Contestatia titlului executoriu- procedura solutionare

∞ Durerea este temporară. Renunțarea este veșnică ∞

CONTESTAȚIA LA TITLU EXECUTORIU

OBIECTUL

 a) Titlul executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească
 • dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 442 Cod procedură civilă ”Lămurirea hotărârii şi înlăturarea dispoziţiilor contradictorii”
 • dacă sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea acestuia
b) Celelalte titluri executorii

Dacă legea nu prevede o cale procesuală specifică pentru desființarea lor se solicită aceasta prin intermediul contestației în anulare.

Prin contestaţia la executare se poate solicita şi împărţirea bunurile proprietate comună pe cote-părți sau în devălmășie (art. 712 alin 4):

 • este necesară o solicitare expresă a părții interesate întrucât este o derogare de la normele de competență teritorială de drept comun
 • coproprietarul care nu este participant la executarea silită va putea solicita partajarea doar pe calea dreptului comun

Terțul coproprietar va putea formula contestație la executare, solicitând inclusiv sistarea indiviziunii:

 1. chiar dacă debitorul sau terțul garant nu a solicitat partajul
 2. dacă se fac acte de executare asupra unui bun deținut în coproprietate

Împărțeala bunurilor se face după regulile dreptului comun, chiar dacă se realizează pe calea incidentală a contestației la executare.

CONTESTAȚIA LA TITLU EXECUTORIU

Instanța competentă să soluționeze contestația la un titlu executoriu este:

1) instanța care a pronunțat titlul, care poate fi o judecătorie, tribunal, curte de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție când contestația la executare are ca obiect:

 • lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu atunci
 • când este o hotărâre judecătorească, hotărâre arbitrară sau o hotărâre a altui organ de jurisdicție

2) secția sau completul specializat

 • dacă titlul executoriu este pronunțat într-o materie în care există secții sau complete specializate

3) instanța de executare

 • în cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătorești, arbitrare sau o hotărâre a altui organ de jurisdicție

TERMENE

 • 15 zile pentru contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă
 • 5 zile pentru contestația împotriva încheierilor executorului judecătoresc

Sancțiuni pentru nerespectarea termenelor:

 • tardivitate–când contestația este formulată cu depășirea termenului va fi respinsă
 • decăderea din exercitarea dreptului– când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, în afară de cazul în care legea dispune altfel
 • nulitate– când actul de procedură este făcut peste termen

Decăderea este prima sancțiune iar nulitatea este ulterioară și intervine doar dacă se ignoră o decădere deja dispusă de instanță.

CALCULUL TERMENULUI
 1. ziua de la care începe să curgă termenul,
 2. nici ziua când acesta se împlineşte (art.181, alin.1 Cod procedură civilă )
 • când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare
 1. termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează (art 181 alin 2 Cod procedură civilă)
 • termenul care se socoteşte pe zile, săptămâni, luni sau ani
 1. se împlineşte la ora 24.00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură.
 2. se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal pentru un act ce trebuie depus la instanţă sau într-un alt loc (art 182 Cod procedură civilă)
 • actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege:
 1. prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau
 2. depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen
 3. depus de partea interesată înăuntrul termenului legal la unitatea militară ori la administraţia locului de deţinere unde se află această parte este considerat ca fiind făcut în termen

Recipisa oficiului poştal, înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militară sau de administraţia locului de deţinere, pe actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată (art 183 Cod procedură civilă)

DATA DE LA CARE CURGE TERMENUL

Momentul de când începe să curgă:

1)Termenul de 15 zile este socotit de la data când:
 • contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care îl contestă – în cazul contestațiilor la executare propriu-zise
 • cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;
 • debitorul care contestă executarea însăşi:
 1. data când a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori
 2. data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile când nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie
2)Termenul de 5 zile este socotit de la data când:
 • de la comunicare – împotriva încheierilor executorului judecătoresc, în cazurile în care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive

Nu se poate face contestație împotriva încheierilor executorului care sunt definitive. Caracterul definitiv al încheierii trebuie stabilit prin lege.

3)Termenul de prescripție a dreptului este socotit de la data când:
 • oricând înăuntrul termenului de prescripție a dreptului de a obţine executarea silită,
 • în termenul de prescripție de 3 ani de la data nașterii dreptului de a obține executarea silită privind lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu
 • cel mai târziu în 10 ani de la data nașterii dreptului de a obține executarea silită dacă titlul executoriu a fost emis în materia drepturilor reale. Termenul în care se poate formula contestație la titlu este de decădere chiar dacă este egal ca durată cu termenul de prescripție. Decăderea operează chiar pentru situațiile în care dreptul de a obține obligarea pârâtului este imprescriptibil.
 • în tot cursul executării silite, dar nu mai târziu de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data predării silite a bunului când o terţă persoană pretinde că are:
 1. un drept de proprietate sau
 2. un alt drept real asupra bunului urmărit

Terțul nu își va putea realiza dreptul de proprietate sau dreptul real în situația în care bunul a fost definitiv dobândit de un terț adjudecatar. Dacă bunul a fost adjudecat, în urma vânzării silite, de către creditorul urmăritor, terțul își va putea realiza dreptul pe cale separată.

PROCEDURA DE JUDECATĂ

Contestația la executare silită:
 • trebuie formulată în scris cu respectarea dispozițiilor art.194 Cod procedură civilă ”Cuprinsul cererii de chemare în judecată”. Nerespectarea regulilor formale ale cererii fiind sancționată cu nulitate.
 • se depune la instanță și nu la executorul judecătoresc, cu respectarea prevederilor art.199 Cod procedură civilă
 • cererea de chemare în judecată se înregistrează şi primeşte dată certă prin aplicarea ştampilei de intrare:
 1. depusă personal sau prin reprezentant,
 2. sosită prin poştă, curier,
 3. sosită prin fax sau scanată şi transmisă prin poştă electronică ori
 4. sosită prin înscris în formă electronică,
 • după înregistrare cererea şi înscrisurile care o însoţesc, la care sunt ataşate, când este cazul, dovezile privind modul cum au fost transmise către instanţă
 1. se predau preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta,
 2. se va lua măsuri în vederea stabilirii în mod aleatoriu a completului de judecată, potrivit legii
Întâmpinarea este obligatorie
 1. nedepunerea întâmpinării în termen este sancționată cu decăderea din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții,
 2. sunt exceptate cele de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.
 • se judecă după procedura contencioasă pentru judecata în prima instanță
Regulile speciale pentru judecarea contestației la executare (art.717 Cod procedură civilă)

Instanţa sesizată va solicita de îndată executorului judecătoresc să îi transmită:

 • în termenul fixat
 • copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate, având forță probatorie
 • solicitarea este înaintată de judecătorul căruia i-a fost repartizat dosarul, în cadrul măsurilor pentru pregătirea judecății
 • sunt solicitate copii doar după actele de executare contestate

Îi va pune în vedere părţii interesate să achite cheltuielile ocazionate de acestea. Părţile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere.

La cererea părţilor sau atunci când apreciază că este necesar, instanţa va putea solicita relaţii şi explicaţii scrise de la executorul judecătoresc. Astfel de relații sau explicații pot viza stadiul executării silite în ipoteza când nu s-a dispus suspendarea până la soluționarea contestației.

 CONTESTAȚIA LA TITLU EXECUTORIU- CĂI DE ATAC

 • numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare hotărârea pronunţată cu privire la contestaţie (art.718 Cod procedură civilă)
 • numai în condițiile dreptului comun:
 1. dacă prin contestația la executare se solicită împărțirea bunurilor proprietate comună sau
 2. dacă a fost formulată de o terță persoană care pretinde un drept de proprietate sau un drept real asupra bunului urmărit
 • numai cu apel – în cazul împărțelilor judiciare
 • aceleași căi de atac ca şi hotărârea ce se execută şi prin care s-a soluţionat contestaţia privind înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu
 • numai cu apel – hotărârea prin care s-a soluţionat contestaţia prin care s-a lămurit înţelesul, întinderea ori aplicarea unui titlu care nu constituie hotărâre a unui organ de jurisdicţie
 • numai cu recurs – hotărârile de soluţionare a contestaţiei în prima instanță, prin care se constată perimarea, renunțarea la judecată sau la dreptul pretins.

 CONTESTAȚIA LA TITLU EXECUTORIU – SOLUȚIONARE

Instanța de executare, soluționând contestația la executare pe fond, o va putea admite sau respinge. Instanța va pronunța soluția care se impune raportat la specificul fiecăreia dintre situațiile în cazul unor incidente procedurale precum:

 • perimarea,
 • renunțarea la judecată,
 • renunțarea la dreptul pretins,
 • admiterea unei excepții de procedură sau de fond,

Admițând contestația la titlu executoriu, instanta va putea dispune, în funcție de obiectul cererii:

 • anularea titlului executoriu
 • lămurirea titlului executoriu
 • împărțirea bunurilor comune
 • obligarea la restituirea bunului sau recunoașterea dreptului real

La momentul rămânerii definitive, hotărârea de admitere sau de respingere a contestației se va comunica din oficiu executorului judecătoresc.

Dacă contestaţia este admisă:
 • executorul judecătoresc este obligat să se conformeze măsurilor luate sau dispuse de instanţă.
Dacă contestaţia a fost respinsă:
 • suma reprezentând cauţiunea depusă rămâne indisponibilizată
 • va servi la acoperirea creanţelor ” despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării”
 • când contestaţia a fost exercitată cu rea-credinţă, el va fi obligat şi la plata unei amenzi judiciare sau stabilite prin titlul executoriu,
 • în această situaţie se va comunica executorului şi recipisa de consemnare a acestei sume

Similar Posts

2 Comments

 1. predus mic stefan spune:

  Cand o parte din acostamentul unui drum public este ocupata de un vecin acest drum,spunand ca are cadastru pe intreaga suprafata a lui initiala si suprafata de acostament a drumului pe care a imprejmuit -o cu sarma,cui sa ma adresez ca cetatean al acestei localitati? Am facut sesizare la Primarie,cerand eliberarea acelei portiuni de acostament si ma trimite in instanta.De ce nu deschide primaria actiune de verificare a cadastrului sau de tulburare de posesie a unei parti de drumul administrat de autoritatea locala ? Sesizarea este de 2 ani si am primit diverse raspunsuri aiurea,ultimul verbal fiind sa-l actionez in instanta pe respectivul cetatean.Ce calitate am eu ,daca nu tulbura proprietatea mea si tulbura proprietatea publica. Cum trebuie rezolvata problema doamna avocat?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.