Efectuarea de lucrari neautorizate in zona drumului public

∞ Succesul nu constă în a nu face greșeli, ci în a nu face aceeași greșeală de două ori ∞

Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public

Art.341 Cod penal Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public
 • (1) Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
 • (2) Amplasarea unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie, dacă prin aceasta se creează un pericol pentru siguranţa circulaţiei, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
 • (3) Persoana autorizată de administratorul căii ferate care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
 • (4) Cu pedeapsa prevăzută în alin.(3) se sancţionează şi persoana autorizată de către administratorul unui drum public sau executantul unei lucrări pe partea carosabilă, care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrărilor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie.

Securitatea traficului rutier pe drumurile publice naționale este garantată de stat şi se asigură prin executarea Legii privind siguranţa traficului rutier.

Pe drumurile publice naționale, în afara localităţilor, se interzice amplasarea construcţiilor de orice fel pe acostament şi în zona de siguranţă a drumului.

Administrarea drumurilor publice şi private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor (art.1 din Ordonanța nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor).

Prin infracțiunea ”Efectuarea de lucrari neautorizate în zona drumului public” sunt patru incriminări:
 • efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie
 • amplasarea unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie, dacă prin aceasta se creează un pericol pentru siguranţa circulaţiei
 • neluarea măsurilor corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată de către persoana autorizată de administratorul căii ferate
 • neluarea măsurilor corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau lucrari pe drumurile publice de către persoana autorizată de administratorul unui drum public sau executantul unei lucrări pe partea carosabilă, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie
Administrator al unui drum public este acel operator economic care:
 • deţine contract de concesiune cu Ministerul Transporturilor, legal încheiat,
 • desfăşoară activităţi curente de întreţinere, reparare, administrare şi exploatare a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii
 • desfășoară activităţi de încasare şi stabilire în condiţiile legii a taxei de utilizare a infrastructurii, a tarifelor de trecere
 • desfășoară activităţi de semnalizare a traficului rutier,
 • desfășoară activităţi de implementare a sistemelor inteligente de transport rutier, precum şi alte activităţi de administrare a infrastructurii rutiere stabilite prin lege

Obiectul juridic special al infracţiunilor, prevăzute în art. 341 Cod penal, este constituit din relaţiile sociale privind siguranţa circulaţiei rutiere.

Obiectul material al acestor infracțiuni poate fi: panourile sau reclamele publicitare amplasate nelegal în zona drumului.

 Subiecţii infracţiunii ” Efectuarea de lucrari neautorizate în zona drumului public”

Subiectul activ

Subiectul activ nu este calificat pentru:

 • efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public (alin.1, art.341)
 • amplasarea unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului (alin.2, art.341)

Subiectul activ este calificat pentru:

 • neluarea măsurilor corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată (alin.3, art.341)
 • neluarea măsurilor corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrărilor pe drumurile publice (alin.4, art.341)

Subiectul pasiv al infracţiunilor examinate este statul.

Participaţia penală este posibilă în toate formele pentru infracțiunile de la art.341 alin.1 și 2.

Conţinutul constitutiv al infracțiunii

Latura obiectivă

În structura laturei obiective a unei infracţiuni distingem ca elemente componente următoare:

 • Elementul material constînd în acţiunea sau inacţiunea incriminată
 • Urmarea imediată sau urmarea socialmente periculoasă
 • Legătura (raportul) de cauzalitate între elementul material şi urmarea imediată
Elementul material

Elementul material desemnează actul de conduită interzis prin norma de incriminare. Acest element este esenţial oricărei infracţiuni având în vedere că infracţiunea este fapta periculoasă săvîrşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală.

În norma de incriminare elementul material este desemnat printr-un cuvânt sau expresie ce arată acţiunea sau inacţiunea interzisă.

Elementul material al infracțiunii ”Efectuarea de lucrari neautorizate în zona drumului public” constă în:
 • efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie.

Efectuarea unor lucrări presupune construirea, modificarea, modernizarea sau reabilitarea drumurilor publice. Amenajarea accesului rutier este activitatea prin care se creează condiţiile favorabile intrării cu vehicule la drumul public.

 • amplasarea unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului:
 1. fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori
 2. cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie,
 3. dacă prin aceasta se creează un pericol pentru siguranţa circulaţiei

OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, definește termenii specifici circulației pe drumul public, astfel: Zona drumului public cuprinde suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, zona de protecţie şi zona de siguranţă (art.6 pct.38).

 • neluarea măsurilor corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată de către persoana autorizată de administratorul căii ferate.
 • neluarea măsurilor corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrărilor pe drumurile publice de către persoana autorizată de administratorul unui drum public sau executantul unei lucrări pe partea carosabilă, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie
Urmarea imediată

Urmarea imediată constă în vătămarea adusă valorii sociale ocrotite prin săvârşirea faptei interzise de legea penală.

Ea poate consta:

 • într-o schimbare a obiectului sau a poziţiei acestuia, cînd obiectul are un aspect material (distrugerea unui bun)
 • într-o stânjenire a normalei desfăşurări a relaţiei sociale născute în legătură şi datorită valorii sociale ocrotite, când o infracţiune are natură morală (insulta).

Urmarea social periculoasă trebuie să fie imediată, adică să fie rezultatul nemijlocit al acţiunii sau inacţiunii. Infracţiunile care au în conţinut referiri la urmarea produsă prin infracţiune, sunt infracţiuni de rezultat numite şi materiale.

Dacă rezultatul nu s-a produs, atunci infracţiunea nu s-a consumat, rămânând în faza de tentativă. Infracţiunile care nu au în conţinut referiri la rezultat sunt infracţiuni de pericol formale.

În cazul infracţiunilor prevăzute de ”Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public” urmarea imediată constă:

 • într-o stare de pericol pentru relaţiile sociale ce formează obiectul ocrotirii penale (pentru infracțiunile de la alin.1-3)
 • în producerea unui accident de circulaţie (pentru infracțiunile de la alin.4).
Raportul de cauzalitate

Raportul de cauzalitate constituie cea de a treia componentă a laturii obiective a infracțiunii și constă în legătura de la cauză la efect ce trebuie să existe între acțiunea sau inacțiunea incriminată de lege și urmarea pe care aceasta o produce.

La infracțiunile de rezultat este necesar să se demonstreze existenţa unui raport de cauzalitate între acţiunea săvârşită cu vinovăţie şi rezultatul ilicit survenit.

Raportul de cauzalitate al infracțiunii ”Efectuarea de lucrari neautorizate în zona drumului public”:
 • rezultă ex re (pentru infracțiunile prevăzute de art.341 alin.1 și 3)
 • trebuie demonstrate (pentru infracțiunile prevăzute de art.341 alin.2 și 4) deoarece acestea sunt infracţiuni de rezultat.

Latura subiectivă a infracțiunii ”Efectuarea de lucrari neautorizate în zona drumului public”

Vinovăţia este atitudinea psihică a făptuitorului faţă de faptă și urmările socialmente periculoase ale acesteia. Formele vinovăţiei sunt: intenţia (directă ori indirectă), culpa (simplă sau cu prevedere) și praeterintenţia.

Vinovăţia, ca element al laturii subiective, există doar atunci când acţiunea sau inacţiunea care constituie element material al laturii obiective sunt săvârșite cu forma de vinovăţie prevăzute de lege.

Infracţiunile prevăzute de art.341 Cod penal se comit numai cu intenţie, care poate fi directă sau indirectă. În norma de incriminare nu există cerinţe privitoare la mobilul faptei sau scopul făptuitorului. Comiterea faptei din culpă sau fără vinovăţie nu constituie infracţiune.

 Forma de săvârșire a infracțiunii

Forma infracțiunii cuprinde ca element constitutiv o acțiune sau o inacțiune care este incriminată în mod distinct de legea penală. La infracţiunea ”Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public”:

 • actele de pregătire şi tentativa nu sunt incriminate, legiuitorul considerând că ele nu prezintă un grad de pericol social suficient pentru a avea relevanţă penală.
 • consumarea infracţiunii are loc în momentul în care elementul material este executat integral.

  Sancţionarea

Sancțiunile de drept penal reprezintă consecințele încălcării normelor de drept penal și, totodată, amenințarea cu anumite privațiuni și suferințe inevitabile în cazul încălcării normelor penale. Prin aplicarea sancțiunilor de drept penal se restabilește ordinea de drept, se realizează atât prevenirea săvârșirii de infracțiuni din partea celui sancționat, cât și prevenirea săvârșirii de către alții de fapte interzise prin normele penale.

Pentru infracţiunea ”Efectuarea de lucrari neautorizate în zona drumului public” sunt prevăzute următoarele pedepse:
 • Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
 • Amplasarea unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie, dacă prin aceasta se creează un pericol pentru siguranţa circulaţiei, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Persoana autorizată de administratorul căii ferate care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Cu pedeapsa prevăzută mai sus se sancţionează şi persoana autorizată de către administratorul unui drum public sau executantul unei lucrări pe partea carosabilă, care:

 • nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrărilor pe drumurile publice,
 • dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie.

Similar Posts

5 Comments

 1. acoperirea gropilor cu piatra din demolari pentru un drum neintretinut de primarie reprezinta infractiune?

 2. Simea Constantin spune:

  Buna ziua am și eu un vecin care face șanțuri pe drum cum vrea el ,anul trecut a fost atît de adînc că mi-am rupt telescopul de la mașină personala.Vreau sa va spun că nu are nici o autorizație de la primărie.Este aceasta o infracțiune? Mulțumesc frumos aștept răspunsul dumneavoastră.

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 341 Cod penal
   (1) Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

   În cazul infracţiunii prevăzute în art. 341 alin. (1), elementul material constă în efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori de amenajare a accesului rutier la drumul public, fără autorizaţie de construcţie eliberată în condiţiile legii ori cu încălcarea condiţiilor stabilite în autorizaţie. Efectuarea unor lucrări presupune realizarea sau executarea acestora, respectiv construirea, modificarea, modernizarea sau reabilitarea, iar amenajarea accesului rutier este activitatea prin care se creează condiţiile favorabile intrării cu vehicule la drumul public.
   https://projurista.ro/distrugerea-infractiune-contra-patrimoniului/

   1. Buna, am o situație: pe terenul meu( arabil) s-a construit un drum de catre un operator economic care are interes in zona ( s-a pietruit…folosindu-se piatră s-a facut ca o fundație a drumului, e înălțat, si pe deasupra e pus pietris, iar lățimea drumul e undeva la 6-7 metri. Aș vrea sa știu unde se încadreaza fapta… ce drepturi au încalcat….de ce acte ( autorizatii, certificate, proiecte ) aveau nevoie.eu fiind propritar cu titlu de proprietate. Și in ce măsură autoritatile locale( primarie , poliția, etc) pot lua măsuri împotriva acestora.
    Mulțumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.