Actiunea revocatorie sau actiunea pauliana

∞ Dumnezeu face totul cum vrea, iar omul cum poate ∞

Actiunea pauliana este un instrument juridic prevăzut de lege pentru protecția intereselor creditorilor împotriva fraudei debitorului. Este reglementată de art.1562-1565 cod civil.

Actiunea pauliana este acțiunea prin care creditorul solicită să fie declarate inopozabile față de el actele juridice încheiate de către debitor în frauda intereselor sale. Sunt actele juridice încheiate de către debitor prin care își creează sau își mărește o stare de insolvabilitate (art.1562 cod civil).

Actiunea pauliana se deosebește de acțiunea oblică.

Acaiunea oblică
 • se exercită în numele debitorului
 • sancționează inacțiunea sau pasivitatea debitorului
 • profită tuturor creditorilor
Actiunea pauliana
 • este exercitată de către creditor în numele său propriu
 • se declanșează ca urmare a acțiunilor frauduloase ale debitorului
 • folosește numai creditorului care a promovat-o.       

Domeniu de aplicare

Actiunea pauliana presupune cu necesitate existența fraudei.

Frauda se poate manifesta:

 • numai prin acte de voință
 • numai împotriva actelor juridice pe care le încheie debitorul
 • doar împotriva actelor juridice, cu excluderea faptelor juridice propriu-zise precum:
 1. acte cu titlu oneros
 2. acte cu titlu gratuit
 3. acte unilaterale
 4. contracte sinalagmatice sau unilaterale,etc

Plata făcută în temeiul unui contract cu titlu oneros

Conform art.1562 alin.2 Cod civil plata făcută de către debitor unuia dintre creditorii săi, chiar dacă debitorul este insolvabil, nu poate fi atacată pe cale pauliană.

Un contract cu titlu oneros sau o plată făcută în executarea unui asemenea contract poate fi declarată inopozabilă numai atunci când terţul contractant ori cel care a primit plata cunoştea faptul că debitorul îşi creează sau îşi măreşte starea de insolvabilitate.

Aceasta deoarece plata nu este o însărăcire a debitorului prin ieșirea unei valori active din patrimoniul său fiind compensată prin stingerea unei datorii care-i grevează pasivul.

Actiunea pauliana devine admisibilă ori de câte ori debitorul plătește o datorie de care nu este ținut, precum:

 • datorie sub condiție suspensivă
 • o obligație naturală

Contractul prin care debitorul își asumă noi datorii

Este exclus de la posibilitatea acțiunii pauliene din două motive:

 • debitorul, chiar insolvabil nu este lipsit de dreptul de a-și gestiona patrimoniul, inclusiv prin angajarea de noi datorii
 • actele prin care debitorul își asumă noi datorii nu reprezintă acte de însărăcire, neavând loc o diminuare a activului său patrimonial

Acțiunea pauliană devine admisibilă atunci când scopul angajării de noi datorii este de a diminua gajul general al celorlalți creditori prin aducerea lor în situația de a nu-și mai putea realiza propriile creanțe.

Hotărârea judecătorească

Se poate solicita constatarea inopozabilității unei hotărâri judecătorești pronunțate pe baza înțelegerii frauduloase intervenite între debitor și adversarul său. Astfel, o tranzacție judiciară poate fi atacată pe cale pauliană de către creditorul uneia dintre părți.

Nu pot fi revocate pe cale pauliană următoarele acte:

a) actele care privesc drepturi nepatrimoniale ale debitorului întrucât încheierea lor implică o apreciere de ordin personal și moral din partea debitorului

 • actul de căsătorie
 • actul de recunoaștere a paternității unui copil din afara căsătoriei
 • actul adopției, etc

b) actele juridice ce privesc drepturi patrimoniale exclusive ale debitorului, a căror exercitare implică o apreciere personală din partea debitorului:

 • renunțarea debitorului la repararea pe cale patrimonială a unui prejudiciu moral
 • refuzul de a cere revocarea judiciară a unei donații pentru ingratitudinea donatarului

c) acte juridice ce privesc drepturile și bunurile insesizabile, referitoare la:

 • renunțarea la o bursă de studii
 • renunțarea la dreptul de a cere majorarea pensiei de întreținere datorate de un terț debitorului în baza obligației legale de întreținere
 • renunțarea la dreptul la diurnă

Condițiile acțiunii pauliene

Creanța creditorului trebuie să fie:
 • certă – în cazul în care are o existență sigură, condiție ce trebuie îndeplinită la momentul introducerii acțiunii
 • exigibilă – în cazul în care creditorul poate să ceară plata ei de la debitor. Condiția trebuie îndeplinită în momentul pronunțării hotărârii judecătorești
 • lichidă – în cazul în care obiectul ei este determinat sau determinabil, ori când titlul executoriu conține elementele care permit individualizarea lui. Condiția trebuie îndeplinită în momentul pronunțării hotărârii judecătorești
 • anterioară actului atacat  – poate fi situată în timp înainte de obținerea de către creditor a unui titlu executoriu. Dovada anteriorității creanței cade în sarcina creditorului care promovează acțiunea pauliană. Poate recurge la orice mijloc de probă

Art. 1563 Cod civil – Creanţa trebuie să fie certă la data introducerii acţiunii

 Justificarea necesității unei creanțe certe, lichide și exigibile
 • acțiunea pauliană chiar dacă nu este o măsură de executare, pregătește valorificarea silită a bunului ce constituie obiectul actului atacat. Executarea silită presupune existența unei creanțe certe, lichide și exigibile
 • acțiunea pauliană nu poate fi primită decât dacă prin actul atacat se cauzează creditorului un prejudiciu.

Prejudiciu este atunci când creditorul nu-și poate valorifica creanța certă, lichidă, exigibilă datorită stării de insolvabilitate provocată de debitor prin actul atacat. Bunul dobândit de terț prin actul atacat poate fi indisponibilizat până la finalizarea executării silite a creanței pe care s-a întemeiat acțiunea pauliană.

Pot justifica admiterea acțiunii pauliene, deoarece sunt creanțe certe, lichide și exigibile:

 • creanțele pure și simple,
 • creanțele afectate de o condiție rezolutorie.

Este admisibilă și în caz de decădere a debitorului din beneficiul termenului suspensiv, fiind exigibilitate anticipată a dreptului de creanță.

Condiții de admisibilitate a acțiunii pauliene

a) Nu depinde de existența unui titlu executoriu

Titlul executoriu nu este o condiție necesară pentru admisibilitatea acțiunii pauliene. Prejudiciul creditorului nu decurge întotdeauna din provocarea sau agravarea stării de insolvabilitate a debitorului.

Pentru constatarea stării de insolvabilitate a debitorului nu este necesară:

 • începerea în prealabil a executării silite
 • întocmirea procesului-verbal întocmit de executor prin care se constată inexistența unor bunuri urmăribile în patrimoniul debitorului

Conform art. 1417 alin. 2 cod civil starea de insolvabilitate se constată de instanță, care, în acest scop, ține seama de anumite împrejurări precum:

 • dispariția intempestivă a debitorului
 • neplata unor datorii devenite scadente
 • declanșarea împotriva sa a unei proceduri de executare silită, etc

Proba insolvabilității poate fi făcută prin orice mijloc de probă.

b) Actul încheiat de debitor cu terțul trebuie să fi cauzat un prejudiciu creditorului reclamant

Creditorul poate solicita constatarea inopozabilității actelor juridice încheiate de către debitor în frauda intereselor sale numai dacă face dovada unui prejudiciu. Prejudiciul creditorului constă în faptul că debitorul și-a provocat sau și-a mărit, prin încheierea actului atacat, o stare de insolvabilitate.

Pot fi atacate pe cale pauliană și alte acte încheiate de către debitor, sub condiția ca ele să fi cauzat un prejudiciu creditorului.

Exemplu – dacă promitentul vânzător al unui bun mobil înstrăinează bunul promis, promitentul cumpărător va putea obține, pe cale pauliană:

 • inopozabilitatea contractului de vânzare încheiat și apoi
 • pronunțarea unei hotărâri care ține loc de contract

Actul atacat trebuie, mai întâi, să provoace o însărăcire debitorului pentru a justifica incidența acțiunii pauliene:

 • este cazul actelor ce au ca efect ieșirea unei valori active din patrimoniul debitorului, fără ca în locul acesteia el să primească o valoare (donația)
 • renunțarea debitorului la o moștenire solvabilă, în măsura în care transmiterea moștenirii operează de plin drept, de la data deschiderii succesiunii
c) Frauda debitorului

Prin fraudă se înțelege simpla cunoaștere de către debitor a faptului că prin perfectarea actului contestat pe cale pauliană îi cauzează creditorului un prejudiciu. Proba fraudei cade în sarcina creditorului. Fiind un fapt juridic dovada fraudei se poate realiza prin orice mijloc de probă, inclusiv prezumții simple.

d) Complicitatea terțului la frauda debitorului

Există complicitatea debitorului când el a cunoscut că prin actul atacat se cauzează un prejudiciu creditorului.

Art.1562 alin 2 Cod civil stabilește că declararea inopozabilității actului atacat pe cale pauliană nu poate avea loc decât dacă terțul cunoaște faptul ca prin încheierea actului contestat:

 • se cauzează starea de insolvabilitate a debitorului
 • sau se mărește starea de insolvabilitate a debitorului
Complicitatea terțului este cerută doar atunci când acțiunea pauliană este îndreptată împotriva:
 • unui contract cu titlu oneros sau
 • a unei plăți efectuate în temeiul unui astfel de act

Pentru atacarea cu acțiune pauliană a unui act juridic cu titlu gratuit, creditorul nu trebuie să dovedească complicitatea terțului.

Există posibilitatea ca terțul dobânditor să întrăineze bunul unei alte persoane. Acțiunea pauliană va putea fi îndreptată împotriva subdobânditorului, sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor ei de admisibilitate, inclusiv a complicității la fraudă și față de acesta.

Pe lângă aceste condiții, acțiunea pauliană va putea fi primită împotriva terțului subdobânditor doar dacă ea este admisibilă și față de dobânditorul direct.

Efectele acțiunii pauliene

a) Efectele acțiunii față de creditori

Prin admiterea acțiunii pauliene, actul atacat este declarat inopozabil:

 • față de creditorul care a avut inițiativa declanșării demersului judiciar, dar și
 • față de creditorii care, putând introduce acțiunea, au intervenit în cauză
b) Raporturile dintre părțile actului fraudulos

Admiterea acțiunii pauliene are ca efect inopozabilitatea actului fraudulos față de creditorul reclamant. Actul atacat își menține valabilitatea și continuă să producă efecte între părțile care au participat la încheierea lui.

c) Raporturile dintre creditorul reclamant și ceilalți creditori ai debitorului

Acțiunea pauliană esre un efect relativ, numai cu privire la creditorul care a declanșat-o și față de creditorii care au intervenit în procesul declanșat de către reclamant. Doar față de acești creditori se produce efectul de inopozabilitate al actului atacat.

d) Raportul dintre creditorul urmăritor și creditorii proprii ai terțului

Când creditorul urmărește în natură bunul înstrăinat prin actul fraudulos, el nu va intra în conflict cu creditorii chirografari:

 • pentru că bunul nu a ieșit din patrimoniul debitorului și nu a intrat în cel al terțului
 • creditorii terțului, care nu pot avea mai multe drepturi decât el, nu ar putea pretinde că valoarea bunului a intrat în gajul general

Creditorul urmăritor va intra în conflict cu creditorii chirografari ori de câte ori el deține un drept de creanță împotriva terțului ce constă în plata unei sume de bani.

Prescripția acțiunii pauliene

Se prescrie în termen de 1 an de la data la care creditorul a cunoscut sau trebuia să cunoască prejudiciul ce rezultă din actul atacat. Este posibil ca prin lege să se prevadă alt termen (art. 1564 Cod civil).

Termenul se calculează în funcție de două momente alternative:
 • data la care creditorul a cunoscut, respectiv data la care creditorul trebuia să cunoască prejudiciul ce rezultă din actul atacat
 • data cunoașterii prejudiciului și nu data încheierii actului juridic fraudulos

Similar Posts

One Comment

 1. Mihaela Tzouganatos spune:

  Bună ziua!
  Mă numesc Mihaela Tzouganatos.
  As dori o consultație telefonică cu d-na Gabriela Fainita.
  Vă mulțumesc!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.