Autorizarea operatorilor economici din turism

Nu tot ceea ce poate fi numărat contează şi nu tot ceea ce contează poate fi numărat

Autorizarea operatorilor economici din turism se face respectând anumite etape procedurale. 

Documentația de autorizare în turism

Documentația de clasificare se înregistrează la Registratura Generală a Ministerului Turismului, pentru care se eliberează număr de înregistrare;

Documentaţia necesară pentru eliberarea şi preschimbarea certificatului de clasificare sau modificarea fişei anexe:

a) cerere standardizată,

b) certificat constatator (forma extinsă) emis de Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte:

 • activităţile autorizate a fi desfăşurate la punctul de lucru şi
 • codul/codurile CAEN corespunzătoare, pentru structura de primire turistică respectivă,
 • copia documentului de înregistrare fiscală,
 • statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfăşurării activităţii de cazare şi/sau alimentaţie publică şi documentul din care să rezulte dreptul de administrare (proprietate, comodat, închiriere sau alt drept de folosinţă a structurii de primire turistică precum şi
 • adresa unităţii respective;

c) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;

d) fişă standardizată privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică, conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice, după caz;

e) dovada înregistrării contractelor de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul cererii standardizate):

 • a personalului minim necesar asigurării funcţionării structurii de primire turistice (conducere operativă, şef recepţie cazare şi/sau şef producţie şi servire pentru unităţile de alimentaţie publică, după caz)
 • a documentelor care atestă pregătirea profesională a fiecăruia,
 • celelalte documente privind încadrarea cu personal calificat vor fi prezentate la data verificării la faţa locului a structurii de primire turistice supuse procedurii de clasificare;

f) copia avizului de specialitate emis de instituţia publică centrală responsabilă în domeniul turismului, conform HG nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţii din domeniul turismului.

Avizul de specialitate în turism

  Avizul de specialitate al Ministerului Turismului se emite pentru:

 • documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului privind zone şi staţiuni turistice, cu regulamentele de urbanism aferente;
 • documentaţii tehnice privind amplasamentul, conformarea şi funcţionalitatea construcţiilor noi cu destinaţie turistică de tipul:
a) structuri de primire turistice:

– hotel, hotel – apartament, motel, vila, bungalou, cabana, sat de vacanta, camping, pensiune cu o capacitate mai mare de 3 camere, indiferent de categoria de confort a acestora;

b) structuri de servire a mesei:
 •  restaurant clasic, restaurant specializat, restaurant cu specific naţional sau local, braserie, berărie, grădină de vara, baruri de orice tip, unităţi de tip fast food-restaurant cu autoservire, bufet tip “expres”, pizzerie, snack-bar-cofetărie, patiserie, organizate în:
 • unităţi amenajate în spaţii special destinate, cuprinse în structuri de primire turistice;
 • structuri independente, amplasate în cadrul staţiunii turistice;
c) structuri de agrement turistic:

– cluburi, cazinouri, săli polivalente, instalaţii şi dotări specifice agrementului turistic – transport turistic pe cablu, părţii amenajate pentru practicarea schiului şi altele asemenea;

d) structuri de tratament balnear:

– complexe de turism balnear;

 • documentaţii privind funcţionalitatea specifică a construcţiilor existente din domeniul turismului, supuse lucrărilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrări care modifică funcţia turistică a acestora;
 • documentaţii privind construcţiile ce urmează a fi modificate structural şi funcţional în scopul primirii unei funcţionalităţi cu profil turistic.
 Avizul de specialitate se emite analizându-se următoarele aspecte:
 • a) respectarea prevederilor certificatului de urbanism;
 • b) încadrarea în prevederile planului urbanistic general, zonal sau de detaliu, după caz;
 • c) respectarea prevederilor privind încadrarea în măsuri de natura restrictivă unde, potrivit legii, s-a instituit un anumit regim de protecţie, rezervaţii istorice şi de arhitectura, parcuri naţionale şi balneare, rezervaţii naturale;
 • d) condiţii noi determinate ale amplasării de construcţii într-un cadru restricţionat, cu orientări ale dezvoltării de perspectiva pe anumite profiluri ale zonei, altele decât cele care au stat la baza aprobărilor iniţiale, căi rutiere noi, rezerve naturale, facilităţi deosebite;
 • e) avize prealabile de la factori implicaţi, pentru obiective şi/sau lucrări având un înalt grad de complexitate;
 • f) considerente asupra amplasamentului în contextul prevederilor normelor şi ale criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice, după caz, cu referire la caracteristicile terenului, cota pânzei de ape freatice, zone inundabile;
 • g) accesul în zona şi la obiectiv, drumuri şi circulaţii, accese pietonale şi carosabile, parcaje, vecinătăţi, sistematizare verticală;
 • h) prevederi privind exploatarea raţională şi protecţia factorilor naturali şi de mediu în stabilirea capacităţilor unor funcţiuni din cadrul obiectivelor analizate, amplasate în staţiuni turistice;
 • i) posibilităţi de asigurare a calităţii produsului turistic în perspectiva, în funcţie de rezervele omologate privind resursele naturale;
 • j) dezvoltarea armonioasă şi echilibrată în spaţiul avut în vedere privind capacităţi de primire, alimentaţie pentru turism, tratament balnear, agrement, în cadrul staţiunii sau al zonelor funcţionale, stabilite prin planul urbanistic;
 • k) prevederi privind echiparea cu utilităţi, racorduri, trasee, care pot afecta capacităţile existente în zona;
 • l) prevederi privind respectarea normativelor şi a criteriilor de performanţa a construcţiilor din domeniu, de asigurare a funcţionalităţii şi a gradului de confort vizând:
 1.  spatiul de arhitectura,
 2. accese şi evacuări,
 3. suprafeţele încăperilor,
 4. situarea şi orientarea acestora în cadrul obiectivului,
 5. înscrierea în parametrii tehnici specifici funcţiunilor privind iluminatul natural,
 6. izolarea fonică;
 • m) prevederi şi nivelul de echipare cu aparatura şi/sau utilaje specifice şi dotare, corespunzător gradului de confort preconizat;
 • n) prevederi şi nivelul de decorare şi al amenajărilor interioare, finisaje, dotarea cu mobilier;
 • o) respectarea fluxului tehnologic specific profilului activităţilor, determinat în stabilirea nivelului de confort al obiectivului, al capacităţilor, după caz, de cazare, alimentaţie pentru turism, tratament balnear, agrement turistic;
 • p) organizarea spaţiilor anexe şi a fluxurilor tehnologice specifice spaţiilor de producţie gastronomica – bucătării, preparari, depozitare, laboratoare, precum şi a spaţiilor tehnice – spălătorii, centrala termică, grupuri sanitare pentru personal

Termene de emitere a avizului în turism

Avizul se emite în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete la Ministerul Turismului. În cazul unor lucrări având un înalt grad de complexitate termenul de emitere a avizului se prelungeşte cu 15 zile.

În situaţia depunerii unei documentaţii incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 15 zile de la data înregistrării, în vederea completării.

Contestaţiile la aviz :
 • se depun în scris la Ministerul Turismului,
 • se depun în termen de 15 zile de la data primirii avizului de către beneficiar
 • se transmite răspunsul la contestaţie în termen de 15 zile                                                                                  

Procedura și termenele de soluționare

Procedura de atestare este reglementată de Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism.

Documentația de clasificare se depune la Registratura Generală a Ministerului Turismului, pentru care se eliberează număr de înregistrare.

Cererea solicitantului este analizată şi soluţionată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia însoţită de documentaţia completă. Verificarea/analizarea documentației înregistrate se face în termen de maxim 5 zile de la data înregistrării.

În situația în care este necesară completarea documentației, în termen de 5 zile de la data înregistrării documentației se întocmește o adresă de completare a acesteia. În adresă se va face referire și la faptul că documentația se va clasa dacă în termen de 6 luni de la primirea adresei nu va fi completată.  Adresa de completare se scanează și transmite prin intermediul poștei electronice la titularul documentației înregistrate.

Urmărirea respectării termenului se face prin introducerea datei și numărului de înregistrare ale adresei în baza de date electronic. 

Autorizația Provizorie de Funcționare

Ministerului Turismului, prin personalul de specialitate, în termen de 30 zile de la data înregistrării documentației complete:

 • verifică documentaţia depusă
 • întocmește autorizaţie provizorie de funcţionare
 • eliberează solicitantului autorizaţia provizorie de funcţionare
Prin Autorizaţia provizorie de funcţionare:
 • se atestă că documentaţia este completă
 • se acordă operatorului economic dreptul de a funcţiona până la data verificării la faţa locului a structurii de primire turistice în cauză;

Verificarea la fața locului a structurii de primire turistice

În termen de 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei provizorii și întocmirea Notei de Calsificare, Ministerului Turismului are obligaţia de a verifica Pensiunea Turistică supusă procedurii de clasificare, printr-o comisie formată din personal de specialitate cu atribuţii în acest sens.

 Procedura de verificare:
 • comisia efectuează verificarea doar în prezenţa reprezentantului legal al operatorului economic
 • operatorul economic are obligaţia să prezinte comisiei autorizaţia provizorie de funcţionare – în original
 • constatările se consemnează într-o “NOTĂ DE CLASIFICARE” întocmită în trei exemplare
 • prin nota de clasificare se va preciza tipul şi categoria de clasificare la care se încadrează efectiv structura de primire turistică
Dacă la data verificării la faţa locului se constată deficienţe minore care pot fi remediate în regim de urgenţă, comisia:
 • poate acorda un termen scurt de remediere de maxim 7 zile lucrătoare,
 • va face menţiune în nota de clasificare cu privire la aceste aspecte
Operatorul economic are obligaţia să facă dovada remedierii deficienţelor:
 • după remedierea deficienţelor,
 • fără să depăşească termenul acordat,
 • prin transmiterea de documente justificative la sediul Ministerului Turismului

Notificarea operatorul economic dacă nu a transmis în termen de 7 zile documentele justificative din care să reiasă remedierea deficiențelor constatate. Notificarea este înregistrată în baza de date electronică a ministerului.

Dacă la data verificării la faţa locului se constată că nu sunt îndeplinite cel puţin condiţiile şi criteriile pentru categoria minimă:

 • nu se clasifică
 • nu pot desfăşura activitate de cazare şi/sau alimentaţie public
 • motivaţia neclasificării se consemnează în nota de clasificare
 • autorizaţia provizorie de funcţionare îşi încetează valabilitatea, fiind reţinută de către comisie;

Certificatul de clasificare în turism

Dacă în urma verificărilor la fața locului, a structurii de primire turistice, nu au fost constatate deficiențe:

 • se întocmește certificatului de clasificare pentru structura de primire turistică verificată,
 • se înregistrează, în baza de date electronic a ministerului, data și numărul certificatului de clasificare
 • se transmite certificatul de clasificare operatorului economic, la solicitarea acestuia
 • certificatul de clasificare se transmite însoţit:
 1. de fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri sau
 2. de fişa privind încadrarea şi organizarea spaţiilor în structurile de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publică

Certificatul de clasificare se eliberează în termenul de 15 zile.

În cazul în care operatorul economic nu transmite documentele justificative în termenul acordat:
În notificare se va menţiona că:
 • operatorul economic trebuie să reia întreaga procedură de clasificare
 • nota de clasificare îşi încetează orice efecte.

Soluționarea sesizărilor, reclamațiilor

Dacă la Ministerul Turismului sunt înregistrate sesizări/reclamaţii cu privire la activitatea operatorului economic ce se află în procedură de clasificare:

 • se soluţionează sesizarea/reclamaţia prin verificarea la faţa locului a aspectelor prezentate în cuprinsul sesizării/reclamaţiei
 • verificarea se face odată cu finalizarea procedurii de clasificare
 • soluția se dă prin întocmirea notei de clasificare
 • soluția este reţinerea autorizaţiei provizorii de funcţionare
 • se comunică solicitantului un exemplar al notei de clasificare.

Reclasificarea operatorilor economici din turism

 • au intervenit modificări în structura spaţiilor cu funcţiuni de cazare şi/sau de alimentaţie public
 • se verifică documentaţia depusă şi
 • se eliberează solicitantului o nouă fişă anexă, conform solicitării operatorului economic

Dacă în noua structură a spaţiilor cu funcţiuni de cazare există şi spaţii clasificate la o categorie de clasificare imediat superioară, operatorul economic menţionează printr-un memoriu justificativ de reclasificare:

 • criteriile minime obligatorii privind suprafaţa şi dotările în spaţiile respective efectiv îndeplinite,
 • comparativ cu gradul de confort (categoria) înscris în certificatul de clasificare.
În baza documentaţiilor întocmite, ministerul turismului:
 • poate solicita operatorului economic şi alte documente suplimentare justificative
 • poate dispune verificări la faţa locului, prin personalul de specialitate, a condiţiilor şi criteriilor îndeplinite
 • emite certificatul de clasificare însoţit de fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor

Similar Posts

4 Comments

 1. Buna ziua,
  Detin certificat de clasificare pe i.i. recent am deschis un srl, în baza unui contract de inchiriere pot funcționa legal? În continuare sunt tot eu proprietarul si administratorul pensiunii.
  Va multumesc frumos!

  1. Gabriela Fainita spune:

   Nu se poate încheia un contract de închiriere dintre Pensiune și SRL (pensiunea neavând ca obiect de activitatea = închiriere/subînchiriere spații) fiind obligatorie respectarea criteriilor de clasificare.
   Se poate încheia contract de închiriere între dvs (ca proprietar) și SRL (ca persoană juridică) dar să nu se suprapună spațiile (cele ale pensiunii cu cel închiriat la SRL).
   Se poate da SRL-ului o destinație/obiect de activitate subsidiar activității pensiunii și ar putea justifica cedarea unui spatiu de către pensiune, prin comodat, ca sediu al SRL, ca un act de administrare a pensiunii:

   SRL să fie:
   ”structură de primire turistică cu funcţiune de alimentaţie publică: unităţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare (inclusiv cele care deservesc acestora), unităţi de alimentaţie publică situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societăţi comerciale de turism, restaurante, baruri, unităţi de fast-food, cofetării, patiserii şi care sunt atestate conform legii”

   https://projurista.ro/asociatiile-actori-sociali-economici/

   https://projurista.ro/societatea-comerciala-cu-raspundere-limitata-srl/

 2. Buna ziua, sunt PF pe norma de venit, vreau sa deschid pe terenul propriu 5 corturi pe platforme de lemn cu 5 bai constructie usoara. Am nevoie de clasificare de la Min Turismului?

  1. Gabriela Fainita spune:

   Din cele prezentate consider că doriți să construiți un glamping.
   Înainte de a putea fi clasificat, glampingul trebuie să fie înregistrat în Registrul Național al Unităților de Cazare (RNUC).
   Aceasta implică obținerea unui certificat de clasificare care atestă că glampingul îndeplinește standardele și criteriile cerute.
   Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) a stabilit un set de standarde și criterii pentru clasificarea unităților de cazare, inclusiv glampingurile. Acestea includ aspecte precum calitatea construcțiilor, facilitățile, și serviciile oferite, siguranța, confortul și igiena.

   https://projurista.ro/concesionarea-bunurilor-proprietate-publica/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.