Efectele licitatiei de vanzare silita imobil

∞ Cel ce scrie, transmite; cel ce vorbește, comunică; cel ce gesticulează, convinge ∞
 O clădire poate fi executată prin următoarele forme de vânzare silită:
 • prin vânzare amiabilă (articolul 754 din Codul de procedură civilă)
 • prin vânzare directă (art. 755 Codul de procedură civilă)
 • prin vânzare forțată (articolul 756 din Codul de procedură civilă)

Vânzare silită prin licitația publică a clădirii se va face dacă:

 • nu există nici un acord între părți cu privire la utilizarea acestuia
 • vânzarea directă sau amiabilă nu este realizată

Această formă de utilizare forțată a clădirii se face prin executor judecătoresc.

VÂNZARE SILITĂ CONSTRUCȚIE PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ

Neîndeplinirea în mod voluntar a obligațiilor debitorului în termen de 15 zile de la comunicarea avizului executării, executorul execută procedura de vânzare forțată.

Această etapă implică:

 • evaluarea proprietății urmărite,
 • determinarea prețului proprietății și a valorii altor drepturi,
 • vânzare,
 • publicitatea vânzării

EVALUAREA CLĂDIRII

Executorul va determina imediat valoarea de circulație a bunului:

 • atunci când este posibil
 • prin raportare la prețul mediu de piață din respectiva localitate
 • printr-o încheiere ce trebuie comunicată părților (creditorului și debitorului)
Evaluarea se va face de către un expert evaluator:
 • la cererea părților interesate – debitor, creditor, terţul dobânditor al imobilului, coproprietarii imobilului, creditorii intervenienţi
 • în cazul în care evaluarea nu poate fi făcută de către executor

Cererea de numire a unui expert evaluator se face în termen de 15 zile de la comunicarea încheierii prin care executorul a stabilit valoarea de circulație a imobilului, fiind un termen de decădere. Numirea expertului se face de către executorul judecătoresc printr-o încheiere executorie. O altă expertiză nu este admisă, însă părțile au libertatea să convină o altă valoare.

Efectele licitației de vânzare silită imobil

1) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului

Prin actul de adjudecare se marchează finalitatea executării silite imobiliare. În cuprinsul său se face mențiunea că el constituie titlul de proprietate, fiind un act translativ al dreptului de proprietate în favoarea adjudecatarului.

El poate fi întocmit numai după plata prețului sau a avansului, dacă imobilul a fost vândut cu plata prețului în rate. Constituie titlul executoriu pentru adjudecatar – în caz de refuz de predare voluntară a posesiei imobilului de către debitor se poate rezolva prin executarea silită în baza actului de adjudecare.

Actul de adjudecare va cuprinde următoarele mențiuni:
 1. denumirea şi sediul organului de executare;
 2. numele executorului judecătoresc;
 3. numărul şi data procesului-verbal de licitaţie;
 4. numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul debitorului, ale terţului dobânditor şi ale adjudecatarului;
 5. preţul la care s-a vândut şi modalitatea de achitare în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata în rate;
 6. menţiunea, dacă este cazul, că imobilul s-a vândut grevat de drepturile de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute ori, după caz, liber de aceste drepturi
 7. datele de identificare ale imobilului cu arătarea numărului cadastral sau topografic şi a numărului de carte funciară, precum şi datele de identificare ale fostului proprietar;
 8. menţiunea că actul de adjudecare este titlu de proprietate şi că poate fi înscris în cartea funciară;
 9. menţiunea că, pentru adjudecatar, actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva:
 • debitorului
 • a terţului dobânditor
 • oricărei persoane care posedă ori deţine imobilul adjudecat, fără a putea invoca un drept opozabil în condiţiile legii;
 1. menţiunea că, pentru creditor sau debitor, după caz, actul de adjudecare constituie titlu executoriu împotriva adjudecatarului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate;
 2. data întocmirii actului de adjudecare, semnătura şi ştampila executorului judecătoresc, precum şi semnătura adjudecatarului.
2) Restituirea garanţiilor

După adjudecarea imobilului de către unul din participanți, executorul judecătoresc va dispune, prin proces-verbal de licitație restituirea garanțiilor depuse de restul participanților.  Procesul-verbal constituie titlul executoriu (art.851 Cod procedură civilă).

3) Stingerea dreptului de preemţiune

Titularul unui drept de preemțiune asupra imobilului își poate valorifica acest drept dacă participă la licitația bunului. Neparticiparea titularului unui astfel de drept de preemțiune asupra imobilului la licitație are drept sancțiune:

 • imposibilitatea de executarea acestui drept ulterior momentului adjudecării imobilului
 • este decăzut din dreptul de a mai pretinde beneficiul pe care i l-ar fi conferit acest drept
4) Viciile ascunse şi leziunea

Actul de adjudecare are natura unui contract de vânzare-cumpărare prin transferul dreptului de proprietate dar:

 • nu există garanție contra viciilor ascunse ale bunului imobil adjudecat și
 • nici nu poate fi cerută anularea pentru leziune
 • nu are ca efect încetarea retroactivă a dreptului de proprietate al debitorului. Aceasta face ca locațiunea și celelalte acte juridice privitoare la imobil să continue sau vor înceta în raport cu dispozițiile legale care le reglementează.

PREȚUL ADJUDECĂRII

Adjudecatarul trebuie să depună prețul:
 • înainte de a i se elibera actul de adjudecare,
 • la dispoziția executorului judecătoresc,
 • în termen de 30 zile de la data vânzării, ținându-se seama de garanția depusă în contul prețului.

Dacă adjudecatar este un creditor al debitorului urmărit, el poate depune creanța sa în contul prețului. Este obligat să depună diferența de preț în același termen de cel mult 30 zile de la data vânzării.

Dacă adjudecatarul nu depune prețul în termen de cel mult 30 zile de la data vânzării se aplică sancțiunea scoaterii din nou la vânzare a imobilului în contul adjudecatarului. Imobilul se va vinde la un preț mai mic, iar diferența de preț va fi achitată de adjudecatarul inițial.

Procedura legală a revânzării va respecta procedura legală a vânzării la licitație. Se va aduce la cunoștința datornicului (primul adjudecatar) în contul căruia se face vânzarea și creditorului urmăritor. Dacă la licitație adjudecatarul achită prețul inițial el nu va mai fi obligat decât la cheltuielile generate de noua licitație.

PROCESUL-VERBAL DE LICITAȚIE

 Procesul-verbal se întocmește de executor atât pentru termenul la care licitația a fost amânată cât și pentru desfășurarea acesteia.

În acest act se va cuprinde:
 • locul, data si ora când s-a ținut licitația,
 • numele executorului
 • date de identificare ale creditorului și debitorului, terțului dobânditor, ale reprezentanților lor
 • date de identificare ale participanților cu arătarea sumelor oferite de fiecare
 • indicarea faptului că ofertanții au depus garanții, că a fost reţinută cea a ofertantului câștigător și că restituirea garanțiilor depuse de ceilalți participanți
 • datele de identificare ale proprietarului clădirii
Raportul de licitație este însoțit de:
 • ofertele de cumpărare
 • raportul de expertiză

Acesta va fi semnat de către executorul judecătoresc, creditorul, debitorul, achizitorul terț, ofertantul și ceilalți ofertanți.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.