Cerere executare silita titlu executoriu

∞ Când sunteți înstăriți, gândiți-vă ce e de făcut la vreme de restriște, fiindcă nenorocirea mare începe cu una mică∞
 
 
Către

BIROU EXECUTOR  JUDECĂTORESC ……………

Subsemnatul/Subscrisa……………………………………………., cu domiciliul/sediul în localitatea ………………, str. ……………, nr. …….., bl. ……, sc. …., ap. ……., jud. …………, CUI/CNP……………………, înregistrat sub nr. J……………………., contul bancar nr………………, deschis la ……………………, identificat cu …………………., prin reprezentant legal ……………………, tel. ……….……………, în calitate de creditor, în temeiul art. 663 Cod procedură civilă formulez prezenta:

 Cerere de executare silită

 
prin care solicităm punerea în executare silită a titlului executoriu: ……………, pronunțat/emis de ……, prin care numitul debitor ………, cu domiciliul/sediul în localitatea …………, str. ………,nr.……., bl. …….., sc. .…, ap. …, jud. …………, CUI/CNP………, înregistrat sub nr. J……….., având contul bancar nr……………, deschis la ………, identificat cu ……………, prin reprezentant legal ………, tel. ………., a fost obligat la: …………………
 
Având în vedere că debitorul refuză să execute de bunăvoie obligațiile  ce îi revin conform titlului executoriu, prin prezenta
 
Cerere de executare silită
 
vă solicităm să procedați la executarea silită a acestuia:
 • prin toate modalitățile de executare,
 • simultan sau succesiv,
 • asupra tuturor bunurilor mobile, imobile și prin poprire,
 • în baza informațiilor comunicate de creditor sau obținute de executorul judecătoresc, conform prevederile Codului de procedură civilă precum și a celorlalte norme legale în materie de executare silită aplicabile.

De asemenea, prin prezenta Cerere de executare silită solicităm recuperarea cheltuielilor de judecată, a onorariului de executare și a tuturor celorlalte cheltuieli ocazionate de efectuarea executării silite.
Sumele recuperate, datorate subsemnatului/subscrisei, vor fi virate în contul IBAN: RO…………………………deschis la Banca …………………………… titular  ……………………….. C.U.I…………………
Am luat la cunoștință că, potrivit art. 669 alin. 1 și 2 Cod pr. civilă am obligația să avansez cheltuielile necesare executării silite, cheltuieli pe care debitorul este obligat să le suporte.

Am luat act și accept că:
 • starea de insolvabilitate a debitorului urmărit,
 • precum și orice alte impedimente întâlnite în cursul executării silite
 • nu sunt imputabile executorului judecătoresc,
 • situații în care cheltuielile de executare silită nu se restituie creditorului.
Totodată, mi s-a adus la cunoștință faptul că:
 • executarea se perimă de drept, potrivit art. 696 Cod pr. civilă,
 • în cazul în care, din culpa mea, am lăsat să treaca 6 luni fără să îndeplinesc vreun demers ce mi-a fost solicitat în scris de executorul judecătoresc.
Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că până la acest moment:
 • nu am recuperat nici o sumă de bani de la debitor în baza titlului executoriu susmenționat și
 • nu am mai deschis un dosar de executare silită la un alt executor judecătoresc.
 • titlul executoriu în original și
 • taxa judiciară de timbru în valoare de …..lei.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.