Drepturi si obligatii uzufruct

∞ Și în cuvinte și în fapte ferește-te de ce este comun și obișnuit ∞

DREPTURILE  UZUFRUCTUARULUI privind UZUFRUCT

 Drepturi si obligatii uzufruct, conf.art.703 Cod civil uzufructul este

 • dreptul de a folosi bunul altei persoane şi
 • dreptul de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanța

Prerogativele se exercită în mod direct și nemijlocit de către titularul acestui drept. Nu este necesară intervenția unei alte persoane ori o prestație specifică din partea nudului proprietar. Dacă posesia bunului este divizată între uzufructuar și nudul proprietar, dreptul de folosință constituie monopolul uzufructuarului.

Dreptul de uzufruct îi conferă uzufructuarului prerogativele

a) Dreptul de a folosi bunul

Conferă titularului posibilitatea de a folosi în exclusivitate bunul primit precum și asupra tuturor accesoriilor şi a tot ce se uneşte şi se încorporează în acesta. Dreptul de a folosi bunul este numai de natura uzufructului, nu se esența sa.  Nudul proprietar şi uzufructuarul pot conveni ca pe durata uzufructului, folosința bunului să se exercite în comun de către ei sau împreună cu o terță persoană.

Dacă uzufructul are ca obiect bunuri consumtibile uzufructuarul dobândește și posibilitatea:

 • de a le consuma el însuși sau
 • de a le înstrăina,
 • cu îndatorirea de a restitui, la sfârșitul cvasiuzufructului
Se poate restitui:
 • bunuri de aceeași calitate, valoare și cantitate sau
 • contravaloarea lor la data stingerii uzufructului, în funcție de preferința proprietarului.

Dacă uzufructul are ca obiect bunuri care se uzează ca urmare a folosinței lor fără a fi consumptibile, uzufructuarul are dreptul de a le utiliza ca un bun proprietar, potrivit destinației lor.

b) Dreptul de a culege fructele  

Conform art. 709 Cod civil, care prevăd că „în lipsă de stipulaţie contrară, uzufructuarul are folosinţa exclusivă a bunului, inclusiv dreptul de a culege fructele acestuia.” Acest drept se naşte din momentul în care uzufructul a fost constituit.

Excepţia este uzufructul constituit prin testament, când fructele nu vor putea fi percepute decât:

 • din ziua în care i-a fost predat legatul de bunăvoie sau, în lipsă,
 • din ziua depunerii la instanţă a cererii de predare

Fructele civile se cuvin uzufructuarului proporțional cu durata uzufructului, dreptul de a le pretinde dobândindu-se zi cu zi.

   Infografic-Drepturi-si-obligatii-uzufruct

Regulile speciale, în ceea ce privește perceperea fructelor au în vedere:
 • exploatarea pădurilor înalte, tinere, pomilor fructiferi, carierelor de piatră şi nisip,
 • exploatarea comorilor,
 • uzufructul asupra unei creanțe
 • uzufructul rentei viagere

Uzufructuarul are dreptul ca să folosească acele cariere de piatră și de nisip aflate în exploatare la constituirea dreptului său, în aceleași condiții în care erau folosite de nudul proprietar. Uzufructuarul nu va avea nici un drept, pe timpul existenței acestui drept:

c) Dreptul de a cesiona uzufruct

În ceea ce priveşte uzufructul în sine, adică exerciţiul dreptului de folosinţă, uzufructuarul are facultatea de a opta între:

 • exploatarea directă, personală a lucrului şi
 • exploatarea indirectă a acestuia, el putând să reţină foloasele pentru el sau închiriindu-l ori cedându-i folosinţa altuia
Obiectul cesiunii îl poate constitui:
 • fie însuşi uzufruct,
 • fie emolumentul uzufruct – cesiunea nu atrage desfiinţarea raportului juridic stabilit între nudul proprietar şi uzufructuar

Uzufructuarul va continua să fie mai departe răspunzător faţă de nudul proprietar cu privire la conservarea şi restituirea lucrului. Uzufructul se va stinge la încetarea din viaţă nu a cesionarului, ci a cedentului, adică a uzufructuarului. Cesiunea poate fi cu titlu gratuit sau cu titlu oneros.

Când uzufructul este asupra unui bun imobil:

 • se aplică dispoziţiile în materie de carte funciară,
 • uzufructuarul poate cesiona uzufructul fără acordul nudului proprietar

Excepţie:

Acordul acestuia este obligatoriu, dacă prin actul de constituire a dreptului de uzufruct s-a stipulat expres necesitatea acestui consimțământ.

Cesiunea dreptului de uzufruct schimbă raporturile juridice:
 • încetează raportul juridic între nudul proprietar şi uzufructuarul cedent
 • iau naştere raporturi juridice între nudul proprietar şi uzufructuarul cesionar
 • raporturile juridice se schimbă de la data primirii notificării cesiunii în ambele situaţii

Până la notificarea cesiunii către nudul proprietar, uzufructuarul cedent şi cesionarul uzufructului răspund solidar faţă de nudul proprietar pentru îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din convenţia de constituire.

După primirea notificării de către nudul proprietar:
 • cesionarul este ţinut faţă de nudul proprietar la îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce incumbă uzufructuarului
 • între nudul proprietar şi cedentul uzufructuar se nasc raporturi de fideiusiune,
 • cedentul uzufructuar are calitatea de garant personal al cesionarului uzufructuar pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de nudul proprietar.
Termenul (durata) cesiunii:
 • este cel rezultat din contractul de cesiune,
 • nu mai mult de durata maximă prevăzută în contractul de constituire, respectiv cel mult decesul uzufructuarului iniţial, în cazul uzufructului viager.

La încetarea cesiunii prin îndeplinirea termenului stipulat, cesionarul are obligaţia de a preda cedentului bunul imobil. În caz de stingere a uzufructului prin decesul cedentului uzufructuar, cesionarul uzufructuar are obligaţia de a restitui bunul proprietarului.

 d) Dreptul de a închiria sau arenda bunul primit în uzufruct

Uzufructuarul are dreptul de a închiria sau arenda bunul primit în uzufruct. Durata locaţiunilor consimţite de uzufructuar asupra bunurilor imobile, sunt opozabile proprietarului sau moştenitorilor acestuia:

 • după stingerea uzufructului prin decesul sau
 • după încetarea existenţei persoanei juridice a uzufructuarului, pe o perioadă de maximum 3 ani de la data stingerii uzufructului. Aceasta sub condiţia ca aceste locaţiuni să fie notate în Cartea Funciară.

În cazul reînnoirilor închirierii imobilelor consimţite de către uzufructuar înainte de expirarea contractului iniţial:

 • sub condiţia îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară
 • aceste închirieri sunt opozabile proprietarului pe o perioadă de cel mult 6 luni sau un an dacă la data stingerii uzufructului nu au fost puse în executare
 • locaţiunea nu poate opera pe o perioadă mai mare de trei ani de la stingerea uzufructului

În situaţia în care uzufructul se stinge prin împlinirea termenului pentru care a fost constituit, locaţiunile încetează odată cu stingerea uzufructului.

Închirierea sau arendarea bunului primit în uzufruct:
 1. este opozabilă proprietarului
 2. durata contractului este redusă la termenele stabilite de lege
 3. reducere ce nu va putea fi cerută decât de nudul proprietar, fiind o măsură creată exclusiv în favoarea sa

e) Dreptul de a fi despăgubit de către proprietar

Uzufructuarul poate pretinde proprietarului:

 • să-l despăgubească pentru lucrările necesare pe care le-a făcut cu privire la imobil sau
 • să-i plătească o indemnizaţie echitabilă pentru lucrările adăugate sau îmbunătăţirile efectuate cu acordul proprietarului
 • dacă acestea au sporit valoarea imobilului
Apărarea dreptului de uzufruct

Uzufructuarului i se recunoaște dreptul de a-și apăra dreptul de uzufruct împotriva oricărei persoane, inclusiv împotriva nudului proprietar, pe calea acțiunii confesorii de uzufruct.

  OBLIGATIILE  UZUFRUCTUARULUI

Cea mai importantă obligaţie a uzufructuarului este aceea de a restitui lucrul în starea în care l-a primit. Din această obligaţie se desprind toate celelalte îndatoriri ale uzufructuarului.

a) Obligatia de a conserva substanta bunului

Uzufructuarul are obligația de a conserva substanta bunului pentru a putea restitui nudului proprietar bunul la încetarea uzufructuarului. În cazul cvasiuzufructului este conferit uzufructuarului dreptul de a consuma bunurile primite, neavând obligația de a conserva bunul.

Obligația uzufructuarului de a folosi bunul ca un bun proprietar este:

 • un criteriu de apreciere a eventualei culpe a uzufructuarului
 • dacă nudul proprietar ar pretinde despăgubiri pentru daunele pe care le-a suferit în timpul uzufructului.

b) Obligaţia de a întocmi inventar şi de a da garanţie înainte de a intra în folosinţa bunului

Uzufructuarul este obligat să inventarieze bunurile mobile şi să constate starea bunului imobil.

Excepţie:

 • în cazul uzufructul dobândit prin uzucapiune
 • inventarul se întocmeşte numai în prezenţa nudului proprietar sau după notificarea lui
Inventarul este concretizat într-un act:
 • prin care se enumeră și descrie bunurile mobile,
 • este un înscris sub semnătură privată sau
 • poate fi inclus în actul de constituire a uzufructului
Privitor la bunurile imobile este suficient:
 • să se încheie un proces verbal care să constate starea lor material
 • aceasta pentru a se putea determina care sunt deteriorările pe care le-a cauzat uzufructuarul în exerciţiul dreptului său de folosință
 • determinarea deteriorilor se face la încetarea uzufructului

Fără îndeplinirea acestei obligații, nudul proprietar poate refuza să îl lase pe uzufructuar să intre în posesia bunului. Până la îndeplinirea acestor formalităţi, nudul proprietar are un drept de retenţie. Obligaţia de a constitui o garanţie de către uzufructuar este obligatorie.

Excepţie:

 • când părţile au convenit altfel în mod expres sau
 • când vânzătorul sau donatorul a transmis nuda proprietate şi a rezervat uzufructul.
Garanția poate fi:
 • atât reală (ipotecă imobiliară sau mobiliară)
 • cât și personală (fideiusiune)

Nu vor fi obligați să constituie o asemenea garanție vânzătorul și donatorul care:

 • au vândut ori au donat un anumit bun,
 • şi-au rezervat pentru ei dreptul de usufruct
Uzufructuarul poate fi obligat la depunerea unei garanții sau luarea unei măsuri conservatorii:
 • chiar dacă prin actul de constituire a fost scutit de această obligaţie
 • dacă devine insolvabil pe parcursul exercitării dreptului de uzufruct
 • dacă prin faptele sale pune în pericol drepturile nudului proprietar pe parcursul exercitării dreptului de uzufruct

În situația în care uzufructuarul nu poate constitui nici o garanţie, instanţa de judecată la cererea nudului proprietar poate numi un administrator al imobilelor. Contravaloarea fructelor bunurilor se va depune la o instituţie de credit, caz în care uzufructuarul are dreptul numai la dobânzi.

c) Obligaţia de a respecta destinaţia bunului

Prevederea legală dispune că uzufructuarul este ţinut să respecte destinaţia dată bunurilor de nudul proprietar,:

 • nu poate să transforme bunurile astfel primite ori
 • nu poate să le schimbe destinația

Excepții

Uzufructuarul va putea schimba destinația dată de proprietar bunului asupra căruia poartă uzufructul atunci când printr-o asemenea schimbare :

 • se asigură o creștere a valorii bunului
 • nu se prejudiciază în nici un fel interesele proprietarului (nudul proprietar)

d) Obligaţia de a suporta reparaţiile de întreţinere a bunului

Uzufructuarul are obligaţia de a suporta:

 • reparaţiile de întreţinere a bunului,
 • reparaţiile mari fiind în sarcina proprietarului.

Uzufructuarul are dreptul la restituirea contravalorii reparaţiilor de la proprietar, actualizate la data plăţii, în tot cursul anului:

 • când nudul proprietar nu le-a efectuat la timp, deşi a fost notificat despre necesitatea efectuării reparaţiilor mari
 • când uzufructuarul a executat aceste reparaţii

Dacă lucrările sau îmbunătățirile privitoare la bunul dat în uzufruct au fost făcute fără încuviințarea nudului proprietar, acesta poate cere obligarea uzufructuarului:

 • la ridicarea lor și
 • la readucerea bunului în starea în care i-a fost încredințat la constituirea uzufructului

Uzufructuarul va putea cere o indemnizație echitabilă:

 • pentru lucrările necesare adăugate sau
 • pentru îmbunătățirile făcute cu încuviințarea proprietarului
 • dacă prin efectuarea lor a sporit valoarea bunului

e) Obligaţia de a suporta sarcinile şi cheltuielile în caz de litigiu, obligaţia de înştiinţare a nudului proprietar

Uzufructuarul, având folosinţa bunului, este obligat să suporte:

 • toate sarcinile şi cheltuielile rezultate din această folosinţă,
 • inclusiv litigiile rezultate din folosinţa bunului, culegerea fructelor şi încasarea veniturilor.

Totodată, uzufructuarul are obligaţia de a-l înştiinţa pe nudul proprietar cu privire la orice încercare de contestare a dreptului său de proprietate.

f) Obligaţia de a restitui bunul primit la încetarea uzufructului

Operează în condiţii diferite la uzufruct sau cvasi- uzufruct. La  uzufructul viager această obligaţie va fi adusă la îndeplinire de către moştenitorii uzufructuarului.

Uzufructuarul va face o restituire în natură, în starea în care se găseau la data naşterii uzufructului:

 • dacă uzufructul a avut ca obiect bunuri care nici nu se consumă, nici nu se deteriorează prin întrebuinţare
 • aşa cum rezultă din procesul-verbal de inventar în cazul bunurilor mobile sau din actul constatator în cazul imobilelor

Dacă uzufructul a avut ca obiect bunuri consumptibile cvasiuzufructuarul are obligaţia la restituirea:

 • echivalentului în natură sau
 • echivalentului în bani

Dacă uzufructul a avut ca obiect lucruri care se deteriorează prin întrebuinţare, uzufructuarul va fi obligat să le restituie în starea în care se află la data stingerii uzufructului.

 DREPTURILE  NUDULUI  PROPRIETAR privind UZUFRUCT

a) Dreptul de a poseda bunul din uzufruct

Însăși posesia acelui bun va fi fragmentată între:

 • nudul proprietar (ce are reprezentarea subiectivă că el continuă să stăpânească bunul) și
 • uzufructuar (care va stăpâni bunul, va avea o posesie cu element subiectiv corespunzător dreptului său de uzufruct)

b) Dreptul de a dispune de bun din uzufruct

După constituirea dreptului de uzufruct. Indiferent că este cu titlu oneros sau gratuit, proprietarul este titularul dreptului de proprietate. El are atributul dispoziției asupra bunului asupra căruia s-a constituit uzufructul, putând:

 • înstrăina,
 • dona sau
 • greva cu sarcini reale nuda proprietate asupra bunului,
 • cu obligația de a nu stânjeni pe uzufructuar în exercitarea drepturilor sale.
Proprietarul dreptului de uzufruct
 • are dreptul de a încasa productele bunului, întrucât uzufructuarul în virtutea dreptului său are dreptul de a încasa numai fructele bunului
 • are dreptul la constituirea, în favoarea sa, de către uzufructuar a unei garanţii pentru îndeplinirea obligaţiilor,
 • excepţie este situaţia când vânzătorul sau donatarul au înstrăinat nuda proprietate cu rezerva uzufructul

Prin convenţia de constituire a dreptului de uzufruct, proprietarul îl poate scuti pe uzufructuar de constituirea garanţiei.

Nudul proprietar poate solicita instanţei de judecată:

 • obligarea uzufructuarului să depună o garanţie sau să ia o măsură conservatorie
 • dacă ulterior convenţiei, uzufructuarul săvârşeşte fapte ce pun în pericol dreptul nudului proprietar sau devine insolvabil 

c) Dreptul de a-și asigura apărarea nudei sale proprietăți

Nudul proprietar:

 • poate solicita încetarea uzufructului în cazul unui abuz de folosinţă din partea uzufructuarului
 • la încetarea uzufructului are dreptul la restituirea bunului împreună cu toate lucrările voluptorii efectuate de către uzufructuar, fără încuviinţarea proprietarului.
 • poate cere uzufructuarului ridicarea lucrărilor sau îmbunătăţirilor efectuate fără consimţământul său şi readucerea bunului în starea iniţială
 • poate invoca accesiunea imobiliară artificială pentru lucrările autonome efectuate de uzufructuar, dacă părţile nu au convenit altfel sau legea nu prevede altfel
Apărarea nudei proprietăţi
 • pe calea unei acțiuni în revendicare, în situația în care bunul dat în uzufruct a intrat fără drept în stăpânirea altei persoane
 • obiectul acțiunii în revendicare va privi nuda proprietate ca atare.
 • posesia pe care o exercită va putea fi apărată prin acțiunile posesorii îndreptate împotriva terților care i-o tulbură și nu împotriva uzufructuarului

 OBLIGAȚIILE  NUDULUI  PROPRIETAR LA UZUFRUCT

a) Obligația de a efectua reparațiile mari şi de a suporta cheltuielile şi sarcinile proprietăţii de uzufruct

În calitatea sa de proprietar al imobilului acesta are obligaţia de a suporta toate cheltuielile privind reparaţiile mari ale bunului:

 • consolidarea sau reabilitarea construcţiilor privind structura de rezistenţă
 • consolidarea sau reabilitarea zidurilor interioare sau exterioare, acoperişului, instalaţiile electrice, termice

Dacă aceste reparaţii sunt determinate de neefectuarea de către uzufructuar a reparaţiilor de întreţinere, proprietarul este scutit de a suporta aceste reparaţii.

Proprietarul are obligaţia:
 • de a achita toate cheltuielile şi sarcinile proprietăţii iar
 • să ramburseze integral, plus dobânda legală, dacă acestea sunt achitate de către uzufructuar

b) Obligaţia de a preda bunul asupra căruia se constituie uzufruct

Proprietarul are obligaţia de a preda:

 • bunul în starea în care se află la momentul constituirii
 • toate accesoriile bunului
 • tot ce se unește sau se încorporează cu bunul

În acest sens, proprietarul şi uzufructuarul încheie:

 • un inventar al bunurilor mobile şi
 • un proces verbal de constatare a stării imobilului.

Inventarul poate fi întocmit şi în absența proprietarului, dar numai dacă acesta a fost notificat în acest sens de către uzufructuar.

c) Obligaţia de a nu aduce atingere dreptului de folosință a uzufructuarului asupra bunului

Proprietarul are obligaţia de a se abţine de la orice acţiuni, fapte ce ar stânjeni liniştita folosinţă a uzufructuarului.

d) Obligaţia de a respecta locaţiunile constituie de către uzufructuar

Uzufructuarul fiind titularul dreptului de folosinţă asupra bunului de uzufruct şi de a culege fructele bunului, poate închiria sau arenda bunul pe toată perioada existenţei uzufructului. Proprietarul are obligaţia de a respecta locaţiunile constituite de către uzufructuar, pe toată perioada valabilităţii acesteia.

Excepţie:

În cazul locaţiunilor asupra bunurilor imobile, proprietarul are obligaţia să le respecte şi după stingerea uzufructului ca urmare:

 • a decesului uzufructuarului sau
 • a încetării existenţei juridice a uzufructuarului,
 • până la momentul împlinirii locaţiunii, dar nu mai mult de trei ani de la data stingerii uzufructului

Opozabilitatea locaţiunii faţă de proprietar operează numai:

 • în cazul uzufructuarului viager sau
 • pe perioada existenţei persoanei juridice (maxim 30 de ani),
 • nu şi când uzufructuarul a fost constituit pe o anumită perioadă de timp
În cazul în care uzufructul a fost constituit pe o perioadă limitată de timp:
 • locaţiunile constituite de uzufructuar se sting la momentul încetării uzufructului
 • de la aceasta dată proprietarul având dreptul la restituirea bunului

Reînnoirile locaţiunilor sau arendărilor de imobile notate în Cartea Funciară, înainte de expirarea contractelor de locaţiune sau arendare îşi produc efectele:

 • faţă de proprietar şi după stingerea uzufructului,
 • pe o perioadă de cel mult şase luni sau un an,
 • cu condiţia ca la momentul stingerii uzufructului să nu fi fost puse în executare,
 • nu mai mult de trei ani de la data stingerii uzufructului

e) Obligaţia de a plăti uzufructuarului cheltuielile necesare

Proprietarul are obligaţia, ca la încetarea uzufructului:

 • să restituie uzufructuarului cheltuielile necesare pe care acesta le-a efectuat în perioada uzufructului,
 • să achite acestuia o indemnizaţie echitabilă pentru lucrările necesare adăugate sau îmbunătăţirile făcute cu încuviinţarea sa şi care au sporit valoarea bunului.

SITUAȚII SPECIALE ale UZUFRUCT

Uzufruct asupra unei creanțe

Pentru opozabilitate se impune îndeplinirea formalităților de publicitate în materie de cesiuni de creanță.

 • când uzufructul va avea ca obiect o creanță, aceasta va fi opozabilă terților în aceleași condiții ca și cesiunea de creanță.
 • uzufruct al rentei viagere El are dreptul de a percepe veniturile produse de acea renta, dobânzile de zi cu zi.
 • la expirarea dreptului de uzufruct, uzufructuarul trebuie:
 • când uzufructul va avea ca obiect o sumă de bani, uzufructuarul devine titularul unei rente viageră.
 1. să restituie credirentierului constituient al uzufruct veniturile încasate cu anticipație
 2. atunci când este permis uzufructuarului să primească ratele de rentă trimestrial, în avans și indexate cu rata inflației
Uzufruct asupra unui fond de comerț

În situația când uzufructuarul ar dispune de aceste bunuri, el are obligația de a le înlocui cu bunuri similare și de valoare egală.

 • fondul de comerț constituie o universalitate de fapt, iar această universalitate ca masă patrimonială de afectațiune, poate fi dată în uzufruct.
 • în lipsa unei stipulații contrare, uzufructuarul unui fond de comerț nu poate să dispună cu privire la bunurile ce compun fondul de comerț.

Similar Posts

24 Comments

 1. Buna seara .Ma intereseaza in cazul Uzufructului Viager cui îi revine plata impozitului pe clădire? I-ar dacă îi revine îndatorirea uzufructuarului și acesta beneficiază de o scutire la impozit printr-o anumită lege ,acestă scutire se ia in calcul ?Multumesc ,Și aștept un raspuns din partea dumneavoastră .O seara minunata.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform art.735 Cod civil – Cheltuielile şi sarcinile proprietăţii revin nudului proprietar.
   Atunci când sarcinile şi cheltuielile proprietarului au fost suportate de uzufructuar, nudul proprietar este obligat la rambursarea acestora, iar când uzufructul este cu titlu oneros, nudul proprietar datorează acestuia şi dobânda legală.

   Toate taxele, inclusiv impozitul pe clădire este plătit de proprietar.
   Dacă uzufructuarul plăteşte taxele are dreptul să ceară de la proprietar restituirea sumei achitate.

   https://projurista.ro/chemarea-in-garantie-interventie-fortata-in-procesul-civil/

   1. Si in cazul de mai sus, in care uzufructuarul plateste impozitul, cine se trece propriu zis la impozit, nudul proprietar sau uzufructuarul, datorită faptului că uzufructul este un drept real si se înscrie în cartea funciară? Va multumesc!

    1. Gabriela Fainita spune:

     Înregistrarea la taxe şi impozite se face pe numele proprietarului.
     Impozitul se plăteşte de proprietar fiind o cheltuială a proprietăţii.

     Art. 735 Cod civil – Cheltuielile şi sarcinile proprietăţii revin nudului proprietar.

     În CF este trecut:
     proprietarul – cu drept de proprietate dar şi
     uzufructuarul – cu drept de uzufruct ca sarcină a proprietăţii.

     https://projurista.ro/procedura-ofertei-de-plata-si-consemnatiunea/
     https://projurista.ro/dreptul-de-uzufruct/

 2. Alexandru Diaconu spune:

  Dacă părinții mi-au vândut casa cu contract de uzufruct iar eu doresc să construiesc in aceeași curte o altă casă cum procedez?Am dreptul fără acordul lor? Cine va fi proprietarul noii construcții? Vă mulțumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Uzufructul este constituit doar pentru construcție și poate fi cel mult viager (pe durata vieții ambilor părinți).
   Pentru curte nu poate există această sarcină civilă, deci aveți dreptul să construiți o altă casă în aceeași curte.
   Acordul părinților este obligatoriu doar dacă ați construi în locul casei unde locuiesc cu drept de uzufruct.
   Eu vă sugerez să faceți o dezmembrare a curții, adică o lucrare cadastrală prin care să delimitați terenul pe care vreți să construiți noul imobil.
   Având o Carte Funciară proprie, fiind un proprietar cu drepturi depline asupra curții/terenului delimitat de vechea casă, nu veți avea nici o problemă nici cu avizele, nici cu racordarea la rețelele de utilități, dacă vor fi.
   Proprietarul noii construcții veți fi dvs, cu drept exclusiv, nefiind condiționat de acordul părinților.
   Faceți cadastrul și dezmembrarea curții unde vreți să construiți, să aveți ieșire separată la drumul de acces, să poate fi eliberată autorizația de construcție pe terenul proprietatea dvs.

   https://projurista.ro/dreptul-de-uzufruct/

  2. Gabriela Fainita spune:

   ART. 30*) din legea nr.263/2010
   (1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:
       a) unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
       b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;

   Consultați ORDIN nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de munca, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în grupele I şi II de munca în vederea pensionarii

   https://projurista.ro/incadrarea-locurilor-de-munca-in-grupe-speciale/

 3. Bună seara! Îmi este tulburat și îngrădit dreptul de a mi exercita uzufructul viager asupra unui imobil. Nudul proprietar, refuza sa mi predea o cheie a imobilului și folosește tot felul de amenințări. Ce demersuri trebuiesc făcute? Trebuie acționat în instanta sau sunt posibile și alte cai? Mulțumesc anticipat pentru răspuns!

 4. Buju Petre spune:

  Dacă am posesia şi folosinţa exclusivă a apartamentului,în calitate de uzufructuar(nudul proprietar este plecat cu domiciliul în altă ţară de circa 15 ani),cine are obligaţia să achite cheltuielile comune,fond de rulment,de reparaţii ,etc.în asociaţia de proprietari şi ce drepturi exclusive am în această asociatie ? Care este temeiul legal ? Dar impozitul anual pe proprietate(casă + teren),c/v reparaţiilor capitale(majore)…Cine are obligaţia de plată a acestui ultim gen de cheltuieli ?
  Vă mulţumesc foarte frumos pentru ajutor.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform prevederilor art. 729 Cod civil uzufructuarul este obligat să efectueze reparaţiile de întreţinere a bunului iar reparaţiile mari sunt în sarcina nudului proprietar.
   Reparaţiile mari sunt în sarcina uzufructuarului atunci când sunt determinate de neefectuarea reparaţiilor de întreţinere.
   Uzufructuarul este obligat să îl înştiinţeze pe nudul proprietar despre necesitatea reparaţiilor mari.
   Atunci când nudul proprietar nu efectuează la timp reparaţiile mari, uzufructuarul le poate face pe cheltuiala sa, nudul proprietar fiind obligat să restituie contravaloarea lor până la sfârşitul anului în curs, actualizată la data plăţii.
   Toate chletuielile de întreținere sunt în sarcina uzufructuarului, care îl reprezintă pe proprietar în relațiile cu asociația de proprietari.

   Conform art.733 Cod civil uzufructuarul suportă toate sarcinile şi cheltuielile ocazionate de litigiile privind folosinţa bunului, culegerea fructelor ori încasarea veniturilor.
   Dacă bunul este asigurat, pe durata uzufructului primele de asigurare sunt plătite de uzufructuar.

   https://projurista.ro/drepturi-si-obligatii-uzufruct/

 5. Bună dimineața,
  Am o întrebare: într-un apartament, centrala termica trebuie înlocuită. E sarcina uzufructuarului sau a proprietarului? Menționez că anual taxa de verificare/control/întreținere a centralei a fost achitată de uzufructuar.
  Va mulțumesc,
  Stefan

  1. Gabriela Fainita spune:

   În obligația nudului proprietar intră consolidarea sau reabilitarea construcţiilor privind structura de rezistenţă, a zidurilor interioare sau exterioare, acoperişului, instalaţiile electrice, termice. Înlocuirea centralei termice este sarcina proprietarului fiind un generator de căldură și care rămâne în dotarea apartamentului ulterior încetării uzufructului.

   https://projurista.ro/dreptul-de-uzufruct/

   1. Va mulțumesc pentru răspuns.
    Stefan ilisescu

 6. Persoanei cu drept de uzufruct viager ii sunt ingradite drepturile de utilizare a proprietatii de catre fiicele defunctului.
  Mentionez ca dreptul a fost dobandit prin testament.
  Ce se poate face?
  Multumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   Se poate acționa în instanță o ”Actiune confesorie de uzufruct” conform art.705 Cod civil, fiind o acțiune ce poate fi intentată împotriva oricărei persoane care împiedică exercitarea dreptului, chiar si a proprietarului. Dreptul la actiune este imprescriptibil.

   https://projurista.ro/dreptul-de-uzufruct/

 7. Daca îmi este tot timpul deranjata ,stânjenită,adesea de fiul care vine aproape,zilnic și face scandaluri,spunand că el este proprietar

  jurii,bătăi,ptr.care am avut si ordin de protecție cum sa procedez,avind posesie de viager in contractul prin care am cumpărat
  Imobilull,trecut fiiind că nud proprietar acest fiu,ma depodedeaza și de cheile locuinței ?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Este asemănătoare cu o violență în familie.
   Când victima se confruntă cu o situație de violență în familie, aceasta se poate adresa, în funcție de situația în care se află, către:
   – serviciul de urgență 112, transmițând operatorului că este atacată de cineva din familie,
   – secția de poliție de care aparține cu domiciliul din cartea de identitate, prin depunerea plângerii penale împotriva agresorului.
   – CALL CENTER cu program continuu, 24h/24h, 7 zile din 7, tel: 0800 500 333, linie telefonică gratuită destinată victimelor violentei în familie,

   https://projurista.ro/prevenirea-si-combaterea-violentei-in-familie/

 8. Bună dimineața .În anul 2020 am vândut proprietatea, cu dreptul de uzufruct viager, menționez ca am vândut proprietatea cu 60000 RON, nudul proprietar, nu sa ocupat de consolidare casei,am făcut reparații capitale,schimbat acoperișul, izolare totală a casei,geamuri termopane,centrală termica,încălzire termică și altele,valoarea casei este 80000euro,evaluată de un evaluator autorizat. La o renunțare la uzufructul viager,întrucât valoarea imobilului a crescut,pot sa primesc banii investiți în imobil imobil și diferența de valoare la momentul acesta,față de valoarea inițială (60000RON).Vă mulțumesc anticipat

  1. Gabriela Fainita spune:

   Uzufructuarul este obligat să îl înştiinţeze pe nudul proprietar despre necesitatea reparaţiilor mari.
   Atunci când nudul proprietar nu efectuează la timp reparaţiile mari, uzufructuarul le poate face pe cheltuiala sa, nudul proprietar fiind obligat să restituie contravaloarea lor până la sfârşitul anului în curs, actualizată la data plăţii.

   https://projurista.ro/dreptul-de-uzufruct/

  2. Brumar Florian spune:

   Bună seara, am primit răspunsul dumneavoastră, vă mulțumesc mult(Florian 01 /09/2022) .Se poate apela la serviciile juridice în cazul unui proces,nudul propietar nu dorește să-mi plateasca reparațiile făcute la imobil..Cu mult respect ,Florian

 9. buna ziua , mama mea a cedat casa cu contract uzufruct viager unei persoane iar acea persoana acum după ce sa văzut cu contractul în mana a început să schimbe ialele la ușă și să o jicnească și că el e proprietar și că face ce vrea că el are nevoie de o camera ca să își bage lucrurile lui și ia scos tot ce avea ie acolo afara . ce mă sfătuiți să facă? mulțumesc

  1. Gabriela Fainita spune:

   Dacă persoana care a primit casa a început să vă tulbure posesia /uzufructul viager și să vă împiedice să aveți acces la locuință, este important să contactați imediat poliția pentru a raporta incidentul și a obține un raport oficial.
   Dacă situația nu poate fi rezolvată prin intermediul poliției sau al negocierilor directe, puteți depune o cerere la instanța de judecată pentru a vă proteja drepturile și pentru a obține un ordin de evacuare sau alte măsuri necesare.

   https://projurista-plus.com/dreptul-de-uzufruct/

 10. Bună ziua, Doamna Fainita,

  În primul rând, vă mulțumim mult pentru informații juridice date, care ne sunt de un extrem de mare ajutor. 🙏🙏🙏(Dumnezeu sa va ajute tot așa cum ne ajutați și dumneavoastră pe noi.)

  Întrebarea mea ar fi următoarea. Eu, ca uzufructier viager, aș avea dreptul să închiriez apartamentul, pe care l-am donat verișoarei mele? (Rezervîndu-mi contractual dreptul de uzufructier viager.)

  Acum, ea, care n-a plătit nimic (nici măcar timbrul) pentru această donație, acum î-mi interzice să închiriez.

  Acum 5 ani, i-am făcut această donație, cu gândul ca după moartea mea, apartamentul să le rămână copiilor ei (căci eu nu am putut avea copii).

  Pînă acum, apartamentul erea ocupat de tatăl meu, paralizat, care a murit anul acesta.

  Eu locuiesc în străinătate, dar datorită unor probleme de sănătate, nu mai pot lucra și aș dorii să plec de aici.

  În același timp, mi-ar fi foarte greu să trebuiască să locuiesc personal în acel apartament deoarece timp de 20 ani eu am fost abuzată acolo. (Deja de la întrare mă tulbură.) Totuși, dacă l-aș închiria, cu chiria luată, aș putea locuii în altă parte.

  Ce soluție credeți că ar fi în cazul acesta? Cine ar putea să mă ajute?

  Vă mulțumesc din suflet pentru ajutor. 🙏🙏🙏

  1. Gabriela Fainita spune:

   Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa.
   ART. 709 Cod civil – În lipsă de stipulaţie contrară, uzufructuarul are folosinţa exclusivă a bunului, inclusiv dreptul de a culege fructele acestuia.

   Fructele reprezintă acele produse care derivă din folosirea unui bun, fără a diminua substanţa acestuia. Fructele sunt: naturale, industriale şi civile. Fructele civile se numesc şi venituri.
   Fructele civile sunt veniturile rezultate din folosirea bunului de către o altă persoană în virtutea unui act juridic, precum chiriile, arenzile, dobânzile, venitul rentelor şi dividendele.

   Referitor la situația dvs: aveți dreptul să închiriați respectivul apartament, cu drepturile și obligațiile pe care le presupune această ”valorificare” a imobilului.

   https://projurista-plus.com/contractul-privind-inchiriere-locuinta/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.