Donatia condiții de validitate si efecte

∞ Nu-ți încredința taina aceluia care te ospătează, înainte să-i afli credința și prietenia ∞

 Donatia este contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părti, numită donatar (Art.985 Cod civil )

Donatia este un contractun acord de voințe prin care:
 • o parte numit donator își micșorează în mod irevocabil patrimoniul său cu un drept, fără a urmări să primească o contraprestație
 • o parte numit donatar al cărui patrimoniu se mărește cu dreptul primit de la donator

Art.1011 Cod civil – Donatia se încheie prin înscris autentic, sub sancțiunea nulitătii absolute.

Donatia condiții de validitate și efecte

Contractului de donație se încheie în formă autentică, cerută ad validitatem sub sancțiunea nulității absolute. Nulitatea poate fi invocată de oricare persoană interesată sau de instanță din oficiu.

Contractul de donație lovit de nulitate absolută prin nerespectarea condițiilor de formă, se consideră a nu se fi încheiat, nefiind susceptibil de confirmare (art 1254 Cod civil).

Sunt exceptate de la forma autentică a donației:
 • donațiile indirecte,
 • donațiile deghizate
 • donațiile darurile manuale

Donațiile indirecte

Sunt acte juridice încheiate cu intenția de a gratifica, dar sunt diferite de contractul de donație. Aceste donații trebuie să respecte regulile de fond specifice acestei liberalități:

 • capacitatea deplină de exercițiu
 • irevocabilitate
 • raport la masa succesorală
 • reducțiune

Validitatea acestor acte de donația indirectă este condiționată de respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă pentru acel act, inclusiv forma autentică dacă este cazul. Exemple: remiterea de datorie și stipulația în favoarea unei terțe persoane

Donatia deghizată

Este donația în care actul public cu titlu oneros este simulat, mincinos și ascunde o donație . Acest gen de donații trebuie să respecte regulile de fond pentru donații. Dovada simulației poate fi făcută cu orice mijloc de probă de către terți, creditorii părților sau chiar de părti când pretind caracterul ilicit al simulației.

Darul manual

Această donatia este un contract real ce presupune acordul de voință al părților și tradițiunea (predarea materială) a bunurilor mobile corporale de la donator la donatar.

Temeiul transmisiunii bunurilor mobile corporale din patrimoniul donatorului în cel al donatarului îl reprezintă acordul de voință al părților. Tradițiunea bunului este forma exterioară de materializare a acestui acord de voință.

Se pot transmite prin dar manual (liberalitate între vii) doar bunuri mobile corporale a căror valoare nu poate depăși suma de 25.000 lei. Excepție sunt cazurile când legea interzice transferul unor astfel de bunuri, chiar dacă limita lor valorică ar fi îndeplinită.

Înscrisul estimativ

Enumerarea și evaluarea bunurilor mobile care constituie obiectul donației trebuie să se facă printr-un înscris, chiar sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității absolute. Este util pentru raportul donațiilor, reducțiunea donației.

Contractul de donație se înscrie în registrul național notarial, ținut în format electronic, de către notarul care îl autentifică. Înregistrarea are efect de opozabilitate, se face în scop informativ pentru persoanele care ar putea avea un interes legitim în privința respectivelor bunuri, precum:

 • creditorii donatorului
 • moștenitorii rezervatari îndreptățiți la reducțiunea liberalităților excesive
 • moștenitorii donatorului care ar putea cere raportul donației

Încheierea contractului de donație

Când contractul de donație se închieie între absenți, prin ofertă și acceptare exprimate separat, momentul încheierii este acela în care ofertantul ia cunoștință de acceptarea ofertei de către destinatar.

Pentru formarea valabilă a contractului de donație, oferta și acceptarea exprimate separat trebuie să respecte forma autentică. Dovada luării la cunoștință de către ofertant se poate face cu orice mijloc de probă, fiind vorba de o chestiune de fapt.

Oferta de donație rămâne o simplă manifestare unilaterală de voință până la momentul la care donatorul ia cunoștință de acceptarea acesteia, putând să fie revocată oricând de ofertant în acest interval de timp.

Dacă până la momentul la care acceptarea ajunge la cunoștința ofertantului, acesta din urmă devine incapabil sau moare, acceptarea devine caducă.

Oferta de donație:
 • nu mai poate fi acceptată dacă destinatarul a decedat între timp
 • s-a făcut intuitu personae, iar destinatarul ofertei nu a transmis nici un drept moștenitorilor săi pentru ca aceștia să poată accepta oferta.

Dacă oferta a fost acceptată în formă autentică în timpul vieții destinatarului, moștenitorii acestuia o pot comunica după decesul său ofertantului. Contractul de donație se consideră încheiat la momentul la care ofertantul ia cunoștință de acceptare.

 • Dacă destinatarul unei oferte de donație este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, acceptarea se face prin reprezentantul său legal.
 • Dacă destinatarul unei oferte de donație este o persoană cu capacitate de exercițiu restrânsă, acceptarea ofertei poate fi făcută personal, cu încuviințarea ocrotitorului legal.

Donatia este un contract irevocabil, donatorul nu poate să-și rezerve dreptul de a reveni asupra liberalității făcute.

Irevovabilitatea donației privește:
 • efectele actului
 • natura sa intrinsecă

Contractul de donație care cuprinde o clauză incompatibilă cu principiul irevocabilității este lovit de nulitate absolută.

Donație este nulă absolut dacă printr-o clauză se încalcă principiul irevocabilității:
 • o condiție a cărei realizare depinde exclusiv de voința donatorului;
 • impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta în viitor, dacă valoarea maximă a acestora nu este determinată în contractul de donație;
 • conferă donatorului dreptul de a denunța unilateral contractul;
 • permite donatorului să dispună în viitor de bunul donat, chiar dacă donatorul moare fără să fi dispus de acel bun. Dacă dreptul de a dispune vizează doar o parte din bunurile donate, nulitatea operează numai în privința acestei părți.

Întoarcerea bunurilor donate

 • este rezultatul acordului de voință al donatorului și donatarului expres stipulat în contractul de donație
 • nu se poate întâmpla decât o singură dată pentru motivele limitativ prevăzute:
 1. predecesul donatarului,
 2. predecesul donatorului și descendenților săi,
 3. declararea judecătorească a morții donatarului

Când donația are ca obiect bunuri imobile sau mobile se îndeplinesc formalități de publicitate .

Efectele donației

Răspunderea donatorului

Poate fi angajată numai pentru:

 • dol și
 • culpă gravă asimilată dolului atunci când donatarul suferă un prejudiciu din cauza viciilor ascunse ale bunului care au fost cunoscute de dispunător, dar necomunicate donatarului.

Justificarea acestei răspunderi constă în faptul că dolul sau culpa sa gravă strămută problema răspunderii din zona contractuală în zona delictuală.

Garanția contra evicțiunii

Donatorul nu răspunde pentru evicțiune, decât dacă:

 • s-a angajat expres la aceasta prin contractul de donație sau
 • evicțiunea se datorează faptei sale sau un risc cunoscut de evicțiune pe care nu l-a comunicat donatarului la momentul perfectării contractului de donație.

Riscul trebuie să afecteze dreptul transmis chiar la momentul încheierii contractului de donație iar donatorul să fie în deplină cunoștința de cauza cu privire la aceasta. În cazul donației cu sarcini se aplică regimul garanției contra evicțiunii prevăzut în materia vânzării.

Garanția contra viciilor ascunse

Donatorul nu răspunde nici pentru viciile ascunse ale bunului donat decât dacă:

 • le-a cunoscut și
 • nu le-a adus la cunoștința donatarului la momentul încheierii contractului.

În limita caracterului oneros al sarcinii donației, donatorul răspunde pentru viciile ascunse ca și vânzătorul.

Revocarea donației

Art.1020 Cod civil ”Donația poate fi revocată pentru ingratitudine și pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.”

Revocarea pentru ingratitudine sau neexecutarea fără justificare a sarcinilor intervine din cauza unor împrejurări ulterioarestrăine de voința donatorului. Pot fi stabilite și alte cauze de revocare convențională a donației, cu condiția să nu fie încălcat principiul irevocabilității sau alte norme imperative.

Revocarea donației:
 • este doar pentru cauze judiciare și nu de drept
 • poate interveni numai la donația cu sarcini, întrucât în limita sarcinii donația dobândește caracter oneros și sinalagmatic
 • poate fi cerută de donator numai dacă nu înțelege să ceară obligarea donatarului la executare
 • este revocată integral, nu numai în limita sa oneroasă
 • instanța poate aprecia față de caracterul parțial al neexecutării,
 • revocarea nu poate fi parțială
 • nu poate fi dispusă dacă donatarul a avut o cauză justificată de neexecutare
Revocarea promisiunii de donație operează de drept dacă:
 • intervine un fapt de ingratitudine, anterior perfectării contractului de donație
 • starea materială a promitentului se degradează excesiv sau
 • promitentul devine insolvabil
Cazuri de revocare pentru ingratitudine a donației:
 1. dacă donatarul a atentat la viața donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, știind că alții intenționează să atenteze, nu l-a înștiințat;
 2. dacă donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave față de donator;
 3. dacă donatarul refuză în mod nejustificat să asigure alimente donatorului ajuns în nevoie, în limita valorii actuale a bunului donat, ținându-se însă seama de starea în care se afla bunul la momentul donației.

 Efectele revocării donației

 • restituirea bunului în natură sau valoarea acestuia din momentul pronunțării hotărârii
 • restituirea fructelor culese după introducerea acțiunii
 • păstrarea drepturilor reale dobândite cu titlu oneros și bună credință de către terți atât asupra bunului donat cât și asupra garanțiilor, dacă sunt înscrise în registrele de publicitate

Termenul de prescripție

 • pentru revocarea donației pentru ingratitudine curge de la data la care donatorul a cunoscut faptul de ingratitudine
 • pentru revocarea de drept a promisiunii operează la momentul intervenirii faptului de ingratitudine, ce trebuie să se întâmple anterior perfectării contractului de donație

Revocarea pentru neexecutarea sarcinii

Dreptul de a cere revocarea donatia pentru neexecutarea sarcinii aparține numai:

 • donatorului și succesoriilor săi ca apreciere morală. Fiecare moștenitor poate cere revocarea separat, proporțional cu cota succesorală legală, în cazul unei obligații divizibile. Dacă sarcina este indivizibilă fiecare succesor poate cere revocarea pentru tot.
 • creditorilor obligației donatarului ca sancțiune a neîndeplinirii sarcinii, pe calea acțiunii oblice
Termenul de prescripție este:
 • un an din momentul la care donatorul a cunoscut efectiv că donatarul a comis faptul de ingratitudine și
 • trei ani de la data când sarcina trebuia executată

Obligația de executare nu poate depăși valoarea bunului donat, actualizată la data la care sarcina trebuia îndeplinită.

Efectul revocării donatia pentru neîndeplinirea sarcinilor
 • revenirea bunurilor dăruite în patrimoniul donatorului libere de orice drepturi constituite asupra lor de către donator
 • revenirea în patrimoniul donatorului a valorii bunului actualizată la data pronunțării hotărârii de revocare
 • fructele revin în patrimoniul donatorului din momentul introducerii acțiunii, când donatorul devine de rea credință

Art.1030 Cod civil ”Donațiile făcute viitorilor soți sau unuia dintre ei, sub condiția încheierii căsătoriei, nu produc efecte în cazul în care căsătoria nu se încheie. Este un caz de caducitate a donației făcută viitorilor soți sau unuia dintre ei.”

Donațiile între soți pot fi revocate numai în timpul căsătoriei. Nulitatea căsătoriei atrage nulitatea relativă a donației făcute soțului de rea-credință. Donațiile simulate sunt sancționate cu nulitate. Efectele prezumției de interpunere de persoane este că acestea sunt incapabile de a primi.

Similar Posts

8 Comments

 1. Felician spune:

  Dacă am avut donație cota parte și la retras fără sa fiu anunțat, asta anseamna anselaciune?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform art.1020 Cod civil = Donaţia poate fi revocată pentru ingratitudine şi pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.
   Este posibil să fi fost revocată donația pentru cota-perte de imobil.
   Revocarea pentru ingratitudine şi pentru neîndeplinirea sarcinilor nu operează de drept.
   Donaţia se revocă pentru ingratitudine în următoarele cazuri:
   a) dacă donatarul a atentat la viaţa donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, ştiind că alţii intenţionează să atenteze, nu l-a înştiinţat;
   b) dacă donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave faţă de donator;
   c) dacă donatarul refuză în mod nejustificat să asigure alimente donatorului ajuns în nevoie, în limita valorii actuale a bunului donat, ţinându-se însă seama de starea în care se afla bunul la momentul donaţiei.

   https://projurista.ro/actul-juridic-civil-conditii-generale/

 2. Buna ziua! Sintem doi frati parintii sint divortati si tata s-a casatorit cu o femeie la care a lasat cu donatie cu sarcini jumatate din imobilul mostenit de la parintii lui in 2007.In 2008 s-a facut partaj si sotia lui a devenit proprietara imobilului pa care in aceeasi zi a vindut cu 10000 lei fiului ei din alta casatorie . In 2014 au divortat dar au ramas tot impreuna. Tata a decedat in 2020
  Asi dóri sa va intreb daca noi ca descendenti putem ataca donatia in instanta si daca este termen pentru revocarea donatiei. Va multumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   ART. 985 Cod civil
   Donaţia este contractul prin care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numită donatar.
   Dacă donația nu a fost condiționată de anumite sarcini, pe care să nu le fi realizat, atunci nu mai poate fi cerută nulitatea acesteia.
   Revocarea se poate face doar de către donator. Întrucât tatăl dvs a murit, nu mai poate face revocarea.

   https://projurista.ro/actul-juridic-civil-conditii-generale/

 3. georgiana spune:

  Buna dimineața!Am primit o donație fara sarcini de casa și teren acum 3 ani in care nu am locuit dar am investit financiar și moral și în care a locuit cel care a donat.Acum m-a dat în judecată și cere nulitatea actului de donație.Nu există ingratitudine din partea mea.Ce șanse are să câștige?Mulțumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Donaţia se încheie prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute (art.1011 Cod civil).
   ART. 1015 Cod civil- Principiul irevocabilităţii
   (1) Donaţia nu este valabilă atunci când cuprinde clauze ce permit donatorului să o revoce prin voinţa sa.
   (2) Astfel, este lovită de nulitate absolută donaţia care:
   a) este afectată de o condiţie a cărei realizare depinde exclusiv de voinţa donatorului;
   b) impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta în viitor, dacă valoarea maximă a acestora nu este determinată în contractul de donaţie;
   c) conferă donatorului dreptul de a denunţa unilateral contractul;
   d) permite donatorului să dispună în viitor de bunul donat, chiar dacă donatorul moare fără să fi dispus de acel bun. Dacă dreptul de a dispune vizează doar o parte din bunurile donate, nulitatea operează numai în privinţa acestei părţi.

   Analizați dacă în Contractul de donație sunt clauze care impun sarcini donatarului (dvs), dacă este înregistrată, de către notar, în Cartea Funciară și la Taxe și impozite.
   Nu există motiv de nulitate decât în privința formei actului (să fie încheiat la notar, autentificat) și dacă sunt clauze abuzive în favoarea celui care a donat.
   Dacă ar avea o nemulțumire ar putea cere revocarea (NU nulitatea)- dar ar trebui să aibă motiv.
   Cauzele de revocare: Donaţia poate fi revocată pentru ingratitudine şi pentru neexecutarea fără justificare a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.
   Nu aveți nici o sarcină/obloigație în plus față de ce este trecut în contract.

   Având în vedere cele prezentate, consider că nu aveți motiv de îngrijorare.

   https://projurista-plus.com/efectele-inscrierilor-in-cartea-funciara/

 4. Alexandra spune:

  Bunicii mi-au lasat in 2008 un teren prin donatie, pe care acum este construita casa in care locuiesc.
  Dupa decesul bunicilor, mostenitorii(4 copii) au ramas cu diferenta de teren si casa pe care bunicii o detin.
  Eu, vreau sa vand casa construita pe terenul donat prin banca, dar banca nu accepta.
  Ce pot face sa fiu in regula cu toate actele pentru a nu mai intampina probleme in vanzarea imobilului?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Pentru a rezolva situația și pentru a putea vinde casa în care locuiți, trebuie:
   – să verificați actele de proprietate pentru a vă asigura că aveți toate documentele necesare pentru a dovedi că terenul a fost donat în mod legal și că casa a fost construită pe acest teren. Acest lucru ar trebui să includă actul de donație pentru teren și orice alte documente relevante, cum ar fi autorizațiile de construcție;
   – dacă banca nu acceptă vânzarea casei pe terenul donat, discutați cu reprezentanții băncii pentru a înțelege motivele refuzului și pentru a explora opțiunile disponibile. Este posibil să fie necesar să furnizați mai multe informații sau documente suplimentare pentru a obține aprobarea băncii.

   https://projurista-plus.com/circulatia-terenurilor-si-constructiilor-proprietate-privata/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.