Administrarea, conducerea, controlul societatii SRL

∞ Dacă s-ar sădi casa fericirii, cea mai mare încăpere ar fi sala de așteptare ∞

Societatea cu Răspundere Limitată (SRL) este definită ca fiind societatea comercială ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Asociaţii sunt obligaţi numai la plata părţilor sociale.

SRL se constituie prin contract de societate şi statut.  În cazul asociatului unic  SRL-ul se constituie numai prin statut (art. 5 alin 2 din Legea 31/1990). Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv.

Numirea şi revocarea administratorilor SRL

SRL-ul este administrată de unul sau de mai mulţi administratori. Numirea lor se poate face prin contractul de societate ori prin hotărârea adunării generale. În ambele situaţii sunt aplicabile dispoziţiile legale privind numirea şi revocarea administratorilor societăţilor în nume colectiv.

 • Numirea realizată prin contract se poate revoca numai cu unanimitatea voturilor asociaţilor.
 • Numirea făcută de adunarea generală se revocă tot prin votul asociaţilor care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social.
Administratorii
 • nu trebuie să fie aleşi neapărat din rândul asociaţilor care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social,
 • nu trebuie să fie aleşi nici măcar în mod obligatoriu din rândul asociaţilor,
 • pot să fie neasociaţi
Sunt aplicabile dispoziţiile art.75 şi 76 privind societăţile în nume colectiv:
 • în ce priveşte dreptul administratorilor de reprezentare a societăţii ca şi
 • în ce priveşte modul de lucru
Remuneraţia ori indemnizaţia administratorului sunt stabilite:
 • prin contract de societate ori prin hotarare AGA, şi
 • prin contract de muncă în cazul administratorului salariat

Atribuţiile şi răspunderile administratorilor

Se aplică prevederile art.75-79 din Legea 31/1990. Atunci când există mai mulţi administratori, contractul de societate sau hotărârea AGA va stabili şi modul de conlucrare.

Dacă este instituită regula unanimităţii, divergenţele ivite între administratori vor fi soluţionate de asociaţii care reprezintă majoritatea absolută a capitalului social. Prin situaţia urgentă la care se referă alin.2 art.76 va fi angajată răspunderea societăţii şi prin decizia unui singur administrator.

Administratorii sunt obligaţi:

a) să ţină un registru al asociaţilor în care se vor înscrie:

 • numele,
 • prenumele
 • domiciliul sau sediul fiecărui asociat
 • partea acestuia din capitalul social
 • transferul părţilor sociale sau orice modificare privitoare la acestea

b) vor elibera la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra părţilor sociale.

c) vor asigura cercetarea acestui registru nu numai de către asociaţi, ci şi de către creditori.

d) să răspundă personal şi solidar pentru orice daună pricinuită prin nerespectarea îndatoririlor privind ţinerea acestui registru şi eliberarea certificatelor

Bilanţul societăţii cu răspundere limitată

Va fi întocmit după normele privind societatea pe acţiuni şi dispoziţiile speciale privind contabilitatea societăţilor comerciale.

Va fi prezentat cenzorilor spre verificare:

 • bilanţul împreună cu contul de profit şi pierderi,
 • raportul administratorilor şi
 • documentele justificative
 • cu cel puţin o lună înainte de ziua stabilită pentru şedinţa adunării generale

Vor fi puse la dispoziţia asociaţilor pentru studiu cu 15 zile înainte de adunarea generală bilanţul împreună cu rapoartele întocmite de administratori. În adunarea generală, administratorii vor supune spre aprobare acest bilanţ.

Bilanţul aprobat va fi depus de administratori, în termen de 15 zile:
 • la administraţia financiară şi
 • la registrul comerţului
 • va fi publicat un anunţ în Monitorul Oficial

Administratorii au obligaţia constituirii fondului de rezervă din beneficiul anual, preluând cel puţin 5% în fiecare an. Aceasta până când cuantumul acestui fond de rezervă va atinge cel puţin a cincea parte din capitalul social. Dacă acest fond se micşorează, din orice cauză, va fi completat cu respectarea:

 • dispoziţiilor privind cota de prelevare anuală şi
 • cuantumul minim al fondului
Administratorii SRL sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor la sediul social:
Convocarea se va face:
 • în forma prevăzută de statut
 • în lipsa unei dispoziţii statutare, prin scrisoare recomandată,
 • cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia,
 • se va arăta ordinea de zi (art 195).
Administratorii, în afară de cazul autorizării exprese, prin hotărârea AGA:
 • nu pot primi mandatul de administratori în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect,
 • nu pot nici să facă acelaşi fel de comerţ
 • nu pot nici să facă altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice,
 • nerespectarea se sancţionează cu revocarea şi răspunderea pentru daune

Este posibilă şi o aprobare tacită în situaţia participării administratorului la o altă societate concurentă sau la alt comerţ concurent:

 • fiind anterioară contractului de societate, a fost cunoscută de ceilalţi asociaţi şi
 • aceştia nu au intezis continuarea participării
Administratorii sunt solidari răspunzători faţă de societate pentru:
 • realitatea vărsămintelor efectuate de asociaţi
 • existenţa reală a dividentelor plătite
 • existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere
 • exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale
 • stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, statutul şi contractul de societate le impun

Acţiunea pentru stabilirea răspunderii civile a administratorilor aparţine societăţii şi se exercită prin persoanele care o reprezintă, în baza împuternicirii adunării generale. Această acţiune aparţine şi creditorilor sociali, dar aceştia o pot exercita numai în caz de faliment al societăţii. Răspunderea penală pentru emiterea de titluri negociabile reprezentând părţi sociale este reglementată de art. 271 din Legea nr.31/1990.

Adunarea generală a SRL

Este organul de conducere a societăţii comerciale. În cadrul ei se iau toate hotărârile asociaţilor care devin acte juridice ale societăţii. Adunarea generală extraordinară este convocată cel puţin o dată pe an, de către administratori, pentru care convocarea adunării generale reprezintă o obligaţie legală.

Adunările extraordinare pot fi convocate ori de câte ori este necesar:
 • din iniţiativa administratorilor sau
 • la cererea motivată a unui număr de asociaţi ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social.

Convocarea se va face prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire şi în scrisoare de convocare se va menţiona ordinea de zi. Statutul poate stipula şi o altă modalitate de convocare.

Asociaţii au dreptul de a primi convocarea cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată pentru adunarea generală. Acest termen nu este însă protejat de o sancţiune, ci doar implicit de dreptul de a solicita reprogramarea adunării. Hotărârea în această privinţă va aparţine asociaţilor prezenţi la adunare. Convocarea adunării generale se poate face şi de către cenzori.

Adunarea generală a SRL este abilitată să hotărască în toate problemele privind:
 • conducerea şi
 • administrarea societăţii cu răspundere limitată,
 • un interes propriu, cât şi acela al protejării intereselor creditorilor faţă de care răspunde cu patrimoniul social
Adunarea generală a SRL este obligată:
 • să aprobe bilanţul şi să stabilească repartizarea beneficiului net
 • să desemneze pe administratori şi cenzori, să-i revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor
 • să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o execute

Adunarea generală este competentă să hotărască şi modificarea statutului. Statutul fiind adoptat în unanimitate, modificarea lui cu votul majorităţii nu este posibilă, decât dacă legea sau actul constitutiv prevede altfel.

Hotărârile adunării se adoptă prin votul asociaţilor prezenţi. Statutul poate stabili că votarea se poate face şi prin corespondenţă. Fiecare parte socială dă dreptul la un vot .

Adunarea generală a SRL adoptă hotărâri

 1. la prima convocare, prin votul care exprimă cumulativ atât 51% din numărul asociaţilor cât şi 51% din numărul părţilor sociale. Dacă nu s-a putut întruni ambele majorităţi şi nu s-a putut adopta nici o hotărâre, se convoacă cea de a doua adunare
 2. la a doua convocare oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea de capital reprezentată în adunare de asociaţii prezenţi:
 • hotărârea se adopta cu votul majorităţii părţilor sociale reprezentate în adunare,
 • fiecare parte socială reprezentată în cea de a doua adunare dă dreptul la un vot
Este legal recuzabil şi dator să se abţină de la vot, indiferent de numărul părţilor sociale pe care le deţine:
 • asociatul care a adus aportul în natură sau care a încheiat cu societatea un act juridic, atunci când se deliberează:
 1. asupra aportului ori
 2. asupra acelui act juridic .
 • asociatul care într-o operaţiune determinată interese contrare acelora ale societăţii, pe cont propriu sau pe contul altuia şi se deliberează asupra acelei operaţii

În ambele situaţii, adunarea se va considera legal constituită fără luarea în calcul la numărul asociaţilor şi la numărul părţilor sociale:

 • a asociatului recuzabil şi
 • a părţilor sociale pe care le deţine
Art 193 din Legea nr.31/1990

Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi.

Pentru adoptarea hotărârilor asupra transmiterii părţilor sociale către persoane din afara societăţii, este necesar votul aprobativ al unei majorităţi calificate – cel puţin trei pătrimi din numărul părţilor sociale. Pentru modificarea actului constitutiv este necesar consensul tuturor asociaţilor.

Art.132 enumeră trei categorii de hotărâri ale adunării generale care pot fi atacate:
 • Hotărârile contrare clauzelor contractului de societate:
 1. precum cele privind sediul societăţii,
 2. majorarea sau reducerea capitalului social,
 3. partea fiecărui asociat la beneficii şi pierderi,
 4. durata societăţii, fuziunea cu alte societăţi, etc
 • Hotărârile contrare prevederilor statutului (cele privind obiectul societăţii)
 • Hotărârile contrare legii, adică potrivnice unor norme legale cu caracter imperativ
Dreptul de a ataca aceste hotărâri aparţine:
 • asociaţilor care nu au luat parte la adunarea generală
 • asociaţilor care, participând la deliberări în adunarea generală, au votat contra şi au cerut să fie nominalizaţi în procesul verbal al şedinţei
 • administratorii neasociaţi care justifică un interes legitim sau invocă o încălcare a legii

Conform dispoziţiilor art.131 alin.2 din Legea nr.31/1990 hotărârile adunării generale pot fi atacate în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Dacă cererea este depusă de un asociat, el va anexa, pentru justificarea acestei calităţi, certificatul eliberat pe baza registrului. Dacă au fost înregistrate mai multe acţiuni în anulare, ele vor fi conexate şi judecate deodată.

Când hotărârea este atacată de toţi administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea şi societatea nu are reprezentant, preşedintele instanţei:

 • va desemna dintre ceilalţi asociaţi un reprezentant care va îndeplini acest mandat până când adunarea generală convocată în acest scop,
 • va alege alt reprezentant.

Odată cu înregistrarea acţiunii în anulare, reclamantul poate cere preşedintelui instanţei suspendarea hotărârii atacate. Dacă cererea este încuviinţată poate obliga pe reclamant la o cauţiune.

Ordonanţa de suspendare poate fi atacată, separat de hotărârea acţiunii în anulare, cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea pentru anularea hotărârii adunării generale se judecă cu citarea reclamantului şi a societăţii în camera de consiliu. Hotărârea pronunţată de instanţă, rămasă definitivă, prin care este anulată hotărârea adunării generale:

 • se publică în Monitorul Oficial şi
 • va fi menţionată în registrul comerțului
Pot cere convocarea adunării generale, menţionând în cuprinsul cererii scopul convocării:
 • asociatul care deţine ¼ din numărul părţilor sociale sau
 • un grup de mai mulţi asociaţi care reprezintă împreună cel puţin ¼ din capitalul social

Asociaţii au dreptul de a cerceta registrul asociaţilor. În lipsa de cenzori, asociaţii care nu au atribuţii de administrare pot exercita dreptul de control în condiţiile. Numirea cenzorilor este obligatorie dacă numărul asociaţilor  este mai mare 15 şi au obligaţiile prevăzute de art.159-166 din Legea nr.31/1990.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.