Actiunea in justificare tabulara, inscrierii provizorii

∞ Există o singură avuție în tot acest univers: timpul în care trăim ∞

Acțiunea în justificare tabulară, înscrierii provizorii

Acțiunile de carte funciară sunt reglementate de codul civil. Toate înscrierile în cartea funciară sunt operate pe baza unor înscrisuri doveditoare ale actelor și ale faptelor juridice. În înțeles restrâns aceste acte stau la baza dobândirii ori constituirii drepturilor reale privitoare la imobilele supuse înscrierii. Aceasta presupune îndeplinirea anumitor obligații de către transmițătorul ori constituitorul unor astfel de drepturi.

Refuzul îndeplinirii acestor obligații duce la opțiunea unor acțiuni prin care se va cere instanței judecătorești să dispună realizarea acestor înscrieri.

Acțiunile de carte funciară specifice sunt:
 • acțiunea în prestație tabulară,
 • acțiunea în rectificare și
 • acțiunea în justificare tabulară

  Acțiunea în justificare tabulară

Este acțiunea prin care dobânditorul unui drept tabular înscris provizoriu în cartea funciară solicită instanţei:

 • obligarea pârâtului să consimtă la justificarea înscrierii provizorii în folosul reclamantului, iar în caz contrar,
 • să dispună intabularea în cartea funciară.

Biroul de cadastru și publicitate imobiliară va dispune înscrierea definitivă a dreptului real imobiliar în cartea funciară:

 • fie în baza acordului dat în formă autentică a celor două persoane implicate în covertirea înscrierii provizorii,
 • fie în baza hotărârii judecătorești definitive prin care s-a dispus justificarea acestei înscrieri.

ÎNSCRIEREA PROVIZORIE

Este înscrierea prin care se dobândește, modifică sau stinge un drept real imobiliar numai sub condiția și măsura justificării lui ulterioare. Se mai numește și intabulare imperfectă și are loc în cazurile când:

 • dreptul real dobândit este afectat de o condiție suspensivă ori rezolutorie sau dacă privește ori grevează o construcție viitoare, justificarea acesteia se face în condițiile legii
 • în temeiul unei hotărâri care nu este încă definitivă. Partea căzută în pretenții a fost obligată la strămutarea, constituirea sau stingerea unui drept tabular ori administratorul bunurilor altei persoane este obligat la o garanție ipotecară
 • debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca
 • se dobândește un drept tabular înscris provizoriu
 • ambele părți consimt doar pentru efectuarea unei înscrieri provizorii

Conform art 881 alin 2 Cod civil  înscrierea provizorie are ca obiect drepturile reale imobiliare care devin opozabile terților cu rang determinat de cererea de înscriere.

Este necesară înscrierea provizorie în situațiile în care:
 • la momentul în care se solicită, dreptul real imobiliar nu poate fi întabulat
 • iar ulterior, când înscrierea va dobândi caracter definitiv, transformându-se în întabulare, va avea data și rangul din momentul înscrierii provizorii.
Principalul scop al înscrierii provizorii este acela de a conferi persoanei interesate:
 • certitudine cu privire la dreptul său și
 • de a-l apăra de o eventuală întabulare a aceluiași drept de către o terță persoană.

Rațiunea înscrierii provizorii unui drept real imobiliar constă în asigurarea opozabilității acelui drept față de terți de la data înregistrării cererii de înscriere provizorie.  Realizarea efectului este sub condiția și în măsura justificării ei (art. 14, 15 si 16 din Legea nr.7/1996 ).

Potrivit legii, înscrierea provizorie poate fi cerută în următoarele situaţii:
 1. când dreptul real ce se cere a fi înscris este afectat de o condiţie suspensivă;
 2. când se solicită întabularea unui drept real în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ce nu a rămas irevocabilă;
 3. dacă se dobândeşte un drept tabular care, anterior, a fost înscris provizoriu;
 4. dacă debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca ori privilegiul imobiliar;
 5. dacă pentru soluţionarea cererii sunt necesare înscrisuri suplimentare, care nu aduc însă atingere fondului dreptului ce se cere a fi înscris şi nu fundamentează noi capete de cerere.
Întabularea sau înscrierea provizorie:
 • poate fi cerută de orice persoană care urmează să strămute, să constituie, să modifice, să dobândească sau să stingă un drept tabular
 • dreptul ce se poate solicita este potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii administrative,

Debitorul care a plătit valabil creanţa ipotecară a unui cesionar neînscris în cartea funciară poate cere radierea ipotecii, dacă:

 • înfăţişează înscrisul original al cesiunii şi
 • chitanţa doveditoare a plăţii
Justificarea înscrierii provizorii se va face în temeiul:
 • consimţământului celui în contra căruia s-a efectuat înscrierea provizorie,
 • a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile ori
 • a încheierii registratorului de carte funciară, dacă pentru soluţionarea cererii de înscriere erau necesare înscrisuri suplimentare.

Dintre cele cinci cazuri de înscriere provizorie, doar într-un singur caz poate fi nevoie de o acţiunea în justificare tabulară. Acesta este când dreptul real înscris provizoriu este afectat de o condiţie suspensivă.

În celelalte situaţii justificarea se va face:
 • fie în temeiul hotărârii judecătoreşti rămase irevocabile, obţinute în procedurile deja deschise, în baza unor acţiuni de drept comun,
 • fie în baza înscrisurilor suplimentare depuse de partea interesată în termenul fixat de registratorul de carte funciară.

Exemplu:  Justificarea înscrierii provizorii a radierii dreptului de ipotecă se poate face prin următoarele înscrisuri:

 1. hotărârea judecătorească definitivă de validare a consemnării de către debitor a sumei de bani pentru care a fost înscrisă ipoteca asupra imobilului debitorului
 2. consimțământul creditorului în formă autentică prin care își exprimă acordul cu stingerea ipotecii
 3. procesul-verbal întocmit de executorul judecătoresc prin care se constată primirea de către creditor a plății făcute de către debitor
 4. încheierea executorului judecătoresc prin care se constată efectuarea plății de către debitor prin consemnarea sumei datorate creditorului
Acţiunea în justificare tabulară:
 • este o acţiune personală în realizare de drepturi. Are ca obiect obligarea pârâtului să consimtă la intabularea dreptului real dobândit de reclamant.
 • este prescriptibilă extinctiv în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune (data îndeplinirii condiţiei suspensive).
 • prescripţia nu începe să curgă cât timp:
 1. titularul dreptului la acţiune (cel înscris provizoriu) este înscris în cartea funciară iar
 2. dreptul nu a fost contestat (în sensul că antecesorul tabular n-a cerut radierea lui pe motiv că dreptul real s-a stins prin neîndeplinirea condiţiei suspensive),
 3. înscrierea necontestată de proprietarul tabular echivalează cu o recunoaştere a dreptului de către cel în favoarea căreia prescripţia ar fi trebuit să curgă
 • calitatea procesuală activă aparţine celui în favoarea căruia s-a înscris provizoriu dreptul real imobiliar. Se face în temeiul unui act juridic încheiat cu antecesorul tabular, precum şi succesorilor săi în drepturi:
 1. succesorul universal şi cu titlu universal,
 2. succesorul cu titlu particular, înscris tot provizoriu,
 3. creditorul chirografar al celui înscris provizoriu, pe calea acţiunii oblice.

Similar Posts

2 Comments

 1. Bună ziua,în situația în care nu te-ai înscris timp de 10-20 de ani la ocpi mai ai dreptul la cota ta parte din imobil,ceilalți coproprietari fiind înscriși.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.