Darea in plata pentru stingerea obligatiilor

∞ Nimeni nu vrea să se înrudească cu un sărac ∞

Darea in plata – Executarea în natură a obligațiilor constituie un principiu fundamental al dreptului civil.

Ea implică executarea întocmai a prestației la care este îndatorat debitorul, prestație ce nu poate fi înlocuită cu alta sau cu despăgubiri bănești, fără acordul creditorului.

Principiul executării în natură a obligațiilor stabilește o ierarhie în cadrul modalităților de stingere a obligațiilor, care cuprinde:

 • plata – executarea exactă și voluntară în natură
 • plata silită – executarea silită în natură sau executarea silită prin echivalent
 • alte modalități legale – compensația, cesiunea de creanță, darea în plată, confuziunea, remiterea de datorie

DAREA ÎN PLATĂ PENTRU STINGEREA OBLIGAȚIILOR

Este operațiunea juridică prin care plata se poate efectua și prin oferirea unei alte prestații în locul celei datorate, dacă creditorul o acceptă.

Este contract și mijloc de stingere a obligațiilor ce constă în:

 • acceptarea de către creditor,
 • la propunerea debitorului,
 • de a primi o altă prestație în locul celei pe care debitorul era obligat inițial să o execute.

Este admisă în baza principiului libertății contractuale. Se poate face numai cu consimțământul creditorului, el neputând fi ținut să primească un alt lucru decât cel ce i se datorează, chiar atunci când valoarea lucrului oferit este egală sau mai mare. Este și un act de dispoziție menit să asigure o plată.

    Art. 1492 Cod civil – Darea în plată

(1) Debitorul nu se poate libera executând o altă prestaţie decât cea datorată, chiar dacă valoarea prestaţiei oferite ar fi egală sau mai mare, decât dacă creditorul consimte la aceasta. În acest din urmă caz, obligaţia se stinge atunci când noua prestaţie este efectuată.

(2) Dacă prestaţia oferită în schimb constă în transferul proprietăţii sau al unui alt drept, debitorul este ţinut:

 • de garanţia contra evicţiunii şi
 • de garanţia contra viciilor lucrului,
 • potrivit regulilor aplicabile în materia vânzării,
 • cu excepţia cazului în care creditorul preferă să ceară prestaţia iniţială şi repararea prejudiciului. În aceste cazuri, garanţiile oferite de terţi nu renasc.

Darea în plată pentru stingerea obligațiilor se poate face numai cu consimțământul creditorului. El nu poate fi ținut să primească un alt lucru decât cel care i se datorează, chiar atunci când valoarea lucrului oferit este egală sau mai mare. Aplicație a instituției dării în plată este Legea nr. 77 din 2016 .

 CONDIȚIILE DĂRII ÎN PLATĂ

Darea în plată pentru stingerea obligațiilor trebuie să îndeplinească condițiile obișnuite de valabilitate a oricărei convenții.

Darea în plată presupune și unele condiții speciale:
 • existența unei obligații valabile, pe care părțile urmăresc să o stingă
 • părțile să întrunească cerințele de a face o plată valabilă
 • debitorul să fie proprietarul bunului dat în plată și să aibă capacitatea de a încheia acte juridice de dispoziție cu privire la bunurile sale.
CONDIȚII SPECIFICE
 • acceptarea înlocuirii prestației inițiale de către creditor trebuie să fie concomitentă cu plata. Dacă acordul creditorului a intervenit înainte de momentul executării, nu mai suntem în prezența dării în plată, în acest caz efectuându-se o novație prin schimbare de obiect.
 • să existe o echivalență valorică relativă între prestația datorată și cea oferită în schimb, cu titlu de dare în plată, în caz contrar, fiind în prezența unei alte operațiuni juridice
 • să întrunească condițiile de fond pentru validitatea contractului 

Este necesară îndeplinirea condițiilor de formă specifice transferului de proprietate (forma autentică necesară pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate) dacă darea în plată presupune executarea unei obligații:

 1. de a da un imobil
 2. de a transfera dreptul de proprietate asupra unui bun imobil în contul plății datorate

 EFECTELE DĂRII ÎN PLATĂ

Darea în plată pentru stingerea obligațiilor operează ca o variantă a plății și, în principiu, produce aceleași efecte, stingând obligația cu toate garanțiile și accesoriile ei.

Dacă prestația inițială a avut o valoare mai mare decât prestația executată, depășind astfel condiția echivalenței rezonabile, debitorul este obligat să plătească o sultă.

Operațiunea ar putea fi considerată o liberalitate, adică o iertare parțială de datorie, cu titlu gratuit, eventual o remitere de datorie cu titlu gratuit.

Dacă noua prestație are o valoare superioară, creditorul inițial poate:
 • să devină debitor al excedentului față de prestația care îi este datorată și
 • să plătească astfel o diferență de valoare.Dacă darea în plată se realizează prin transferul în contul datoriei a unui drept de proprietate sau un alt drept real, este obligatorie garanția de evicțiune și vicii ascunse (art 1492 alin.2 Cod civil).

Efectele dării în plată sunt:

a) Stingerea obligației

Este condiționată de efectuarea unei plăți valabile. Simpla acceptare a noii prestații nu liberează pe debitor. Acesta va fi liberat numai când noua prestație este executată

b) Transferul dreptului de proprietate

Când darea în plată are ca obiect un bun individual determinat produce efectul translativ de proprietate din momentul realizării acordului de voință.

Dacă creditorul a primit un bun dat în plată și ulterior este evins de un terț sau descoperă viciile ascunse ale lucrului, are de ales între:

 • a valorifica garanția contra evicțiunii și garanția contra viciilor lucrului, potrivit regulilor aplicabile în materia vânzării și
 • a solicita prestația inițială și repararea prejudiciului
 c) Stingerea garanțiilor și accesoriilor vechii obligații

Garanțiile oferite de terți în legătură cu obligația inițială nu vor renaște în cazurile:

 • caducității convenției de dare în plată și
 • reactivarea vechii prestații a debitorului
 Au drept efect caducitatea convenției de dare în plată și reactivarea vechii prestații a debitorului:

 COMPARARE DAREA ÎN PLATĂ – VÂNZAREA-CUMPĂRAREA

Natura juridică a procedeului dării în plată pentru stingerea obligațiilor a generat o analiză comparativă cu vânzarea-cumpărarea când:

 • prestația inițială a constat în plata unei sume de bani, iar
 • creditorul acceptă în locul ei plata unui lucru
 ASEMĂNĂRI

Între darea în plată și contractul de vânzare asemănările se referă la:

 • condițiile de valabilitate și
 • garanțiile specifice

Pentru valabilitatea ei, darea în plată pentru stingerea obligațiilor trebuie să îndeplinească și condițiile generale de valabilitate a oricărei plăți. Când se înfățișează ca o vânzare, este supusă acelorași cerințe legale și condiții de validitate, în funcție de regimul juridic al bunului dat în plată.

DEOSEBIRI

Deosebirile între darea în plată și vânzare constau în următoarele:

 1. Vânzarea-cumpărarea se face la un preț care este întotdeauna o suma de bani;
 2. Darea în plată se poate efectua fără existența unui preț, când o obligație de a face este stinsă prin plata unui lucru
 • Vânzarea-cumpărarea poate avea ca obiect bunuri viitoare, în schimb, concomitent cu acceptarea de către creditor a înlocuiri prestației inițiale.
 • Darea în plată nu poate opera fără transferul proprietății și predarea lucrului

Ca o aplicare a instituției Dării în plată este Legea nr. 77 din 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. Se aplică raporturilor juridice dintre consumatori și instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare prin cesionarea creanțelor deținute asupra consumatorilor.

Legea nr.77 din 2016

Pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 1. creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială;
 2. cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb BNR în ziua încheierii contractului de credit;
 3. creditul a fost contractat de consumator cu scopul:
 • de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat,
 • este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;
 1. consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.
În situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit:
 • a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii prevăzute de prezenta lege debitorul
 • va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului

ETAPELE PROCEDURALE

Notificarea creditorului de către consumator

 • se face prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public,
 • creditorul este informat despre decizia consumatorului de a-i transmite dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar
 Convocarea creditorului la un notar public
 1. notarul este propus de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate,
 2. prin acest act se stinge orice datorie a debitorului format din:
 • creditul principal,
 • dobânzi,
 • penalităţi
 1. toate acestea izvorăsc din contractul de credit ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
 2. convocarea se face în cadrul Notificării ce trebuie să cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în două zile diferite.

Transmiterea informaţiile şi înscrisurile necesare încheierii actului de dare în plată – acestea se transmit către creditor cu cel puţin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul public

 1. prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere,
 2. în această perioadă se suspendă:
 • orice plată către creditor, precum şi
 • orice procedură judiciară sau
 • orice procedură extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia.
Suspendarea dreptului creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor
 • suspendarea este și împotriva garanţilor personali sau ipotecari,
 • suspendarea este de la data primirii notificării
Contestarea, de către creditor, a îndeplinirii condițiilor de admisibilitate a procedurii
 • procedura impune respectarea termenului de 10 zile de la data comunicării notificării
 • cererea se judecă în procedură de urgenţă, cu citarea părţilor, de judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază consumatorul
 • apelul împotriva hotărârii pronunţate se depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare de la comunicare şi se judecă cu celeritate
Prezentarea creditorului la notarul public
 • notarul este indicat în notificarea prealabilă a debitorului,
 • prezentarea creditorului la notar se face în termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestației
Cerere către instanță
 • cererea se face de către debitor
 • scopul cererii către instanță este pronunţarea unei hotărâre
 • prin hotarâre:
  1. să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar
  2. să se transmită dreptul de proprietate către creditor, în situaţia în care creditorul nu se conformează dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege.
 • cererea se judecă cu celeritate, cu citarea părţilor, de către judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază debitorul.
 • până la soluţionarea definitivă a cererii se menţine suspendarea:
  • oricărei plăţi către creditor, precum şi
  • oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia împotriva debitorului.
Stingerea oricărei datorii a debitorului faţă de creditor
 • creditorul nu poate solicita sume de bani suplimentare:
  • de la momentul încheierii contractului translativ de proprietate,
  • respectiv de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive
  • nici de la codebitorul sau fideiusorul care a garantat obligaţia debitorului principal.
 Aplicarea Legii nr.77 din 2016
 • atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în vigoare
 • cât şi contractelor încheiate după această dată.
 • pentru echilibrarea riscurilor izvorând din contractul de credit, precum şi din devalorizarea bunurilor imobile OUG a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Prevederile prezentei legi nu se aplică creditelor acordate prin programul „Prima casă” aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2009.

Similar Posts

4 Comments

 1. Tudorache spune:

  Va rog sa ma ajutati cu un raspuns: daca in extrasul de carte funciara mai sunt inscrise si alte datorii catre terte, banca poate conditiona darea in plata de achitarea altor datorii inscrise? (banca avand ipoteca rang 1).
  Va multumesc!

 2. Meiu Ramona Mihaela spune:

  Buna ziua!
  Am avut un credit ipotecar imobiliar in 2008, in 2012 am fost executați silit prin pierderea imobilului. Am rămas cu creanțe ce au fost vândute firmei de recuperare EOS..Am poprire pe salar, și am înțeles de la un avocat ca pot face darea in plata pt stingerea tuturor creanțelor.. mi s-a cerut o anumită suma de care nu dispun, as putea sa îmi fac eu personal aceasta procedura către instanța? Și dacă da, care ar fi pașii de urmat? Va multumesc anticipat

  1. Gabriela Fainita spune:

   Art. 1492 Cod civil- Darea în plată
   (1) Debitorul nu se poate libera executând o altă prestaţie decât cea datorată, chiar dacă valoarea prestaţiei oferite ar fi egală sau mai mare, decât dacă creditorul consimte la aceasta. În acest din urmă caz, obligaţia se stinge atunci când noua prestaţie este efectuată.
   (2) Dacă prestaţia oferită în schimb constă în transferul proprietăţii sau al unui alt drept, debitorul este ţinut de garanţia contra evicţiunii şi de garanţia contra viciilor lucrului, potrivit regulilor aplicabile în materia vânzării, cu excepţia cazului în care creditorul preferă să ceară prestaţia iniţială şi repararea prejudiciului. În aceste cazuri, garanţiile oferite de terţi nu renasc.

   Da, puteți să faceți personal procedura de dare în plată către instanță pentru stingerea creanțelor, astfel:
   • Adunarea documentației necesare care să susțină cererea dvs. de dare în plată, cum ar fi contractele de credit, actele de executare silită, precum și alte documente relevante.
   • Redactarea cererii de dare în plată conform legii
   • Depunerea cererii la instanța competentă conform procedurilor locale. Asigurați-vă că toate documentele necesare sunt atașate cererii.
   • După depunerea cererii, veți trebui să participați la orice audieri sau proceduri judiciare legate de cererea dvs. de dare în plată.
   • Dacă instanța acceptă cererea dvs. de dare în plată, veți trebui să respectați termenii și condițiile stabilite de instanță pentru stingerea creanțelor.

   Când obiectul prestaţiei este un bun individual determinat, obligaţia de predare cuprinde şi obligaţia de a conserva bunul până la predare, iar când obiectul prestaţiei este reprezentat de bunuri de gen, obligaţia de predare trebuie să cuprindă bunuri de calitate cel puţin medie.
   Când obiectul prestaţiei este o sumă de bani, plata se consideră executată atunci când debitorul obligaţiei a remis creditorului suma nominală datorată. Mijlocul de plată, în acest caz, poate fi nu numai instrumentul de plată constând în bani, ci poate fi şi un cec sau un alt instrument de plată, acceptat de creditor. În acest din urmă caz, stingerea obligaţiei de plată are loc numai la momentul la care a fost onorat cecul sau orice alt instrument care a fost folosit la plată.

   https://projurista-plus.com/produs/darea-in-plata/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.