelor aferente să fie efectuată.

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ……………..
Nr. de înregistrare ………………/……/…../ 20……

C E R E R E

pentru eliberare Extras de Carte Funciară pentru Informare

Domnule asistent-registrator,  

Subsemnatul (a) ………………………………… domiciliat (ă) în localitatea ………… str. ……………..……… nr. ………./….., legitimat (ă) cu ………………….., CNP …………..……..…, tel/fax ……………………., e-mail: ……………….., vă rog să-mi eliberaţi un extras de carte funciară de informare, privind imobilul situat în comuna/ oraşul/ municipiul ………………, str. ……, nr. …….  bl. ……, scara …….. ap…., având Cartea Funciară nr. ………………. a localităţii …………………….…, cu nr. cadastral ………………..……, necesar la ………………………………………….……………… .
S-a achitat tariful de ………………….. lei prin chitanţa nr…………/20….., pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. PI02.

Data ..…./……………../ 20..…                                                    Semnătura,

Termenele de eliberare a Extrasului de Carte Funciara de Informare se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare neintrând în calculul acestora.

Cererile care fac obiectul înregistrării în registrul general de intrare pot fi soluţionate în regim de urgenţă:

  • la solicitarea persoanei interesate şi
  • cu achitarea unui tarif suplimentar.

Solicitarea soluţionării unei cereri în regim de urgenţă se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât şi ulterior, în baza dovezii achitării diferenţei de tarif.

Termenul de eliberare al Extrasului de Carte Funciară de Informare este de 2 zile lucrătoare sau o zi lucrătoare la urgență.

Model………Cerere pentru Extras de Informare ……

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.