Administrarea societatii in nume colectiv

∞ Este foarte periculos să fii sincer, în condițiile în care nu ești prost ∞

Administrarea societăţii

Conform prevederilor art.75 din Legea nr.31/1990 contractul societății va conţine prevederi referitoare:

 • la asociaţii care administrează şi reprezintă societatea,
 • stabilirea totodată limita puterilor lor
Administratorii desemnați prin contractul de societate:
 • sunt aleşi cu unanimitatea voturilor asociaţilor,
 • nu mai pot fi revocaţi ulterior prin votul majorităţii
 • limitele puterilor conferite prin contract nu pot fi modificate fără acordul lor

Din art. 77 alin 1 al Legii 31/1990 rezultă că atât dreptul de a alege cât şi dreptul de a fi ales îl au:

 • asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului
 • ”asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social pot alege unul sau mai mulţi administrator din trei”
 • prin majoritatea absolută a capitalului social se înţelege 51% din capitalul social.
ART. 77 din Legea nr.31/1990
 • (1) Asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social pot alege unul sau mai mulţi administratori dintre ei, fixându-le puterile, durata însărcinării şi eventuala lor remuneraţie, afară numai dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
 • (2) Cu aceeaşi majoritate asociaţii pot decide asupra revocării administratorilor sau asupra limitării puterilor lor, afară de cazul în care administratorii au fost numiţi prin actul constitutiv.
Aceeaşi asociaţi pot stabili:
 • puterile,
 • durata mandatului
 • eventuala remuneraţie a administratorilor şi
 • pot revoca mandatul acestora.
Contractul de societate poate stipula:
 • un alt mod de alegere şi de revocare a administratorilor,
 • un alt mod de stabilire a conținuţului mandatului acestora,
 • exemplu – prin votul majorităţii numerice a asociaţilor ori la capitalul social.
Pentru desemnarea administratorilor există următoarele posibilităţi legale:
 1. administratorii sunt asociaţi desemnaţi prin contract (cu unanimitate de voturi). Revocarea lor, împotriva voinței acestora, nu este posibilă decât prin excludere
 2. administratorii asociaţi au fost aleşi ulterior, prin vot. Ei pot fi revocaţi prin aceeaşi procedură.
   Raporturile dintre asociaţii administratori ai societății în nume colectiv

În absenţa unei derogări cuprinse în contractul de societate:

 •  fiecare administrator are, în  baza legii dreptul de a reprezenta în mod independent societatea
 • această independenţă este limitată la puterile mandatului său, conferit prin contract ori prin hotărârea asociaţilor care l-au ales
 • independenţa în exercitarea mandatului se referă la actele de administrare obişnuite faţă de conținutul concret al obiectului activităţii societăţii comerciale
Contractul de societate poate dispune că:
 • administratorii să lucreze împreună şi în acest caz decizia trebuie să fie adoptată în unanimitate
 • dacă nu se poate realiza unanimitatea, divergenţa apărută între administratori va fi soluţionată prin votul asociaţilor care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social (art 76 alin 1).
Decizia de efectuare a actului poate fi luată şi de unul singur dintre administratori:
 • în situaţia în care efectuarea unui act de administrare este reclamată de o urgență deosebită
 • dacă neîndeplinirea urgentă a acestui act ar cauza în mod vădit o pagubă mare societăţii,
 • în absenţa celorlalţi administratori, care se găsesc în imposibilitate de a lua parte la deliberarea asupra efectului acelui act de administrare

Art. 76 din Legea nr.31/1990

 • (1) Dacă actul constitutiv dispune ca administratorii să lucreze împreună, decizia trebuie luată în unanimitate; în caz de divergenţă între administratori, vor decide asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social.
 • (2) Pentru actele urgențe, a căror neîndeplinire ar cauza o pagubă mare societăţii, poate decide un singur administrator în lipsa celorlalţi, care se găsesc în imposibilitate, chiar momentană, de a lua parte la administraţie.
Raporturile dintre administratori pot fi următoarele:
 • independenţa fiecăruia dintre administratori, în exercitarea mandatului conferit prin contract sau prin hotărârea asociaţilor. Obligaţia de a obţine acordul celorlalţi administratori se referă numai la operaţiile ce depăşesc limitele operaţiilor obişnuite.
 • conlucrarea pe baza unanimităţii cu singura excepţie permisă pentru situaţii de urgenţă deosebită, toate divergenţele fiind soluţionate prin votul asociaţilor care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social.

În absenţa unor clauze contractuale derogatorii, controlul activităţii este exercitat conform legii de către asociaţii care deţin majoritatea capitalului social şi care:

 1. Aleg administratorii şi stabilesc conţinutul mandatului acestora (art 77)
 2. Revocă administratorii astfel aleşi şi modifică mandatul lor (art 77)
 3. Hotărăsc asupra divergenţelor ivite între administratori (art 76 si 78)
 4. Aprobă bilanţul şi stabilesc răspunderile administratorilor (art 86)

Hotărârile adoptate cu privire la problemele enumerate mai sus ca şi toate celelalte hotărâri sunt atacabile în justiţie de către asociaţii minoritari. Este o deosebire față de hotărârile adunărilor generale:

 • ale societăţilor pe acţiuni
 • ale societăţii cu răspundere limitată

 Împărţirea beneficiilor sau pierderilor societății în nume colectiv

Contractul de societate prevede și modul de împărțire a beneficiilor și a pierderilor între asociați. În lipsa unor stipulații contractuale contrarii, dividentele se vor plăti asociaților în proporție cu cota de participare la capitalul social.

Prin contract se poate stipula și un alt mod de distribuire a beneficiilor, ținându-se seama de gradul diferit de participare a unui asociat la realizarea activității comerciale, la administrarea societății.

Asociații pot conveni asupra unor cote procentuale pentru constituirea unor fonduri de rezervă ori de dezvoltare. Dacă o altă perioadă de activitate va marca pierderi, rezervele pot servi acoperirii acestora. Între ei asociații se află în raporturi specifice codebitorilor solidari pentru datoriile societății.

 • Art. 85 din Legea nr.31/1990
 • (1) Asociaţii sunt obligaţi nelimitat şi solidar pentru operaţiunile îndeplinite în numele societăţii de persoanele care o reprezintă.
 • (2) Hotărârea judecătorească obţinută împotriva societăţii este opozabilă fiecărui asociat.

Nu se vor putea distribui dividente decât din beneficiile reale, are ca finalitate evidentă ocrotirea integrității patrimoniului social, prima garanție a creditorilor sociali.

 • Art 67 din Legea nr.31/1990
 • (3) Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii.
 • (4) Dividendele plătite contrar dispoziţiilor alin. (2) şi (3) se restituie, dacă societatea dovedeşte că asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările existente, trebuiau să o cunoască.
Dacă este afectat capitalul social sunt posibile patru categorii de acțiuni:
 • acțiunile pentru reîntregirea capitalului prin restituirea beneficiilor fictive
 • acțiunile pentru obligarea asociaților la vărsarea aportului
 • acțiunile pauliene pentru anularea actelor încheiate cu rea-credință în frauda creditorilor sociali dacă aceste acte au antrenat ori agravat insolvabilitatea societății
 • acțiunile oblice ale creditorilor sociali pentru aducerea în patrimoniul social a valorilor nerecuperate de asociați

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.