Drept Administrativ

Dreptul administrativ reglementează relațiile sociale ce apar în activitatea administrației de stat sau în legătură cu aceasta, adică relațiile între organele administrative și între acestea și alte organe de stat, cele dintre administrație și cetățeni; principiile organizării și funcționării administrației.

Drept Civil

Dreptul civil este acea ramură de drept ce reglementează relațiile social-patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau juridice ce se află pe poziții de egalitate juridică, chiar când una dintre părți este statul (ca persoană privată și nu ca autoritate publică).

Drept Constituțional

Dreptul constituțional este ramura de drept care este formată din normele juridice care reglementează relațiile sociale fundamentale care apar în procesul instaurării, menținerii și exercitării statale a puterii.

Drept Financiar

Dreptul financiar este ramura dreptului public ce reuneşte norme juridi‑ce privind administrarea inanţelor publice. Astfel, se reglementează regimul juridic al resurselor băneşti alate la dispoziţia puterii publice, necesare pen‑tru îndeplinireasarcinilor şi funcţiilor sale, care se constituie, gestionează şi utilizează în cadrul sistemului bugetar naţional

Drept Comunitar

Dreptul comunitar reprezintă setul de norme adoptate de Comunitatea Europeană. Dreptul comunitar constă în principal din tratate și din instrumentele adoptate de către instituții în conformitate cu tratatele, precum regulamente și directive. Jurisprudența Curții de Justiție reprezintă, de asemenea, unul din izvoarele dreptului comunitar. Dreptul comunitar se deosebește de dreptul internațional public prin câteva aspecte.

Drept Societar

Dreptul comercial, împreună cu dreptul civil, fac parte din dreptul privat care este reglementat, în general, de norme juridice supletive, permisive şi numai în situaţii bine determinate, de norme imperative. Dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile raporturilor juridice izvorâte din actele, faptele şi operaţiunile considerate de lege ca fapte de comerţ, precum şi actele, faptele şi operaţiunile considerate de lege ca fapte de comerţ, precum şi raporturile juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant.

Dreptul Muncii

Dreptul muncii ca ramură de drept. Dreptul s-a născut din viață și din conflictele ei. Viața, dincolo de ceea ce înseamnă farmec, înseamnă luptă zilnică și trudă permanentă. În viața sa, trăită ca realitate socială, omul a învățat să gândească religios, moral, economic și în aceeași măsură, a fost nevoit să gândească juridic. Dreptul muncii ca știință juridică. Sistemul unitar al dreptului român cuprinde un ansamblu de norme prin care se reglementează o categorie distinctă de relații sociale, având o metodă proprie și comunitate de principii.

Drept Penal

Dreptul penal este definit ca o ramură a sistemului de drept, alcătuit din totalitatea normelor juridice legiferate de puterea legislativă, care stabilesc ce fapte constituie infracțiuni, condițiile răspunderii penale, sancțiunile și alte măsuri ce urmează a fi aplicate sau luate de către instanțele de judecată persoanelor care au săvârșit infracțiuni, în scopul apărării celor mai importante valori sociale ale statului de drept.

Drept Procesual Civil

Dreptul procesual civil reglementează modul de desfășurare a proceselor în instanță, altele decât cele cu caracter penal.