Concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului

∞ Nu-ți căuta fericirea în curtea altuia, pentru că ea se ascunde întotdeauna în casa ta ∞

Concediul – la acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului se ține cont de durata de acordare, de principiile de finanţare din alte state membre ale Uniunii Europene care au indemnizaţii similare.

Condițiile acordării indemnizației pentru creșterea copilului

Conform art. 2 alin. (5) din OUG nr.111/2010, de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului beneficiază persoanele îndreptățite care fac dovada: 

1) Realizării de venituri supuse impozitului pe venit
 • venituri din salarii și asimilate salariilor,
 • venituri din activități independente,
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură)

 ori

2) Aflării în una sau mai multe dintre situaţiile asimilate
 • a) au beneficiat:
 1. de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau
 2. au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective;
 • b) s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj;
 • c) au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
 • d) au beneficiat:
 1. de concedii medicale şi
 2. de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale,
 • e) au beneficiat de pensie de invaliditate, în condiţiile legii;
 • f) se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive:
 1. economice,
 2. tehnologice,
 3. structurale sau similare, potrivit legii;
 • g) au beneficiat de concediul şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului;
 • h) au beneficiat de concediul şi indemnizaţie lunară pentru creşterea sau, după caz, pentru îngrijirea copilului cu handicap;
 • i) au beneficiat de concediul fără plată pentru creşterea copilului;
 • j) se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată,
 • k) au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate;
 • l) au efectuat sau efectuează serviciul militar pe bază de voluntariat, au fost concentraţi, mobilizaţi sau în prizonierat;
 • m) frecventează, fără întrerupere, cursurile de zi ale învăţământului
 1. preuniversitar, inclusiv în cadrul programului “A doua şansă”, sau,
 2. universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă ori de master,
 3. ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, în ţară sau în străinătate, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educaţiei,
 4. cu excepţia situaţiei de întrerupere a cursurilor din motive medicale;
 • n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
 • o) se află în perioada cuprinsă între:
 1. încheierea unei forme de învăţământ preuniversitar şi
 2. începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
p) se află în perioada cuprinsă între:
 1. absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, organizat potrivit legii, şi
 2. începerea învăţământului universitar, cursuri de zi, în acelaşi an calendaristic;
 • q) se află în perioada cuprinsă între:
 1. încheierea unei forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, cu sau fără examen de licenţă sau de diplomă, şi
 2. începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 • r) se află în perioada cuprinsă între:
 1. încheierea unei forme de învăţământ universitar, la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, precum şi ale învăţământului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, şi
 2. începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 • s) se află în perioada cuprinsă între încheierea unei forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, şi începerea, în acelaşi an calendaristic, a unei alte forme de învăţământ postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fără întrerupere;
 • t) se află în perioada de 60 de zile:
 1. de la finalizarea cursurilor învăţământului obligatoriu sau,
 2. de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenţă sau de master şi postuniversitar la nivel de masterat,
 3. trecerii în şomaj, calculate începând cu data de 1 a lunii următoare finalizării studiilor;
 • u) au beneficiat de concediul fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul,
 • v) se află în perioada cuprinsă între:
 1. absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului medical superior, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă organizat în prima sesiune, şi
 2. începerea primului rezidenţiat după absolvire.
Persoanele îndreptățite trebuie să facă dovada veniturilor pe timp de 12 luni în ultimii 2 ani anterior:
 • datei naşterii copilului sau,
 • datei la care s-a realizat încredinţarea în vederea adopţiei, s-a încuviinţat adopţia ori s-a instituit plasamentul sau tutela fac

Calculul perioadei la concediul de creștere copil

Luna calendaristică în care s-a născut copilul sau în care s-a înregistrat una dintre situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din OUG nr.111/2010:

 •  indiferent de ziua din această lună în care s-a produs naşterea ori s-a înregistrat situaţia,
 • face parte integrantă din perioada celor 12 luni, respectiv, reprezintă prima lună care se ia în calcul la stabilirea eligibilității.
Art. 8 alin. (2) din OUG nr.111/2010

Beneficiază de aceleaşi drepturi şi una dintre persoanele:

 • care a adoptat copilul,
 • căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau
 • care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi,
 • precum şi persoana care a fost numită tutore.

Dacă în luna nașterii copilului persoana nu a realizat venituri și nici nu s-a aflat în una dintre situațiile asimilate prevăzute de lege, perioada de calcul a celor 12 luni se stabilește începând cu prima lună anterioară lunii nașterii copilului în care persoana:

 • a realizat venituri supuse impozitului sau
 • s-a aflat în una sau mai multe dintre situațiile asimilate,

Se va continua fără a se depăși perioada celor 24 de luni anterioare datei nașterii copilului.

Exemplu

Calculul veniturilor în vederea stabilirii indemnizației de creștere copil în cazul unui copil născut la data de 02 martie 2018:

 • persoana îndreptățită trebuie să facă dovada realizării de venituri supuse impozitului pe venit sau că s-a aflat în una sau mai multe dintre situațiile asimilate, timp de 12 luni în ultimele 24 anterioare datei nașterii copilului,
 • prima luna din calculul celor 12 fiind luna nașterii copilului, respectiv martie 2018
 • cea de-a doua fiind prima lună anterioară lunii nașterii copilului, respectiv februarie 2018, ș.a.m.d.
 • nu se va depăși intervalul martie 2018 – martie 2016, chiar dacă vor fi luni neluate în calcul din lipsă de venituri

Contribuția de asigurări sociale nu condiționează indemnizația pentru creșterea copilului

Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului nu este condiționată de contribuția de asigurări sociale.

Persoanele care solicită indemnizația pentru creșterea copilului nu trebuie să facă dovada că au achitat timp de 12 luni în ultimele 24 de luni anterior nașterii copilului contribuții de asigurări sociale.

Indemnizației pentru creșterea copilului este un drept al părintelui care se află în concediul pentru creșterea copilului și se acordă ca ”venit de înlocuire” a salariului pe această perioadă.

Cazuri speciale de calcul a indemnizației pentru creșterea copilului

1) Nașterea celui de al doilea copil se produce imediat sau la câteva luni de la împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 ani

În cazul în care nașterea celui de al doilea copil se produce imediat sau la câteva luni de la împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 ani, calculul indemnizației se va realiza astfel:

 • persoana îndreptățită realizează venituri profesionale supuse impozitului
 1. în perioada cuprinsă între împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 ani și nașterea celui de al doilea copil,
 2. aceste venituri se iau în calcul la stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea celui de al doilea copil
 • persoana îndreptățită nu realizează venituri:
 1.  în perioada cuprinsă între împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 ani și nașterea celui de al doilea copil,
 2. cuantumul indemnizației va fi de 85 % din veniturile realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anterior datei nașterii celui de al doilea copil,
 3. se presupune că în concediul pentru creșterea primului copil se include în cele 24 de luni anterioare nașterii celui de al doilea copil.

Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă.

Cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.

Valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei, conform art 33^1 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

2) Persoanele care realizează venituri supuse impozitului pe venit în baza unui contract de muncă cu timp parțial

Pot beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului, nefiind specificat timpul de lucru care trebuie înscris în contractul de muncă.

Poate beneficia de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului, dacă persoana îndreptățită face dovada că:

 • a realizat cel puțin 12 luni de activitate în ultimii 2 ani anterior nașterii copilului,
 • chiar și cu timp parțial de muncă

Luna tatălui

”Luna tatălui”  este dreptul celuilalt părinte de a efectua cel puțin o lună din perioada concediului pentru creșterea copilului:

 • în cazul în care părintele care o solicitat inițial dreptul își reia activitatea
 • cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.
Concediul de cel puțin o lună:
 • poate fi solicitat și efectuat oricând în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități,
 • inclusiv în ultima lună înainte de împlinirea vârstelor menționate.

Celălalt părinte poate efectua cel puțin o lună de concediu pentru creșterea copilului în interiorul celor 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani.

În concediul de cel puțin o lună, părintele care îl efectuează primește indemnizație pentru creșterea copilului, calculată pe baza veniturilor supuse impozitului obținute de el în perioada de eligibilitatea prevăzută de lege.

Părintele care și-a reluat activitatea nu va beneficia de stimulent de inserție pe această perioadă, urmând ca plata acestuia să fie reluată după finalizarea concediului de cel puțin o lună.

În situația în care părintele aflat în concediu și indemnizație pentru creșterea copilului se întoarce cu 90 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, nu mai este obligatorie efectuarea ”lunii celuilalt părinte”.

Concediul pentru creşterea copilului

Cconcediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 1 an, 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, constituie vechime:

 • în muncă
 • în serviciu,
 • în specialitate
 • se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu acestea.

Având în vedere prevederile legale, acestea se aplică tuturor persoanelor care s-au aflat în concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la:

 • 1 an,
 • 2 ani sau
 • 3 ani în cazul copilului cu dizabilități, indiferent când aceste perioade au avut loc.
Pe perioada acordării concediului și indemnizației pentru creșterea copilului se pot obține venituri supuse impozitului:
 • prin desfășurarea efectivă a unei activități care să nu depășească de 3 ori cuantumul minim al indemnizației pentru creșterea copilului (85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată) în decursul unui an calendaristic,
 • cel puțin una dintre activitățile generatoare de venituri care au stat la baza stabilirii dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului să fie suspendată, în condițiile OUG nr. 111/2010.

Angajatorul nu poate dispune încetarea raporturilor de muncă/serviciu în cazul persoanelor îndreptățite beneficiare ale drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010.

Astfel, persoana îndreptățită nu poate fi concediată:  pe perioada concediului pentru creșterea copilului;
 • pe perioada acordării stimulentului de inserție.
 • interdicția privind încetarea raporturilor de muncă/serviciu se extinde cu 6 luni după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitatea în cadrul căreia își desfășoară activitatea.
”Revenirea definitivă” se referă:
 • la reluarea activității de către persoana în cauză la momentul finalizării concediului pentru creșterea copilului,
 • respectiv ziua următoare celei în care copilul împlinește vârsta de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități), cele 6 luni începând să curgă de la acest moment.

Stimulent de inserție

În situația în care unul dintre părinți se află în plata stimulentului de inserție până la împlinirea vârstei de 2 ani a copilului și celălalt părinte se află într-o situație de natură a genera un nou concediu pentru creșterea copilului, se optează:

 • fie pentru continuarea stimulentului de inserție până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități,
 • fie pentru suspendarea stimulentului de inserție și acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului

Stimulentul nu se acordă pe perioada șomajului. Aceasta nu este perioadă în care, conform Codului fiscal, se realizează venituri supuse impozitului.

Calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

În perioada în care o persoană beneficiază de indemnizaţia de creștere copil:

 • are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
 • constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate
 • la stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

Similar Posts

5 Comments

 1. bunā ziua. va rog sa ma anuntati! Am început muncā in învātāmânt pe 1 septembrie 2022. De curand am aflat ca sunt insarcinata, termenul fiind pe 3 august 2023. As putea beneficia de indemnizatie pt cresterea copilului? Iar daca nu stai acasa, ma intorc la scoala pe 1 septembrie 2023 ce beneficii pot avea? Mentionez ca nu am mai muncit niciodata in Romania, doar in Italia o perioada de 10 ani. Va multumesc, numai bine!

  1. Gabriela Fainita spune:

   I) ART. 3^1din OUG nr.158/2005
   (1) Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
   a) să îndeplinească stagiul minim de asigurare necesar deschiderii drepturilor prevăzute la art. 2;
   b) să prezinte adeverinţa eliberată de plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, după caz.
   (3) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) lit. b) se eliberează şi în cazul concediilor medicale pentru maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi în cazul riscului maternal.

   Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) – d^1) este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.
   Dacă lucrați de la data de 1 sept.2022-până la data de 03 august 2023 – aveți stagiul de 6 luni lucrate în ultimele 12 luni (socotite anterior datei când intrați în concediu medical)
   II) Art. 7 din OUG nr.111/2010
   (1) Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. (1), obţin venituri supuse impozitului potrivit art. 3 alin. (1) au dreptul la un stimulent de inserţie, după cum urmează:
   a) în cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi;
   b) în cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.

   https://projurista.ro/zile-libere-pentru-supravegherea-copiilor/

  2. daca in ultimii 2ani, ai si o perioada in care ai muncit in Italia , cu acte, legal, vezi că poți intra in concediu creștere copil (2ani). practic in ultimele 24 de luni daca ai fise de plata si contract cum ca ai lucrat in Italia, ti se iau in considerare in Romania. si numa bine ai si lucrat in Romania. actele din Italia trebuie traduse, legalizate… informează te de la avocați, eu am dat la birourile de asistență socială de niste femeie care erau pe lângă subiect, vai de ele… și eu acum vorbesc cu o avocată sa intre soțul in concediu creștere copil, ca a lucrat in Anglia legal.

 2. Buna ziua. Am o situatie mai aparte. Primul copil fost nascut in data de 16 feb 2022,în Decembrie 2023 a fost ultima luna in care am primit indemnizatie. In ianuarie mai exact pe 6 am facut solicitare de reintoarcere la Munca pe baza de concediu medical cod 8 fiind insarcinata in luna a 7-a deci fizic nu m am intors. Angajatorul mi a cerut adeverinta de venit pe ultimele 6 luni inainte de depunerea medicalului pt a putea plati. Am primit si trimis acesta fiind e 6104 lei indemnizatia pe ultimii 2 ani. Insa calculul medicalului ma dat peste cap. Am primit doar 2752 lei pe luna ianuarie. Cum se calculeaza medicalul cod 8 in aceasta situatie, practic medical platit pe baza indemnizatiei?

  1. Gabriela Fainita spune:

   În situația descrisă, pare să fi existat o confuzie în calculul concediului medical (cod 8) pe care l-ați primit în luna ianuarie. Concediul medical acordat pe baza unei sarcini trebuie să fie calculat corect pentru a reflecta venitul dvs. lunar și pentru a asigura plata corectă a concediului.
   Concediul medical pentru sarcină (cod 8) este calculat pe baza veniturilor declarate în ultimele 6 luni anterioare depunerii certificatului medical. Veniturile luate în considerare includ salariul și orice alte beneficii sau venituri obținute în acea perioadă.
   Pentru a clarifica situația și pentru a obține un calcul corect al concediului medical, este recomandabil să contactați Casa Națională de Sănătate
   Prin poşta electronică (e-mail): relpubl1@casan.ro

   https://projurista-plus.com/drepturile-salariatilor/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.