Cambia – titlu de credit

∞ Măreția constă nu în a fi puternic, ci în aplicarea corectă a puterii ∞

Cambia – titlu de credit este efect de comerț denumită și titlu de credit la ordin. Titlurile de credit s-au născut din necesitatea, impusă de relațiile comerciale, de a se crea o legătură indisolubilă între raportul juridic și înscrisul constatator. Această legătură se creează nu numai în momentul originar, al nașterii raportului juridic ci ea dăinuie și ulterior.

Titlul conferă certitudinea dreptului în sensul că:
 • dreptul nu poate suferi nici o influiență din partea raportului juridic originar, care a dat naștere titlului
 • titlul nu poate fi combătut sau completat ori interpretat cu alte înscrisuri sau cu împrejurări de fapt.
Autonomia dreptului de creanță față de raportul juridic fundamental se exprimă sub două aspecte:
 1. emitentul titlului este obligat nu în virtutea raportului juridic fundamental originar (vânzare, credit, etc) ci exclusiv în virtutea semnării titlului. Sunt valabile și titlurile semnate fără ca emitentul să fie datornicul beneficiarului
 2. în circulația titlului, fiecare nou posesor este considerat ca având un drept originar, propriu, autonom și nu un drept cedat. De aceea noului dobânditor nu-i sunt opozabile excepțiile care puteau fi opuse unuia dintre titularii precedați.
Cambia – titlu de credit la ordin:
 • conferă dreptul la o sumă de bani,
 • este reglementată prin Legea nr. 58/1934 ce corespunde principiilor fundamentale ale Convenției internaționale de la Geneva din 1930 cuprinzând legea uniformă asupra cambiei și biletului la ordin.

Legea nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin a fost modificată prin:

 • OG nr. 11/1993
 • Normele-cadru nr. 6/1994 privind comerțul făcut de societățile bancare și celelalte societăți de credit cu cambii și bilete la ordin
 • Normele tehnice nr. 10/1994 privind standardele tehnice și de conținut ale cambiei și biletului la ordin
 • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013.

CAMBIA este înscrisul

 • prin care o persoană (tragătorul)
 • dă mandat sau ordonă altei persoane (trasul)
 • să plătească unei a treia persoane (beneficiarul) sau la ordinul acesteia, o sumă de bani determinată, la o dată precisă și în locul arătat.

Creanța trăgătorului față de tras, izvorâtă din raportul juridic fundamental stabilit între ei, se numește proviziunea cambiei sau acoperirea. Întrucât la rândul său trăgătorul este debitor al beneficiarului, el emite cambia pentru a stinge propria sa datorie.

Creanța beneficiarului față de trăgător se numește valoare furnizată. Dacă beneficiarul este și el debitorul altei persoane și dorește să efectueze plata cu aceeași cambie, va scrie pe spatele cambiei ordinul de a se plăti creditorului său ori la ordinul acestuia:

 • această mențiune se numește gir sau andosare
 • beneficiarul care a înscris mențiunea este girant
 • noul beneficiar este giratar
Dacă beneficiarul inițial sau giratarul vor să obțină suma în numerar înainte de termenul înscris pe cambie:
 • ei pot recurge la scontarea cambiei, prezentând-o unei bănci
 • banca va reține cambia girată în favoarea ei și
 • banca va plăti suma înscrisă pe cambie diminuată cu taxa scontului, echivalentă cu dobânda corespunzătoare sumei și timpului rămas până la termenul de plata a cambiei, plus comisionul băncii.

Cambia poate fi utilizată ca:

 • instrument de schimb valutar,
 • instrument de plată ori
 • instrument de credit.
Cambia ca instrument de plată, are avantaje ce decurg din:
 • certitudinea creanței după acceptarea ei de către tras,
 • inopozabilitatea excepțiilor pe care trasul le-ar fi putut opune posesorilor anteriori ai cambiei
 • solidaritatea pasivă a tuturor semnatarilor față de posesorul legitim din momentul scadenței.
Cambia ca instrument de credit comercial
 • este utilizată între vânzător și cumpărător pentru a oferi celui de-al doilea un răgaz pentru plata prețului sub forma scadenței cambiei
 • posesorul cambiei își poate mobiliza creanța scontând cambia la o bancă comercială și obținând imediat creditarea contului său, pentru a dispune de fonduri înainte de scadență.
Cambia ca instrument al creditului bancar
 • fie cu titlu de gaj
 • fie prin tragerea cambiei de către banca asupra debitorului căruia i s-a acordat creditul.

Cambia formă

Cambia este emisă în formă materială, scrisă.

Sub condiția lipsei de valabilitate a acesteia ca titlu de plată, trebuie să cuprindă:
 1. Denumirea de cambie trecută în însuşi textul titlului şi exprimată în limba întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu;
 2. Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată;
 3. Numele aceluia care trebuie să plătească (tras), respectiv numele şi prenumele, în clar, ale persoanei fizice, respectiv denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă. În cazul în care numele trasului depăşeşte spaţiul alocat pe titlu, se vor înscrie pe cambie primele caractere din numele şi prenumele, respectiv din denumirea trasului, în limita spaţiului special alocat, fără ca prin aceasta să se atragă nulitatea cambiei;
 4. Codul trasului, respectiv un număr unic de identificare prevăzut în documentele de identificare sau de înregistrare ale trasului;
 5. Arătarea scadenţei;
 6. Arătarea locului unde plata trebuie făcută;
 7. Numele acelui căruia sau la ordinul căruia plata trebuie făcută;
 8. Arătarea datei şi a locului emiterii;
 9. Semnătura celui care emite cambia (trăgător).
Orice semnătură cambială trebuie să cuprindă:
 1. în clar, numele şi prenumele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a entităţii care se obligă;
 2. semnătura olografă a persoanei fizice, respectiv a reprezentanţilor legali sau a împuterniciţilor persoanelor juridice care se obligă ori a reprezentanţilor sau a împuterniciţilor altor categorii de entităţi care utilizează astfel de instrumente.
Lipsa completării uneia dintre datele obligatorii, schimbă caracteristica cambiei astfel:
 • cambia fără arătarea scadenţei este socotită plătibilă la vedere
 • locul arătat lângă numele trasului este socotit loc de plată şi, în acelaşi timp, loc al domiciliului trasului, dacă nu este o precizare specială
 • cambia care nu arată locul unde a fost emisă se socoteşte semnată în locul arătat lângă numele trăgătorului.
 • arătarea mai multor locuri de plată in cambie, dă dreptul posesorului cambiei să o prezinte pentru acceptare sau plată la oricare din aceste locuri
Completarea cambiei se face:
 • la emitere
 • în termen de 3 ani de la data emisiunii cambiei sub sancțiunea decăderii posesorului din acest drept.  Asemenea decădere nu este opozabilă posesorului de bună-credinţă, căruia titlul i-a fost transmis completat
 • conform înțelegerilor intervenite ulterior, în situația cambiei necompletată la emitere. Neobservarea acestor înţelegeri nu va putea fi opusă posesorului, afară numai dacă acesta a dobândit cambia cu rea-credinţă sau dacă a săvârşit o greşeală gravă în dobândirea ei.

Cambia – Feluri

Conform art. 3 din Legea nr. 58/1934 republicată, cambia poate fi:

 • la ordinul trăgătorului însuşi
 • asupra trăgătorului însuşi
 • pentru contul unui terţ

Semnarea cambiei

Implică obligarea persoanei semnatare, chiar dacă semnează ca reprezentant al unei persoane pentru care nu avea împuternicirea de a lucra, sau a depăşit împuternicirea sa.

Semnarea cambiei se poate face:
 • personal sau
 • prin mandatar în baza unui mandat general de a emite sau semna cambii.
Obligaţiunile celorlalţi semnatari rămân totuşi valabile dacă:
 • cambia poartă semnături ale unor persoane incapabile de a se obliga prin cambie
 • semnături false
 • semnături ale unor persoane imaginare
 • semnături care pentru orice alt motiv nu ar putea obliga persoanele care au semnat cambia, sau în numele cărora ea a fost semnată

Conform prevederilor  art. 11 din Legea nr.58/1934 trăgătorul răspunde de acceptare şi de plată. El se poate descărca de răspunderea de acceptare; orice clauză prin care se descarcă de răspunderea de plată se socoteşte nescrisă.

Transmitere cambia prin GIR

Cambia poate fi transmisa prin GIR ce trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să fie necondiționat – orice condiție se socotește nescrisă
 • să nu fie parțial – sub condiția nulităii
 • sa fie scris pe cambie
 • sa fie semnat de girant
Feluri de GIR
 • nu la ordin” sau o expresiune echivalentă semnifica ca titlul este transmisibil numai în forma şi cu efectele unei cesiuni ordinare.
 • la purtător” este echivalent unui gir în alb
 • în folosul trasului, indiferent dacă a acceptat sau nu, al trăgătorului sau al oricărui alt obligat. Aceştia pot să gireze din nou cambia.
Efectele Girului

Girul transmite toate drepturile izvorâte din cambie.

Posesoruldacă girul este în alb, poate:

 • să-l completeze cu propriul său nume sau cu numele altei persoane;
 • să gireze cambia din nou în alb sau în ordinul unei anume persoane;
 • să predea cambia unui terţiu fără să completeze girul în alb şi fără s-o gireze.

Girantul

 • răspunde de acceptare şi de plată, daca nu s-a stipulat altfel
 • poate interzice un nou gir – în acest caz nu răspunde față de persoanele cărora cambia a fost ulterior girată

Deținătorul

 • este socotit posesor legitim, dacă justifică dreptul său printr-o serie neîntreruptă de giruri, chiar dacă ultimul gir este în alb.

Dacă o persoană a pierdut, prin orice întâmplare, posesiunea unei cambii, noul posesor:

 • care justifică dreptul său printr-o serie neîntreruptă de giruri,
 • nu este ţinut să predea cambia, afară numai:
 1. dacă a dobândit-o cu rea-credinţă, sau
 2. dacă a săvârşit o greşeală gravă în dobândirea ei.

Dacă un gir în alb este urmat de un alt gir, semnatarul acestuia este socotit că a dobândit cambia prin efectul unui gir în alb.

 Despre acceptare cambia

 Pentru confirmarea plății, cambia poate fi prezentată trasului pentru acceptare, până la scadență. Prezentarea se face de către posesorul cambiei sau de către un simplu deținător.

Acceptarea:
 • se scrie pe cambie
 • se exprimă prin cuvântul “acceptat” sau orice altă expresiune echivalentă
 • este semnată de tras
 • trebuie să poarte data zilei când este făcută, afară numai dacă posesorul cere ca ea să poarte data zilei prezentării când cambia este plătibilă la un anume timp de la vedere, sau când ea trebuie prezentată spre acceptare
 • trebuie să fie necondiţionată
 • trasul o poate însă restrânge la o parte din sumă
Trăgătorul, în orice cambie, poate:
 • stipula că ea va trebui să fie prezentată spre acceptare, fixând sau nu un termen pentru prezentare
 • interzice prezentarea spre acceptare – excepții – când cambia este plătibilă:
 •                                                                         =la un terț
 •                                                                         = într-o altă localitate decât aceea a domiciliului trasului                                                                         = la un anume timp de la vedere
 • să stipuleze că prezentarea spre acceptare nu va putea avea loc înaintea unei anume date
 • să reducă sau să prelungească acest termen
Girantul poate:
 • stipula că va trebui să fie prezentată cambia spre acceptare, fixând sau nu un termen pentru prezentare.
 • reduce termenele de prezentare spre acceptare pentru cambia plătibilă la un anume timp de la vedere

Despre aval

Garanția pentru plata unei cambia se poate face prin aval. Avalul poate fi:

 • pentru întreaga sumă sau numai pentru o parte din ea
 • dat de un terț sau de un semnatar al cambiei
 • dat pe cambie sau pe adaos
 • dat prin cuvintele “pentru aval” sau prin orice altă formulă echivalentă
 • semnat de avalist pe fața cambiei (excepție când semnătura este a trasului sau a trăgătorului)

Avalul trebuie să arate pentru cine este dat. În lipsa acestei arătări se socoteşte dat pentru trăgător.

Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei

Subrogaţia în drepturile creditorului numită și subrogația personală este un mijloc de transmitere legală sau convenţională a dreptului de creanţă, cu toate garanţiile şi accesoriile sale, către un terţ care a plătit pentru creditorul iniţial, în locul debitorului.

Potrivit art. 1108 pct. 3 Cod civil, subrogaţia operează de drept „în folosul aceluia care, fiind obligat cu alţii sau pentru alţii la plata datoriei, are interes de a o desface”. În conformitate cu dispoziţiile art. 52 din Legea nr. 58 din 1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, ”Trăgătorul, acceptatul, girantul şi avalistul cambiei sunt ţinuţi solidar faţă de posesor.

Posesorul are dreptul de urmărire împotriva tuturor acestor persoane individuale sau colective, fără a fi ţinut să observe ordinea în care s-au obligat.

Textul de lege reglementează:
 •  solidaritatea cambială,
 • consacrată în favoarea posesorului cambiei sau biletului la ordin şi a oricărui semnatar care a plătit cambia.
Solidaritatea:
 • de drept comun, care este simultană,
 • cambială este succesivă. Fiecare semnatar este responsabil faţă de posesorul cambial din momentul scadenţei şi faţă de oricare dintre posesorii care l-au urmat, până la ultimul posesor.

Tot spre deosebire de dreptul comun, răspunderea debitorilor de regres este subsidiară:

 • dacă debitorul principal este insolvabil ci şi
 • dacă acesta refuză plata, indiferent de motivul refuzului sau de absenţa oricărui motiv.

Aşadar, debitorul de regres cambial nu are beneficiul de discuţiune. 

Posesorul poate urmări pe oricare dintre debitorii cambiali, individual sau colectiv, fără a fi ţinut să respecte ordinea în care aceştia şi-au asumat obligaţiile cambiale.  Acţiunea pornită împotriva unuia dintre obligaţi nu împiedică urmărirea concomitentă a celorlalţi.

Plata făcută de unul dintre debitorii solidari îl subrogă pe cel ce a plătit în drepturile creditorului achitat, faţă de care obligaţiunea coemitenţilor era solidară.  Potrivit dispoziţiilor art. 1035 Cod civil, debitorul solidar care a plătit are dreptul de a se întoarce în contra fiecăruia dintre debitori pentru partea sa din creanţa achitată.

Dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 58/1.05.1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, prevăd că:
 • avalistul este ţinut în acelaşi mod ca acela pentru a garantat (…)
 • când avalistul plăteşte cambia, el dobândeşte drepturile izvorând din ea împotriva celui garantat, cum şi împotriva acelora  care sunt ţinuţi către aceasta din urmă, în temeiul cambiei

Aşadar, potrivit dispoziţiilor legale precizate, obligaţia avalistului este solidară ope legis. 

Avalistul:
 • îşi asumă aceleaşi obligaţii ca şi avalizatul şi,
 • el va fi obligat să plătească fie în calitate de obligat principal, fie în calitate de obligat de regres. 

 Plata cambia

Cambia poate fi plătită:
 • la domiciliul unui al treilea
 • în localitatea unde trasul domiciliază – dacă în cambie nu se prevede de către tras că plata se va face la domiciliul celui de al treilea
 • în altă localitate
Dobânzi pot fi numai la cambia plătibilă:
 • la vedere sau
 • la un anume timp de la vedere,
 • cifra dobânzii trebuind să fie arătată în cambie, în caz contrar stipulaţiunea se socoteşte nescrisă.
 • dobânda curge de la data emisiunii cambiei dacă nu este arătată o altă dată.

Cambia poate fi plătită/trasă la un termen stabilit printr-o clauză a cambiei sau printr-o altă precizare a titlului, termen numit dată scadentă. Cambiile cu alte scadenţe sau cu scadenţe succesive sunt nule.

Conform prevederilor art. 36 din Legea nr. 58/1934 o cambie poate fi trasă:
 • La vedere – este plătibilă la prezentare spre plată în termen de un an de la data sa
 • La un anume timp de la vedere – fie de la data acceptării, fie de la data protestului, dată de la care se socotește și scadența
 • La un anumit timp de la data emisiunii – socotită la data corespunzătoare din luna în care plata trebuie să fie făcută
 • La o zi fixă – se consideră fixată după calendarul locului plății
Trăgătorul poate:
 • reduce sau prelungi termenul de prezentare pentru plată
 • poate stipula că o cambie plătibilă la vedere nu trebuie să fie prezentată spre plată înaintea unei anumite date, de la care începe să curgă și termenul de prezentare

Regresul în caz de neacceptare sau neplată

 Conform art.47 din Legea nr. 58/1934, actiunea cambiala este directă sau de regres:

 • directă – contra acceptantului și avaliștilor săi
 • de regres – contra oricărui alt obligat
Posesorul poate exercita drepturi de regres împotriva:
 • giranților,
 • trăgătorului și
 • a celorlalți obligați la scadență, dacă plata nu a avut loc (art. 48 lit.a din lege).

Conform art. 94 alin.1 din Legea nr. 58/1934 orice acțiuni rezultând din cambii împotriva acceptantului se prescriu prin trei ani, socotiți de la data scadenței. Conform pct. 454 din Norma cadru a BNR nr.6/1994 privind comerțul făcut de instituțiile de credit cu cambii și bilete la ordin, obligațiile cambiale, cu excepția cauzelor de stingere admise de dreptul comun, se sting:

 • prin decădere (art. 58 din Legea asupra cambiei și biletului la ordin) și
 • prescripție

Conform pct. 456 din Norma-cadru BNR nr.6/2003 prevede ca prescripția cambială este de 3 ani. Conform pct. 459 alin.2 din norma menționată în cazul în care cambia nu a fost acceptată, prescripția curge din ultima zi a termenului prevăzut pentru prezentarea spre acceptare, determinat de data protestului. Termenul se calculează de la data scadenței, iar prin împlinirea termenului de prescripție de 3 ani, biletul la ordin își pierde puterea executorie.

Conform pct. 455 alin.2 din Norma cadru a BNR nr.6/1994 prescripția face ca titularul unui drept subiectiv sau creditorul care a rămas inactiv un anumit răstimp:

 •  să-și piardă ocrotirea dreptului respectiv pe calea acțiunii în justiție și,
 • să-și piardă posibilitatea de a obține executarea silită a obligației corelative lui

Despre protest

Protestul se dresează de executorul judecătoresc.

Protestul poate fi dresat:
 • prin act separat,
 • pe însuşi originalul titlului sau
 • pe unul din exemplare,
 • pe copia ori
 • pe un adaos al acestora. Dacă protestul se dresează pe un adaos, cel care l-a dresat trebuie să pună ştampila judecătoriei pe linia de unire.
Protestul trebuie făcut:
 • la domiciliul trasului sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru el.
 • la domiciliul acceptantului prin intervenţiune sau al persoanei desemnate în cambie să plătească pentru acesta.
 • la domiciliul celui indicat la nevoie.

Dacă domiciliul acestor persoane nu poate fi găsit, protestul se dresează la judecătoria în a cărei rază teritorială se află locul de plată indicat în cambie.  Dacă persoana căreia trebuie să fie prezentată cambia a încetat din viaţă, protestul se va face de asemenea pe numele său.

Conform art. 69 din Legea nr.58/1934, protestul trebuie să cuprindă:
 1. Anul, luna, ziua şi ora în care a fost dresat;
 2. Numele şi prenumele celui care a cerut facerea protestului;
 3. Numele şi prenumele persoanei sau persoanelor contra cărora s-a făcut protestul;
 4. Arătarea locurilor în care a fost dresat, cu menţiunea cercetărilor făcute, conform art. 42;
 5. Transcrierea exactă a cambiei, dacă protestul nu s-a făcut chiar pe înscrisul cambial;
 6. Somaţiunea de plată, răspunsurile primite sau motivele pentru care nu s-a obţinut nici un răspuns.

Protestul va fi subscris de cel care l-a dresat. Când trasul căruia i se prezintă spre acceptare o cambie cere ca o nouă prezentare să-i fie făcută în ziua următoare, această cerere trebuie cuprinsă în protest. Originalul protestului se va înmâna celui ce a cerut protestul. În caz de pierdere, originalul poate fi înlocuit printr-o copie legalizată după registru ținut de Judecătorie.

Protestul poate fi înlocuit:
 • dacă posesorul se învoieşte,
 • printr-o declaraţie de refuz de acceptare sau plată scrisă şi datată pe titlu sau pe adaos, semnată de cel împotriva căruia protestul urma să fie făcut. Această declaraţiune trebuie să fie învestită cu dată certă, în termenul stabilit pentru facerea protestului.

 Despre intervenţie

 Acceptarea prin intervenţie poate fi făcută:

 • ori de câte ori posesorul unei cambii ce poate fi acceptată ar putea exercita dreptul de regres înainte de scadenţă
 • când într-o cambie s-a indicat o persoană pentru a o accepta sau a o plăti la nevoie,
 • la locul plăţii,
Posesorul nu poate exercita, înainte de scadenţă, dreptul de regres:
 • în contra acelui care a făcut indicaţia şi
 • în contra semnatarilor următori,
 • afară numai dacă a prezentat cambia persoanei indicate şi dacă aceasta, refuzând acceptarea, acest refuz a fost constatat prin protest.
Plata prin intervenţie:
 • poate fi făcută ori de câte ori posesorul ar putea exercita dreptul de regres la scadenţă sau înainte
 • trebuie să cuprindă întreaga sumă ce ar fi avut să plătească acel pentru care intervenţia s-a făcut
 • trebuie să rezulte din protest şi, dacă acesta a fost deja dresat, trebuie să fie menţionată la sfârşitul actului de protest de către cel care l-a dresat
 • cheltuielile de protest se vor restitui chiar dacă trăgătorul a pus clauza “fără cheltuieli”.
Despre pluralitatea exemplarelor şi despre copii
 •  Cambia poate fi trasă în mai multe exemplare identice, aceste exemplare trebuiesc să fie numerotate în însuşi textul titlului.
 • Plata unuia din exemplare este liberatorie, chiar dacă nu s-a stipulat că o atare plată anulează efectul celorlalte exemplare. Cu toate acestea trasul rămâne ţinut în temeiul fiecărui exemplar acceptat care nu i-a fost înapoiat.
 • Girantul care a transmis exemplarele la diferite persoane, ca şi giranţii următori, sunt ţinuţi în temeiul tuturor exemplarelor, purtând semnătura lor care nu le-au fost înapoiate.

 Despre alterări

Conform art. 89 din Legea 58/1934 „În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unei cambii, posesorul poate:

 • înştiinţa despre aceasta pe tras şi
 • solicita anularea titlului printr-o cerere adresată preşedintelui judecătoriei locului în care cambia este plătibilă.

Cererea va trebui să arate condiţiunile esenţiale ale cambiei şi, dacă este vorba de o cambie în alb, elementele suficiente spre a o identifica.

Preşedintele judecătoriei, după examinarea cererii şi a elementelor produse, precum şi a dreptului posesorului, va pronunţa în cel mai scurt timp posibil o ordonanţă prin care, specificând datele cambiei, o va declara nulă în mâinile oricui se va găsi ea şi va autoriza să se facă plata ei:

 • după trecerea a 30 de zile de la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial al României, în cazul în care cambia are scadenţa depăşită sau este la vedere, sau
 • în termen de 30 de zile de la data scadenţei, dacă aceasta este ulterioară publicării în Monitorul Oficial al României şi numai dacă, între timp, deţinătorul nu a făcut opoziţie.

Ordonanţa trebuie să fie notificată trasului şi publicată în Monitorul Oficial, la stăruinţa şi pe cheltuiala petiţionarului. Plata făcută de tras înainte de notificarea ordonanţei, cu toată înştiinţarea făcută, liberează pe debitor”.

Art. 106 din acelaşi act normativ prevede că „Sunt aplicabile biletului la ordin în măsura în care nu sunt incompatibile cu natura acestui titlu, dispoziţiunile relative la cambie privind (….) anularea şi înlocuirea titlului (art. 89-93).

Despre prescripţie

 •  Orice acţiuni rezultând din cambii împotriva acceptantului se prescriu prin trei ani, socotiţi de la data scadenţei.
 •  Acţiunile posesorului împotriva giranţilor şi împotriva trăgătorului se prescriu printr-un an socotit de la data protestului făcut în timp util sau de la data scadenţei în caz de stipulaţiune, fără cheltuieli.
 • Acţiunile giranţilor, unii împotriva altora şi împotriva trăgătorului, se prescriu prin 6 luni socotite din ziua din care girantul a plătit cambia sau din ziua în care acţiunea de regres a fost pornită împotriva sa.
 • Acţiunea de îmbogăţire fără cauză se prescrie printr-un an din ziua în care hotărârea pronunţată asupra acţiunii cambiale va fi rămas definitivă.

 Textul de lege ……legea-nr-58-din-1934-a-cambiei-si-bo …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.