Cursuri de formare profesionala a adultilor

Mai bine să munceşti fără plată decât să stai fără muncă

Cursuri de formare profesională a adultilor – Învăţarea la locul de muncă a ajuns să însemne dezvoltarea oamenilor în companie pornind de la competenţe esenţiale şi de angajabilitate. Aceste competenţe se centrează pe atitudine şi caracter decât pe competenţe tehnice sau hard.

Competenţe cheie

Oamenii trebuie să poată avea acces la educaţie şi formare şi să poată participa la aceste activităţi pe parcursul întregii vieţi pentru a-şi putea dezvolta competenţele şi pentru a dobândi unele noi când e nevoi.

Acest lucru e valabil atât în cazul competenţelor specifice unei ocupaţii/loc de muncă, dar şi în cazul acelor competenţe necesare pentru a funcţiona eficient în contextul familiei, comunităţii, locului de muncă şi pentru a duce o viaţă socială activă.

Pentru a pune în practică aceste deziderate a fost dezvoltat Cadrul european al competenţelor cheie care defineşte 8 competenţe cheie necesare pentru a funcţiona eficient ca lucrător şi cetăţean.

Competenţe la nivel european
 1. Comunicarea în limba maternă
 2. Comunicarea în limbi străine
 3. Competenţe matematice şi competenţe de bază pentru ştiinţă şi tehnologie
 4. Competenţe digitale
 5. Competenţa de a învăţa să înveţi
 6. Competenţe sociale şi civice
 7. Competenţe antreprenoriale
 8. Competenţe de exprimare interculturală
Deprinderile soft sau Soft skills

Dacă expertiza tehnică este întotdeauna apreciată şi de valoare, ascensiunea profesională la locul de muncă înseamnă mult mai mult decât să fii recunoscut ca expert în domeniul tău. Soft skills sau deprinderile soft sunt adesea cele care disting persoanele obişnuite de manageri şi leaderi.

Deprinderile soft sunt caracterizate prin:

 • deprinderi intangibile care nu sunt uşor de cuantificat dar care potenţează deprinderile tehnice
 • se dezvoltă prin modele, experienţă, reflecţie, nu numai în situaţii de învăţare explicite
 • varietate de competenţe /deprinderi care pot fi încadrate în următoarele categorii:
 1. interacţiune cu colegii şi clienţii
 2. comunicare, lucru în echipă, networking
 3. profesionalism şi etica muncii
 4. punctualitate, integritate, motivaţie
 5. gândire critică şi rezolvarea de probleme
Deprinderile hard sau Hard skills
 • deprinderi tehnice, uşor observabile şi cuantificabile
 • pot fi predate într-o situaţie de învăţare formală sau la locul de muncă
 • exemplu: utilizarea unor softuri, utilizarea unei limbi străinne

Relaţia dintre dezvoltarea şi formarea formatorilor şi competenţele cheie trebuie evaluată pe două coordonate:

 1. formarea iniţială şi continuă a formatorilor pentru ca aceştia să dezvolte competenţele cheie elevilor lor
 2. dobândirea şi de către formatori a competenţelor cheie ce trebuie dobândite de către fiecare individ. Un formator care nu are o anumită competenţă nu este capabil să dezvolte această competenţă elevilor lui.

Beneficiarii de formare profesională gratuită

Au dreptul să beneficieze de formare profesională gratuită:

 • şomerii,
 • absolvenții,
 • refugiații,
 • cetăţenii străini
 • apatrizii care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România sau care au drept de muncă pe teritoriul României,
 • persoanele care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau detenție,
 • persoanele care:
 1. desfășoară activități în mediul rural și
 2. nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare și
 3. care sunt înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă beneficiază, în mod gratuit, de servicii de formare profesională.

Situaţii speciale de asigurare a formării profesionale

Serviciile de formare profesională se asigură gratuit:

 • la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau
 • la cererea angajatorului şi pentru persoanele aflate în următoarele situații:
 1. au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani în cazul copilului cu handicap;
 2. au reluat activitatea după perioada îndeplinirii serviciului militar activ;
 3. au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacității de muncă după pensionarea pentru invaliditate.
Aceste servicii de formare profesională gratuită se acordă dacă cererea este formulată:
 • în termen de 12 luni de la data reluării activității persoanelor,
 • o singură dată pentru fiecare situație.

Persoanele aflate în detenție care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesională organizat de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București. Cheltuielile necesare pregătirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Drepturile persoanelor beneficiare de servicii de formare profesională gratuite

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, au următoarele drepturi:

 • să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului şi să susţină, gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;
 • să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale;
 • să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice;
 • să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire:
 1. de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau,
 2. de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire,
 3. de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire;
 • să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului.

Când se urmează un curs de formare profesională

Accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.

Informarea şi consilierea profesională se realizează:
 • de centre specializate, organizate în cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă,
 • de alte centre şi furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, care încheie cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă contracte.
 • de către consilieri de orientare a carierei, în cadrul centrelor de informare şi consiliere privind cariera.

Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare persoană în căutarea unui loc de muncă, planul individual de mediere. Planul individual de mediere conţine toate acţiunile care au drept scop ocuparea persoanei în căutarea unui loc de muncă.

Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională gratuite şi se încadrează în muncă, potrivit legii, pot beneficia în continuare, până la finalizarea programului de formare profesională început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau dreptul dacă nu s-ar fi angajat.

Unde se realizează cursurile de formare profesională

Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de

 • Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin:
 1. centrele de formare profesională din subordinea acestora şi
 2. centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale AJOFM-urilor;
 • furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizaţi în condiţiile legii

Dacă o persoană doreşte să obţină informaţii referitoare la furnizorii de formare profesională autorizați trebuie să se adreseze comisiei de autorizare din județul în care locuieşte.

Comisiile de autorizare își desfășoară activitatea la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Pentru exercitarea atribuţiilor care le revin, comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariatele tehnice.

Potrivit legislației în vigoare (OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare și actele subsecvente de punere în aplicare) membrii secretariatelor tehnice ai comisiilor de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligația de a oferi informaţii publicului interesat despre furnizorii de formare profesională autorizaţi.

Durata cursurilor de formare profesională a adulţilor

Durata minimă a programului de formare profesională, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică şi practică, pentru care se eliberează certificat de calificare profesională, pe niveluri de calificare, este de:

 • 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;
 • 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;
 • 1080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.

Timpul alocat programului de formare profesională va fi corelat cu scopul, obiectivele, conţinuturile şi strategiile de realizare.

Calificările pentru care se pot face cursuri de formare profesională

Calificările pentru care se pot organiza programe de formare profesională prin care se realizează calificarea sau recalificarea adulţilor sunt cuprinse în Registrul naţional al calificărilor profesionale din România.

Până la intrarea în vigoare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, se utilizează Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.