Contract de intretinere cu uzufruct viager

Fericit este acela ce ia sub protecția sa ceea ce iubește

Contract de intretinere cu uzufruct viager este reglementat prin art 2254-2263 Cod civil.

Caracterele juridice ale Contract de intretinere cu uzufruct viager sunt:

 • contract unilateral și cu titlu gratuit,
 • contract cu executare succesivă,
 • contract numit,
 • contract aleatoriu.

Contractul de întreținere se poate încheia pe durata vieții creditorului întreținerii dar, conform principiului disponibilității părțile pot limita întinderea în timp a acestuia.

Contractul de întreținere se încheie în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute (art 2255 Cod civil).

Contract de întreținere

inpuff.ro

Între subsemnaţii:
1……………., domiciliat în…………, CNP……….., în calitate de constituitor şi creditor al obligaţiei de întreţinere,
2. ……………, domiciliat în………….., CNP………., în calitate de beneficiar al obligaţiei de întreţinere şi
3. ……………, domiciliat în…………….., CNP…………., în calitate de debitor al obligaţiei de întreţinere,
în conformitate cu prevederile art.2257 şi urm. Cod civil, a intervenit prezentul

Contract de întreţinere

în următoarele condiţii:

Părțile contractante

Subsemnatul NUME CREDITOR ÎNTREȚINERE, transmit lui NUME DEBITOR ÎNTREȚINERE:

 • nuda proprietate asupra imobilului situat în ………….., format din apartamentul nr……, compus din….. camere de locuit și dependințe,
 • împreună cu terenul cota-indiviza  aferent apartamentului, în suprafață totală de ……. mp. cu nr.cadastral…….., înscris în Cartea Funciară nr. ……., a localităţii ……….., prin încheierea nr……… emisă de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliară …………..
 • în schimbul asumării de către NUME DEBITOR ÎNTREȚINERE a obligaţiei de a mă întreţine pe mine şi pe soţia mea NUME BENEFICIAR ÎNTRETINERE, pe toată durata vieţii noastre,
 • această obligaţie urmând a se stinge la data decesului ultimului  dintre noi, în conformitate cu prevederile art.2244 Cod civil.

Subsemnatul NUME CREDITOR ÎNTREȚINERE  îmi rezerv dreptul de uzufruct viager asupra imobilului.

De asemenea, subsemnatul NUME CREDITOR ÎNTREȚINERE  constitui, cu titlu gratuit, în favoarea soţiei mele NUME BENEFICIAR ÎNTRETINERE:

 • atât un drept de uzufruct viager asupra imobilului,
 • cât şi dreptul de beneficia de întreţinere viageră din partea debitorului NUME DEBITOR ÎNTREȚINERE.

Subsemnatul constituitor declar că am dobândit imobilul astfel:…….(se vor menţiona actele de proprietate).

Imobilul:

 • are taxele şi impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr…….. din data de …. eliberat de ….
 • nu este grevat de sarcini şi
 • nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr. …… din data de …., eliberat de Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ….

Obligații contractuale

Subsemnatul NUME DEBITOR ÎNTREȚINERE, mă oblig ca, în schimbul nudei proprietăţi, care mi s-a transmis de către NUME CREDITOR ÎNTREȚINERE, cu titlu oneros, să prestez întreţinere:

 • atât în folosul creditorului NUME CREDITOR ÎNTREȚINERE,
 • cât şi în folosul soţiei sale NUME BENEFICIAR ÎNTRETINERE.

Subsemnata NUME BENEFICIAR ÎNTRETINERE, accept constituirea în favoarea mea, de către soţul meu NUME CREDITOR ÎNTREȚINERE, cu titlu gratuit:

 • a uzufructului viager asupra imobilului descris mai sus şi
 • a dreptului de a beneficia de întreţinerea ce-mi va fi prestată pe toată durata vieţii mele de către debitorul NUME DEBITOR ÎNTREȚINERE
Noi, NUME CREDITOR ÎNTREȚINERE, NUME BENEFICIAR ÎNTRETINERE  şi NUME DEBITOR ÎNTREȚINERE înţelegem că obligaţia de:
 • întreţinere şi îngrijire asumată constă în asigurarea hranei, a îmbrăcăminţii şi încalţămintei,
 • precum şi a menajului  pe durata vieţii acestora, și de asemenea,
 • îngrijirile şi cheltuielile necesare în caz de boală pentru fiecare dintre beneficiari,
 • precum şi cheltuielile ocazionate de înmormântarea acestora.

Noi, NUME CREDITOR ÎNTREȚINERE și NUME BENEFICIAR ÎNTRETINERE, am luat cunoştinţă de caracterul incesibil şi insesizabil al drepturilor noastre, în conformitate cu prevederile art.2258 Cod civil.

Eu debitorul NUME DEBITOR ÎNTREȚINERE, am luat cunoştinţă că:
 • în cazul decesului meu, înainte de cel al lui NUME CREDITOR ÎNTREȚINERE și NUME BENEFICIAR ÎNTRETINERE ,
 • obligaţia ce-mi revine se transmite, în mod indivizibil, către moştenitorii mei şi urmează a fi executată de aceştia.

De asemenea, noi părţile, am luat cunoştinţă că, în anumite condiţii, este posibilă înlocuirea întreţinerii prin rentă, fie prin bună-învoială, fie prin hotărâre judecătorească.
Pentru a face opozabile terţilor drepturile şi obligaţiile părţilor născute din acest contract, urmează ca în Cartea Funciară a imobilului să se noteze dreptul de uzufruct viager în favoarea fostului proprietar şi a soţiei sale.

De asemenea, se va înscrie dreptul de nudă proprietate în favoarea debitorului întreţinerii.
Evaluarea nudei proprietăţi a imobilului este de………….., conform grilei de expertiză……… .
Lucrările de publicitate imobiliară se vor îndeplini de notarul public, potrivit dispoziţiilor Legii nr.7/1996.
Impozitul asupra venitului realizat din transferul proprietăţii imobiliare se plăteşte de vânzător în condiţiile Codului fiscal.
Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător.
Tehnoredactat la ………….., în …… exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial,  un exemplar pentru Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, ……….. exemplare s-au eliberat părţilor.

CONSTITUITOR,                        BENEFICIAR,                                             DEBITOR,

Similar Posts

31 Comments

 1. Anca Lungeanu spune:

  Buna ziua. In urma decesului persoanei cu care am încheiat un contract de donație imobiliară cu sarcina de întreținere ce fel de procura trebuie sa solicit pentru a împuternicit pe sora mea sa poata sa imi radieze sarcinile de întreținere. Poate a puteti ajuta cu un model de procura va rog. Multumesc.

 2. Corina evelina Băjan spune:

  Bună seara! Mama mea a dat cu vânzare cumpărare apartamentul în care a locuit cu tata (acesta e decedat din 1993)fratelui meu. Fratele meu a decedat 10 Oct 2021.Mama mea trăiește.Apartamentul e dat cu vânzare cumpărare cu uzufruct. În el a rămas nora ei. Mama mea sta la mine (fiind singurul copil rămas în viata). As vrea sa știu cum rămâne situația lui mama mea. Are vârstă de 75 de ani. Mulțumesc!

   1. Bună avem un contract de întreținere de la socri noștri de 12 ani .după decesul lor putem fi proprietari pe teren și pe casa .mai poate strica cineva acest contract de întreținere cu uzul fruct.

    1. Gabriela Fainita spune:

     Contractul de întreţinere se încheie în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.
     Contractul de întreţinere poate fi constituit:
     1.atât cu titlu oneros, în schimbul unui capital de orice natură,
     2.cât şi cu titlu gratuit, fiind supus regulilor proprii ale actului juridic de constituire.
     De asemenea, fiind un contract cu titlu oneros, fiecare parte urmăreşte să îşi procure un avantaj în schimbul obligaţiilor asumate.

     Dacă ați încheiat contractual la notar și ați prevăzut că primiți terenul și casa ca preț la întreținerii, nimeni nu mai poate avea vreo pretenție la acele bunuri, după decesul părinților/socrilor.
     Dacă nu ați încheiat la notar acel contract, nu aveți un act de treansfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor ca preț al întreținerii.
     Faceți un contract în formă autentică, la notar, cu clauze specific.

     https://projurista.ro/circulatia-terenurilor-si-constructiilor-proprietate-privata/

   2. Bună seara avem un contract de întreținere cu uzul fruct de 12 .ani ce la socri noștri care sunt în viața pe o suprafață de teren și casa .de oare ce noi nu putem fi proprietari decât după decesul lori pe teren și casa .am fost chemați la primăria din care facem parte cu actele de contract de întreținere .după citirea lor .am primit un rezultat foarte dur .nu mai avem dreptul la ajutor social și alocați de susținere pentru copii pt aceste acte este corect așa ceva și nea spus că noi suntem proprietari pe teren

    1. Gabriela Fainita spune:

     Contractul de întreţinere se încheie în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.
     Din momentul încheierii/semnării/autentificării contractului ați devenit proprietari ai respectivului imobil (teren si casă).Doar în caz de nerespectare a obligațiilor din contract, există posibilitatea revocării acestuia, situația în care ați pierde calitatea de proprietari ai imobilului.

     Art. 15 din Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
     (1)În vederea verificării îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor de acordare a alocaţiei, primarul dispune, în mod obligatoriu, evaluarea socioeconomică a familiei, prin anchetă socială.
     (2)Ancheta socială se efectuează, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, de către personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de către personalul din compartimentul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului.
     (3)Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat ancheta socială şi primarului.
     Faceți o cerere la primărie și solicitați o anchetă social prin care să se constate că respectivele immobile (casă și teren) nu vă aduc VENITURI care să vă exclude din categoria de familie care are nevoie de susținere. Aceste immobile primate vă ADUC cheltuieli, obligații de întreținere a socrilor.

     https://projurista.ro/alocatia-pentru-sustinerea-familiei-cu-copii-in-ingrijire/

 3. Buna ziua ,care ar fi costurile aferente incheierii unui asemenea contract .Este in functie de valoarea imobilului ? Si daca da ,la o proprietate de 20 mii euro aproximativ care ar fi costul .Daca se realizeaza un astfel de contract ,ceilalti membri ai familie (nu are copii,sotie )(doar nepoti de frati ) pot contesta dupa deces daca eu imi fac datoria si intretin conform contractului persoana in cauza ?

  1. Bună seara coproprietar pe un imobil doi frați , parinte cota find de jumate, dacă unu din frați încheie contract întreținere parinte, fratele celalalt mai poate cere parte din imobil sau după caz ar putea locui în imobilul respectiv el fin mutat de 15 ani la alt domcicliu? Sau care ar fi dreptul fratelui ce ia părintele în întreținere. Multumesc

   1. Gabriela Fainita spune:

    Rezerva succesorală este partea din bunurile moştenirii la care moştenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinţei defunctului.
    Sunt moştenitori rezervatari și descendenţii (copii).
    Rezerva succesorală a fiecărui moştenitor rezervatar (copil/fiu) este de jumătate din cota succesorală care, în absenţa liberalităţilor sau dezmoştenirilor, i s-ar fi cuvenit ca moştenitor legal.
    După deschiderea moştenirii, liberalităţile care încalcă rezerva succesorală sunt supuse reducţiunii, la cerere.

    Dacă sunteți 2 moștenitori aveți dreptul la o jumătate din valoarea casei.
    Dacă este vândută se va lua în calcul valoare.
    Fratele care întreține părintele și nu are contract de vânzare cu clauză de întreținere, va avea aceeași parte succesorală.

    https://projurista.ro/dreptul-de-mostenire-vocatia-la-mostenire/

 4. Buna seara,mama mea a facut un astfel de contract unuia dintre frati,noi fiind 3,timp de 15 ani de cand a fost facut contractul,fratele a incasat pensia,iar mama nelocuind in apartament ci la persoane in varsta locuind cu ele .Acum 8 zile a decedat.Intrebarea mea este daca noi ceilalti doi frati putem ataca acel contract avand dovezi si martori.Va multumesc!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Da, este posibilă o acțiune de anularea respectivului contract pentru neexecutarea sarcinilor.
   Dacă a fost contract de donație, conform art.1027 Cod civil prevede:
   Dacă donatarul nu îndeplineşte sarcina la care s-a obligat, donatorul sau succesorii săi în drepturi pot cere fie executarea sarcinii, fie revocarea donaţiei.
   Dreptul la acţiunea prin care se solicită executarea sarcinii sau revocarea donaţiei se prescrie în termen de 3 ani de la data la care sarcina trebuia executată.

   Dacă nu a executat obligația de întreținere și poate fi demonstrată prin lipsa acțiunilor concrete, se cere anularea contractului și acesta reintră în masa succesorală.
   Dacă este contract de vânzare cu clauză de întreținere, la fel trebuie demonstrată neexecutarea clauzei de întreținere care este echivalentul PRETULUI contractului.

   https://projurista.ro/actiunea-revocatorie-sau-actiunea-pauliana/

 5. Marius Filip spune:

  Buna ziua,

  Eu si sotia mea am incheiat in anul 2017 un contract de intretinere cu o persoana in schimbul unei locuinte. In anul 2021 persoana respectiva a decedat. In contractul de intretinere era specificat si ceva referitor la uzufruct. Acum dorim sa vindem aceasta locuinta. Spuneti-mi va rog ce trebuie sa fac inainte de a vande referitor la uzufruct. Cand se stinge acest uzufruct? Multumesc!

 6. Georgiana spune:

  contract de întreținere cu clauză de uzufruct viager – beneficiarul uzufructului viager face credite și urmează să fie executat silit. nudul proprietar va avea probleme? poate rămâne fără proprietatea? Se poate transmite datorita” uzufructului” la nudul proprietar . Fac menține că acesta este întreținut

  1. Gabriela Fainita spune:

   Deținătorul unui uzufruct viager nu poate dispune de proprietatea respectivului bun.
   Oricâte datorii ar acumula un deținător de uzufruct nu poate garanta cu proprietatea, doar cu ceea ce deține, adică uzufructul.
   Unul din drepturile proprietarului este cel de a-și apăra nuda proprietate.

   https://projurista.ro/drepturi-si-obligatii-uzufruct/

 7. Bună ziua! Dacă mama a avut contract de vânzare-cumpărare cu întreținere viagera cu fratele meu și a ajuns la o vârsta de 90 de ani fiind lucidă ,se deplasa cu cadru dar mergea singura la masa ,la baie ,se spala singura , o dureau doar picioarele ,iar cumnata mea a dus-o la un azil fara acordul ei mintind -o ca o duce intr-un centru de recuperare ,intrebarea mea este va rog : au avut voie sa o ducă ? Au dus-o în data de 2 Iunie iar în i3 Iulie a murit în urma unui infarct la terapie intensivă ! As vrea sa va rog să îmi spuneți dacă avea dreptul sa dărâme casa parintilor mei care era în stare buna ,locuibila ,fără acordul scris al mamei ?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Chiar dacă au dus-o într-un centru pentru bătrâni, nu se poate proba că nu au acordat întreținerea viageră mamei.
   Dacă au avut contract de vânzare-cumpărare pe imobil aveau și calitatea de proprietari, iar în această calitate au avut dreptul să reconstruiască imobilul.
   Nu se impunea acordul scris sau verbal al mamei, aceasta nemaiavând calitatea de proprietar.

   https://projurista.ro/dreptul-de-mostenire-vocatia-la-mostenire/

 8. Buna seasa,am cumparat un apartament pe numele fiului meu fara sa fac nici o mentiune in contractul de vanzare cumparare al apartamentului,se poate face acum,dupa 1 an,o cerere de uzufruct si care ar fi pretul,va rog

 9. Bună seara, persoana vârstnică ce are uzufruct viager iar apoi este încadrată în gradul grav cu asistent personal mai poate cere asistent personal?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa.
   Nu este un venit care să justifice recuperarea capacității de muncă.
   Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în urma revizuirii medicale.
   Recuperarea capacității de muncă constatată prin decizie medicală este singurul motiv de încetare a plății pensiei.
   Indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 77 se menţine şi pe durata acordării pensiei pentru limită de vârstă.

   https://projurista.ro/pensia-de-invaliditate-si-pensia-de-urmas/

 10. Rujan Angela spune:

  Am avut un contract de intretinere pentru dreptul mamei din casa mea parinteasca.Mama mea a decedat in urma cu un an. Mai am doi frati care au cate o optime din casa in urma succesiunii de la tatal meu. UNUL DIN FRATI DORESTE SA IMI FACA DONATIE PARTEA LUI,DAR CU CELALALT nu pot ajunge la nici o intelegere,imi cere mai mult decat valoreaza partea lui.Ce as putea face ca sa raman singura prprietara? As putea cumva sa ii dau partea ce i se cuvine fortat si sa ma lase in pace? Cum ar trebui sa procedez ca sa ii dau la valoarea reala?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform art.1143 Cod civil
   (1) Nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune. Moştenitorul poate cere oricând ieşirea din indiviziune, chiar şi atunci când există convenţii sau clauze testamentare care prevăd altfel.
   Încetarea coproprietăţii prin partaj poate fi cerută oricând, afară de cazul în care partajul a fost suspendat prin lege, act juridic ori hotărâre judecătorească.
   Faceți partaj succesoral și astfel va fi stabilită cota-parte a fiecărui succesor (urmaș).
   Aveți un avantaj față de frate că ați avut contract de vânzare cu clauză de întreținere pentru partea mamei.
   Ar fi bine să precizați acest aspect la dezbaterea partajului și solicitați să să evalueze financiar partea fiecăruia.
   După partaj, puteți oferi fratelui dvs. contravaloarea cotei-părți ce îi revine și astfel îi puteți cumpăra partea lui succesorală, încheind un contract de vânzare-cumpărare la notariat.

   https://projurista.ro/mostenirea-legala-principii/

 11. Abramiuc Elena spune:

  Buna
  In urama decesului tatalui meu, am mostenit 1/2 din ap. parintilor mei, mama renuntand la partea ei de mostenire dupa tata, apartamentul fiind pe numele la amandoi, acum eu vreau sa-i cedez partea mea de mostenire ficei mele, pentru a nu-i lasa in caz de deces(am o problema de sanatate) sotului meu parte din mostenire, mai ales ca mama traieste in acel apartament iar sotul meu , este in stare sa-i ceara banii pt. partea lui de mostenire dupa mine, pt. a o lasa pe mama sa locuiasca in continuare in cel apartament.
  Doresc sa stiu daca ii fac ficei mele contract de intretinere cu uzufruct viager , este o forma de contract neatacabila in instanta, deoarece prin vanzare -cumparare nu se poate, fiica mea neavand suma necesara pt a cumpara partea mea din apartamentul mostenit.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Este recomandat Contractul de întreținere cu uzufruct viager.
   Se poate opta și pentru un contract de rentă viageră, care are ca obiect prestaţia creditorului ce constă în transmiterea proprietăţii unui bun mobil sau imobil ori a unui preț (sumă de bani).

   Debitorul (vânzătorul sau altă persoană) va beneficia de întreținere sau o sumă de bani lunară
   Creditorul (cumpărătorul imobilului) va primi imobilul ca preț pentru obligația de întreținere a perosanei ce a vândut sau altei persoane.

   https://projurista.ro/circulatia-terenurilor-si-constructiilor-proprietate-privata/

 12. Cristina spune:

  Bună seara, va scriu în legătură cu o problemă, dacă doriți sa îmi răspundeți. Mama și respectivul soț care îl avea, mi au făcut cadou o casa cu teren, cu condiția sa nu-i scot afara sau sa vând casa, bine inteles cu foaie făcută la notar, de recent cu mama am decis ca vrem sa vindem casa, ea a divorțat de el, și as dori sa știu daca mai am nevoie de semnătura lui pentru a vinde, atat timp cat sunt divorțați, a avut și ordin de restricție, fiind o persoana violenta. Mama este deacord.

 13. Flori Dobrica spune:

  Buna ziua,
  Tatal meu a facut un contract de intretinere cu sora mea prin care tranmite nuda proprietate asupra unei case si a terenului aferent. La acest imobil+casa eu am cota de 3/16 in urma mamei mele decedate cu ani in urma. Atunci ambele surori am obtinut cate 3/16 din proprietate iar tatal meu restul de 10/16 (partea lui ca proprietar+ partea lui din mostenire)
  In extrasul de carte funciara a fost inscris dreptul de nuda proprietate in favoarea debitoarei intretinerii adica a sorei mele. In contract mai este trecut “Intretinerea a fost evaluata la suma de 126.517 lei”.
  Acum dezbatem mostenirea in urma decesului tatalui.
  Acest imobil+casa mai intra la dezbaterea succesorala?
  Sora mea devine automat proprietar pe partea tatalui din imobil+teren?
  Ce implicatii are suma trecuta in contract ca intretinere?
  Sa inteleg ca partea tatalui sa se imparta la amandoua surori si eu sa o despagubesc cu valoarea intretinerii.
  Ea spune ca eu raman doar cu cei 3/16 de la mama si restul este al ei.
  Cum este corect si eu ce drepturi am la acest imobil+casa?
  Multumesc anticipat pentru ajutor.

 14. Tudor madalina spune:

  Bună ziua!eu și soțul meu avem un contract de vânzare cumpărare cu uzufruct viagere cu doi bătrâni, unul dintre soți a decedat acum 6 ani, cu 2 ani în urmă a decedat și soțul meu, rămân moștenitori copii noștri în urma succesiuni pe jumătate după bătrânul decedat, acum soția lui a deschis acțiune în instanta sa anuleze contractul de vânzare cumpărare cu uzufruct viagere, Ce trebuie sa fac?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.