Contract închiriere locuinta – Model

∞ Contrariile dau naștere altor contrarii ∞

Contract închiriere locuinta este utilizat pentru închirierea locuinţelor din proprietatea statului sau a unităţilor economice cu capital de stat, fiind reglementat de Legea locuinței nr. 114 din 1996.

Înregistrat la …………………..

Nr. ……….. din ………………

 

CONTRACT DE INCHIRIERE

pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţă

Între subsemnaţii:

A) ……………………., în calitate de PROPRIETAR, cu domiciliul (sediul) în localitatea …………………., str. ……………. nr. …, bl. …., sc. …., et. …, ap. …., judeţul/sectorul ………….., reprezentat/reprezentată prin ……………………., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria …. nr. …………, eliberat/eliberată la data de ………….., şi

B) …………………….., in calitate de CHIRIAȘ cu domiciliul în localitatea ………….., str. ………………….. nr. ……, bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. …….., judeţul/sectorul …………………, legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria …. nr. ………, eliberat/eliberată la data de ………………, a intervenit prezentul contract de închiriere.

 

Art. I  Obiectul închirierii

a) Locuința închiriată

Primul, în calitate de proprietar, închiriază, iar al doilea, în calitate de chiriaş, ia cu chirie locuinţa din localitatea …………., str. …………. nr. …., bl. ….., sc. …., et. …, ap. …., judeţul/sectorul …………, având o suprafaţă utilă de […] mp având numărul cadastral […], întabulat in Cartea funciară nr. […] a localităţii ……., conform încheierii nr. […], eliberată de OCPI ………………..,  compusă din …. camere în suprafaţă de …. mp (cameră…. mp, cameră ….. mp, cameră ……. mp, cameră …… mp), dependinţe în suprafaţă de …… mp (baie …… mp, bucătărie ….. mp, WC …… mp, debara …… mp, cămară ….. mp, boxă … mp, hol …… mp, pod …. mp, pivniţă …….. mp, boxă ……. mp), curte (grădină) ……. mp, terasă …….. mp, folosite în exclusivitate,  teren cota-indiviza in suprafata de …mp si cota parti indiviza întabulat in Cartea Funciară Colectivă nr…… a localitatii….., avand nr. cadastral.……, folosite în comun.

Locuinţa care face obiectul închirierii va fi folosită de chiriaş şi de familia sa compusă din:
 1. ……………. chiriaş
 2. …………….. soţie
 3. ……………… fiu
 4. ……………. fiică.

Locuinţa descrisă la Art. I se predă în stare de folosinţă, cu instalaţiile şi inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-preluare încheiat între subsemnaţii, care face parte integrantă din prezentul contract.

b) Chiria

Chiria lunară este de …….. lei, calculată în conformitate cu prevederile legale. Chiria se datorează începând cu data de ……….. şi se achită în contul proprietarului nr. ……………. la Banca ……………., până la data de ……… .

La data încheierii prezentului contract chiriaşul a achitat proprietarului, cu anticipaţie, suma de ……. lei, reprezentând chiria aferentă locuinţei pe o perioadă de ……. luni.

Chiria se va plăti lunar, începând cu data de …….., la sediul ………, în contul ………… .

Pe durata închirierii cuantumul chiriei se va putea modifica în următoarele situaţii în care părţile cad de acord: ………………………. .

Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriaşului cu 30 de zile înainte de termenul scadent de plată.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante.

Art II   Termenul închirierii

Termenul de închiriere este de ….. ani (luni), cu începere de la data de ……. până la data de ……..

(Menţiune specială, în condiţiile în care proprietarul doreşte să preia locuinţa la o anumită dată, în intervalul perioadei de închiriere).

La expirarea termenului contractul poate fi reînnoit cu acordul ambelor părţi.

Art. III   Obligațiile părților

a) Proprietarul se obligă:
 • să predea chiriaşului locuinţa în stare normală de folosinţă
 • să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi funcţionalitate a clădirii, pe toată durata închirierii locuinţei
 • să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă ale clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare), curţile şi grădinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri);
 • să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune, proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de antenă colectivă, telefonie etc.).
b) Chiriaşul se obligă:
 • să efectueze lucrările de întreţinere, de reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă;
 • să repare sau să înlocuiască elementele de construcţii şi instalaţii deteriorate din folosinţa comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparaţii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcţii, instalaţii, obiectele şi dotările aferente;
 • să asigure curăţenia şi igienizarea în interiorul locuinţei şi la părţile de folosinţă comună, pe toată durata contractului de închiriere;
 • să comunice proprietarului în termen de 30 de zile orice modificare produsă în venitul net al familiei sale, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere;
 • să predea proprietarului, la mutarea din locuinţă, locuinţa în stare de folosinţă şi curăţenie şi cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-preluare întocmit la preluarea locuinţei.

Art. IV   Nulitatea şi rezilierea contractului

Sunt nule de drept clauzele incluse în contract, care:
 • obligă chiriaşul să recupereze sau să plătească în avans proprietarului orice sumă cu titlu de reparaţie în sarcina proprietarului;
 • prevăd responsabilitatea colectivă a chiriaşilor în caz de degradare a elementelor de construcţii şi instalaţii, a obiectelor şi dotărilor aferente spaţiilor comune, cu excepţia obligațiilor ce revin chiriasului unității individuale locative, astfel cum sunt acestea formulate;
 • impun chiriaşilor să facă asigurări de daune;
 • exonerează proprietarul de obligaţiile ce îi revin potrivit prevederilor legale;
 • autorizează proprietarul să obţină venituri din nerespectarea clauzelor contractului de închiriere.
Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face:
 1. la cererea chiriaşului, cu condiţia notificării prealabile într-un termen minim de 30 de zile;
 2. la cererea proprietarului, atunci când:
 • chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive;
 • chiriaşul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care este situată aceasta, instalaţiilor, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă înstrăinează fără drept părţi ale acestora;
 • chiriaşul are un comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei;
 • chiriaşul nu a respectat clauzele contractuale.

Evacuarea chiriaşului se face numai pe baza unei hotărâri judecătoreşti irevocabile, acesta fiind obligat să plătească chiria prevăzută în contract, până la data execuţiei efective a hotărârii de evacuare.

Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă persoanele îndreptăţite prin lege nu au solicitat locuinţa.

Art. V  Alte clauze convenite între părţi

Contractul de închiriere este accesoriu la contractul de muncă (această menţiune se face numai la închirierea locuinţelor de serviciu şi de intervenţie).

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ………, în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.

Proprietar,                                                           Chiriaş,

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.