Contract de concesiune bunuri proprietate publica

∞ Înțeleptul nu are nevoie de nimic, fiindcă tot ce aparține celorlalți aparține și lui∞

Contract de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit în continuare contract de concesiune, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acționează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligația de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevențe.

CONTRACT DE CONCESIUNE

Încheiat astăzi ……………… la ………………………

PĂRŢILE CONTRACTANTE

A) Între ministerul/organul de specialitate al administraţiei publice centrale/consiliul judeţean/consiliul local/instituţia publică de interes local ……………………, cu sediul în ……………………………….., reprezentat prin ……………………, având funcţia de ………………… în calitate de CONCEDENT, pe de o parte,

 şi

B) S.C. ……………………………………………………………………….S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………., str. …………………. nr. …….., bloc ………., scara …….., etaj ……….., apartament ……….., judeţ/sector ……………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ………………………., sub nr. …………………. din ………………., cod fiscal nr. …………………… din …………………, având contul nr. ………………, deschis la ………………….., reprezentată de ……………………………………., cu funcția de ………………………………….., în calitate de CONCESIONAR, pe de altă parte,

sau

Asociaţia/Fundaţia .………………………………, cu sediul în (localitatea) …………………….., str. …………………… nr. ….., bloc ………., scara ….., etaj ….., apartament …….., sector/judeţ …………………………, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. …………………………… din …………………….., a Tribunalului ………………………, codul fiscal nr. ………………………….. din ……………………., având contul nr. …………………………….., deschis la …………………………………………….., reprezentată de ………………………………., cu funcţia de ……………………………………., în calitate de CONCESIONAR, pe de altă parte

sau

Întreprinderea………………………………………, cu sediul în (localitatea) …………………………, str. ………………. nr. ….., bloc ….., scara ….., etaj ……….., apartament ……….., sector/judeţ ………………….., posesoarea autorizaţiei nr. ………………. din ……………., eliberată de Primăria ……………………., codul fiscal nr. ……………………… din …………………, având contul nr. ……………………….., deschis la …………………………………, reprezentată de ……………………………, cu funcţia de …………………………….., în calitate de CONCESIONAR, pe de altă parte,

sau

Dl-Dna ……………………………………………, domiciliat în …………………………., str. ……………………. nr. ….., bloc ……., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/judeţ ………………, născut la data de (ziua, luna, anul) ……………………………….. în (localitatea) …………………… sector/judeţ …………………, fiul lui ……………. şi al ………………………., posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ……….. nr. ………………… eliberat de ……………………, cod numeric personal în calitate de CONCESIONAR, pe de altă parte,

la data de ………………,

la sediul concedentului (alt loc, adresă etc.) ………………………,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007 şi al Hotărârii (Guvernului, consiliului judeţean, orăşenesc sau comunal) de aprobare a concesionării nr. ….. .din ……………, s-a încheiat prezentul

      CONTRACT DE CONCESIUNE

cu respectarea următoarelor clauze:

 I.CONTRACT DE CONCESIUNE -OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului de concesiune este exploatarea unui bun, ……………………….., situat în ………………………………., în conformitate cu obiectivele concedentului.

a) Descrierea obiectului şi a concesiunii sunt stabilite în caietul de sarcini anexă, care face parte integrantă din prezentul contract şi pe care concesionarul îl acceptă integral

b) Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de părţi.

c) Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe bază de proces-verbal care se va încheia până la data de ………………………………. şi va constitui anexa care face parte integrantă din prezentul contract.

II. OBIECTIVELE CONCEDENTULUI

 1. …………………………………………………………….;
 2. ……………………………………………………………..;
 3. ……………………………………………………………..;
 4. …………………………………………………………. etc.

(3) În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:

a) Bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune:…………………………………………………………….. .

b) Bunuri proprii care la expirarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului: …………………………………………………………………………………………………………………………..

La încetarea contractului de concesiune, din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. …. se vor repartiza potrivit destinaţiilor arătate la acest punct, concesionarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat inclusiv investiţiile realizate.

III.CONTRACT DE CONCESIUNE- DURATĂ

Durata concesiunii este de …… ani, începând de la data de ……… data semnării prezentului contract.  (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa initial prin simplul acord de voinţă al părţilor care vor încheia un act adiţional cu cel puţin ….. ani/luni/zile înainte de încetarea lui.

IV. PREŢUL CONCESIUNII – REDEVENȚA

Redevenţa este de …………… lei, plătită anual/lunar, în conformitate cu caietul de sarcini.

Plata redevenţei se face prin conturile:

 • contul concedentului nr. …………….., deschis la Banca ……………………………….;
 • contul concesionarului nr. ………………, deschis la Banca ……………………………… .

Neplata/nepredarea redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la retragerea concesiunii, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, aşa cum se prevede în caietul de sarcini.

V. DREPTURILE  PĂRȚILOR

 Drepturile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune.

Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului şi în următoarele condiţii: ……………………………………………………………………………………………………………..

Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local.

VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Obligaţiile concesionarului

Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii. Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

Concesionarul poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007. Concesionarul este obligat să plătească redevenţa.

Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc.).

La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.

În termen de (cel mult) 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă de …………… lei, reprezentând o cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate.

Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (3) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia. Concesionarul se obligă să plătească …% din prima de asigurare.

Alte clauze…..

Obligaţiile concedentului

Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune. Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.

Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

Responsabilităţile de mediu se împart între părţile contractante astfel:

 1. concedentul răspunde de: ……………………………………………………………………………………;
 2. concesionarul răspunde de: …………………………………………………………………………………..

VII.CONTRACT DE CONCESIUNE -GARANŢII

Concesionarul se obligă ca în termen de 90 de zile de la data semnării prezentului contract să depună cu titlu de garanţie suma de ………………. lei reprezentând cota-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru primul an de activitate.

VIII. RĂSPUNDEREA  CONTRACTUALĂ

În cazul nerespectării totale sau parţiale ori a executării necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite în caietul de sarcini şi a clauzelor prezentului contract, partea în culpă este obligată la plata penalităţilor prevăzute în caietul de sarcini, iar dacă acestea nu acoperă paguba, pentru partea neacoperită este obligată la daune-interese. Denunţarea unilaterală a contractului atrage, de asemenea, după sine, daune-interese, astfel: ………………………………………………………………………………………………………………………………

IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Concedentul poate modifica, unilateral, partea reglementară a prezentului contract, cu notificarea prealabilă a concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz.

În cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul să primească o despăgubire adecvată şi efectivă. În caz de dezacord între concedent şi concesionar cu privire la valoarea despăgubirii, aceasta va fi stabilită de instanţa judecătorească competentă.

Dezacordul dintre concedent şi concesionar cu privire la despăgubiri nu poate să constituie un temei pentru concesionar care să conducă la sustragerea obligaţiilor sale contractuale. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.

X. ÎNCETARE CONTRACT de CONCESIUNE

Prezentul contract de concesiune încetează în următoare situaţii:

 1. la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;
 2. în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;
 3. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
 4. în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
 5. la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;
 6. alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 1. bunuri de retur ………………………………………………;
 2. bunuri proprii ……………………………………………… .

 XI. FORŢA MAJORĂ

Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător – total sau parţial – a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ………………. (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Dacă în termen de ………………….. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XII. NOTIFICĂRI

În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.

Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

XIII. LITIGII

(1) Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii, părţile pot stipula în contractul de concesiune clauze compromisorii.

XIV. ALTE CLAUZE

 ………………………………………………………………………………………………….

Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.

 XV. DEFINIȚII

Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

Prin caz fortuit se înţelege acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.

Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare, din care ………………….. astăzi ……………………., data semnării lui.

CONCEDENT                                                  CONCESIONAR

Similar Posts

2 Comments

 1. Birdanas D spune:

  Bună ziua!
  Îndrăznesc să vă întreb despre o problema.
  Daca o persoana are teren(pășune) concesionata de la primăria din comună timp de 5 ani, iar de 1 an a devenit consilier local tot la primăria din comuna, mai are voie sa dețină acel teren?
  Vă mulțumesc anticipat!

  1. Gabriela Fainita spune:

   OUG nr.57/2019, art.303, alin.(5) Comuna, oraşul sau municipiul, după caz, are calitatea de concedent pentru bunurile proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, fiind reprezentat, în acest sens, de către primarul comunei, al oraşului sau al municipiului, respectiv de către primarul general al municipiului Bucureşti.
   Contractul de concesiune a fost încheiat anterior începerii mandatului de consilier local.
   Contractul este semnat de primar.
   Calitatea de consilier local nu este incompatibilă cu cea concesionar.

   https://projurista.ro/dreptul-de-proprietate-publica/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.