Concediul de acomodare in cazul adoptiilor

∞ Copiii văd în părinți trecutul, părinții văd în copii viitorul ∞

Concediul de acomodare in cazul adoptiilor

Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului (art.451 Cod civil).

 Adopţia este supusă cumulativ următoarelor principii:
 • a) interesul superior al copilului;
 • b) necesitatea de a asigura creşterea şi educarea copilului într-un mediu familial;
 • c) continuitatea creşterii şi educării copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, lingvistică, religioasă şi culturală;
 • d) celeritatea în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei.
Capacitatea de adaptare, fizică şi psihică, a copilului la noul mediu familial va fi analizată în raport cu condiţiile:
 • de natură socioprofesională, economică, culturală,
 • de limbă, religie
 • de elemente caracteristice locului în care trăieşte copilul în perioada încredinţării şi care ar putea avea relevanţă în aprecierea evoluţiei ulterioare a acestuia în cazul încuviinţării adopţiei.

Adoptatorul poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an. Perioada de 1 an include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei.

Art. 50 din Legea nr.273/2004

Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit:

 • din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz,
 • din activităţi independente sau activităţi agricole,

poate beneficia:

 • de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi
 • de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR.

Solicitarea concediului de acomodare în cazul adopțiilor

Concediul de acomodare poate fi solicitat până la data rămânerii definitive a sentinţei de încuviinţare a adopţiei.

Concediul şi indemnizaţia de acomodare se acordă pe baza:
 • cererii persoanei îndreptăţite,
 • la cerere se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei,
 • documentul care atestă mutarea copilului la adoptator sau familia adoptatoare. Documentul trebuie să fie înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul;
 • dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii.
Ulterior aprobării de către angajator a cererii de intrare în concediu, din iniţiativa salariatului, se suspendă:
 • contractul individual de muncă
 • raporturile de serviciu

Angajatorul are obligaţia de a aproba concediul de acomodare, în caz contrar, această faptă constituind contravenţie şi putând a fi sancţionată potrivit legii.

 Din punct de vedere juridic are relevanță:
 • data la care rămâne definitivă sentința de încuviinţare a adopţiei și
 • nu data la care aceasta este legalizată

Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de încuviințare a adopției, încredințarea în vederea adopției:

 • se prelungește de drept (prin efectul legii)
 • poate fi depusă cererea de acordare a concediului și indemnizației aferente oricând înlăuntrul acestui termen

Durata concediului de acomodare în cazul adopțiilor

Conform prevederilor art.50 din Legea nr.273/2004 indemnizaţia şi concediul de acomodare se acordă proporţional în funcţie de numărul zilelor calendaristice rămase:

 • de la data la care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind încredinţarea în vederea adopţiei
 • până la împlinirea duratei maxime prevăzute de lege pentru acordarea concediului de acomodare sau, după caz,
 • până la împlinirea termenului pentru care a fost acordat (în cazul în care adoptatorul a solicitat un concediu mai mic de 1 an de zile).
Acordarea concediului de acomodare și a indemnizației aferente se realizează:
 • de la data depunerii cererii
 • până la împlinirea perioadei de 1 an calculată de la data punerii în executare a hotărârii de încredințare în vederea adopției

Suspendarea contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu se realizează în condițiile prevăzute de:

 • Legea nr.53/2003,
 • Legea nr.188/1999
 • alte legi speciale care reglementează raporturile de serviciu

Concediul de acomodare poate fi solicitat până la data rămânerii definitive a sentinţei de încuviinţare a adopţiei (conform art.47 alin.(4) și art.50 din Legea nr.273/2004).

Indemnizația pentru concediul de acomodare

Conform Legii nr.273/2004, familia care are 2 copii încredințați în vederea adopției nu beneficiază de indemnizație aferentă concediului de acomodare în funcție de numărul de copii încredințați simultan sau consecutiv.
În condițiile încredințării în vederea adopției a doi sau mai mulți copii, concediul și indemnizația se acordă unuia singur dintre soții familiei adoptatoare.

Indemnizația aferentă concediului de acomodare:
 • nu reprezintă un drept ori un beneficiu social acordat copilului, cum este alocația de stat pentru copii, alocația de plasament, indemnizația acordată la ieșirea din sistem, etc,
 • are rolul de a înlocui veniturile salariale pe care adoptatorul nu le mai primește în perioada în care se află în concediu de acomodare.

În cazul persoanei sau familiei care are în încredințare în vederea adopției simultan doi sau mai mulți copii, care îndeplinește condițiile legale și optează să intre în concediu de acomodare, se va acorda:

 • un singur concediu de acomodare și
 • o singură indemnizație aferentă acestuia

În situația în care unul dintre copiii încredințați în vederea adopției este încredințat la o distanța mai mică de 1 an de zile față de celălalt, perioada de acordare a concediului de acomodare și a indemnizației aferente se stabilește:

 • de la data depunerii cererii pentru primul copil și
 • până la împlinirea duratei maxime prevăzută pentru acest tip de concediu pentru cel de-al doilea copil.
Dacă o familie are 2 copii spre încredințare în vederea adopției, în același timp sau consecutiv:
 • nu se primesc două indemnizații pentru un singur părinte adoptator
 • nu se acordă indemnizația pentru fiecare copil,

Persoana aflată în concediul de acomodare pentru copilul în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap:

 • poate beneficia de indemnizației de acomodare
 • nu mai pot beneficia de indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (OUG nr.111/2010, art.2 și 7)
Pe aceeași perioadă, pentru același copil:
 • nu se pot cumula drepturile financiare/indemnizațiile
 • nu pot fi acordate 2 concedii

Pe perioada concediului de acomodare, persoana îndreptăţită beneficiază de plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate. Cuantumul contribuţiei se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevăzută de lege, la valoarea indemnizaţiei acordate. În conformitate cu Codul fiscal, contribuția este 5,5%.

Concediul și indemnizația de acomodare se stabilesc şi se acordă începând cu ziua următoare celei în care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei.

Concediul și indemnizația de acomodare pentru alt copil adoptat

Pentru alt copil, adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare poate beneficia de concediu de acomodare numai în condițiile:

 • 50 din Legea nr.273/2004, republicată și, respectiv,
 • 67-71 din Normele metodologice aprobate prin HG nr.579/2016.

Condiția este ca persoana beneficiară să realizeze venituri supuse impozitului pe venit. Interdicția de cumul sau suprapunere fiind doar pentru același copil.

Pot beneficia de concediul de acomodare numai persoanele sau familiile:
 • pentru care este obligatorie parcurgerea etapei de încredinţare în vederea adopţiei
 • au o hotărâre judecătorească de încredinţare a copilului în vederea adopţiei

Asistentul maternal căruia i-a fost încredinţat în vederea adopţiei copilul din plasament prin hotărâre judecătorească, poate beneficia:

 • de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei,
 • de o indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR

Dacă asistentul maternal se află în etapa de încredinţare în vederea adopţiei, aceasta poate depune cererea pentru acordarea concediului de acomodare.

Suspendarea concediului de acomodare în cazul adoptiilor

Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei se suspendă începând cu ziua următoare celei în care se produce una dintre următoarele situaţii:

 • a) s-a dispus plasamentul copilului în regim de urgenţă;
 • b) a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei.
Suspendarea încetează în ziua următoare celei în care:
 • a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus revenirea copilului la persoana/familia la care fusese încredinţat în vederea adopţiei sau,
 • a rămas definitivă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus respingerea revocării încredinţării în vederea adopţiei.
Reluarea concediului de acomodare şi a plăţii indemnizaţiei aferente suspendate se face:
 • la cererea persoanei îndreptăţite,
 • începând cu data depunerii acesteia,
 • dacă nu au intervenit situaţii care să determine încetarea drepturilor.

Încetarea concediului de acomodare în cazul adoptiilor

Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei încetează începând cu ziua următoare celei în care se produce una dintre următoarele situaţii:

 • a) a expirat perioada maximă de un an prevăzută pentru concediul de acomodare;
 • b) la cererea persoanei îndreptăţite;
 • c) copilul a împlinit 18 ani;
 • d) a avut loc decesul copilului;
 • e) persoana îndreptăţită care urma să adopte în calitate de persoană singură a decedat;
 • f) a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei.

Concediul de acomodare poate avea o durată de maximum 1 an. În el este inclusă și perioada de încredințare a copilului în vederea adopției.

Norma legală exprimă fără echivoc că, adoptatorii să poată beneficia de acest concediu, în scopul acomodării/adaptării copilului la noul său mediu de viață:

 • începând cu perioada de încredinţare în vederea adopţiei – IVA și
 • nu exclusiv în perioada de IVA)

Acordarea concediului de acomodare exclusiv doar pe perioada IVA trebuia să fie menționată expres în norma juridică. Astfel textul de lege nu ar mai fi conținut sintagma “care include și…” ci ar fi menționat în mod direct faptul că acest concediu se acordă doar pe perioada IVA.

Concediul de acomodare:
 • începe în perioada de IVA, trebuind să fie solicitat după punerea în executare a hotărârii de IVA şi până la rămânerea definitivă a sentinţei de încuviinţare a adopţiei şi
 • continuă:
 1. până la împlinirea termenului maxim legal de 1 an ori
 2. până la împlinirea termenului pentru care a fost acordat, în cazul în care adoptatorul a solicitat un concediu mai mic de 365 de zile.

Concediul de acomodare început în perioada a IVA, continuă și după încuviințarea adopției, respectiv în perioada de monitorizare post adopție.

Prevederile din Legea nr.273/2004 enumeră în mod expres/limitativ și nu exhaustiv, condițiile de încetare a concediului de acomodare.

Similar Posts

10 Comments

 1. Tremurici Claudia spune:

  Am în plasament o fetiță de 1an și jumătate, în plasament este de 1an am depus actele de adopție și urmează să ne cheme la tribunal, pot beneficia de concediu de acomodare? Vă mulțumesc.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Persoanele alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie sunt: tutorele, asistentul maternal profesionist, persoana/familia de plasament sau, …………….

   Încredinţarea în vederea adopţiei nu este necesară în următoarele cazuri:
   c) pentru adopţia copilului pentru care a fost deschisă procedura adopţiei şi acesta se află în plasament … sau la familia adoptatoare de cel puţin 6 luni;

   Conform art..50 din Legea nr.273/2004
   (1) Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, denumit în continuare persoană îndreptăţită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară, raportată la indicatorul social de referinţă, în cuantum de 3,4 ISR.
   Concediul şi indemnizaţia prevăzute la alin. (1) se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei.

   Pot beneficia de concediul de acomodare numai persoanele sau familiile pentru care este obligatorie parcurgerea etapei de încredințare în vederea adopției, au o hotărâre judecătorească de încredințate a copilului în vederea adopției.

   https://projurista.ro/concediul-de-acomodare-in-cazul-adoptiilor/

 2. Andrei Vasile spune:

  Buna ziua,
  Va rog, sa îmi spuneți care este perioada maxima de semnare a angajatorului, din momentul în care depun cererea în vederea obținerea deciziei de suspendare a contractului de munca ptr concediu de acomodare în vederea adopție.

   1. Lupascu Gabriela spune:

    As vrea sa stiu dk mi-a esit decizia din tribunal pt adoptie as mai putea beneficia de concediul de acomodare de 2 ani ?sau va ramane tot un an

    1. Gabriela Fainita spune:

     ART. 50 din Legea nr.273/2004
     (1) Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, care realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din activităţi salariale şi asimilate acestora sau, după caz, din activităţi independente, drepturi de autor ori activităţi agricole, denumit în continuare persoană îndreptăţită, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară.
     2) Concediul şi indemnizaţia prevăzute la alin. (1) se acordă pe baza cererii persoanei îndreptăţite, la care se anexează certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul, precum şi dovada intrării efective în concediu ori a suspendării activităţii.

     https://projurista.ro/adoptia-etapele-procedurii-de-incuviintare/

    2. Simona Purice spune:

     Buna ziua.Sunt asistent maternal si am 2 copii in grija.Imi doresc sa ii adopt.Bebelus de 10 luni si altul de 2ani jumate.Pot lua concediu?

     1. Gabriela Fainita spune:

      După întocmirea raportului de potrivire, direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului sesizează, în maximum 5 zile, instanţa judecătorească pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei.
      Adopţia nu poate fi încuviinţată de către instanţa judecătorească decât după ce copilul a fost încredinţat pentru o perioadă de 90 de zile persoanei sau familiei care doreşte să îl adopte, astfel încât instanţa să poată aprecia, în mod raţional, asupra relaţiilor de familie care s-ar stabili dacă adopţia ar fi încuviinţată.

      ART. 50 din Legea nr.273/2004
      (1) Adoptatorul sau, opţional, oricare dintre soţii familiei adoptatoare, ……..poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum doi ani, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară.

      Dacă aveți raportul de potrivire + încuviințarea de la instanță, cu statutul de adoptator aveți dreptul la concediu specific.

      https://projurista-plus.com/adoptia-etapele-procedurii-de-incuviintare/

 3. Buna ziua sant assistant maternal profesionist a unit coil este la mine de 3 ani acumen am depus actele de adoptive sa faculty deja 2 definite.vreau as stu daca copilul este adopter am dreptul la concediu de accommodate.multumesc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.